Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 14. joulukuu 2000 - Strasbourg Lopullinen painos
Ilmailupolttoaineiden verotus
A5-0334/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ilmailupolttoaineiden verotuksesta (KOM(2000) 110 - C5-0207/2000 - 2000/2114(COS) )

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon komission tiedonannon ilmailupolttoaineiden verotuksesta (KOM(2000) 110 - C5-0207/2000 ),

-  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Lentoliikenne ja ympäristö - kestävän kehityksen haasteet” (KOM(1999) 640 ),

-  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (KOM(1997) 30 )(1) ja sitä koskevan 9. helmikuuta 1999 vahvistamansa kannan(2) ,

-  ottaa huomioon neuvoston direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 6 kohdan mukaisen komission kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetulla tavalla erityisistä poliittisista syistä myönnettyjen verovapautusten ja veronalennusten tilanteesta sekä pakollisista verovapautuksista kivennäisöljyille, joita käytetään polttoaineina muussa ilmailussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa, ja vapautuksista ja alennuksista, joita voidaan myöntää liikennöintiin sisävesillä muutoin kuin yksityisillä huvialuksilla mainitun direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, KOM(1996) 549 ja sitä koskevan 13. kesäkuuta 1997 vahvistamansa kannan(3) ,

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,

-  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A5-0334/2000 ),

A.  katsoo, että lentoliikenteen merkittävän kasvun odotetaan jatkuvan seuraavina vuosina,

B.  katsoo, että on mahdollisimman pian löydettävä riittävät keinot rajoittaa tämän lisääntyvän kuormituksen kielteistä vaikutusta ympäristöön,

C.  katsoo, että näiden toimenpiteiden tulee edistää ympäristönsuojelua ja samalla kunnioittaa tervettä kilpailua sekä sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa,

D.  katsoo, että ilmailupolttoaineita koskevan veron käyttöönotto olisi tässä vaiheessa lakien asettamien rajoitusten vuoksi mahdollista vain Euroopan yhteisön lentoyhtiöiden osalta yhteisön sisäisillä lennoilla, mikä kuitenkin olisi eduksi ympäristölle ja johtaisi selviin vähennyksiin hiilidioksidipäästöissä,

E.  katsoo, että jos lentoliikenne saa kasvaa rajoituksitta, lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvu tekee tyhjäksi suurimman osan muiden alojen seuraavina vuosina Kioton sopimuksen mukaisesti saavuttamista kasvihuonekaasujen päästöjen vähennyksistä,

F.  katsoo, että lentoliikenne on esimerkiksi valmisteveron ja arvonlisäveron osalta muihin liikenteen muotoihin verrattuna etuoikeutetussa asemassa ja että verotusjärjestelmän yhtenäisyyden ja ympäristösyiden vuoksi tämä suosiminen on lopetettava,

1.  pitää myönteisenä komission tiedonantoa sekä tutkimusta, johon se perustuu, pitäen niitä arvokkaana panoksena lentoliikenteeseen liittyviä ympäristöongelmia käsiteltäessä;

2.  katsoo kuitenkin, että komission olisi pitänyt antaa tiedonannossaan enemmän tilaa ilmailupolttoaineveron ympäristövaikutusten arvioinnille;

3.  on huolissaan siitä, että lentoliikenteen osuus maailman kasvihuonekaasujen päästöistä on kasvussa; katsoo, että on äärimmäisen tärkeätä ryhtyä toimenpiteisiin lentoliikenteen päästöjen rajoittamiseksi;

4.  korostaa sitä, että taloudellisten ohjausvälineiden käyttö tässä yhteydessä on ratkaisevaa, koska sen avulla voidaan nopeuttaa kehitystä kohti puhtaampaa ilmatilaa EU:n jäsenvaltioissa, hakijamaissa ja muualla maailmassa; pitää tätä perinteistä lainsäädäntöä tehokkaampana keinona;

5.  katsoo, että nykytilanne, jossa koko maailman lentoliikenne on vapautettu polttoaineverosta, merkitsee muiden liikennemuotojen epäoikeudenmukaista kohtelua eikä se siksi ole kaikkien liikennemuotojen välisen yhtäläisen kohtelun tavoitteen mukainen;

6.  ottaa huomioon komission johtopäätöksen, jonka mukaan pääasiassa taloudellista syistä ei olisi yhteisön kokonaisuuden kannalta mahdollista, että nyt otettaisiin käyttöön ilma-alusten polttoainevero, joka koskisi yksinomaan yhteisön lentoyhtiöiden yhteisön sisäisiä lentoja;

7.  yhtyy komission tulkintaan tutkimustuloksista, jonka mukaan erityinen yhteisön sisäinen vero vaikuttaisi myönteisesti ympäristöön ja saisi aikaan hiilidioksidipäästöjen nettovähennyksen;

8.  katsoo, että kun on kysymys kasvihuonekaasujen vähentämisestä, suhteellisen pientäkään toimenpidettä ei voida koskaan pitää merkityksettömänä - erityisesti kun on kysymys voimakkaasti kasvavasta alasta - ja katsoo komission tiedonannon osoittavan, että neuvoston olisi päästävä yksimielisyyteen ilmailupolttoaineen yhteisistä valmisteveroista unionin sisällä;

9.  pitää myönteisenä komission suositusta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat verottaa kotimaanlennoilla käytettävää ilmailupolttoainetta tai tehdä kahdenvälisiä sopimuksia yhteisön sisäisillä lennoilla käytettävän polttoaineen verottamisesta, mikä on sopusoinnussa tutkimuksen tulosten kanssa; korostaa että tästä verosta saatavat tulot antavat jäsenvaltiolle mahdollisuuden alentaa muita veroja, erityisesti työvoiman verotusta, mitä suositellaan energiatuotteiden verotusta koskevan komission ehdotuksen 1 artiklassa;

10.  korostaa, että ilmailupolttoaineen valmistevero voidaan hyvin sisällyttää ympäristöverojen periaatteeseen;

11.  tuo esiin, että tätä alaa koskevat toimenpiteet eivät saa tarpeettomasti vaarantaa Euroopan lentoyhtiöiden kilpailukykyä suhteessa kolmansien maiden lentoyhtiöihin;

12.  vaatii välittömiä toimia lentoliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja vaatii, että kilpailuedellytykset on yhtäläistettävä asettamalla lentoliikenteelle sama tavoite kuin muillekin aloille, mikä merkitsee kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä 5 prosentilla Kioton sopimuksen mukaisesti sekä ympäristömaksun asettamista EU:n lentoasemilta lähteville ja niille laskeutuville lennoille;

13.  korostaa, että ilmailupolttoaineen valmisteverotuksen kielteiset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset on minimoitava; kehottaa sen vuoksi neuvostoa valmistelemaan valmistepolttoaineen verotusta koskevien kahdenvälisten sopimusten avaamista uusille neuvotteluille ja laatimaan katsauksen siitä, kuinka sekä unionin sisäinen liikenne että kolmansiin maihin suuntautuvat ja niistä saapuvat lennot voidaan sisällyttää tämän verotuksen piiriin; kehottaa komissiota myös tähtäämään voimallisesti siihen, että ICAO:n 33. yleiskokouksessa vuonna 2001 päästään kompromissiin ilmailupolttoaineen verotuksesta;

14.  pyytää puheenjohtajavaltiota ja komissiota pitämään parlamentin täysin ajan tasalla vuonna 2001 pidettävästä ICAO:n 33. konferenssista sekä ilmoittamaan sille ennen konferenssia EU:n panoksesta ja konferenssin jälkeen sen kulusta ja tuloksista, erityisesti ilmailupolttoaineen valmisteverotuksen alalla;

15.  vaatii komissiota esittämään tiedonannon ehdotuksista EU:n sisäisiksi toimenpiteiksi siinä tapauksessa, että ensi vuonna pidettävässä ICAO:n 33. yleiskokouksessa ei päätetä ryhtyä tyydyttäviin toimenpiteisiin;

16.  kehottaa komissiota valmistelemaan vuoden 1944 Chicagon sopimuksen ja kahdenvälisten lentoliikennesopimusten avaamista uusille neuvotteluille, koska sopimuspuolten alueella toimitettavan polttoaineen verovapaus perustuu näihin sopimuksiin;

17.  katsoo, että lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on harkittava myös muita toimenpiteitä, esimerkiksi päästökauppajärjestelyjä, lentoyhtiöiden vapaaehtoisia sopimuksia, moottoreiden ja polttoaineiden teknisen kehittelyn tutkimus- ja kehitysohjelmia, eriytettyjä ympäristömaksuja, ympäristösopimusten tekemistä sekä lennonjohdon tehostamisen kaltaisia tekijöitä, ja että niihin on sisällytettävä selkeät tavoitteet, seurantatoimet ja sanktiot sisämarkkinoiden reilun kilpailun periaatteen turvaamiseksi;

18.  kehottaa komissiota laatimaan näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja koskevan selvityksen;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 139, 6.5.1997, s. 14.
(2)EYVL C 150, 28.5.1999, s. 82.
(3)EYVL C 200, 30.6.1997, s 249.

Päivitetty viimeksi: 2. kesäkuuta 2004Oikeudellinen huomautus