Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
Torsdagen den 15 mars 2001 - Strasbourg Slutlig utgåva
Den ekonomiska situationen i Europeiska unionen
A5-0082/2001

Europaparlamentets resolution om den ekonomiska situationen i Europeiska unionen: förberedande rapport inför kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (2001/2008(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av kommissionens höstprognos från 2000 för perioden 2000-2002,

-  med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A5-0082/2001 ), och av följande skäl:

A.  De viktigaste ekonomiska indikatorerna på Europeiska unionens ekonomi, från den genomsnittliga ökningen av BNP till sysselsättningsnivån, fortfar att uppvisa positiva trender, om än ej fullt så goda som man räknat med.

B.  Europeiska unionens ekonomiska situation är den bästa på tio år då tillväxten beräknas ligga kvar på omkring 3 procent, även om detta innebär en minskning jämfört med tillväxten på 3,4 procent under 2000 som huvudsakligen beror på plötsligt höjda oljepriser.

C.  För andra året i rad kommer den årliga ökningen av det harmoniserade konsumentprisindexet inom euroområdet att överstiga den av Europeiska centralbanken fastställda nivån på 2 procent (2,4 procent under 2000 och uppskattningsvis 2,2 procent för 2001). Detta beror huvudsakligen på en kraftigt ökad import i förening med oljepriserna och eurons växlingskurs.

D.  Kommissionens höstprognos visar på minskade investeringar under innevarande år från 5,3 procent till 4,9 procent av BNP.

E.  Den nuvarande takten på ökad sysselsättning gav under 2000 upphov till 2,6 miljoner nya sysselsättningstillfällen. Även om takten kommer att avta under de kommande åren förväntas arbetslösheten att fortsätta sjunka till under 8 procent till slutet av 2002.

F.  Den aktuella demografiska utvecklingen gör det nödvändigt att på ett effektivt och säkert sätt genomföra lämpliga reformer av socialförsäkringssystemen, även genom att beakta den medelfristiga ekonomiska utvecklingen och skyddet av sysselsättningen bland äldre arbetstagare samt öka sysselsättningsgraden bland befolkningen, bl.a. genom att uppmuntra äldre arbetstagare att frivilligt förlänga sin yrkesverksamma period.

G.  Utsikter för att uppnå ytterligare tillväxt och skapa fler sysselsättningstillfällen och en större ekonomisk aktivitet gynnas om man stimulerar privata och offentliga investeringar på området för ny teknologi, miljöskydd, effektiv energi och på utbildningsområdet genom en lämplig lagstiftning och ett lämpligt skattesystem.

H.  Införandet i tolv medlemsstater av mynt och sedlar i euro i januari 2002 kommer att skapa en europeisk hemmamarknad, i bemärkelsen en marknad med en gemensam valuta.

I.  Det finns tydliga tecken på en minskad tillväxt i Förenta staternas ekonomi. Detta kan på medellång sikt leda till minskad export från Europeiska unionen och således inverka på unionens tillväxttakt, som även påverkas av en högre extern växlingskurs för euron.

J.  Konsekvenserna av den "nya ekonomin” och i synnerhet av den nya informations- och kommunikationstekniken är positiva för unionens ekonomiska tillväxt, även om resultaten är svåra att mäta i produktivitet.

1.  Parlamentet anser att Europeiska unionens och medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik skall styras av principerna för en social marknadsekonomi, som förmår införliva den politik som krävs för en hållbar utveckling ur miljöhänsyn,

2.  anser att frihet och demokrati, konkurrens, prisstabilitet och hållbar tillväxt, subsidiaritet, solidaritet, privat egendom, full sysselsättning och social sammanhållning samt ett fungerande regelverk utgör huvudkomponenterna i ett sådant ekonomiskt system,

3.  noterar att konkurrens på en fri och öppen marknad inom ett anpassat regelverk som beaktar sociala och miljömässiga hänsyn ger positiva sociala resultat,

4.  välkomnar det faktum att kommissionen för första gången i sin översikt har med ett kapitel om ekonomisk tillväxt och en miljömässigt hållbar utveckling; uppmanar rådet att vederbörligen följa upp vad som fastställs i denna,

5.  kräver att alla erforderliga åtgärder vidtas för att hålla inflationen under 2 procent under andra hälften av innevarande år,

6.  anser att prisstabilitet och en inflationsfri och ekologiskt hållbar tillväxt, som inom rimlig tid leder till full sysselsättning, bör förbli huvudmålet för Europeiska unionens ekonomiska och monetära politik,

7.  anser att politiken bör inriktas på att å ena sidan åstadkomma ett stabilt och mer diversifierat energiutbud och å andra sidan begränsa energibehovet och energiberoendet,

8.  anser att den balanserade liberaliseringen av telekommunikationerna, postväsendet, energisektorn och järnvägen måste fortgå,

9.  efterlyser förbättrade villkor för främjande av investeringar, bl.a. genom en politik för transeuropeiska nätverk,

10.  noterar att det är nödvändigt med tydliga prissignaler med hjälp av marknadsbaserade verktyg som skatter, avgifter, tillstånd till handel med utsläppsrätter för att minska intensiteten i den ekonomiska verksamhetens förorening av miljön och för att fullgöra de åtaganden som EU och de enskilda medlemsstaterna gjorde i Kyoto,

11.  efterlyser att man påskyndar genomförandet av en lämplig rättslig och administrativ ram för investeringar på området för kommunikationsteknik i syfte att på ett betydande sätt bidra till en ökad produktionsnivå,

12.  uppmanar medlemsstaterna att anpassa utbildningsväsende och skola till den internationella kunskapsekonomins krav,

13.  kräver att strukturreformerna på varu-, tjänste-, kapital- och arbetsmarknaderna skall påskyndas och fördjupas för att höja produktionspotentialen och produktiviteten inom EU och samtidigt möjliggöra en policy-mix som genom stimulans av den inhemska efterfrågan bidrar till att kompensera återverkningarna på EU:s inre marknad av en eventuell kraftig tillbakagång i efterfrågan från Förenta staternas sida,

14.  insisterar på att det är nödvändigt att anpassa befintliga socialförsäkringssystem för att garantera att de tjänster som dessa tillhandahåller är säkra och effektiva och för att avskaffa hindren för den fria rörligheten för arbetstagare,

15.  efterlyser en politik som syftar till att förse den europeiska ekonomin med nödvändiga mänskliga resurser och tillgång på arbetskraft, som bör åtföljas av betydande investeringar på utbildningsområdet och på ny teknologi, genom mycket stora gemensamma ansträngningar från Europeiska unionens, de enskilda ländernas, företagens och arbetstagarnas sida så att man, även på grundval av de nya samarbetsförbindelserna mellan utbildningscenter, universitet och företag, skall kunna inrätta och genomföra ett system för livslångt lärande för alla åldrar och kategorier inom arbetslivet,

16.  yrkar på en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden eftersom en sådan i hög grad kan bidra till att förbättra konkurrenspositionen i synnerhet för svaga regioner och sektorer,

17.  noterar med tillfredsställelse att framsteg gjorts på vägen mot en verklig konvergens mellan medlemsstaternas ekonomier och uppmanar rådet och kommissionen att göra alla de ansträngningar som behövs för att ytterligare framsteg skall göras på detta betydande område,

18.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 27 maj 2004Rättsligt meddelande