Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 15. helmikuu 2001 - Strasbourg EUVL-painos
Ihmisoikeudet: Uskonnonvapaus Kiinan kansantasavallassa
B5-0106, 0116, 0124, 0142 ja 0145/2001

Euroopan parlamentin päätöslauselma uskonnonvapaudesta Kiinan kansantasavallassa

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinan ja Tiibetin ihmisoikeustilanteesta sekä unionin prioriteeteista ja suosituksista Genevessä maaliskuussa 2001 pidettävää YK:n ihmisoikeustoimikunnan kokousta varten,

-  ottaa huomioon 21. joulukuuta 1999 pidetyn EU:n ja Kiinan kansantasavallan välisen huippukokouksen päätelmät sekä neuvoston 22. tammikuuta 2001 esittämät päätelmät EU:n ja Kiinan kansantasavallan välisestä ihmisoikeuskeskustelusta,

-  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan uskonnonvapaudesta,

A.  panee merkille, että komissio toteaa kertomuksessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon "Kokonaisvaltaisen kumppanuussuhteen luominen Kiinan kanssa” täytäntöönpanosta (KOM(2000) 552 ), että Kiinan tilanne on huonontunut kansalaisoikeuksien sekä poliittisten ja uskonnollisten oikeuksien suhteen ja että sama johtopäätös sisältyy yleisten asioiden neuvoston 22. tammikuuta 2001 pitämän kokouksen päätelmiin,

B.  katsoo, että tehtyään uskonnon harjoittamispaikkojen rekisteröinnin pakolliseksi vuonna 1994 Kiinan kansantasavallan viranomaiset ovat koko ajan rajoittaneet uskonnonvapautta entisestään,

C.  muistuttaa, että valtion harjoittama uskonnon valvonta ilmenee jo virallisesti tunnustettujen uskontojen määrän rajoittamisessa ja että kaikki uskonnollinen toiminta, jota viralliset järjestöt eivät ole rekisteröineet, katsotaan laittomaksi,

D.  katsoo, että vaikka uskonnolliseen toimintaan kohdistuva painostus vaihteleekin kulloisenkin paikallishallinnon hyväntahtoisuuden mukaan, Tiibetin autonomiseksi sanotulla alueella se on kuitenkin järjestelmällistä ja leppymätöntä,

E.  katsoo, että Tiibetin kansan uskonnollinen, kulttuurillinen ja kansallinen perintö on vaarassa kadota,

F.  panee merkille, että 22. heinäkuuta 1999 Falun Gong -järjestö julistettiin virallisesti laittomaksi Kiinassa ja että 29. heinäkuuta 1999 annettiin sen perustajaa Li Hung-Zhitä koskeva pidätysmääräys; panee merkille, että saatujen tietojen mukaan kahden viime vuoden aikana on pidätetty noin 50 000 Falun Gongin kannattajaa ja että heistä lähes 25 000 on edelleen pidätettyinä, pakkotyöleireihin karkotettuina tai heitä pidetään väkisin psykiatrisessa sairaalassa; panee merkille, että tähän päivään mennessä heistä 137 on kuollut pidätyksen tai vangitsemisen yhteydessä heihin kohdistetun väkivallan tai kidutuksen seurauksena,

G.  muistuttaa, että sen jälkeen, kun Vatikaani perusti oman episkopaalisen konferenssinsa vuonna 1989, Beijingin viranomaisten ja maan epävirallisen katolisen kirkon välinen jännite on kasvanut huomattavasti ja että monet epävirallisen katolisen kirkon papiston jäsenet ovat edelleen vangittuina tai heidän liikkumisvapauttaan on rajoitettu, koska he ovat kieltäytyneet liittymästä viralliseen kirkkoon,

H.  muistuttaa ulkomaisten protestanttipappien järjestelmällisistä karkotuksista ja pidätyksistä sekä hallinnollisesta häirinnästä, joka kohdistuu rekisteröimättömien protestanttikirkkojen kannattajiin,

I.  tuomitsee moskeijoiden tuhoamisen ja sellaisten henkilöiden vangitsemisen, jotka ovat opettaneet Koraania ilman viranomaisten etukäteen myöntämään lupaa,

1.  kehottaa Kiinaa vapauttamaan kaikki henkilöt, jotka on pidätetty tai vangittu, koska he ovat käyttäneet rauhanomaisesti kansainvälisesti tunnustettua oikeuttaan ajatuksen-, uskonnon- ja mielipiteenvapauteen;

2.  pyytää takaamaan täysin perustuslakiin perustuvan oikeuden uskonnon- ja ajatuksenvapauteen sekä niihin erottamattomasti liittyvän oikeuden mielipiteen- ja ilmaisunvapauteen sekä järjestäytymis- ja kokoontumisvapauteen;

3.  pahoittelee, että vaikka Kiinan kansantasavalta onkin allekirjoittanut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, se ei ole vieläkään saattanut päätökseen ratifiointi- ja toimeenpanoprosessia;

4.  tuomitsee jälleen Tiibetissä jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset sekä Kiinan kansantasavallan viranomaisten Tiibetin kansaan edelleen kohdistaman syrjinnän, joka perustuu rotuun tai etniseen alkuperään tai uskonnollisiin, kulttuurillisiin tai poliittisiin mielipiteisiin;

5.  kehottaa Kiinan kansantasavaltaa myöntämään Falun Gong -liikkeen kannattajille heille kuuluvan perusoikeuden, joka koskee mielipiteen- ja ilmaisunvapautta sekä järjestäytymis- ja kokoontumisvapautta Kiinan kansantasavallan perustuslain mukaisesti;

6.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita esittämään YK:n ihmisoikeustoimikunnalle sen Genevessä pidettävän kokouksen yhteydessä päätöslauselman, jossa tuomitaan kaikki uskonnollisten oikeuksien loukkaukset ja etenkin tiibetiläis- ja mongolibuddhisteihin, tiettyihin kristillisiin kirkkoihin sekä muslimiyhteisöihin ja Falun Gong -liikkeen kannattajiin kohdistuvat loukkaukset;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 28. toukokuuta 2004Oikeudellinen huomautus