Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 111k
Torsdag den 17. januar 2002 - Strasbourg Endelig udgave
Integreret produktpolitik
P5_TA(2002)0014A5-0419/2001

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens grønbog om en integreret produktpolitik (KOM(2001) 68 - C5-0259/2001 - 2001/2117(COS))

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens grønbog (KOM(2001) 68 – C5-0259/2001),

-  der henviser til Kommissionens hvidbog af 5. december 1993 om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse - udfordringer og veje i det 21. århundrede (KOM(1993) 700),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0419/2001),

A.  der henviser til, at en integreret produktpolitik, der bidrager til en bæredygtig udvikling, ikke blot bør være effektiv ud fra et økonomisk synspunkt, men først og fremmest bør være effektiv ud fra et miljømæssigt synspunkt, samt at den bør medvirke til at fremme social velfærd både i og uden for EU,

B.  der henviser til, at der er et presserende behov for at imødegå ikke-bæredygtige tendenser såsom udtømning af naturlige ressourcer, klimaændringer, spredte emissioner af farlige kemiske stoffer og en stigende produktion af affald, navnlig farligt affald,

C.  der henviser til, at en integreret produktpolitik kan være et nyttigt supplerende redskab for lovgivningen,

D.  der henviser til, at forbrugerne træffer deres valg ikke blot på grundlag af produktkvaliteten, men også på grundlag af deres købekraft,

E.  der henviser til, at der bør tages hensyn til den nære sammenhæng mellem det sjette miljøhandlingsprogram for Det Europæiske Fællesskab 2001-2010, hvidbogen om en strategi for en ny kemikaliepolitik og Den Europæiske Unions strategi for en integreret produktpolitik,

F.  der henviser til, at programmerne for forskning og teknologisk udvikling og bevillingerne hertil bør bidrage til den konkrete gennemførelse af en integreret produktpolitik,

G.  der henviser til, at der endvidere bør tages hensyn til situationen i de forskellige medlemsstater klar ved udarbejdelsen af en integreret produktpolitik, som kan accepteres af alle,

H.  der henviser til, at en integreret produktpolitik bør tage udgangspunkt i det ansvar, der påhviler de enkelte aktører: producenternes ansvar for design, produktion, markedsføring samt slutfasen i produkternes livscyklus, forbrugernes ansvar for beslutningen om køb og den måde, produktet anvendes og bortskaffes på i overensstemmelse med de til rådighed stående faciliteter,

I.  der henviser til, at den individuelle producents ansvar er af afgørende betydning for udvikling af et økologisk forsvarligt produktdesign,

1.  mener, at Kommissionens forslag er utilfredsstillende, om end interessant, og finder, at det ville have været ønskeligt med et mere omfattende og gennemarbejdet forslag til en ny politik med tydeligere behørig hensyntagen til hvert enkelt led i produktionskæden, f.eks. råvarer, energiforbrug, emballage og transport; gør imidlertid opmærksom p^, at mere præcise og bedre koordinerede oplysninger kræver en mere udtømmende undersøgelse af de positive og negative resultater af den nuværende integrerede produktpolitik (europæisk miljømærkning, EMAS, lovgivning efter den nye metode såsom direktivet om emballage osv.), og at det fremover ville spare samtlige parter for meget unødigt arbejde, hvis Kommissionen udarbejdede mere præcise dokumenter som grundlag for Parlamentets arbejde;

2.  understreger behovet for en mere præcis definition af de nærmere betingelser for tildeling af og tilsyn med et fremtidigt europæisk miljømærke;

3.  regner med, at Kommissionen ikke forelægger nogen hvidbog om integreret produktpolitik, før den har taget nøje hensyn til Parlamentets synspunkter vedrørende grønbogen;

4.  beklager mangelen på klare målsætninger og frister for den integrerede produktpolitik, samt på metoder og indikatorer til måling af dens positive resultater, og henstiller til Kommissionen at fremme udviklingen heraf, da sådanne faktorer er af afgørende betydning for den integrerede produktpolitiks succes;

5.  henstiller, at den integrerede produktpolitik får en klar tidsplan og tager sigte mod en betydelig reduktion af den samlede miljøbelastning, der skyldes mængden og farligheden af de produkter, der er i omløb;

6.  understreger, at den integrerede produktpolitik skal supplere eksisterende retsakter, og at den under ingen omstændigheder må bruges til at erstatte eller svække EF-lovgivningen;

7.  opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere lovgivning, der er baseret på princippet om produktansvar, efter at dette princip er blevet gennemført i direktiverne om udrangerede køretøjer og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr;

8.  opfordrer Kommissionen til at foretage en kritisk vurdering af de positive og negative resultater af lovgivningen efter den nye metode for at se, om den er til støtte for sigtet med den integrerede produktpolitik;

9.  opfordrer Kommissionen til snarest muligt at indlede passende pilotprojekter

10.  er af den opfattelse, at det i lyset af den kompleksitet, der kendetegner samspillet mellem producenter, forbrugere og myndigheder, er vigtigt i forbindelse med udviklingen af den integrerede produktpolitik at være opmærksom på indvirkningerne på økonomi, uddannelse og det sociale område; navnlig skal en integreret produktpolitik bidrage til beskæftigelsen af en arbejdsstyrke, hvis viden kan indgå i og indvirke på en bæredygtig udvikling, bl.a. gennem arbejdstagernes inddragelse i viden og videnbaseret arbejde;

11.  understreger behovet for at inddrage tjenesteydelser i anvendelsesområdet for en integreret produktpolitik for at begrænse disses uønskede indvirkninger på miljøet; beklager, at den stadig større servicesektor ikke i tilstrækkelig grad er blevet inddraget, og anbefaler, at tjenesteydelsernes indvirkning på miljøet (især inden for transport og turisme) gøres til genstand for et lignende tiltag;

12.  anmoder Kommissionen om at undersøge de eksisterende forbrugsmønstre og at finde frem til, hvilke muligheder der er for en reduktion af materialeforbruget med henvisning til den rolle, tjenesteydelser vil kunne spille i stedet for produkter;

13.  understreger betydningen af at afklare de forskellige aktørers rolle, medens samarbejdsformerne bør overlades til de forskellige berørte grupper; og fastslår, at der skal tages større miljøhensyn i forbindelse med standardisering (CEN og ISO); støtter en videreførelse af projektet med en miljø-helpdesk (environmental help desk – EHD) på europæisk niveau; understreger, at inddragelsen af miljøhensyn i europæisk standardisering er et vigtigt element i en integreret produktpolitik; opfordrer kraftigt Kommissionen til at sikre, at alle interesserede parter repræsenteres korrekt i standardiseringsprocessen, herunder repræsentanter for miljø- og forbrugerorganisationer; tilskynder Kommissionen til - snarest muligt - at fremsætte et forslag til revision af den nye metode, der kan sikre reel inddragelse af miljøhensyn i standardiseringen, og som afklarer, hvilke miljøpolitiske beslutninger, der kan realiseres ved hjælp af standardisering, og hvilke beslutninger det bør overlades til lovgivningsinstansen at træffe som led i gennemsigtige demokratiske processer;

14.  minder om, at myndighederne i forbindelse med udøvelsen af deres beføjelser klart bør definere deres rolle og fastlægge et minimumsniveau for miljøindikatorer, klare mål og tidsplaner; enhver form for frivillig aftale bør kun anvendes som vejledende redskab, hvis lovgivningsinstansen har fastlagt målsætningerne som led i en gennemsigtig demokratisk proces, hvori offentligheden er sikret deltagelse, og hvis de er underlagt behørig kontrol, samt hvis staten samtidig har mulighed for at pålægge sanktioner; endelig skal den integrerede produktpolitik og alle former for frivillige aftaler ikke erstatte, men kun supplere den nuværende og den fremtidige lovgivning;

15.  understreger, at en integreret produktpolitik grundlæggende skal tage udgangspunkt i en flerdimensional helheds- og livscyklusorienteret indfaldsvinkel;

16.  anfører, at de begrænsninger, der følger af behovet for en renere produktion, bør tage højde for de træk, der kendetegner små og mellemstore virksomheder (SMV), håndværksvirksomheder og traditionelle produktionsmetoder;

17.  anfører, at der med henblik på at reducere udgifterne til sådanne foranstaltninger og for ikke at udelukke små og mellemstore virksomheder bør fastlægges miljøindikatorer baseret på en forenklet vurdering af produkternes livscyklus; understreger, at det er vigtigt at fastlægge præcise og fælles parametre for denne livscyklusanalyse; disse indikatorer bør være repræsentative og konsekvente, afspejle de vigtigste miljøpåvirkninger og de vigtigste miljøaspekter inden for hver produktgruppe; indikatorerne bør endvidere fastlægges efter fælles overenskomst (produktpaneler) i samarbejde med de forskellige interessegrupper for at nå frem til de mest relevante indikatorer og metoder til måling heraf; opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at indikatorerne regelmæssigt bør tages op til revision med henblik på en eventuel ajourføring; understreger, at metoden med at foretage livscyklusanalyser stadig er vanskelig at anvende, først og fremmest hvad angår udnyttelsen af ressourcer, tidsfaktoren og resultaternes gennemskuelighed; vanskelighederne tiltager mærkbart, når der er tale om små og mellemstore virksomheder og om strukturelle forskelle landene imellem (f.eks. en anden energikildesammensætning);

18.  understreger nødvendigheden af at tilskynde virksomhederne til aktivt at udvikle enkle miljøindikatorer, der let kan anvendes i internationale produktionsnetværk og produktionskæder;

19.  understreger, at der på grundlag af en livscyklusanalyse og bæredygtige indikatorer kan opstilles en ramme, som de økonomiske beslutningstagere selvstændigt kan udfylde ved at inddrage miljøhensyn i deres udformning af strategier, deres produktdesign og deres produktion; ansvarlig handling og innovationskraft er vigtige elementer i opbygningen af en integreret produktpolitik;

20.  kræver, at produkternes priser nøjagtigt afspejler deres miljømæssige omkostninger, og at miljødesignede produkter fremmes, mener, at dette kan opnås ved anvendelse af prismekanismer og vedtagelse af foranstaltninger til fremme af internalisering af eksterne omkostninger (en foranstaltning, der i sig selv vil tilskynde til fremstilling af mere miljøvenlige produkter);

21.  opfordrer Kommissionen til at reducere eller fjerne støtte, der modvirker formålet med den integrerede produktpolitik;

22.  er af den opfattelse, at inddragelsen af samtlige miljøomkostninger ved fastsættelsen af produktpriserne ikke må medføre udelukkelse fra markedet af dårligere stillede forbrugere, og at der frem for sanktioner bør ske prioritering af passende incitamentsinstrumenter og -foranstaltninger for såvel virksomheder som for privatpersoner, f.eks. økonomiske støtteordninger (til standardisering og tilpasning af produktionsmetoder) eller skattemæssige incitamenter (nedsatte momssatser);

23.  foreslår Kommissionen at undersøge muligheden for at forfølge den integrerede produktpolitiks mål på OECD-niveau og i WTO og anbefaler et intensivt samarbejde mellem Generaldirektoratet for Miljø og Generaldirektoratet for Handel om WTO-spørgsmålet; forventer, at Kommissionen analyserer følgerne af globale forsyningskæder for den integrerede produktpolitik, dens rolle i udviklingslandene, samt dens forenelighed med Verdenshandelsorganisationens regler, samt at den om nødvendigt fremsætter forslag til ændringer af Verdenshandelsorganisationens regler;

24.  kræver, at de offentlige myndigheder fremmer udviklingen af mere miljøvenlige produkter ved at tilskynde til forskning på området og spredning af resultaterne heraf; mener, at denne forskning bør omfatte en udvikling af detailkæden i retning af at imødekomme efterspørgselen ved salg af en tjenesteydelse frem for at sælge besiddelsen af et produkt;

25.  anfører, at iværksættelsen af disse foranstaltninger bør ske gradvis, således at antallet af berørte produktkategorier udvides lidt efter lidt; alle foranstaltninger bør udvide producentens viden om, hvilken indvirkning de produkter, som han markedsfører, har på miljøet for derved at finde frem til mulighederne for at gøre disse mere miljøvenlige;

26.  forlanger, at konceptet for integreret produktpolitik udvikles for enkeltsektorer eller i givet fald for enkeltprodukter, således at konceptet kan gennemføres i praksis;

27.  glæder sig over, at der er tegn på en brugbar integreret produktpolitik baseret på livscyklusundersøgelser for enkeltprodukter i medlemsstaterne, og mener, at disse erfaringer skal indarbejdes i en fremtidig hvidbog og i den fremtidige lovgivning;

28.  betoner, at medlemsstaternes erfaringer med konceptet for integreret produktpolitik eller delområder skal gøres tilgængelige i hele EU, og at en sammenkobling i netværk og en intensivering af disse aktiviteter skal fremmes;

29.  understreger, at en integreret produktpolitik er baseret på kommunikation og samarbejde mellem de forskellige interesserede parter, og at det er vigtigt klart at definere de forskellige målgrupper, hvilket er forudsætningen for på behørig vis at kunne udforme de forskellige kommunikationsværktøjer såsom uddannelse af produktudviklere, procesoperatører og forbrugerinformation; påpeger, at denne kommunikation skal være produktspecifik og tilpasses de enkelte produkters specifikke krav;

30.  mener, at det er nødvendigt at fastlægge en fortløbende og mere langsigtet strategi til vejledning af producenterne og af forbrugerne under hensyntagen til børns og unges behov; dette kan kun opnås med en yderligere indsats med henblik på oplysning af borgerne, og derfor bør producenterne/tjenesteudbyderne på passende måde stille vigtig information om deres produkters/tjenesteydelsers samlede livscyklus til rådighed for forbrugerne;

31.  fastslår, at det intensiverede samspil mellem forbrugere, forbrugerorganisationer, handel og producenter har bidraget til at styrke forbrugernes rettigheder og tilvejebragt mere kontrollabel og gennemskuelig information;

32.  understreger, at konceptet for integreret produktpolitik bør gennemføres på grundlag af den gældende fællesskabsret, og at der kun skal indføres nye instrumenter, hvis reglerne er mangelfulde;

33.  anser det for nødvendigt, at der indføres en differentieret beskatning af produkter alt efter deres miljøvirkninger, og at dette sker inden for harmoniske europæiske rammer;

34.  understreger nødvendigheden af at indføre miljøkriterier for procedurerne for leverancer til de offentlige myndigheder;

35.  gør opmærksom på, at man bør overveje en hensigtsmæssig kombination af de virkemidler, der foreslås i grønbogen, for at undgå risikoen for overlapning og konflikter, hvis alle virkemidler vedtages;

36.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Seneste opdatering: 5. juli 2004Juridisk meddelelse