Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
Torsdagen den 14 december 2000 - Strasbourg Slutlig utgåva
Beskattning av bränsle för luftfartyg
A5-0334/2000

Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om beskattning av bränsle för luftfartyg (KOM(2000) 110 - C5-0207/2000 - 2000/2114(COS) )

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av meddelandet från kommissionen (KOM(2000) 110 - C5-0207/2000 ),

-  med beaktande av kommissionens meddelande "Luftfarten och miljön - Insatser för att skapa en hållbar utveckling” (KOM(1999) 640 ),

-  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapens regelverk för beskattning av energiprodukter (KOM(1997) 30 )(1) och parlamentets yttrande av den 9 februari 1999 om detta förslag (2) ,

-  med beaktande av kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet enligt artikel 8.6 i rådets direktiv 92/81/EEG om situationen i fråga om skattebefrielse eller skattenedsättning som motiveras av speciella hänsyn enligt artikel 8.4 i direktiv 92/81 och om den obligatoriska skattebefrielsen för mineraloljor som används som bränsle vid annan luftfart än privat nöjesflygning samt möjlig skattebefrielse eller skattenedsättning för sjöfart på inre vattenvägar med undantag för nöjessjöfart enligt artiklarna 8.1 b och 8.2 b i samma direktiv (KOM(1996) 549 ) och med beaktande av parlamentets yttrande av den 13 juni 1997 om denna rapport (3) ,

-  med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för regionalpolitik, transport och turism samt från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (A5-0334/2000 ), och av följande skäl:

A.  Flygtrafiken beräknas öka väsentligt under de kommande åren.

B.  Adekvata åtgärder måste vidtas så snart som möjligt för att begränsa de negativa miljöeffekterna av denna ökning.

C.  Åtgärderna måste utarbetas så att de främjar miljöskydd samtidigt som de tar hänsyn till sund konkurrens och den inre marknadens funktion.

D.  På grund av rättsliga aspekter är det i nuläget endast möjligt att införa beskattning av flygbränsle för EU-flygtrafikföretags flygningar inom gemenskapen, vilket dock skulle få positiva effekter för miljön och skapa nettosänkningar av koldioxid.

E.  Om flygindustrin skulle tillåtas växa utan begränsningar skulle den minskning av växthusgaser som förväntas uppnås av andra industrier under de kommande åren i enlighet med Kyotoprotokollet uppvägas av en ökning av koldioxidutsläpp från luftfarten.

F.  Jämfört med andra transportmetoder åtnjuter flygtransporterna en förmånlig behandling, t.ex. vad gäller punktskatter och mervärdesskatt, och för att skapa samstämmighet i skattesystemen och av miljöhänsyn måste en sådan positiv diskriminering upphöra.

1.  Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande och den undersökning det grundar sig på som ett värdefullt bidrag till arbetet med att ta itu med miljöproblemen i samband med flygtransporter,

2.  anser dock att kommissionen borde ha ägnat en större del av sitt meddelande till att analysera de miljömässiga effekterna av en flygbränsleskatt,

3.  oroas av luftfartens växande andel av de globala växthusgasutsläppen; anser att det är av högsta vikt att åtgärder vidtas för att begränsa utsläppen från luftfarten,

4.  betonar att användningen av ekonomiska styrmedel i detta sammanhang är avgörande för att skynda på utvecklingen mot ett renare luftrum såväl i EU:s medlemsstater som i ansökarländerna och i övriga världen; ser detta som en effektivare metod traditionell lagstiftning,

5.  anser att den nuvarande situationen, nämligen att luftfartsnäringen inte i hela världen behöver betala skatt på sitt bränsle utgör ett exempel på olika villkor övriga transportmedel och därför står i strid med målsättningen om lika villkor för samtliga transportmedel,

6.  konstaterar kommissionens slutsats att det i huvudsak av ekonomiska skäl inte omedelbart är möjligt för gemenskapen som helhet att införa beskattning av flygbränsle enbart för EU-flygtrafikföretags flygningar inom gemenskapen,

7.  delar kommissionens tolkning av undersökningsresultaten om att en särskild skatt inom gemenskapen får positiva effekter för miljön och skapar nettosänkningar av koldioxidutsläpp,

8.  anser att när det gäller frågan om att minska växthusgaserna kan en relativt liten åtgärd aldrig ses som obetydlig - i synnerhet om det rör sig om en starkt växande sektor - varför kommissionens meddelande visar på att rådet bör enas om gemensamma punktskatter på bränsle för luftfartyg inom unionen,

9.  välkomnar kommissionens rekommendation att tillåta medlemsstaterna beskatta flygbränsle för inrikesflygningar eller, genom bilaterala överenskommelser, för flygningar inom gemenskapen vilket är förenligt med vad som framkommit vid undersökningen; betonar att intäkter från sådan åtgärd bör göra det möjligt för medlemsstaterna att sänka andra skatter, särskilt skatt på arbete vilket rekommenderas i artikel 1 i kommissionens förslag för beskattning av energiprodukter,

10.  anser att en punktskatt på flygbränsle mer än väl kan anslutas till principen om Gröna skatter,

11.  påpekar att åtgärder inom denna sektor inte i onödan får äventyra konkurrenskraften hos gemenskapens flygbolag gentemot flygtrafikföretag från tredje land,

12.  menar att det brådskar med omedelbara åtgärder för att minska flygtrafikens påverkan på miljön och skapa mer enhetliga förutsättningar genom att ställa upp samma mål om en minskning på fem procent av växthusgasutsläppen på flygtrafiken som för andra sektorer i enlighet med Kyotofördraget, menar vidare att det brådskar med en miljöavgift på flygningar till och från EU-flygplatser,

13.  betonar att de negativa socioekonomiska effekterna av en punktskatt på flygbränsle måste minimeras; uppmanar därför rådet att förbereda en omförhandling av de bilaterala avtal som styr beskattningen av flygbränsle samt göra en översyn av hur transporter såväl inom unionen som till och från tredje land kan omfattas av denna beskattning; uppmanar också rådet att med kraft verka för att en kompromiss om flygbränslebeskattningen nås vid ICAO:s 33:e konferens 2001,

14.  uppmanar ordförandeskapet och kommissionen att hålla Europaparlamentet fullständigt informerat om Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) 33:e konferens 2001; uppmanar ordförandeskapet och kommissionen att före konferensen informera om EU:s bidrag till denna samt sedan konferensen avslutats rapportera om dess innehåll och resultat, särskilt vad gäller punktskatter på flygbränsle,

15.  uppmanar kommissionen att i den händelse ICAO inte beslutar om några tillfredsställande åtgärder vid sin 33:e församling nästa år framlägga ett förslag om EU-interna åtgärder,

16.  menar att det är brådskande att kommissionen trycker på för att få till stånd en omförhandling av Chicagokonventionen från 1944 och de bilaterala Air Service Agreements (ASAs), vilket ger undantag från beskattning av bränsle som levereras till en av avtalsparternas territorium,

17.  anser att det brådskar att man även överväger andra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken, såsom handel med utsläppsrätter, frivilliga överenskommelser inom flygindustrin, forsknings- och utvecklingsprogram för tekniska förbättringar av motorer och bränsle, bättre planering av flygtrafiken och handel med utsläppsrätter, samt tydliga mål och övervakningsförfaranden med sanktionsmöjligheter för att främja en rättvis konkurrens inom den inre marknaden,

18.  uppmanar kommissionen att inleda en undersökning för att analysera dessa alternativa lösningar,

19.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)EGT C 139, 6.5.1997, s. 14..
(2)EGT C 150, 28.5.1999, s. 82.
(3)EGT C 200, 30.6.1997, s. 249.

Senaste uppdatering: 2 juni 2004Rättsligt meddelande