Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 99k
Torsdagen den 17 januari 2002 - Strasbourg Slutlig utgåva
Integrerad produktpolicy
P5_TA(2002)0014A5-0419/2001

Europaparlamentets resolution om kommissionens grönbok om integrerad produktpolicy (KOM(2001) 68 - C5-0259/2001 - 2001/2117(COS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens grönbok (KOM(2001) 68 – C5-0259/2001),

–  med beaktande av kommissionens vitbok av den 5 december 1993 om tillväxt, konkurrens och sysselsättning (KOM(1993) 700),

–  med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0419/2001), och av följande skäl:

A.  En integrerad produktpolicy (IPP) som bidrar till hållbar utveckling bör inte endast vara gynnsam ur ekonomisk synvinkel utan framför allt ur miljösynvinkel samt bidra till den sociala välfärden inom och utanför EU.

B.  Det är nödvändigt att handla omedelbart för att vända ohållbara trender som uttömning av naturtillgångar, klimatförändringar, diffusa utsläpp av farliga kemikalier och ökad ansamling av avfall, i synnerhet farligt avfall.

C.  Den integrerade produktpolicyn skulle kunna vara ett användbart komplement till lagstiftning.

D.  Konsumenterna utövar sin rätt att välja inte bara utifrån produkternas kvalitet, utan även utifrån sin köpkraft.

E.  Man måste ta hänsyn till den nära koppling som finns mellan gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram 2001–2010, vitboken om strategin för den framtida kemikaliepolitiken och EU:s strategi för en integrerad produktpolicy.

F.  Programmen och medlen i fråga om forskning och teknisk utveckling måste bidra till att den integrerade produktpolicyn faktiskt förverkligas.

G.  Man bör ta hänsyn till situationen i de olika medlemsstaterna vid utformandet av en integrerad produktpolicy som kan godtas av alla medlemsstater.

H.  Den integrerade produktpolicyn bör baseras på det ansvar som varje aktör har: producenter ansvarar för utformning, produktion, saluföring och uttjänta produkter, konsumenter ansvarar för inköpsval och hur produkten används och kasseras utifrån tillgängliga anläggningar.

I.  Den enskilde producentens ansvar är oumbärligt för utvecklingen av en miljövänlig produktutformning.

1.  Parlamentet tycker att kommissionens förslag är otillfredsställande om än intressant, och anser att det vore önskvärt med ett mer omfattande och bättre genomarbetat policyförslag där vederbörlig hänsyn på ett tydligare sätt tas till varje led i produktkedjorna, såsom råvaror, energiförbrukning, förpackningar och transporter; det hade också varit önskvärt med en mer omfattande undersökning om befintlig IPP-politik och dess framgångar och misslyckanden (europeisk miljömärkning, EMAS, nya-metoden-lagstiftningen, som direktivet om förpackningar etc.); i framtiden skulle det dessutom bespara samtliga parter mycket onödigt arbete om kommissionen utarbetade mer precisa dokument som underlag för parlamentets arbete,

2.  understryker behovet av att mer exakt definiera förfarandena för tilldelning och kontroll av ett framtida europeisk miljömärke,

3.  förutsätter att kommissionen inte framlägger någon vitbok om integrerad produktpolicy förrän den noggrant beaktat parlamentets synpunkter beträffande grönboken,

4.  beklagar avsaknaden av tydliga mål med tidsplaner för strategin för en integrerad produktpolicy samt metoder och indikatorer för att övervaka verkställandet av den integrerade produktpolicyn, och uppmanar kommissionen att utarbeta sådana som en förutsättning för en framgångsrik integrerad produktpolicy,

5.  begär att målet för den integrerade produktpolicyn skall vara att med hjälp av tydliga tidsplaner väsentligt minska den sammanlagda miljöbelastningen som uppstått genom mängden av och farligheten hos de produkter som är i omlopp,

6.  betonar att den integrerade produktpolicyn skall komplettera existerande rättsliga instrument och under inga omständigheter användas för att ersätta eller försvaga gemenskapslagstiftningen,

7.  uppmanar kommissionen att föreslå ytterligare lagstiftning grundad på principen om producentansvar till följd av genomförandet av denna princip i direktiven om uttjänta fordon och avfall från elektriska eller elektroniska produkter,

8.  uppmanar kommissionen att kritiskt utvärdera nya-metoden-lagstiftningens framgångar och misslyckanden för att avgöra om den understöder målen för den integrerade produktpolicyn,

9.  uppmanar kommissionen att snarast möjligt inleda lämpliga pilotprojekt,

10.  anser, med tanke på hur komplex den process som omfattar producenter, konsumenter och förvaltningar är, att det är viktigt att ta hänsyn till hur den integrerade produktpolicyns utvecklingsprocess påverkar ekonomin, utbildningen och det sociala området; anser att det är särskilt viktigt att den integrerade produktpolicyn bidrar till att man genom kunskap om det utförda arbetet kan integrera och påverka den hållbara utvecklingen, bland annat genom att arbetstagare bidrar till kunskaperna och ett mer medvetet arbete,

11.  understryker att det är nödvändigt att inbegripa tjänsterna i den integrerade politikens tillämpningsområde för att minska deras oönskade inverkningar på miljön; beklagar att den växande tjänstesektorn inte har behandlats tillräckligt och rekommenderar att tjänsters miljökonsekvenser (särskilt inom transport och turism) skall omfattas av en liknande strategi,

12.  uppmanar kommissionen att studera de rådande konsumtionsmönstren och undersöka möjligheterna till dematerialisering, där tjänster kan ha stor betydelse istället för produkter,

13.  betonar att det är viktigt att klargöra vilka roller olika aktörer har, eftersom ansvaret för systemen för samarbete bör vila på de berörda grupperna, och konstaterar att större hänsyn måste tas till miljöaspekterna vid standardisering (CEN och ISO) samt stöder en fortsättning av projektet EHD (Environmental Help Desk) på europeisk nivå; understryker att integreringen av miljöhänsyn i europeisk standardisering är en viktig del i en integrerad produktpolicy; uppmanar med bestämdhet kommissionen att säkerställa att alla intresserade parter är representerade på lämpligt sätt i standardiseringsprocessen, inbegripet företrädare för miljö- och konsumentorganisationer, och uppmuntrar kommissionen att – snarast möjligt – lägga fram ett förslag till omarbetning av den nya metoden vilket säkerställer att miljöhänsyn verkligen integreras i standardisering och som tydliggör vilken typ av beslut som skall fattas inom ramen för miljöpolitiken, till exempel genom standardisering, och vilka beslut som regleraren bör fatta genom öppna demokratiska processer,

14.  påminner om att den offentliga förvaltningen när den utövar sina befogenheter bör klargöra sin roll tydligt genom att fastställa miniminivåer för miljöindikatorer, liksom tydliga mål och tidsplaner; frivilliga överenskommelser bör endast användas som ett styrinstrument om målen har fastställts av den reglerande myndigheten genom en öppen demokratisk process som möjliggör deltagande från allmänhetens sida, om de övervakas på lämpligt sätt och om den stat som inför sanktionerna kan använda sig av dessa; det är slutligen tänkt att den integrerade produktpolicyn och frivilliga överenskommelser inte skall ersätta utan enbart komplettera existerande och framtida lagstiftning,

15.  betonar att en integrerad produktpolicy av princip måste utgå från en flerdimensionell, enhetlig livscykelanalys,

16.  anser att begränsningarna rörande behovet av en mer miljövänlig produktion bör beakta särdragen hos små och medelstora företag, hantverksföretag och traditionella produktionsmetoder,

17.  menar att man i detta hänseende för att minska kostnaderna för åtgärderna och förhindra att små och medelstora företag utesluts från processen måste fastställa miljöindikatorer på basis av en bedömning av produkternas förenklade livscykel; understryker vikten av att fastställa exakta och enhetliga parametrar för sådan livscykelanalys; anser att dessa indikatorer bör vara representativa och konsekventa, beröra varje produktgrupps mest utmärkande miljödrag och fastställas i samförstånd med de berörda grupperna (till exempel i produktpaneler) i syfte att få fram de mest relevanta indikatorerna och mätmetoderna; anser dock att indikatorerna måste ses över med jämna mellanrum, så att de vid behov kan ändras; påpekar att livscykelanalysmetoden fortfarande är besvärlig att använda, framför allt med tanke på tids- och resursåtgången samt utvärderingen av resultaten och att dessa svårigheter är större för små och medelstora företag och när det finns strukturella skillnader mellan länderna (t.ex. olika former av kombinerad energi),

18.  betonar behovet av att uppmuntra företag att aktivt utveckla enkla miljöindikatorer som lätt kan användas i internationella produktionsnätverk och produktionskedjor,

19.  betonar att en ram kan anges på grundval av en livscykelanalys och hållbara indikatorer som de ekonomiska aktörerna själva genom integrering av miljöaspekter införlivar i sitt strategiska tänkande, sin produktutformning och sin produktion; anser att självständigt agerande och innovationsförmåga är viktiga byggstenar i strategin för en integrerad produktpolicy,

20.  kräver att produkternas pris skall spegla de faktiska miljökostnaderna och att produkter med miljövänlig utformning främjas; detta bör uppnås genom att prismekanismer används och åtgärder vidtas som främjar internalisering av extra kostnader (en åtgärd som i sig skulle främja mer miljövänliga produkter),

21.  uppmanar kommissionen att minska eller avskaffa stöd som motverkar syftet med den integrerade produktpolicyn,

22.  anser att inlemmandet av alla miljökostnader vid prissättningen inte får leda till att mindre gynnade konsumenter utesluts från marknaden; anser därför att det är lämpligt att prioritera de lämpliga instrumenten och incitamenten i förhållande till samtliga påföljdsinstrument, när det gäller såväl företag som enskilda, såsom ekonomiskt stöd (för anpassning till normer och anpassning av produktionsmetoderna) eller skatteincitament (lägre moms),

23.  föreslår att kommissionen undersöker möjligheten att eftersträva målen för den integrerade produktpolicyn på såväl OECD- som WTO-nivå, och rekommenderar ett intensivt samarbete mellan GD Miljö och GD Handel när det gäller WTO; förväntar sig att kommissionen analyserar konsekvenserna av globala försörjningskedjor för den integrerade produktpolicyn, den integrerade produktpolicyns roll i utvecklingsländer och huruvida den är förenlig med WTO:s bestämmelser, samt att kommissionen lägger fram förslag om nödvändiga revideringar av WTO:s bestämmelser,

24.  insisterar på att de offentliga myndigheterna bör främja utvecklingen av mer miljövänliga produkter genom att gynna forskning inom detta område och spridande av resultaten av sådan forskning; anser att sådan forskning bör omfatta utveckling av detaljhandelskedjan i riktning mot kravet på att sälja en tjänst snarare än att sälja ägandet av en produkt,

25.  anser att åtgärderna bör vidtas etappvis, så att antalet produktkategorier som de omfattar ökas successivt, samt att alla åtgärder bör syfta till att öka producenternas kunskap om hur de produkter som de släpper på marknaden påverkar miljön, så att man kan fastställa hur produkterna kan bli mer miljövänliga,

26.  kräver att konceptet för den integrerade produktpolicyn utvecklas för enskilda sektorer, och om det behövs, för enskilda produkter, så att konceptet kan genomföras i praktiken,

27.  välkomnar att det finns en smidig integrerad produktpolicy grundad på livscykelundersökningar för enskilda produkter i medlemsstaterna och anser att det är nödvändigt att dessa erfarenheter tas upp i en framtida vitbok och kommande lagstiftning,

28.  betonar att erfarenheterna med strategin för en integrerad produktpolicy eller medlemsstaternas delområden måste göras tillgängliga i hela EU och att man måste främja att dessa aktiviteter kopplas ihop i ett nätverk och intensifieras,

29.  framhäver att en integrerad produktpolicy måste grundas på kommunikation och samarbete mellan de olika intressenterna; tycker att det är viktigt att fastställa klara målgrupper för att kunna utforma lämpliga kommunikationsverktyg, som utbildning för produktutvecklare och processtekniker samt information till konsumenter; anser att kommunikationen måste vara produktspecifik och anpassad till respektive produkts särskilda krav,

30.  anser att man måste utforma en fortgående och långsiktig strategi för att vägleda producenterna och slutkonsumenterna där hänsyn tas till barns och ungdomars behov, och menar att endast en kraftansträngning för att informera allmänheten kan leda till att de föreslagna åtgärderna på ett lämpligt sätt tillfredsställer konsumenternas önskan; anser därför att tillverkaren eller distributören på lämpligt sätt bör informera konsumenterna om hela livslängden hos de produkter och de tjänster de tillhandahåller,

31.  konstaterar att konsumenternas rättigheter stärks och den information som står till förfogande blir mer överskådlig och lättare att kontrollera genom intensivare samverkan mellan konsumenter och konsumentorganisationer, handel och producenter,

32.  betonar att man vid genomförandet av strategin för en integrerad produktpolicy bör använda befintlig gemenskapslagstiftning och att nya instrument endast bör inrättas när det finns luckor i reglerna,

33.  anser att det är nödvändigt att införa en differentierad beskattning av produkter som motsvarar miljöeffekterna och att detta görs inom en anpassad europeisk ram,

34.  understryker att miljökriterier måste inbegripas i de offentliga myndigheternas upphandlingsförfaranden,

35.  påpekar att man bör kombinera de instrument som föreslås i grönboken på ett lämpligt sätt för att undanröja den risk för överlappning och konflikter som skulle kunna uppstå om alla införs samtidigt,

36.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 5 juli 2004Rättsligt meddelande