Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2001 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αποτελέσματα της Συνόδου του ΟΗΕ σχετικά με το ρατσισμό
B5-0605, 0606, 0607, 0609 και 0610/2001

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του ρατσισμού στο Durban

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7 και 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεσμεύονται να τηρούν υψηλά πρότυπα στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποφυγής των διακρίσεων, καθώς και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1965 για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, τη Σύμβαση Πλαίσιο του 1995 για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

-  έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 η οποία υλοποιεί περαιτέρω την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης(1) ,

-  έχοντας υπόψη τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παγκόσμια Διάσκεψη του Durban , ειδικότερα δε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2001(2) για τη θέση της ΕΕ στην Παγκόσμια Διάσκεψη,

-  έχοντας υπόψη τη δήλωση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Προπαρασκευαστική Διάσκεψη "Όλοι διαφορετικοί - όλοι ίσοι", στις 13 Οκτωβρίου 2000 στο Στρασβούργο,

-  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία πλαίσιο της 5ης Ιουλίου 2000(3) ,

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού σε τρίτες χώρες (COM(2001) 252 ) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση αυτή,

Α.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όχι μόνο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παράλληλα με τα κράτη μέλη σε σχέση με την εξάλειψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων μέσα στην ΕΕ, αλλά και έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, δεδομένου ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής αντίκεινται θεμελιωδώς στους στόχους της ΕΕ, τόσο σε εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό επίπεδο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Διάσκεψη, καταλήγοντας σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τελική διακήρυξη και πρόγραμμα δράσης στις 8 Σεπτεμβρίου 2001, απεύθυνε ένα μήνυμα στον κόσμο και αποτέλεσε βήμα προόδου στην κατεύθυνση της εξάλειψης όλων των σύγχρονων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας, έστω και αν δεν ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες επειδή κυριάρχησαν τα ζητήματα των αποζημιώσεων για τα θύματα της δουλείας, και της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τα οποία επισκίασαν τις προγραμματισμένες διαδικασίες,

Δ.  αναγνωρίζοντας τα μακροχρόνια δεινά που προκάλεσαν οι ιστορικές εμπειρίες της Ευρώπης και χαιρετίζοντας την παραδοχή ότι ο σιωνισμός δεν είναι ρατσισμός και ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία,

Ε.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Προεδρίας της, υπό την εκπροσώπηση του προεδρεύοντος Louis Michel έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση τελικής συμφωνίας,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι ο ρόλος τον οποίο μπόρεσαν να διαδραματίσουν στη Διάσκεψη η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδίως, αλλά και εκείνη της Επιτροπής, δεν αντικατοπτρίζουν ορθά ή πλήρως τις αυξανόμενες ευθύνες της ΕΕ στον τομέα αυτόν· εκφράζοντας επιπλέον τη λύπη του διότι η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε απλώς σε επίπεδο υπαλλήλων· παράλληλα, δεν εκπροσωπήθηκαν όλα τα κράτη μέλη σε ανώτατο υπουργικό επίπεδο,

Ζ.  επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ (3,7 εκ. ευρώ) διατέθηκε για να υποστηριχθεί η συμμετοχή των ΜΚΟ και των χωρών χαμηλού εισοδήματος σε τέσσερις περιφερειακές προπαρασκευαστικές διασκέψεις και στην ίδια την Παγκόσμια Διάσκεψη,

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Διάσκεψη κατόρθωσε να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με μια τελική διακήρυξη η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για τον παγκόσμιο αγώνα εναντίον του ρατσισμού και των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης·

2.  συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι κατόρθωσε να οδηγήσει τη Διάσκεψη σε συμβιβαστική λύση σχετικά με την τελική διακήρυξη, χάρη ιδίως στις προσπάθειες του προεδρεύοντος υπουργού της, αποτρέποντας έτσι την ολοκληρωτική κατάρρευση και εξασφαλίζοντας αποδεκτό αποτέλεσμα· ωστόσο, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αναπτύσσει τις διεθνείς δυνατότητές της και την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Φόρουμ των ΜΚΟ πριν από την Παγκόσμια Διάσκεψη κατέληξε σε μια "σκιώδη" διακήρυξη η οποία σε ορισμένα σημεία ήταν τόσο ακραία στη διατύπωσή της και στις διεκδικήσεις της ώστε η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα βρέθηκε σε αδυναμία να τη συστήσει στην Παγκόσμια Διάσκεψη, ενώ μερικές ΜΚΟ διαχώρισαν τη θέση τους από την απόφαση, κάτι το οποίο εξασθένησε την υπόληψη και την επιρροή της κοινωνίας των πολιτών·

4.  φρονεί ότι, λόγω της σημασίας και της εμβέλειας της Διάσκεψης του Durban για το ρατσισμό και ενόψει των ευρέως δημοσιοποιηθεισών και λυπηρών δυσκολιών που ανέκυψαν σε διάφορα επίπεδα κατά τη μακρά διαπραγματευτική διαδικασία, θα ήταν προτιμότερο να είχαν προηγηθεί ουσιαστικότερες προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να διασφαλισθεί η ομόθυμη συμφωνία επί των τελικών συμπερασμάτων και καλεί τον ΟΗΕ να μελετήσει την οργάνωση των μελλοντικών φόρουμ, να προβλέψει νέα Διάσκεψη σε μία δεκαετία και να εξετάσει με ποιο τρόπο θα οργανώνονται τα φόρα των ΜΚΟ ώστε να μη γίνονται δέσμια μεμονομένων ομάδων συμφερόντων·

5.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε ορισμένες διατυπώσεις της τελικής διακήρυξης, σχετικά με την δουλεία, το δουλεμπόριο και την αποικιοκρατία, οι οποίες προχωρούσαν πέρα από όσα είχαν αρχικά προβλεφθεί στην κοινή θέση της ΕΕ, ενώ απέφυγε το ζήτημα των αποζημιώσεων για τα θύματα αυτών των πράξεων·

6.  χαιρετίζει την αναγνώριση του ειδεχθούς χαρακτήρα της δουλείας και των δουλεμπορικών πρακτικών, που εάν διαπράττονταν σήμερα θα θεωρούνταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· χαιρετίζει ειδικότερα το γεγονός ότι για πρώτη φορά αναγνωρίσθηκαν σε διεθνές επίπεδο οι διακρίσεις εναντίον των Ρομά και των Σίντι, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι η τελική διακήρυξη δεν μνημονεύει τις διακρίσεις εναντίον του λαού των Νταλίτ·

7.  επιδοκιμάζει την τοποθέτηση της δήλωσης υπέρ της "Πρωτοβουλίας για τη Νέα Αφρική" και ζητεί να δοθεί η υπεσχημένη περαιτέρω βοήθεια για την προώθηση της δημοκρατίας και της πολιτικής διακυβέρνησης στην Αφρική·

8.  υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να δοθεί έμφαση στα συγκεκριμένα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο Durban για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων, καθώς και να στηρίξει και να διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή των μέτρων μέσω εθνικών προγραμμάτων δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να αναλάβει ηγετικό διεθνή ρόλο ενισχύοντας την ικανότητα άλλων χωρών να καταπολεμούν το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις·

9.  ζητεί να εξετασθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να ασκήσει στο ακέραιο τη δυνητική επιρροή της στις διεθνείς προσπάθειες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των διακρίσεων, μεταξύ άλλων με επεξεργασία των επιπέδων πολιτικής εκπροσώπησης και με επανεξέταση της διοργανικής συμφωνίας πλαισίου της 5ης Ιουλίου 2000, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αυξανόμενες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της στα διεθνή φόρα και ιδίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών·

10.  προτρέπει την ΕΕ να θεσπίσει μέτρα για την καταπολέμηση της μισαλλοθρησκίας, και ιδίως της ισλαμοφοβίας και του αντισημιτισμού·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πώς κατανεμήθηκαν και δαπανήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ·

12.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, σημείο 13.
(3) ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 122.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου