Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2001 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διαρθρωτικά Ταμεία (1999)
A5-0247/2001

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 11η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1999) (COM(2000) 698 - C5-0108/2001 - 2001/2057(COS) )

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής (COM(2000) 698 - C5-0108/2001 ),

-  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ), αριθ. 2081/93, του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1993, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 σχετικά με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων(1) , ιδίως το άρθρο του 16, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων(2) , ιδίως το άρθρο του 31,

-  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 1999(3) , που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 248, της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Αμστερνταμ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου σχετικά με την απασχόληση,

-  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2000 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, που θεσπίζει τις γενικές διατάξεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία(4) και τους ειδικούς κανονισμούς για κάθε ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισσαβόνας και της Στοκχόλμης, σχετικά με τη νέα οικονομία, την απασχόληση και τη αειφόρο ανάπτυξη,

-  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή, που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 159, της Συνθήκης ΕΚ (COM(2001) 24 ),

-  έχοντας υπόψη την έκτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 ), που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 8, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93, του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη(5) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 11, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, σχετικά με την προσθετικότητα,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με αντικείμενο τα μέτρα προς εφαρμογή του άρθρου 299, εδάφιο 2: οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2000) 147 ),

-  έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις ºσες Ευκαιρίες (A5-0247/2001 ),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής των διαρθρωτικών Ταμείων σε επτά διαφορετικούς στόχους, τους οποίους ο προαναφερθείς κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999, περιορίζει σε τρεις, προκειμένου κάθε στόχος να χρηματοδοτείται από ένα μόνο διαρθρωτικό ταμείο, καθώς και ότι οι κοινοτικές πρωτοβουλίες περιορίσθηκαν σε τέσσερις,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 ολοκληρώθηκε μια μακρά περίοδος για την εφαρμογή των πολιτικών συνοχής και, ειδικότερα, των Διαρθρωτικών Ταμείων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η ετήσια έκθεση σχετικά με τα διαρθρωτικά Ταμεία (1999) αναπτύσσει ως θέμα οριζόντιου χαρακτήρα τις δράσεις υπέρ της ισότητας των ευκαιριών απασχόλησης ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στην ανάπτυξη των περιφερειών ήταν σημαντική, τόσο όσον αφορά τις υποδομές και την παραγωγή, όσο και από την άποψη της κοινωνικής ένταξης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 1999 ήταν το τελευταίο έτος της περιόδου προγραμματισμού 1994-1999, και ότι χαρακτηριστικό του είναι η ολοκλήρωση της δέσμης μέτρων που εγκρίθηκαν το 1992 στο Εδιμβούργο, καθώς και η προπαρασκευή των συνθηκών-πλαίσιο που θα εφαρμοστούν κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2000-2006,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι εκθέσεις θα έπρεπε να προβαίνουν σε ποιοτική ανάλυση και σε εξέταση της παραγωγικής αποδοτικότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων, και όχι να περιορίζονται απλώς στη μέτρηση του βαθμού απορρόφησής τους, την ποσοτική κατανομή και τη διαφάνεια στην εφαρμογή τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δημοσιονομική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε με τη δέσμη μέτρων του Εδιμβούργου και την επιτευχθείσα πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλες περιφερειακές ανισότητες από άποψη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να παρατηρούνται ανισότητες μεταξύ της περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών)και του κέντρου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσον κατά κεφαλήν εισόδημα του 10% του πληθυσμού που ζει στις πλουσιότερες περιοχές της Ένωσης εξακολουθεί να είναι 2,6 φορές ανώτερο του εισοδήματος του 10% του πληθυσμού που κατοικεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ καταλήγει να είναι 4,4 φορές ανώτερο αν συγκριθεί η πλουσιότερη με την φτωχότερη περιοχή,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους στόχους που τέθηκαν με τη δημιουργία και την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων, η διόρθωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων έχει επηρεάσει κυρίως τα κράτη μέλη και λιγότερο τις περιφέρειες, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι περιφερειακές ανισότητες οξύνθηκαν στο εσωτερικό ορισμένων κρατών μελών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κυρίως αισθητές στον τομέα της απασχόλησης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις δύο τελευταίες περιόδους προγραμματισμού, στα κράτη που είναι οι κύριοι αποδέκτες των διαρθρωτικών πόρων, με -αξιοσημείωτη- εξαίρεση την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν στα επίπεδα του 1988,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο της Λισσαβώνας η πλήρης απασχόληση ανακηρύχθηκε σε ύψιστο στόχο της Ένωσης, ενώ διατυπώθηκε η φιλοδοξία να ανέλθει το γενικό ποσοστό απασχόλησης από το 62%, όπου βρίσκεται σήμερα, στο 70% το 2010, και το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης από 52,5% σε 60%· ότι ο στόχος οριζόντιου χαρακτήρα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν συνεκτιμήθηκε παρά μόνο εν μέρει και ότι οι υποβαλλόμενες πολιτικές εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως ουδέτερες από άποψη φύλου,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή (28% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τη γενική σχέση που υπάρχει μεταξύ χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος, συνολικής ανεργίας και γυναικείας ανεργίας,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς τα ποσοστά επαγγελματικής δραστηριότητας γυναικών και ανδρών συνδέεται επίσης με τα προβλήματα που αφορούν την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή: κατανομή της οικιακής εργασίας, ύπαρξη παιδικών σταθμών, οικονομικές ενισχύσεις ανά παιδί και υπέρ της μητρότητας, επαγγελματική προώθηση· ότι παρατηρούνται, εξάλλου, πολύ διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη μέλη στους τομείς αυτούς,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες ως παράγοντα ανάπτυξης, δεν μπορεί να επιτρέπει να λησμονείται ότι η κοινωνική και οικονομική ισορροπία σε τοπικό επίπεδο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών δημιουργίας απασχόλησης, απόκτησης τεχνικών και επαγγελματικών προσόντων και ισότητας ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί δικαίωμα εγγενές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η στρατηγική της εργασιακής κινητικότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη ή δίκαιη λύση προκειμένου να εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδόξως δε προκαλεί τη μετανάστευση των πιο καταρτισμένων ατόμων από τις πτωχότερες χώρες και περιφέρειες προς τις πλουσιότερες,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα επιτρέπουν να αντιστρέφεται η τάση συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, της απασχόλησης και της δημογραφικής ανάπτυξης στις πιο κεντρικές και αστικοποιημένες περιοχές της Ένωσης,

Κ.  εκτιμώντας ότι ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας των απομακρυσμένων, εξόχως απόκεντρων και νησιωτικών περιφερειών αποτελεί παράγοντα που μπορεί να αντισταθμισθεί από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, χρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κυκλωμάτων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες και τον προσδιορισμό του ρόλου των περιφερειών αυτών στο πλαίσιο μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενσωμάτωσης όλου του ευρωπαϊκού εδάφους στα ΔΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής, των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών μελών, θα περιορισθεί κατά την περίοδο 2000-2006 από το 0,46% το 1999, σε 0,31% το 2006, δηλαδή αναλογικά, στα επίπεδα του 1994,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την προσχώρηση των νέων κρατών μελών, οι εσωτερικές περιφερειακές ανισορροπίες ενδέχεται να προσλάβουν πρωτοφανείς διαστάσεις και ότι τα προβλήματα μπορεί να οξυνθούν ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεργία, όπως κατέδειξε ήδη η εμπειρία ενοποίησης των δύο γερμανικών οικονομιών,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 επιβάλλει στα κράτη μέλη την τήρηση της αρχής της προσθετικότητας κατά την υλοποίηση έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προβλέποντας ότι η χρηματοδότηση της ΕΚ δεν μπορεί να υποκαθιστά τις διαρθρωτικές δαπάνες ή δαπάνες συναφείς προς αυτές, τις οποίες καταβάλλουν τα κράτη μέλη· ότι κατά την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999 δεν κοινοποίησαν όλα τα κράτη μέλη τις πληροφορίες τις οποίες οφείλουν να παρέχουν σχετικά με την τήρηση της αρχής της προσθετικότητας,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να συανντήσει δυσκολίες η υλοποίηση των προγραμμάτων οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας λόγω της μείωσης των κρατικών επενδύσεων, ιδίως των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και ότι η πρακτική αυτή, εφόσον ακολουθηθεί από τα κράτη που είναι αποδέκτες των διαρθρωτικών πόρων και των πόρων του Ταμείου Συνοχής, θα έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, δεδομένου ότι πρόκειται για κράτη τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας πρακτικής μηδενικού ελλείμματος του προϋπολογισμού από τα κράτη συνοχής η οποία θα υπονομεύσει την αρχή της προσθετικότητας,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγιής και αποτελεσματική εκτέλεση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων την οποία εξασφαλίζουν κατάλληλα συστήματα αξιολόγησης και επαγρύπνησης έχει θεμελιώδη σημασία για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων,

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.  λαμβάνει γνώση της απορρόφησης του 99% των πιστώσεων υποχρεώσεων που διατέθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην περίοδο 1994-1999 και επισημαίνει ότι μόνο ο μεγάλος όγκος των ποσών που μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2000, καθώς και η οριζόντια χρηματοδότηση ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν, σε τελευταία ανάλυση, στην ικανοποιητική ολοκλήρωση της δέσμης μέτρων που εγκρίθηκαν στο Εδιμβούργο·

2.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το 1999, να παράσχει μεταξύ άλλων μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων για ολόκληρη την περίοδο 1994-1999· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν προβαίνει σε πιο εκτενή ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο αυτή, αλλά περιορίζεται σε περιγραφή των σημερινών αποτελεσμάτων·

3.  σημειώνει ότι γίνεται έμμεση μνεία της συσσώρευσης εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων προς πληρωμή στο τέλος της περιόδου (reste á liquider - RAL) χωρίς να γίνεται ούτε πλήρης ποσοτική περιγραφή ούτε παροχή λεπτομερών διευκρινίσεων· τούτο παρά το γεγονός ότι η μείωση του όγκου εκκρεμών υποχρεώσεων και η επίσπευση της εκτέλεσης επανέρχονται περιοδικώς ως στόχοι κάθε διαδοχικής αναθεώρησης των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και αποτελούν μόνιμη μέριμνα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

4.  επικυρώνει επισήμως όγκο εκκρεμών υποχρεώσεων περίπου 41 600 εκατ. € στο τέλος του 1999 από τα οποία περίπου 21 860 εκατ. € παρέμειναν εκκρεμή στο τέλος του 2000 σύμφωνα με τους απολογισμούς· υπενθυμίζει ότι πληρωμές μπορούν να διενεργηθούν για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις από την περίοδο 1994-1999 έως το τέλος του 2001·

5.  ασκεί κριτική για το γεγονός ότι τα RAL αυξήθηκαν περαιτέρω κατά το διάστημα 1994-1999 και ζητεί από την Επιτροπή να αναστρέψει άμεσα την τάση αυτή·

6.  θεωρεί ότι οι πιστώσεις ύψους 160 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή στο τέλος του 1999 αλλά δεν καλύφθηκαν από την προϋπολογισμό, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως μεταφορά πιστώσεων και ότι δεν θα έπρεπε να περικοπούν οι πιστώσεις για καινοτόμες δράσεις προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις για καινοτόμες δράσεις θα αποκατασταθούν στα επίπεδα που συμφωνήθηκαν στο Βερολίνο·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 1999 μειώθηκαν αισθητά τα προς εκκαθάριση ποσά από προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, αλλά, ταυτόχρονα, αποδοκιμάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να τελούν υπό εκκαθάριση πιστώσεις από την περίοδο πριν από το 1989, δηλαδή 11 χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου προγραμματισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι κανόνες σχετικά με την αποδέσμευση πιστώσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 θα αποτρέψουν τέτοιες καθυστερήσεις στο μέλλον·

8.  επισημαίνει την έλλειψη σαφούς προσανατολισμού ως προς την υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο υπερβολικός κατακερματισμός των δράσεων·

9.  επισημαίνει ότι κατά την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999 τα έργα καθυστέρησαν και συσσωρεύθηκαν στο τέλος της εν λόγω περιόδου, γεγονός που επιβράδυνε την έναρξη των έργων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 2000-2006· θεωρεί ότι θα ήταν προς το συμφέρον όλων, η εκτέλεση των έργων να κατανέμεται όσο το δυνατόν ομαλότερα καθ" όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

10.  διαπιστώνει ότι το ύψος των αναλήψεων πιστώσεων δεν αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά το πραγματικό επίπεδο εκτέλεσης των παρεμβάσεων, εφόσον σημαντικό τμήμα των αναλήψεων πραγματοποιήθηκε ακριβώς πριν από τη λήξη της περιόδου προγραμματισμού· εκφράζει ιδιαίτερες ανησυχίες για την αργή εξέλιξη των κοινοτικών πρωτοβουλιών δεδομένου ότι έχει καταβληθεί ποσό που μόλις υπερβαίνει το ήμισυ των διαθέσιμων πιστώσεων για την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999, γεγονός που δυσχεραίνει και αυξάνει το κόστος της εκτέλεσης των προγραμμάτων από τους υπεύθυνους: τοπικές αρχές, ΜΚΟ, κ.λπ.·

11.  ζητεί τον προσανατολισμό των Ταμείων κατά τρόπον ώστε να έχουν ως προτεραιότητα και αποτέλεσμα τη συμμετοχή των ΜΜΕ (δημιουργία, επέκταση, τεχνολογικός εξοπλισμός, ανάπτυξη και καινοτομία, διεθνοποίηση των αγορών κλπ.), μέσω της παρουσίας τους σε όλους τους άξονες προτεραιότητας των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην απορρόφηση των πόρων·

12.  υποστηρίζει την άποψη ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων ενδείκνυται για την ουσιαστική απλούστευση του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και της δημοσιονομικής διαχείρισης των παρεμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες με μια ενεργό πολιτική πληροφόρησης όσον αφορά την προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις·

13.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία που έλαβε η Επιτροπή προκειμένου για τη στενότερη διασύνδεση μεταξύ προγραμματισμού και αξιολόγησης των παρεμβάσεων, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι κατά κανόνα όταν γίνεται ο προγραμματισμός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση των προηγούμενων προγραμμάτων·

14.  προτείνει να βελτιωθεί η διαδικασία που ετέθη σε εφαρμογή σχετικά με την απλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, των κοινοτικών στόχων και πρωτοβουλιών της Κοινότητας, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλο και περισσότερο οι παρεμβάσεις σε περιοχές που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη και προκειμένου να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των πιστώσεων όπως αυτές που παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα·

Απασχόληση

15.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη διαδικασία πολιτικής για την απασχόληση που εγκαινιάσθηκε στο Αμστερνταμ·

16.  επισημαίνει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση μιας κοινής πολιτικής που θα αφορά τόσο την περιφερειακή ανάπτυξη όσο και την απασχόληση·

17.  καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει την κοινή εκτέλεση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής προς το συμφέρον της εσωτερικής περιφερειακής ισορροπίας στις αποδέκτριες χώρες, και να διεξαγάγει εκτενή ανάλυση της αποτελεσματικότητάς τους·

18.  πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση·

Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει, στην ετήσια έκθεσή της για το έτος 1999, τις δράσεις υπέρ της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών ως οριζόντιο θέμα της έκθεσης· εκτιμά, ωστόσο, ότι η εν λόγω έκθεση δεν περιλαμβάνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών στα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των κοινοτικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων του προγράμματος NΟW, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών, πληροφορίες που θα επέτρεπαν να αξιολογηθεί, βάσει στοιχείων, η αποτελεσματικότητα των δράσεων στον τομέα αυτό·

20.  επισημαίνει ότι ο οριζόντιος στόχος της ισότητας μεταξύ των φύλων δεν συνεκτιμήθηκε παρά μόνο εν μέρει και ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη πολιτική για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών, η οποία να συναρτά το στόχο για ποσοστό απασχόλησης γυναικών 60% έως το 2010 με την εκτέλεση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής·

21.  ζητεί ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεγάλης έλλειψης θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες·

22.  ζητεί την εφαρμογή γενικών μέτρων υπέρ των γυναικών, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή·

23.  επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να προβαίνει στο μέλλον -για την προώθηση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών που κατοχυρώνεται στα άρθρα 2 και 141 της Συνθήκης ΕΚ- στην ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων προκειμένου να ληφθούν οριζόντια μέτρα θετικού αποτελέσματος·

24.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με νέα ρύθμιση για τα διαρθρωτικά ταμεία (2000-2006), βάσει της οποίας η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί πρωταρχικό στόχο, τα κράτη μέλη οφείλουν να πραγματοποιούν εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων που πρόκειται να διαμορφωθούν, να καθορίζουν κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των παρεμβάσεων μέσω δεικτών, σε μια προοπτική ισότητας γυναικών και ανδρών· ότι, κατά συνέπεια, οι δείκτες παρακολούθησης και τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι εξειδικευμένα ανά φύλο·

25.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει στο εξής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, στοιχεία εξειδικευμένα ανά φύλο σχετικά με τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των γυναικών και το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

Διεύρυνση

26.  ζητεί να πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως και βάσει των ευρυτέρων δυνατών διαβουλεύσεων, ο προσδιορισμός μιας πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2006, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συνέχιση της δράσης υποστήριξης των κοινωνικών τομέων και των περιφερειών των σημερινών κρατών μελών που θα εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμες στη διευρυμένη Ένωση και ένα συμπληρωματικό σύστημα συνοχής για τα νέα κράτη μέλη·

27.  προτείνει, στην προοπτική της διεύρυνσης και με γνώμονα τις πολιτικές επιλογές που αντιμετωπίζει η ΕΕ όπως εκτίθενται στην Δεύτερη Έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2001) 24 ), η ποιότητα των δαπανών, η αξιοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων στους διαφόρους στόχους και ταμεία, η ανάγκη για τα νέα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους, καθώς και η επίδοση των διαφόρων δικαιούχων, να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τον καθορισμό της μελλοντικής μορφής της στρατηγικής της ΕΕ για την συνοχή και του αναδιανεμητικού ρόλου του προϋπολογισμού της·

Γεωργία και Αλιεία

28.  ζητεί η ΚΓΠ και η ΚΑΠ να θεωρηθούν ως θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής για την περιφερειακή ισορροπία, την κοινωνική συνοχή και τη αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 2002 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια λεπτομερή έκθεση των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στον τομέα αλιείας της Κοινότητας κατά την περίοδο 1994-1999, καθώς και μια μελέτη της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στις περιοχές της Ένωσης για τις οποίες η αλιευτική δραστηριότητα είναι σημαντική·

Αλλες πολιτικές

30.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ενόψει της περιόδου 2007-2010, να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη σύνδεση των περιοχών της περιφέρειας, των νησιωτικών και υπανάπτυκτων περιοχών με ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, στο πλαίσιο των ΔΕΔ μεταφορών, χωρίς περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· ζητεί επίσης επιτακτικά, κατά τη νέα περίοδο, να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνδυασμένων και βιώσιμων μεταφορών·

31.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, να λάβει υπόψη τον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα των υπερπόντιων διαμερισμάτων της Γαλλίας, της Μαδέρας, των Αζόρων και των Καναρίων Νήσων, όσον αφορά τη διασφάλιση της πρόσβασης στους διαρθρωτικούς πόρους μετά το 2006·

32.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων, οι οποίοι θεωρούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος ως οριζόντιο στοιχείο όλων των στόχων τους·

33.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει της οδηγίας NATURA 2000·

34.  λαμβάνει γνώση της έγκρισης των ειδικών προγραμμάτων του Πέμπτου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και της εκπόνησης, το 1999, της ανακοίνωσης "Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο έρευνας", στην οποία προτείνεται η ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών στην ευρωπαϊκή ερευνητική προσπάθεια και, ειδικότερα, στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας·

Προσθετικότητα

35.  εκφράζει την κατάπληξή του για το γεγονός ότι η αρχή της προσθετικότητας, ως μια από τις τέσσερις σημαντικότερες αρχές των Διαρθρωτικών Ταμείων δεν τηρείται, κατά τα φαινόμενα πλήρως από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δυνατότητας επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση που τα κράτη μέλη παραβιάζουν την αρχή της προσθετικότητας· καλεί την Επιτροπή, κατά την εκ των προτέρων εξέταση στο πλαίσιο του προγραμματισμού, να προσδώσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην τήρηση της αρχής της προσθετικότητας· υποστηρίζει, επίσης, τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να καθοριστούν για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πιο εύχρηστες διαδικασίες για τον έλεγχο της προσθετικότητας, οι οποίες θα ενσωματώνονται στις διαδικασίες προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης και θα προσαρμόζονται στα διαθέσιμα στοιχεία του προϋπολογισμού και της στατιστικής·

36.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν απολύτως την αρχή της προσθετικότητας και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ρυθμιστικών μηχανισμών και κανόνων που θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή της προσθετικότητας·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κατάλογο των μέτρων που σκοπεύει να εφαρμόζει με στόχο την τήρηση της αρχής αυτής ιδιαίτερα όταν κράτη τα οποία είναι αποδέκτες των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, εφαρμόζουν τον κανόνα του μηδενικού ελλείμματος του προϋπολογισμού·

38.  ζητεί να αναλάβουν οι περιφέρειες, και όχι τα κράτη, την ευθύνη της διαχείρισης όσον αφορά τα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο έδαφός τους·

Εταιρική σχέση

39.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων, να εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες καθώς επίσης και την αρχή της επικουρικότητας, αναγνωρίζοντας τις αρμοδιότητες των εσωτερικών πολιτικών φορέων των κρατών μελών·

Αξιολόγηση και έλεγχος

40.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε, για πρώτη φορά σε ετήσια έκθεση, κεφάλαιο σχετικά με τα εφαρμοσθέντα μέτρα αξιολόγησης και ελέγχου, εις απάντηση των επικρίσεων του Κοινοβουλίου κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη·

41.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη κοινοποίησαν το έτος 1999 ανωμαλίες και περιπτώσεις απάτης ύψους 120,6 εκατ. ευρώ - δηλ. 0,39% των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που ανέρχονται σε 30,6 δισ. ευρώ· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ενημερωμένες πληροφορίες για τα μέτρα που έλαβαν τα διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τις ανωμαλίες που σημειώθηκαν σε παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων·

42.  σημειώνει τις εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 438/2001(6) και (ΕΚ) αριθ. 448/2001(7) σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/99· χαιρετίζει τις βελτιώσεις που επήλθαν ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο των διαρθρωτικών ταμείων· ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών αυτών από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή· ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα διοικητικά και ελεγκτικά συστήματα προκειμένου να αποφεύγονται, να εντοπίζονται και να εξαλείφονται τα αδύνατα σημεία και οι συστηματικές ανωμαλίες· ζητεί από τα κράτη μέλη, που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να εκχωρήσουν στο εκάστοτε εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρη εξουσία για την εξακρίβωση της χρησιμοποίησης των πόρων της ΕΕ έως τη βαθμίδα του τελικού αποδέκτη·

43.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που πρέπει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου, ρόλος που παραμελήθηκε κατά την περίοδο που καλύπτει η ετήσια έκθεση· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εγκρίνει αβασάνιστα τα ετήσια κονδύλια όταν έρχεται η ώρα της έγκρισης του προϋπολογισμού, αλλά πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διεργασία αποτίμησης ως εγγυητής των ευρωπαϊκών συμφερόντων παράλληλα με την Επιτροπή·

44.  θεωρεί ότι η ανασκόπηση και ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου είναι αναγκαία, ιδιαίτερα για να μεριμνά ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαφάνεια στον τομέα αυτό, ειδικά όπως εκφράζεται στον κώδικα δεοντολογίας για την εκτέλεση των διαρθρωτικών πολιτικών που συμφωνήθηκαν με την Επιτροπή το 1999·

o
o   o

45.  αναθέτει στην Πρόεδρο να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 5.
(2) ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 20.
(3) ΕΕ C 342 της 1.12.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(5) ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 34.
(6)EE L 63 της 3.3.2001, σ. 21.
(7) ΕΕ L 64 της 6.3.2001, σ. 13.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου