Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
Torsdagen den 15 mars 2001 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU:s stöd till och övervakning av val
A5-0060/2001

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om EU:s stöd till och övervakning av val (KOM(2000) 191 - C5-0259/2000 - 2000/2137(COS) )

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av meddelandet från kommissionen (KOM(2000) 191 - C5-0259/2000 ),

-  med beaktande av artiklarna 3, 6 och 11 i EU-fördraget och artiklarna 3 och 177 i EG-fördraget,

-  med beaktande av artikel 21.3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de OSSE-åtaganden som fastställdes i Köpenhamn 1990,

-  med beaktande av artikel 17.2 i Cotchou-avtalet,

-  med beaktande av EU:s riktlinjer för gemensamma kriterier vid val av valobservatörer (1) och EU:s riktlinjer för valövervakningar (2) ,

-  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (3) , och rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land (4) ,

-  med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2000 om årsrapporten om internationella mänskliga rättigheter och EU:s politik för de mänskliga rättigheterna (5) ,

-  med beaktande av sin resolution av den 19 december 1997 om kommissionens rapport om genomförandet av åtgärder som vidtagits för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna (6) och om att tillsammans med kommissionen inrätta en enhetlig samordningsstruktur med befogenheter i frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratisering (7) ,

-  med beaktande av genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete,

-  med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling och samarbete (A5-0060/2001 ), och av följande skäl:

A.  I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fastställs att alla medborgare har rätt att fritt välja ombud i periodiska och verkliga val, som skall äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning. Denna rättighet utgör grundvalen för demokratin och rättsstatsprincipen som Europeiska unionen i sina fördrag har förbundit sig att upprätthålla.

B.  Valstöd och valövervakningar är viktiga inslag i EU:s globala strategi för respekt för de mänskliga rättigheterna, förstärkning av demokratin och rättsstatsprincipen och främjande av unionens förbindelser med tredje land.

C.  Valrörelsen är ett demokratiskt uttryckssätt för politisk mångfald och bör organiseras i överensstämmelse med internationellt erkända normer.

D.  Trots att antalet val har ökat under den senaste tioårsperioden och att 60 procent av världens länder höll val under samma period, måste man ändå konstatera att vissa regeringar förklarar sig vara demokratiska utan att detta motsvaras av verkligheten i samhället, och att demokratin i många länder - särskilt i utvecklingsländerna - är ny och instabil. Vissa utvecklingsländer saknar till och med författningar som i tillräcklig utsträckning garanterar alla medborgares politiska rättigheter.

E.  Cotonouavtalet ger AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling, som inbegriper 77 ledamöter av Europaparlamentet, mandat att främja demokratiseringsprocesser genom dialog och rådgivning.

F.  Främjande av demokrati genom valstöd måste baseras på en föregående, långsiktig undersökning av de politiska förhållandena i det berörda landet, och valövervakningarna måste utgöra en del av en fortlöpande uppföljningsprocess.

G.  Valövervakningar syftar huvudsakligen till att stärka valprocessens legitimitet, öka allmänhetens förtroende för valet, undvika valfusk, förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna och bidra till konfliktlösning.

H.  Europaparlamentet bör, i kraft av sin demokratiska legitimitet och sina särskilda sakkunskaper, spela en framträdande roll i EU:s valövervakning, vilket skulle ge dessa uppdrag en högre politisk profil.

I.  Kommissionens meddelande är föranlett av parlamentets begäran om att EU:s deltagande i internationella valövervakningsuppdrag skall utvärderas och att EU:s och Europaparlamentets roll i dessa insatser skall stärkas.

J.  Tidigare erfarenheter har föranlett kommissionen att lägga fram en systematisk plan för sina framtida insatser när det gäller valstöd och valövervakningar så att kommissionen därmed skall kunna agera på ett mer samordnat och sammanhållet sätt.

K.  Denna nya EU-strategi kräver adekvata instrument, tillräckliga medel, bästa möjliga resursanvändning, synliga åtgärder, ett fastställande av Europaparlamentets roll och en mycket bättre samordning mellan rådet, kommissionen och Europaparlamentet samt mellan EU-institutionerna och de relevanta internationella organisationerna.

L.  Sedan ikraftträdandet av rådets ovannämnda förordningar om mänskliga rättigheter och demokrati måste det politiska och ekonomiska beslutet om att ge valstöd och sända ut EU-observatörer fattas inom ramen för den första pelaren efter förslag från kommissionen.

M.  Beslutet om huruvida ett val skall övervakas är mycket betydelsefullt. Därför är det viktigt att de internationella organisationerna tillämpar en konsekvent och trovärdig strategi i denna fråga. Detta kommer i förlängningen att stärka världssamfundets budskap.

1.  Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande och hoppas att detta meddelande utgör det första steget mot en väldefinierad EU-strategi för valstöd och valövervakningar, och att det därmed blir ett slut på åtta år av ad hoc-insatser samt att EU:s insatser på detta område skall bli mer synliga,

2.  bekräftar sin egen beslutsamhet att noggrant stödja utvecklingen av demokratiseringsprocesser genom att använda de instrument och de politiska insatser som det förfogar över,

3.  erkänner att Europeiska unionen spelar en viktig roll när det gäller att anordna och effektivt övervaka val med deltagande av många konkurrerande partier,

EU:s samordning

4.  anser att framgången i alla EU:s valövervakningsuppdrag är helt beroende av att det finns en nära samordning mellan kommissionen, ordförandeskapet i rådet, medlemsstaternas diplomatiska beskickningar i tredje land, EU:s valenhet och Europaparlamentets delegation,

5.  betonar sin självbestämmanderätt men anser att det är väsentligt, för genomförandet av en gemensam strategi, att besluten om parlamentets och EU:s valövervakningsuppdrag fattas en gång i halvåret inom ramen för en institutionaliserad samrådsmekanism mellan parlamentet, kommissionen och rådet,

6.  begär att Europaparlamentet, rådet och kommissionen dessutom enas, eventuellt inom ramen för ett avtalsmemorandum, om ett regelsystem för sina respektive roller och skyldigheter vid stöd till och övervakning av val; uppmanar därför parlamentets talman att formellt inleda de nödvändiga förfarandena,

7.  betonar att den regelbundna ordförandetrojkan skall vara ett forum för att diskutera frågor om deltagandet av EU-observatörer - särskilt parlamentsledamöter - i valövervakningar,

8.  uppmanar kommissionen att engagera parlamentet så tidigt som möjligt vid förberedelserna inför valövervakningar, vid gemensamma utvärderingsuppdrag, vid fastställandet av EU-deltagandets karaktär och, inte minst vid tillsättandet av chefen för EU:s valövervakningsenhet och vid fastställandet av dennes mandat,

9.  rekommenderar att unionen, för att stärka sin profil och synlighet, för varje uppdrag utser en chefsobservatör som skall besitta nödvändiga sakkunskaper och helst vara en ledamot av Europaparlamentet och som skall bära huvudansvaret för kontakterna med media,

10.  understryker att Europaparlamentet bör undersöka om det kan anta riktlinjer för utnämningen av chefer för valövervakningsuppdrag, men medger att det nuvarande informella tillvägagångssättet, enligt vilket tre parlamentsledamöter har utsetts till chefer för valövervakningsuppdrag, hittills fungerat tillfredsställande,

Europaparlamentets organisation

11.  föreslår att parlamentet skall tillsätta en valsamordningsgrupp med företrädare för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, företrädare för utskottet för utveckling och samarbete, ledamöter av Europaparlamentet som ingår i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling samt företrädare för de interparlamentariska delegationerna,

12.  föreslår att valsamordningsgruppen skall behandla alla frågor som rör planering, organisering, utvärdering och uppföljning av Europaparlamentets valövervakningsuppdrag, och anser att gruppen skall säkerställa ett adekvat samarbete med rådet och kommissionen och en lämplig samordning med berörda internationella organisationer; anser - med tanke på uppgifternas karaktär - att sekretariatet bör ge sitt stöd genom att utöka enheten för mänskliga rättigheter med den personal som krävs,

13.  anser att Europaparlamentets ledamöter, även om de bara deltar för en kort period, har en annan roll än andra tillfälliga observatörer eftersom de i egenskap av valda parlamentsledamöter har ett särskilt perspektiv och kunnande och en specifik politisk erfarenhet,

14.  medger att rådet den 28 juni 1998 antog kriterier som utgör en god grund för att avgöra EU:s deltagande i valövervakningar och valstödsinsatser, och beslutar att genomföra en översyn av gällande bestämmelser och att på ett liknande sätt anta tydliga och överskådliga kriterier som klargör dess framtida medverkan; begär även att beslut om valstöd och valövervakning skall fattas från fall till fall,

15.  konstaterar att demokratiseringsprocessen är en ständig process som börjar på den lägsta lokala och regionala nivån, och att det kan vara viktigt att även övervaka de val som kommer närmast efter det första demokratiska valet,

16.  rekommenderar att Europaparlamentets valövervakningsdelegation skall godkännas av talmanskonferensen på grundval av en tidsplan som varje halvår inlämnas av valsamordningsgruppen för att garantera tillräcklig förberedelsetid för Europaparlamentets valövervakningsuppdrag,

17.  rekommenderar att parlamentet som en generell regel skall delta i EU:s valövervakningsuppdrag och att det, när så är lämpligt, deltar i valövervakningar ledda av andra relevanta internationella organisationer,

18.  rekommenderar i detta sammanhang att man skall undersöka möjligheten att skicka ut en övervakningsdelegation även om detta endast efterfrågas av en minoritet, en del av en minoritet eller av etablerade medborgarorganisationer,

19.  rekommenderar att man, för att underlätta beslutsfattande i särskilt känsliga politiska situationer, bör sända ut en ad hoc-delegation som noggrant undersöker läget i de berörda länderna innan ett slutgiltigt beslut tas om huruvida deras val skall övervakas,

20.  konstaterar att endast Europaparlamentet kan avgöra storleken på och sammansättningen av parlamentets valövervakningsdelegationer och att det endast är Europaparlamentet som kan besluta om uppdragets varaktighet,

21.  anser med hänsyn till representationen och synligheten att det är väsentligt att man fastställer ett lägsta antal deltagare i parlamentets delegationer - vilka skall vara fördelade på olika utskott och politiska grupper - och att detta antal skall kunna utökas beroende på uppdragets betydelse,

22.  anser dessutom att uppdragen skall täcka övervakningens alla faser, inklusive valförberedelserna i det berörda landet, valrörelsen, rösträkningen och tillkännagivandet av valresultatet,

23.  anser att oegentligheter under valrörelsen för det mesta uppträder under den period som föregår valdagen och att Europaparlamentet i så stor utsträckning som möjligt bör samordna övervakningen med kommissionen och rådet under detta skede av valprocessen; föreslår att ledamöter av Europaparlamentet överväger att vara närvarande i ett land under den tid då förberedelserna inför valet pågår, så att de kan få ökad insikt i hur valen genomförs,

24.  anser det viktigt att Europaparlamentets valövervakningsdelegationer i möjligaste mån har en sammansättning präglad av jämn könsfördelning,

25.  anser att ledamöter av utvecklingsutskottet bör delta i valövervakningsuppdrag i utvecklingsländer, och att Europaparlamentets medlemmar av AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling bör delta i uppdrag i AVS-länder,

26.  begär att man, med hänsyn till andan i Cotonouavtalet, där så är lämpligt skall rätta sig efter önskemål från AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling och utsända en övervakningsdelegation sammansatt av företrädare från båda parter,

27.  rekommenderar att man vid sammansättningen av ad hoc-delegationen bör ta hänsyn till parlamentsledamöternas specialkunskaper; betonar vikten av att både kommissionen och rådet före avresan och på platsen bistår parlamentets delegation med råd om situationen före valet, eventuellt kompletterat med en kort genomgång om valövervakningsförfarandena av chefen för EU:s valövervakningsuppdrag,

28.  påpekar att det är ytterst önskvärt att de som från Europaparlamentet medverkar i ett valövervakningsuppdrag får en grundlig förberedelse inför de förestående uppgifterna som övervakare redan innan själva uppdraget inleds,

29.  föreslår att internationella valexperter skall bistå parlamentet med råd inför valet, och att de eventuellt skall tillhandahålla information till de handläggare vid parlamentet som arbetar med utrikesfrågor,

EU:s befogenheter

30.  begär med hänsyn till den i högsta grad politiska dimensionen när det gäller EU:s delegationer för valövervakningar att man inom kommissionen inrättar en lämpligt bemannad valenhet som skall vara en huvudsaklig kontaktpunkt för parlamentet och rådet, och anser att denna valenhet på grund av den politiska dimensionen bör placeras inom GD RELEX (yttre förbindelser) och inte i det administrativa ”Europe Aid Cooperation Office” och att enheten skall svara för en systematisk och samordnad EU-strategi för deltagandet i valövervakningar,

31.  uppmanar kommissionen att noggrant utse de organisationer som skall ombesörja teknisk och logistisk samordning och tillhandahålla observatörer; anbefaller att man vid val av valobservatörer tillämpar EU-kriterier och betonar särskilt vikten av observatörernas skyldigheter gentemot EU i samband med EU:s valövervakning; uppmanar kommissionen att ingå långfristiga kontrakt med organisationer som har visat sig uppfylla EU:s krav,

32.  uppmanar eftertryckligen kommissionen att förstärka EU:s synlighet och närvaro i samband med valövervakningar, till exempel genom en förbättrad sammansättning av valövervakningsdelegationen och genom förbättrade behörighetsregler (TOR) samt genom att använda mediarådgivare eller en PR-konsult med EU-erfarenhet i syfte att garantera tillräcklig uppmärksamhet från mediernas sida; rekommenderar även en omfattande användning av EU:s logotyp och andra EU-symboler,

Bedömning av länder och varaktigt stöd

33.  betonar att EU:s deltagande i valövervakningar måste kompletteras med varaktiga och långsiktiga insatser i demokratiseringsprocessen där EU hjälper de politiska och samhälleliga krafterna i det berörda landet med att fastställa en dagordning med prioriterade mål och behov för att valen skall kunna genomföras på ett riktigt sätt och vid rätt tidpunkt och med inbjudan till EU att skicka observatörer,

34.  understryker att man, med hänsyn till valstödets långsiktighet, bör börja ge valstöd ända upp till två år innan de egentliga valövervakningarna kan inledas,

35.  uppmanar alla utvecklingsländer att i sina författningar trygga samtliga medborgares politiska rättigheter så att ett samhälle präglat av åsiktsmångfald skall kunna växa fram och komma till uttryck genom valen,

36.  betonar att Europaparlamentet, inom ramen för den parlamentariska dialogen, bör stärka sin politiska roll genom att mer aktivt medverka i fastställandet av dagordningen för att motverka ”det demokratiska underskottet”,

37.  rekommenderar att diskussioner om de strategiska prioriteringarna när det gäller mänskliga rättigheter, främjande av demokratisering och EU:s deltagande i valinsatser bör vara en del av en gemensam dagordning mellan rådet, kommissionen och parlamentet,

38.  uppmanar kommissionen att ta fram sammanhängande landrapporter som skall innehålla bestämmelser om valstöd och/eller valövervakning och betonar att valstöd och utvecklingshjälp bör kopplas samman och att villkoren bör bekräftas,

39.  betonar vikten av en grundlig och systematisk förhandsanalys av de politiska förhållandena och genomförbarheten, och framför allt av att EU:s medverkan i valövervakningar är politiskt ändamålsenlig,

40.  kräver att landrapporterna från EU:s diplomatiska beskickningar och gemenskapens delegationer i tredje land samt utvärderingsrapporterna på begäran skall göras tillgängliga för parlamentet eftersom de ger säker information om landet där valet hålls; understryker vikten av att tillräcklig information ges om själva valprocessen och eftervalsperioden,

41.  föreslår att kommissionen, för att kunna underlätta landutvärderingarna, ingår partnerskap med oberoende organisationer som har tillägnat sig internationellt erkända sakkunskaper och erfarenhet när det gäller att stödja demokratiseringen, inte minst vid valstöd och valövervakningar,

Valutvärdering

42.  anser att det är nödvändigt att anta tydliga och överskådliga regler för att bedöma valprocesser med hänsyn till mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokratiseringen av samhället i allmänhet,

43.  betonar att det vid bedömningar av val ofta är otillräckligt att endast ta hänsyn till huruvida de är ”fria och rättvisa”; understryker att andra kriterier måste vara uppfyllda innan ett val kan förklaras ha genomförts i enlighet med de demokratiska principerna; anser att valutvärderingsnormerna måste tillämpas flexibelt och konsekvent,

44.  anser att den valutvärdering som genomförs av EU:s valövervakningsdelegationen uteslutande måste basera sig på resultaten från valprocessen, och att medlemsstaterna under inga omständigheter får blanda sig i denna utvärdering,

45.  uppmanar kommissionen att fastställa riktlinjer och normer för en korrekt utvärdering av EU:s valstöd, särskilt när det gäller användarspecifik relevans, effektivitet, inflytande och varaktighet, eventuellt med hänsyn till analyser som utarbetats av lokala aktörer och oberoende valexperter,

46.  rekommenderar att Europaparlamentets övervakningsdelegation skall samordna och om möjligt avge det preliminära uttalandet i samarbete med EU:s chefsobservatör och - när det gäller övervakningsuppdrag som inte initierats av EU - i samarbete med eventuella andra övervakningsdelegationer; anser emellertid att specialrollen för parlamentets övervakningsdelegation bör betonas genom att den lägger fram en slutrapport som fokuserar på de politiska konsekvenserna för EU:s framtida politik gentemot det berörda landet,

47.  uppmanar kommissionen och rådet att utvärdera valprocessen, inte minst vid större val som övervakats av EU, vilket bör ske inom ramen för ett uttalande i kammaren och på basis av slutrapporter från chefsobservatören och parlamentets delegation i syfte att ge uppmärksamhet åt parlamentets valövervakningspolitik och öka synligheten för EU:s insatser,

48.  önskar att man omedelbart skall överväga en ändring av arbetsordningen som skulle ge ledamöter som lett ett övervakningsuppdrag möjlighet att yttra sig i kammaren,

49.  föreslår att upprätthålla betydelsen av valövervakningsuppdragen genom att noggrant övervaka eftervalsperioden, vilken är viktig för valets trovärdighet, och ta denna i beaktande vid kommande förbindelser med det berörda landet samt uppmanar kommissionen att göra detsamma,

50.  rekommenderar att den årliga EU-rapporten om mänskliga rättigheter skall innehålla mer detaljerad information om EU:s valinsatser och deras effektivitet,

51.  rekommenderar att den framtida dagordningen för det årliga forumet för mänskliga rättigheter skall innehålla en diskussion om erfarenheterna från valövervakningar, och att de parlamentsledamöter som har varit observatörer skall delta aktivt i detta forum,

Internationell samordning

52.  betonar vikten av att undvika överlappning och dubbelarbete mellan olika organisationer vid valövervakning i ett land och att EU:s deltagande inte är ett självändamål när andra organisationer för valövervakning är närvarande,

53.  uppmanar kommissionen att ingå partnerskapsavtal med relevanta internationella organisationer såsom OSSE, Europarådet och FN vid uppdrag om valstöd och valövervakningar, för att därigenom förbättra samarbetet, samordningen av arbetsmetoderna samt EU:s och parlamentets synlighet,

54.  rekommenderar att kommissionen i detta syfte skall anordna en konferens med deltagande av parlamentet, rådet, medlemsstaterna och andra relevanta internationella organisationer,

55.  uppmanar kommissionen att i samarbete med andra internationella organisationer utarbeta gemensamma utvärderingsnormer för valprocessen; betonar emellertid att partnerskapsavtalen måste garantera EU det politiska svängrum som krävs för att kunna genomföra en oberoende utvärdering som är fri från påverkan från internationella organisationer,

56.  föreslår att parlamentets delegation i förekommande fall skall leda det internationella valövervakningsuppdraget tillsammans med andra parlamentariska delegationer från till exempel OSSE eller Europarådet; rekommenderar regelbundna överläggningar mellan Europaparlamentet och dessa organisationer,

57.  betonar vikten av att man, där så behövs, enas om ett samordnande organ för alla inblandade internationella organisationer vid en särskild valövervakning; och föreslår som en allmän regel att EU - särskilt då EU är den största bidragsgivaren - skall ta på sig det politiska ansvaret för en samlad valutvärdering,

58.  påpekar att om EU beslutar att ge stöd till och övervaka en valprocess måste nödvändiga arrangemang göras, tillsammans med internationella partner, för att garantera att EU:s ekonomiska stöd ges ett tydligt erkännande,

59.  rekommenderar att det internationella samarbetet skall omfatta gemensamma utvärderingsuppdrag, med deltagande av Europaparlamentet, för att kontrollera minimivillkoren för valprocessens trovärdighet samt kraven för ett korrekt genomförande av valövervakningarna,

60.  rekommenderar att det internationella samarbetet även bör innefatta långsiktig planering, informationsinsamling, genomgång och utbildning, gemensam utstationering av observatörer, enhetliga analys- och rapporteringsmetoder samt gemensamt utnyttjande av viktiga resurser,

61.  framhåller den roll som inhemska observatörer och medborgarrättsorganisationer har i själva valförfarandet, men även i utvecklingsprocessen som leder till en stabilisering av demokratierna i de berörda länderna; uppmanar därför kommissionen att bidra till ett stärkande av deras förmåga genom program för tekniskt stöd och utbildning,

62.  anser även att det är viktigt att tillhandahålla nödvändig information till inhemska observatörer om de internationella övervakningsdelegationernas roll och karaktär,

63.  uppmärksammar med tillfredsställelse civilsamhällets allt viktigare roll i arbetet för att främja demokratiska värderingar och begär därför att man i större utsträckning skall engagera civilsamhället, och att detta skall ske inom ramen för ett samarbetsförhållande som inte bara är inriktat på själva valperioden, utan även på utvecklingen av en demokratisk kultur,

Budgetfrågor

64.  glädjer sig åt att en budgetpost för valstöd och valövervakningar, som är ett prioriterat mål för det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter, har upprätthållits i detta kapitel, och föreslår en ytterligare konsolidering av anslagen under den specifika budgetposten,

65.  uppmanar kommissionen att avsätta tillräckliga anslag till varje enskild geografisk budgetpost för valstöd,

66.  anser att man skulle ta ett stort steg mot enighet i budgetfrågor om man till den allmänna budgeten fogade en detaljerad översikt av EUF-anslagen, däribland bidragen till valstöd,

67.  uppmanar kommissionen att regelbundet lägga fram utvärderingsrapporter för sina insatser med uppgifter om samfinansiering med andra aktörer och kostnadseffektiviteten i valinsatserna,

68.  rekommenderar en systematisk elektronisk överföring av data om projektens genomförande, och hänvisar härvid till parlamentets uppmaning om att upprätta ett europeiskt nätverk för mänskliga rättigheter och demokrati,

o
o   o

69.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)Rådets beslut 8728/99 - PESC 165 - COHOM 4, 28.5.1999.
(2)Rådets beslut 9262/98 - PESC 157 - COHOM 6, 3.6.1998.
(3)EGT L 120, 8.5.1999, s. 1.
(4)EGT L 120, 8.5.1999, s. 8.
(5)EGT C 377, 29.12.2000, s. 336.
(6)EGT C 14, 19.1.1998, s. 399.
(7)EGT C 14, 19.1.1998, s. 402.

Senaste uppdatering: 27 maj 2004Rättsligt meddelande