Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2001 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
ºση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας
A5-0275/2001

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας (2000/2312(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2, και 141, παράγραφοι 1 και 3 της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, παράγραφος 1, και 23, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 23, της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

-  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ίσης αμοιβής του 1951 (αριθ. 100) και τη σύσταση (αριθ. 90) της ΔΟΕ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1δ, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

-  έχοντας υπόψη την Ατζέντα για την κοινωνική πολιτική, τμήμα V, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000,

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας της άτυπης υπουργικής διάσκεψης για την πολιτική ίσων ευκαιριών και την κοινωνική ασφάλιση, στο Norrköping στις 21-23 Ιανουαρίου 2001,

-  έχοντας υπόψη την οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες(1) ,

-  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005)(2) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 1995 για την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στο Πεκίνο, με θέματα: ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη(3) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 1996 για το υπόμνημα της Επιτροπής σχετικά με την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας(4) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 1997 για την ανακοίνωση της Επιτροπής "Κώδικας Πρακτικής για την εφαρμογή της ισότητας της αμοιβής για εργασία ίσης αξίας για τις γυναίκες και τους άνδρες" (COM(1996) 336 -C4-0460/1996 )(5) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής: ºσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1996 (COM(1996) 650 - C4-0084/1997 )(6) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί του προγράμματος που αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (COM(2000) 335 - C5-0386/2000 - 2000/0143(CNS) )(7) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (2000/2020(INI))(8) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις ºσες Ευκαιρίες και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A5-0275/2001 ),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην ΕΕ ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 28% και ότι αν ληφθούν υπόψη οι διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως μεταξύ άλλων η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, η κατάρτιση, το επάγγελμα και το μοντέλο σταδιοδρομίας, οι αμοιβές των γυναικών είναι και πάλι κατά 15% χαμηλότερες κατά μέσον όρο από αυτές των ανδρών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαφορά του 15% κατά μέσον όρο μπορεί να αποδοθεί μόνο σε μηχανισμούς διακριτικής μεταχείρισης, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο έχει εκπονηθεί νομοθεσία για ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, η εκτέλεση της οποίας εναπόκειται κυρίως στους κοινωνικούς εταίρους, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει συμβάλει παρά μόνο μερικώς στην ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά τις αμοιβές γυναικών και ανδρών εργαζομένων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα η υποτίμηση των γυναικείων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων κατά τον καθορισμό των αμοιβών οδηγεί σε άμεση διακριτική μεταχείριση αφενός σε περιπτώσεις άνισης αμοιβής για ίση εργασία και αφετέρου σε διακριτική μεταχείριση αξιών σε περιπτώσεις άνισης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις διαφορές αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πλέον ανεπίκαιρα και ελλιπή και ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας όπως είναι η δημιουργία νέων κλάδων, την άτυπη εργασία και τις διακοπές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται δείκτες για τη συλλογή αριθμητικών στοιχείων, καθώς επιτρέπουν τη στάθμιση των παραγόντων που καθορίζουν τη διαφορά αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αποτελεσματικής πολιτικής προκειμένου να διερευνηθούν οι αιτίες και οι πιθανές λύσεις της διαφοράς αμοιβών, ώστε να γίνει εφικτή η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σύστημα διαμόρφωσης μισθών βασίζεται σε μια κλίμακα αξιών στην οποία μια θέση αντιστοιχεί σε μια αρμοδιότητα κατόπιν αξιολόγησης των απαιτήσεων ως προς το περιεχόμενο της θέσης εργασίας, αλλά η διαδικασία αυτή δεν ακολουθεί τυποποιημένες μεθόδους και διαδικασίες, λόγω, μεταξύ άλλων, έλλειψης γνώσεων, εμπειρίας και διαθεσιμότητας ανάληψης του συνεπαγόμενου κόστους,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων αποτελεί μέθοδο κατάταξης των αρμοδιοτήτων βάσει σπουδαιότητας στο πλαίσιο ενός οργανισμού απασχόλησης και ότι με τον τρόπο αυτό πρέπει να αξιολογείται η αρμοδιότητα και όχι το άτομο,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποτέ δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας απολύτως αντικειμενικής μεθόδου καθορισμού των αμοιβών καθότι πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία η πολιτική διαδικασία ακολουθείται τόσο από την επιλογή και τον καθορισμό όσο και από τη στάθμιση των χρησιμοποιημένων κριτηρίων,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εντούτοις μπορούν να ενσωματωθούν εγγυήσεις που θα προωθούν τη διαφάνεια και την ουδετερότητα σε θέματα φύλου και ότι στο πλαίσιο αυτό καλύτερη εγγύηση αποτελεί μια αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης της εργασίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά αμοιβής μπορεί να μειωθεί μόνο με μια διττή πολιτική, με την οποία αφενός πρέπει να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και αφετέρου να καταργηθούν οι διακρίσεις στον καθορισμό των αμοιβών,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητος ο συνδυασμός παραγόντων και μεθόδων για τη μείωση του χάσματος των αμοιβών και ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα πολιτικής τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και θα διευκολύνουν την διάρθρωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εργασία πρέπει να αξιολογείται όσο αξίζει και ότι ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών συχνά οδηγεί σε χαμηλότερες αμοιβές σε τομείς γυναικείας εργασίας από ό,τι σε τομείς ανδρικής εργασίας και ότι οι γυναικείες δουλειές πληρώνονται λιγότερο από ό,τι οι ανδρικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι τελείως αδικαιολόγητο και ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η αξιολόγηση των τομέων γυναικείας απασχόλησης και των γυναικείων επαγγελμάτων για να μειωθεί το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύρια βάση για τη διαμόρφωση των μισθών αποτελούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στη μείωση του χάσματος των αμοιβών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς δεν δίδεται επαρκής προτεραιότητα στο ζήτημα του χάσματος των αμοιβών από τους διαπραγματευόμενους τις αμοιβές και ότι συχνά ανησυχούν υπερβολικά για το κόστος των μεταρρυθμίσεων στη διαδικασία διαμόρφωσης αμοιβών που είναι ουδέτερες ως προς το φύλο,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα όργανα λήψης αποφάσεων των κοινωνικών εταίρων παρατηρείται σημαντικά ελλιπής εκπροσώπηση των γυναικών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση στην οποία οι γυναίκες δεν είναι ενημερωμένες για θέματα αξιολόγησης εργασίας ουδέτερης ως προς το φύλο και οι άνδρες δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σχετικά,

1.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να επιτευχθεί ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, επισημαίνει όμως ότι παρά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, το χάσμα των αμοιβών παραμένει και δεν έχει μειωθεί σημαντικά, και καταλήγει σχετικά στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εντατικοποιηθούν·

2.  θεωρεί ότι ο στόχος που θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας για να αποτελέσουν οι γυναίκες το 60% της ενεργούς απασχόλησης μέχρι το έτος 2010 δεν θα συμβάλει στην ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών εάν η πλειοψηφία των γυναικών αυτών απασχολείται σε χαμηλής αμοιβής και υποτιμημένη εργασία. Τονίζει τη σημασία της κατάρτισης σε όλες της τις μορφές και τρόπους ως κατ" εξοχήν μέσου για την επίτευξη της ισότητας.

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συνέστησε ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα πρέπει να βελτιώσει τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, επισημαίνει όμως ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να εκτιμηθούν σύμφωνα με τα φύλα και τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων όπως ο δημόσιος τομέας και οι περισσότερες μορφές άτυπης απασχόλησης, στις οποίες απασχολούνται κυρίως γυναίκες και για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή αριθμητικά στοιχεία· διαπιστώνει ότι δεν επαρκεί να χρησιμοποιούνται περιγραφικοί δείκτες και απαιτεί να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιούνται ερμηνευτικοί δείκτες όπως π.χ. η επίδραση στους μισθούς της της σχέσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

4.  στηρίζει την πρωτοβουλία της βελγικής προεδρίας που αποσκοπεί στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο της συνέχειας του προγράμματος δράσης του Πεκίνου, στην ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

5.  επιμένει στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων δεδομένων και ερευνών ιδίως σχετικά με τα αίτια και τις λύσεις για το συνεχιζόμενο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ και επιθυμεί τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τους μισθούς και σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν οι μηχανισμοί διαμόρφωσης των αμοιβών·

6.  απαιτεί στη μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τα φύλα, να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το εν λόγω παρατηρητήριο τόσο για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, όσο και για τη διεξαγωγή ερευνών για τα αίτια και τις λύσεις της διαφοράς σε επίπεδο αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών·

7.  αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να:

   α.
προβούν σε ορθή και πλήρη σκιαγράφηση της διαφοράς σε επίπεδο αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών,
   β.
συμπεριλάβουν στις εθνικές τους νομοθεσίες συστήματα αξιολόγησης αρμοδιοτήτων ουδέτερης ως προς το φύλο,
   γ.
πραγματοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας,
   δ.
κινητοποιήσουν τους κοινωνικούς εταίρους να διεξάγουν αξιολογήσεις εργασίας ουδέτερες ως προς το φύλο και να θέσουν μεταξύ των προτεραιοτήτων τους την κατάργηση των διαφορών σε επίπεδο αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών,
   ε.
αποτελούν παράδειγξα στον δημόσιο τομέα τους, με την κατάργηση των διακρίσεων και των διαφορών αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους σε όλους αυτούς τους τομείς και να εφαρμόζουν ουσιαστικά τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί, τα ενθαρρύνει να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ορθές πρακτικές για την μείωση του χάσματος αμοιβών και να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους προγράμματα δράσης για την απασχόληση σχέδια για ίση αμοιβή καθώς και την υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού των εξελίξεων στον τομέα της ίσης αμοιβής·

9.  θεωρεί ότι η συνδεόμενη με τα φύλα διαφορά στις αμοιβές συνιστά προτεραιότητα με καθοριστική σημασία για την προσαρμογή ως απάντηση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης, και χαιρετίζει την πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες να συμπεριλάβει τον καθορισμό στόχων με χρονοδιαγράμματα για τη μείωση της συνδεόμενης με το φύλο διαφοράς στις αμοιβές στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2002· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του καθορισμού των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές των κρατών μελών υπέρ της απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση, να συνεχίσει να στηρίζει συγκεκριμένα μέτρα που θα καταπολεμούν το χάσμα των αμοιβών θέτοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς και χρονικούς στόχους· απαιτεί κατά την εξέταση των ετήσιων εθνικών σχεδίων δράσης να εκπονεί πραγματικές εκθέσεις προόδου σχετικά με την ίση αμοιβή·

10.  προτρέπει τα κράτη μέλη να φροντίσουν για τη βέλτιστη κατάρτιση και πρόσβαση στην εργασία και να καταργήσουν, ιδίως μέσω μιας ουδέτερης από απόψεως θεμάτων φύλου σχολικής πολιτικής προσανατολισμού, σε επίπεδο σχολείου, τον υφιστάμενο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας καθώς και να αναπτύξουν μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στη μείωση των διαρθρωτικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και θα καταστήσουν δυνατή τη διάρθρωση της εργασίας και οικογένειας και την ανάληψη καθηκόντων φροντίδας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες·

11.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να αρχίσει ευρωπαϊκής εμβέλειας εκστρατεία για την ισότητα αμοιβής το 2002 και παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, σε συνδυασμό με την εκστρατεία αυτή, για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 75/117/ΕΟΚ , κατά την οποία θα πρέπει, ιδίως, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση των προγραμμάτων αξιολόγησης εργασίας βάσει αντικειμενικών, ουδέτερων από απόψεως φύλου, κριτηρίων, σε συμφωνία με μια τυποποιημένη μορφή ως μέσο για τη συρρίκνωση της διαφοράς της αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων· ζητεί από την Επιτροπή σ" αυτό το πλαίσιο να λάβει υπόψη της την ανάγκη για συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών που βασίζονται στο άρθρο13 της Συνθήκης (οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ) και με τις διατάξεις του σχεδίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ · παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τι άλλα μέτρα και προγράμματα θα μπορούσαν να εισαχθούν προς επίτευξη αυτού του στόχου, και με τι μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων·

12.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συμπεριλάβουν επιτέλους στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της άνισης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος των αμοιβών και των μισθολογικών ανισοτήτων που είναι συνυφασμένες με την άτυπη μορφή εργασίας και τις διακοπές της σταδιοδρομίας· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη γυναικείων γκέτο σε ορισμένες χαμηλά αμειβόμενες εργασίες και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να κατακτήσουν υψηλές θέσεις πράγμα το οποίο αποκαλείται "υάλινη οροφή"·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους μεμονωμένους εργοδότες να εκπονούν ετήσιες εκθέσεις ισότητας, στις οποίες να αναφέρονται στατιστικές για το ποσοστό των γυναικών και ανδρών σε διάφορα επίπεδα της οργάνωσης, για τις χρονικές ανισότητες στις προαγωγές και για τις διαφορές αμοιβής για εργασία της αυτής αξίας, καθώς και κάθε μέτρο που λαμβάνεται προς βελτίωση της ίσης μεταχείρισης στον τόπο εργασίας·

14.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να επισημάνουν τη διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και να εξασφαλίσουν διαφάνεια όσον αφορά στις κατευθυνόμενες κλίμακες αξιών στη διαδικασία καθορισμού των αμοιβών, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη μιας προοδευτικής πολιτικής στην οποία θα κυριαρχούν συγκεκριμένοι στόχοι και τους καλεί να επιβάλλουν αναλυτικά συστήματα αξιολόγησης αρμοδιοτήτων·

15.  καλεί την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν μια συνολική στρατηγική για τη μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρικών και γυναικείων μισθών· πιστεύει ότι, εκτός από την αναθεώρηση των συστημάτων αξιολόγησης και κατάταξης των θέσεων εργασίας, απαιτούνται μέτρα και ως προς την εν γένει οργάνωση της αγοράς εργασίας, των νέων μορφών εργασίας και, λόγω της διάδοσης των άτυπων μορφών εργασίας, ως προς τον ορισμό περί μισθού και ως προς τις επιπτώσεις του τρόπου οργάνωσης της εργασίας στη διάρθρωση των γυναικείων μισθών· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει έρευνα για τις καλύτερες μεθόδους που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών και βάσει αυτών να προτείνει συναφείς στρατηγικές για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος·

16.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συμπεριλάβουν περισσότερες γυναίκες στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, καθώς και στα όργανα λήψης αποφάσεων και απαιτεί να προβλέπουν κατάρτιση και επιμόρφωση για όλους τους εργαζόμενους σχετικά με συστήματα αξιολόγησης εργασίας και μηχανισμούς καθορισμού αμοιβών ουδέτερους ως προς το φύλο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο σημείο 5 της αιτιολογικής έκθεσης στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του ως τελευταία ή πολύ κοντά στο τέλος του καταλόγου των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από απόψεως ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες για εργασία ίσης αξίας, να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη το παρόν ψήφισμα και να θεσπίσουν επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στο κάθε ένα από αυτά·

18.  προτρέπει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να λάβουν μέτρα για τη μείωση της διαφοράς σε επίπεδο αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών·

19.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις των υποψηφίων για ένταξη χωρών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) ΕΕ L 45 της 19.2.1975, σ. 19.
(2) ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 22.
(3) ΕΕ C 269 της 16.10.1995, σ.146.
(4) ΕΕ C 65 της 4.3.1996, σ. 43.
(5) ΕΕ C 200 της 30.6.1997, σ. 193.
(6) ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 45.
(7) ΕΕ C 223 της 8.8.2001, σ. 149.
(8) ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου