Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 228k
Πέμπτη 11 Απριλίου 2002 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συνάντηση των Ευρωμεσογειακών Υπουργών Εξωτερικών, στις 22-23 Απριλίου 2002, στη Βαλένθια
P5_TA(2002)0178A5-0087/2002

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προετοιμασία της Συνάντησης των Ευρωμεσογειακών Υπουργών Εξωτερικών, στις 22-23 Απριλίου 2002, στη Βαλένθια (SEC(2002) 159 – C5-0128/2002 – 2002/2057(COS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (SEC(2002) 159) – C5-0128/2002),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 έως 18, 21, 23, 27 και 28 της Συνθήκης ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Βαρκελώνης, καθώς και το Πρόγραμμα Εργασιών της 28ης Νοεμβρίου 1995 που ενέκρινε η Διάσκεψη αυτή,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα των Διασκέψεων της Μάλτας στις 15 και 16 Απριλίου 1997, του Παλέρμο στις 3 και 4 Ιουνίου 1998, της Στουτγάρδης στις 15 και 16 Απριλίου 1999, της Μασσαλίας στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2000, των Βρυξελλών στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2001 και των Αστικών Φόρουμ της Μάλτας, της Νάπολης, της Στουτγάρδης, της Μασσαλίας και των Βρυξελλών,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Μεσογείου που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα στις 19 Ιουνίου 2000, καθώς και το σχετικό ψήφισμά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001(1) ,

–  έχοντας υπόψη τις Τελικές Δηλώσεις του 1ου, 2ου και 3ου Ευρω-μεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 27 και 28 Οκτωβρίου 1998, στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2001 και στις 8 Νοεμβρίου 2001 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 11ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προοπτική της Διάσκεψης της Βαρκελώνης (COM(94) 427 - C4-0213/94 και COM(95) 72 - C4-0119/95)(2) και της 14ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Βαρκελώνης(3) , της 13ης Μαρτίου 1997 σχετικά με την κοινή έκθεση της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική: συνέχεια της Διάσκεψης της Βαρκελώνης (7987/96 - C4 - 0414/96)(4) , και ιδίως της 1ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της τέταρτης συνάντησης των υπουργών εξωτερικών των Ευρω-μεσογειακών χωρών "νέα ώθηση στη διαδικασία της Βαρκελώνης (COM(2000) 497 - C5-0630/2000 - 2000/2294(COS))(5) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 1998 για τις ευρω-μεσογειακές συμφωνίες(6) , τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 11ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την ευρωμεσογειακή πολιτική της Ένωσης (7) και τα ψηφίσματά του της 30ής Μαρτίου 2000 σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική(8) και της 15ης Νοεμβρίου 2000 για τη μεσογειακή πολιτική της Ένωσης με την ευκαιρία της 4ης συνόδου του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των ευρωμεσογειακών χωρών στη Μασσαλία(9) ,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του 11ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: "Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνική διαδικασία και η μελλοντική συνδρομή της στη Μέση Ανατολή" (COM(97) 715 - C4-0114/98) (10) , της 20ής Ιανουαρίου 2000 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή(11) , της 5ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με την κατάσταση στην Εγγύς Ανατολή(12) , της 17ης Μαΐου 2001 σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή(13) και της 7ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή(14) , καθώς και τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 13ης Δεκεμβρίου 2001 για την κρίση στη Εγγύς Ανατολή και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή(15) ,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση που ενέκρινε στις 16 Μαρτίου 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης σχετικά με τη Μέση Ανατολή, καθώς και τα ψηφίσματα 1397 και 1402 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Μαρτίου 2002 και της 30ής Μαρτίου 2002 αντιστοίχως·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής (A5-0087/2002),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαιρετικές αλλαγές και συμβάντα των τελευταίων ημερών, τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της Ένωσης, καθιστούν πιο απαραίτητη από ποτέ την εμβάθυνση και ενίσχυση των ευρω-μεσογειακών σχέσεων, επικυρώνοντας με πράξεις την πολιτική βούληση που εκφράστηκε στη Δήλωση της Βαρκελώνης του 1995,

B.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σοβαρά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ κατέδειξαν κατά τρόπο τραγικό την αποφασιστική σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας στον κόσμο και, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα με τη Μεσόγειο,

Γ.  θεωρώντας ότι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της καθίσταται ιδιαίτερα απαραίτητη εν όψει και της θέσης σε κυκλοφορία του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002, της έναρξης των διαπραγματεύσεων επί των σημαντικότερων για τη διεύρυνση της ΕΕ κεφαλαίων και της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης,

Δ.  θεωρώντας ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης αποτελεί σήμερα, λόγω της στρατηγικής διάστασής της, το σημαντικότερο και αποφασιστικότερο υφιστάμενο μέσο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων της, και ότι η νέα ώθησή της θα αποτελούσε σημαντικότατη συμβολή στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

Ε.  έχοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης απαιτεί ιδίως τη θέσπιση πολύ αποτελεσματικότερων μέσων στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και των κοινωνικών θεμάτων,

ΣΤ.  θεωρώντας ότι η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Αίγυπτο στις 21 Σεπτεμβρίου 2001 και η μονογράφηση των Συμφωνιών Σύνδεσης με την Αλγερία στις 19 Δεκεμβρίου 2001 και με το Λίβανο στις 10 Ιανουαρίου 2001 συνιστούν αποφασιστικά βήματα στη διαδικασία δημιουργίας περιοχής ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της,

Ζ.  θεωρώντας ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης δεν πρέπει επ' ουδενί να περιοριστεί στις πολιτικές ή οικονομικές ελίτ της περιοχής, αλλά πρέπει να φτάσει και να υποστηρίξει ιδιαίτερα το σύνολο της κοινωνίας στις μεσογειακές χώρες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρω-μεσογειακή συνεργασία συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες των πολιτικών της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία περιοχής κοινής ευμάρειας και τη θέσπιση αποτελεσματικής μακροπρόθεσμης δράσης για την πρόληψη των συγκρούσεων,

Θ.  κρίνοντας σκόπιμη τη συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών χωρών και των ευρωπαίων γειτόνων τους,

1.  χαιρετίζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής και κρίνει θετικότατη τη μεθοδολογία της, που συγκεντρώνει κατά τρόπο ρεαλιστικό και επιτυχή πολλές συγκεκριμένες συστάσεις για να δοθεί νέα ώθηση στη Διαδικασία της Βαρκελώνης, αν και χρειάζονται περισσότερες διασαφηνίσεις και δημιουργικές προτάσεις, ως ειδική μέριμνα για την κατάσταση που επικρατεί στην πράξη σε διάφορες υποπεριφέρειες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η πολιτική βούληση του συνόλου των μεσογειακών εταίρων που υποστηρίζουν τη Διαδικασία και τα κοινά προγράμματα και σχέδια·

2.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έναρξη του Σχέδιου Δράσης που έχει προτείνει η Επιτροπή στην Ευρω-μεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 22 και 23 Απριλίου 2002, και το οποίο θα πρέπει αφενός να συγκεντρώσει το σύνολο των νέων πρωτοβουλιών που απαιτούνται για την αναζωογόνηση των τριών θεμελιωδών στόχων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και αφετέρου να αποτελέσει τη βασική πολιτική δέσμευση της εν λόγω Διάσκεψης·

3.  πιστεύει ότι, κατά την έγκριση του Σχεδίου αυτού, η εν λόγω Διάσκεψη πρέπει να λάβει ιδίως υπόψη τα δεδομένα που προτείνει η Επιτροπή, τα παρουσιασθέντα από τους μεσογειακούς εταίρους, τα απορρέοντα από τις Τελικές Δηλώσεις των τριών ευρω-μεσογειακών Κοινοβουλευτικών Φόρουμ και τα αναφερόμενα στο παρόν ψήφισμα·

Προς ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της ευρω-μεσογειακής πολιτικής σύνδεσης και ασφάλειας

4.  προτείνει να ενταθεί ο ευρω-μεσογειακός πολιτικός διάλογος, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τα θέματα της νέας ΕΠΑΑ στο πλαίσιο της αμοιβαίας ασφάλειας, την πρόληψη των συγκρούσεων, την απειλή της τρομοκρατίας, την προαγωγή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου, τη διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της φτώχειας, τα ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τα θέματα της μετανάστευσης και της δικαιοσύνης, και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου όπλων και κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος·

5.  επιβεβαιώνει το ζωτικό χαρακτήρα που έχει για τη Διαδικασία της Βαρκελώνης ο απόλυτος σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των ατομικών ελευθεριών και των δημοκρατικών αρχών, ως θεμελιωδών στοιχείων για τη δημιουργία μιας ζώνης ειρήνης, σταθερότητας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στη λεκάνη της Μεσογείου·

6.  ζητεί από τους μεσογειακούς εταίρους να σέβονται και τηρούν τις αρχές και υποχρεώσεις στις οποίες βασίζεται η πολιτική της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, με ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις που περιέχονται στις αποκαλούμενες δημοκρατικές ρήτρες που συνοδεύουν όλες τις ευρω-μεσογειακές Συμφωνίες Σύνδεσης, και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους μηχανισμούς εφαρμογής που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η απόλυτη αποτελεσματικότητα αυτών των ρητρών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επιβάλουν το σεβασμό των αρχών αυτών στα πλαίσια των σχέσεών τους με τις συνδεδεμένες χώρες·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν διαπιστωθεί σε διάφορους εταίρους της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, ιδίως όσον αφορά χώρες όπου η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχει επιδεινωθεί μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας σύνδεσης, και καλεί όλες τις κυβερνήσεις και αρχές της περιοχής να εγκρίνουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να εγγυηθούν τον απόλυτο και άνευ όρων σεβασμό τους·

8.  Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημείωσε η Λιβύη προσφάτως στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων και την διάθεση που δείχνει η χώρα αυτή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εύχεται να εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Λιβύης χωρίς περαιτέρω εμπόδια στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης και ειδικότερα στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ/ΕΑΜ (Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ)· εκφράζει εκ νέου την επιθυμία των ευρω-μεσογειακών κοινοβουλίων να εξαλειφθούν τα εμπόδια που σχετίζονται με το εμπάργκο στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών·

9.  επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα των χωρών αυτών να συμμετάσχει η Μαυριτανία ως μέλος με πλήρη δικαιώματα στον πολιτικό διάλογο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης·

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης και η συνεργασία σε ένα κοινό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας

10.  καλεί όλους τους ευρω-μεσογειακούς εταίρους να υποστηρίξουν ανεπιφύλακτα τη διοργάνωση, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνούς Διάσκεψης για την Τρομοκρατία και να διατηρήσουν κοινή αντιμετώπιση κατά την ολοκλήρωση της εκπόνησης γενικού Συμφώνου για την Τρομοκρατία·

11.  καλεί όλους τους μεσογειακούς εταίρους που δεν το έχουν πράξει ακόμη να υπογράψουν, επικυρώσουν και εφαρμόσουν με αυστηρότητα όλες τις διεθνείς συνθήκες που ισχύουν επί θεμάτων καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

12.  υποστηρίζει, βάσει των Αποφάσεων 1368 και 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την απόφαση των κρατών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να διώκουν και παραδίδουν στη δικαιοσύνη τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς και τους οργανωτές τρομοκρατικών πράξεων· καλεί τα συνδεδεμένα κράτη να συνάψουν τις απαραίτητες συμφωνίες έκδοσης και να υπογράψουν, επικυρώσουν και εφαρμόσουν αμέσως το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο θεσπίζεται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

13.  προτείνει την υλοποίηση Ευρω-μεσογειακού Δικτύου Επαφών, που θα καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία προς καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και την εκπόνηση κοινού Κώδικα Συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της μάστιγας αυτής·

14.  δηλώνει εκ νέου ότι η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη στρατιωτική δράση, αλλά να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα·

15.  στηρίζει τις προσπάθειες καθενός από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία στο έδαφός του, θεωρεί όμως αναγκαίο να υπάρξει ευρεία κοινωνική συναίνεση προ πάντων μέσω της ανάπτυξης της δημοκρατίας και της μέριμνας για τις κοινωνικές ανάγκες, π.χ. με τη βοήθεια μέτρων κατά της ανεργίας·

Προς ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σύνδεσης και τη δημιουργία ευρω-μεσογειακού χώρου ελεύθερου εμπορίου

16.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς τη δημιουργία, πριν από το 2010, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα συνεπάγεται τη δημιουργία αυθεντικής "κοινής αγοράς" και θα καλύπτει το σύνολο των αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, προτείνοντας ιδίως να οριστεί ήδη στη Βαλένθια ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα εναρμόνισης σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών·

17.  λαμβάνει υπόψη την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Αίγυπτο, την πρόσφατη μονογράφηση των Συμφωνιών Σύνδεσης με την Αλγερία και το Λίβανο καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Συρία·

18.  εκτιμά απαραίτητο να εκπονηθούν μελέτες για την αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών μέτρων που προβλέπονται από την ζώνη ελεύθερων συναλλαγών·

19.  ζητεί εκ νέου οι διμερείς Συμφωνίες Σύνδεσης, που συνιστούν αποφασιστικά βήματα στη διαδικασία δημιουργίας περιοχής ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της να αντικατασταθούν με την πάροδο του χρόνου από ενιαία πολυμερή Συμφωνία·

20.  υποστηρίζει αποφασιστικά τη Δήλωση του Αγαδίρ και τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Αιγύπτου, Ιορδανίας, Μαρόκου και Τυνησίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας αυτής, παροτρύνοντας τα μέρη να συνάψουν σχετική Συμφωνία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2002, κατά τρόπο που να συμβάλει στην αποτελεσματική ώθηση του εμπορίου Νότου-Νότου το συντομότερο δυνατόν, αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία που έχει για τα συμφέροντα των μεσογειακών εταίρων η ουσιαστική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών·

21.  τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα των κοινωφελών υπηρεσιών (μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία) που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών και στην ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού τους

22.  παροτρύνει τους λοιπούς μεσογειακούς εταίρους που δεν συμμετέχουν σήμερα στην εν λόγω Διαδικασία του Αγαδίρ να συμμετάσχουν σε αυτήν το συντομότερο δυνατόν, ενστερνιζόμενοι προς τούτο τη φιλοσοφία που ενέπνευσε τα ιδρυτικά μέλη και το κεκτημένο που έχει δημιουργήσει η Διαδικασία αυτή·

23.  συγχαίρει τα μέρη για τις τελευταίες τεχνικές αποφάσεις που ελήφθησαν στον εμπορικό τομέα όσον αφορά τους κανόνες προέλευσης, και καλεί όλους τους μεσογειακούς εταίρους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εναρμόνιση των περιβαλλοντικών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών τομέων, με στόχο τη δημιουργία αυθεντικής ευρω-μεσογειακής εσωτερικής αγοράς·

24.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, δεδομένου ότι συνιστούν ζωτικό παράγοντα για την επιτυχία της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και της αμοιβαίας οικονομικής ανάπτυξης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της κατάρτισης, της ανάπτυξης δικτύων υποδομών, του κόστους του εργατικού δυναμικού και της διάστασης της εσωτερικής αγοράς των συνδεδεμένων χωρών·

25.  εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για την ανεπάρκεια των άμεσων ξένων και τοπικών επενδύσεων στην περιοχή και καλεί τα κράτη-εταίρους και τους ενδιαφερόμενους θεσμούς να τις αυξήσουν κατά τρόπο ταχύ και ουσιαστικό·

26.  εμμένει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να ολοκληρωθεί το σύνολο των οικονομικών, νομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους μεσογειακούς εταίρους·

27.  προτείνει, συγκεκριμένα, να ενταθεί η συνεργασία στα πλαίσια της διαδικασίας οικονομικής ολοκλήρωσης, με την υλοποίηση δικτύου εθνικών υπηρεσιών αρμόδιων για την προώθηση των επενδύσεων στις ευρω-μεσογειακές χώρες, με στόχο την αποφασιστική ενίσχυση των ιδιωτικών εξωτερικών επενδύσεων στις χώρες της Διαδικασίας της Βαρκελώνης·

28.  θεωρεί απολύτως απαραίτητο γι' αυτό το σκοπό να υπάρξει επιτυχής καταπολέμηση της διαφθοράς και της υπέρμετρης γραφειοκρατίας·

29.  εκφράζει τη λύπη του για την ανάρμοστη κατάσταση του κλεισίματος συνόρων μεταξύ τρίτων μεσογειακών εταίρων που αντιβαίνει στο πνεύμα της Βαρκελώνης, το οποίο επιδιώκει μια πραγματική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών· εμμένει ότι τα προγράμματα MEDA πρέπει να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες υπέρ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των οικονομιών των μεσογειακών χωρών εταίρων, με στόχο να καταστούν συμπληρωματικότερες και να επιτρέπουν τις εμπορικές συναλλαγές, ιδίως στους τομείς της γεωργίας και της ενέργειας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι είναι τόσο περιορισμένες οι συναλλαγές Νότου/Νότου·

30.  υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί, στο διμερές και πολυμερές επίπεδο, ο διάλογος επί της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των εταίρων και να καταστεί πιο συγκεκριμένος, ιδίως επί θεμάτων ανάπτυξης και απασχόλησης· επιμένει εν πάση περιπτώσει στο διάλογο αυτό να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδότες και συνδικάτα)· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προτείνουν στα αρμόδια διεθνή όργανα μέτρα περιορισμού και μετατροπής του εξωτερικού χρέους των χωρών εταίρων της Μεσογείου·

31.  θεωρεί ότι οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 και η απόφαση του Συμβουλίου ΕCΟFΙΝ δεν έρχονται σε αντίθεση με την προοπτική της μελλοντικής δημιουργίας μιας Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Αναπτύξεως· θεωρεί την απόφαση περί δημιουργίας ενός ενισχυμένου ευρωμεσογειακού επενδυτικού μηχανισμού εντός της ΕΤΕπ, καθώς και την δημιουργία ενός γραφείου της ΕΤΕ στην περιοχή, ως ένα πρώτο θετικό βήμα ικανό να ενθαρρύνει άμεσα μια ροή επενδύσεων με αυτή την προοπτική· πιστεύει ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο επί του θέματος αυτού και ζητεί προς τούτο από την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως νέα ειδική ανακοίνωση η οποία να εξετάζει τις οικονομικές ανάγκες, τη ροή των υφισταμένων χρηματοδοτήσεων και την πλέον κατάλληλη θεσμική δομή χρηματοδότησης·

32.  ζητεί εκ νέου να συμφιλιωθεί η ευρω-μεσογειακή συνεργασία με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, και καλεί τις χώρες εταίρους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδρογραφικών πόρων, την εξάλειψη των αποβλήτων, τα κρίσιμα σημεία (μολυσμένες περιοχές, κίνδυνοι για την ποικιλομορφία), την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και την καταπολέμηση της απερήμωσης, προσφεύγοντας στις πρακτικές γνώσεις και την μακρόχρονη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  κρίνει ουσιώδη το ρόλο των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ για την ενίσχυση της ευρω-μεσογειακής βιομηχανικής σύνδεσης, και ζητεί κατά συνέπεια να εφαρμοστούν για αμφότερες ειδικά προγράμματα τεχνικής και οικονομικής συνδρομής και να ενισχυθούν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης·

34.  υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής να δρομολογήσει περιφερειακές στρατηγικές επί θεμάτων υποδομών που θα περιλαμβάνουν, εφόσον χρειάζεται, τη διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, και να συμβάλει στη χρηματοδότησή τους με προσφυγή σε οργανισμούς όπως η ΕΤΕπ και η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά την εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών την κατάλληλη χωροταξία και τη δέουσα τόνωση των πόρων που υπάρχουν σε κάθε χώρα εταίρο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών πόρων·

35.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής εξέτασης αφενός των προοπτικών μιας ευρύτερης ελευθέρωσης στον τομέα της εμπορίας γεωργικών προϊόντων που θα ευνοεί αμφότερα τα μέρη, με στρατηγική που λαμβάνει υπόψη τη συμπληρωματικότητα της μεσογειακής γεωργίας, και αφετέρου της υλοποίησης μιας "ευρωμεσογειακής γεωργικής πολιτικής"· η πολιτική αυτή πρέπει να δίνει σημασία τόσο στον αντίκτυπο της γεωργικής ελευθέρωσης για ορισμένες μεσογειακές περιοχές που γειτνιάζουν γεωγραφικά με την ΕΕ όσο και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της γεωργίας·

36.  ζητεί να εφαρμοστεί ταχέως και αποτελεσματικώς το Ευρω-μεσογειακό Περιφερειακό Πρόγραμμα Τοπικής Διαχείρισης των Υδάτων, ούτως ώστε να βελτιώσει σημαντικά, με χρηματοδότηση του MEDA, τη διαχείριση των υφισταμένων πόρων πόσιμου ύδατος, τις υγειονομικές υποδομές, την καταπολέμηση της ξηρασίας και τη διαχείριση της άρδευσης·

37.  ζητεί επίσης να προαχθεί ο ρόλος της γυναίκας στην οικονομική ανάπτυξη και να υποστηριχθούν οι οργανώνεις, οι ενώσεις, οι επιχειρήσεις και τα δίκτυα γυναικών στις χώρες της περιοχής· υποστηρίζει τα περιφερειακά προγράμματα που έχει εκπονήσει η Επιτροπή για να προαγάγει την ισότητα ευκαιριών των γυναικών κατά την ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό βίο και υποστηρίζει σχετικά την εκπόνηση σχεδίων δράσης σε κάθε χώρα· τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως της "Προσωπικής Νομικής Κατάστασης", για την επίτευξη μονίμου εκδημοκρατισμού των χωρών εταίρων της Μεσογείου, και ζητεί σχετικές μεταρρυθμίσεις·

38.  τονίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνίες των πολιτών· παροτρύνει σχετικά την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους για να τις αναπτύξει και εδραιώσει ιδίως όσον αφορά την ίδρυση ανεξάρτητων τοπικών ΜΚΟ·

39.  επαναλαμβάνει προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή το αίτημα για την προώθηση περιφερειακού προγράμματος στον ευρω-μεσογειακό κοινωνικό χώρο το οποίο να λαμβάνει υπόψη την απασχόληση και την αγορά εργασίας, την επιμόρφωση, τα κοινωνικά δικαιώματα και τις μεταναστευτικές διαδικασίες·

Για ένα διαπολιτιστικό διάλογο και μια αυθεντική ευρω-μεσογειακή σύνδεση στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο τομέα

40.  επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συμβάλει στην ενίσχυση όλων των δυνατοτήτων διαπολιτιστικού διαλόγου και να τονώσει το διαθρησκευτικό διάλογο μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών, προκειμένου να εδραιώσουν μεταξύ τους οι ευρω-μεσογειακοί λαοί το σεβασμό, την αμοιβαία κατανόηση και την αμοιβαία ανοχή που τους εμπνέουν·

41.  υποστηρίζει σχετικά την πρόταση της Προεδρίας για τη δρομολόγηση Προγράμματος πλαίσιο για το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών και Παραδόσεων, με ειδική αναφορά στους τομείς της παιδείας, της νεότητας και των μέσων επικοινωνίας·

42.  υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρω-μεσογειακού Ιδρύματος για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και παραδόσεων και την προβλεπόμενη χρηματοδότηση με συνεισφορά 1 εκατ. € από κάθε κράτος μέλος και την Επιτροπή και με εθελοντικές συνεισφορές κάθε μεσογειακού εταίρου, και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένη πρόταση για να μπορέσει να υλοποιηθεί η ιδέα αυτή·

43.  εκφράζει την υποστήριξή του προς τα εφαρμοζόμενα περιφερειακά προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων και της νεότητας, στο πλαίσιο και στο πνεύμα της πολιτιστικής ταυτότητας· εκφράζει ιδίως την αποφασιστική υποστήριξή του προς τα προγράμματα Euromed Héritage II και Euromed Audiovisuel II·

44.  ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση, τα πανεπιστήμια, την τεχνολογία, την παιδεία, τον προσδιορισμό τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης και την προαγωγή προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα ευκαιριών, την υγιεινή και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

45.  ζητεί να επεκταθούν στις χώρες εταίρους της Μεσογείου όλα τα υφιστάμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των σχολείων, των πανεπιστημίων, της επαγγελματικής κατάρτισης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνίας της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών, των μέσων επικοινωνίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

46.  εμμένει και πάλι ότι πρέπει να αρχίσει ευρεία συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, των δημόσιων αρχών των δεκαπέντε κρατών μελών, του Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων, με στόχο την εξεύρεση των πόρων και των νομικών μέσων για τη μέριμνα όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένης νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη επί θεμάτων οργάνωσης των μεταναστευτικών ροών·

47.  προτείνει και πάλι στόχο της συζήτησης επί θεμάτων οργάνωσης των μεταναστευτικών ροών (περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και των κυκλωμάτων της μαφίας που επωφελούνται από αυτήν) να αποτελεί η κοινή διαχείρισή τους, ο καθορισμός προσωρινών πολιτικών μετανάστευσης, η δημιουργία ειδικής θεώρησης διαβατηρίου για την κυκλοφορία των ανδρών και των γυναικών επιχειρηματιών, πανεπιστημιακών, ερευνητών, φοιτητών, δημοσιογράφων και συνδικαλιστών που συμμετέχουν στην ευρω-μεσογειακή σύνδεση, η κινητοποίηση της μετανάστευσης στην υπηρεσία της ανάπτυξης της χώρας καταγωγής (βοήθεια για προγράμματα μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους) και η εφαρμογή στις χώρες υποδοχής μιας ξεκάθαρης πολιτικής για την ενσωμάτωση των νομίμως εγκατεστημένων μεταναστών·

48.  προτείνει τη δημιουργία ενός ευρω-μεσογειακού δικτύου επαφών το οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης·

49.  ζητά να υπογραφεί συντόμως περιφερειακό πρόγραμμα στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, που να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη δικαστική συνεργασία και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

50.  επαναλαμβάνει ότι το εν λόγω Πρόγραμμα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου ανθρώπινων όντων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των διασυνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ του φαινομένου της οικονομικής και εμπορικής παγκοσμιοποίησης και των μεταναστεύσεων, καθώς και στη θέσπιση στρατηγικών συνανάπτυξης·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη, στην οποία να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατίας στον ευρω-μεσογειακό χώρο με στόχο να ενισχυθεί η στρατηγική και τα όργανα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην εταιρική σχέση·

52.  υποστηρίζει αποφασιστικά την ενίσχυση της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και ζητεί συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά την προσαρμογή και ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτό και την κατάρτιση και ειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού·

53.  προτείνει να επεκταθεί το πρόγραμμα Euroscola ώστε να καλύψει τους νέους όλων των χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Βαρκελώνης, μέσω της διοργάνωσης δύο ημερίδων ετησίως (μια στο Στρασβούργο και μια σε μη κοινοτική μεσογειακή χώρα)

54.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της τελωνειακής συνεργασίας σε όλη την ευρω-μεσογειακή περιοχή, ιδίως επί θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, απλούστευσης των τελωνειακών καθεστώτων και καταπολέμησης των περιπτώσεων απάτης·

Για τη χρηματοδότηση της ενισχυμένης Διαδικασίας της Βαρκελώνης και του Προγράμματος MEDA

55.  εξακολουθεί να θεωρεί ουσιαστική τη βελτιωμένη διαχείριση του προγράμματος MEDA και την πολύ πιο αποκεντρωμένη συνεργασία σχετικά με την οικονομική βοήθεια, που θα πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη προόδου όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό, τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων, την κυριαρχία του δικαίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

56.  θεωρεί προς τούτο ότι, παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί, χρειάζεται να επιδιωχθεί με αποφασιστικότητα η εξάλειψη της γραφειοκρατίας του Προγράμματος MEDA που έχει αρχίσει με επιτυχία η Επιτροπή τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τη διαχείριση των σχεδίων· τονίζει την απόλυτη υποστήριξή του προς τη χρηματοδότηση της περιφερειακής διάστασης της εταιρικής σχέσης και ζητεί να ανακατανεμηθούν οι οικονομικοί πόροι τους οποίους προβλέπει το Πρόγραμμα MEDA προς όφελος της περιφερειακής διάστασης·

57.  παροτρύνει επίσης τους μεσογειακούς εταίρους να ολοκληρώσουν τις προσπάθειες που είναι απαραίτητες σε όλους τους τομείς για να είναι σε θέση να απορροφήσουν και επωφεληθούν επαρκώς από τις ενισχύσεις που προβλέπουν τα διάφορα υφιστάμενα προγράμματα·

58.  τονίζει σχετικά την ανάγκη αναπροσαρμογής των προγραμμάτων MEDA για τη δημοκρατία ούτως ώστε να καταστούν πιο ευέλικτα και προσιτά σε σχέδια μικρής κλίμακας με στόχο την ενίσχυση της συνειδητοποίησης της διαδικασίας της Βαρκελώνης από τους πολίτες·

59.  καλεί τους μεσογειακούς εταίρους να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΤΕπ επί θεμάτων επενδύσεων και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει στο πλαίσιο του MEDA νέο Πρόγραμμα παρέχοντας διευκολύνσεις όσον αφορά το επιχειρηματικό κεφάλαιο στον τομέα των επενδύσεων·

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης ως ουσιαστικό μέσο στήριξης για την επίλυση της διένεξης στη Μέση Ανατολή

60.  αναγνωρίζει ότι η επίλυση της διένεξης στην Εγγύς Ανατολή συνιστά βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά συμφωνεί με την Ισπανική Προεδρία ότι δεν επιτρέπεται ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των δύο διαδικασιών να αποδυναμώσει στην πράξη τη Διαδικασία της Βαρκελώνης·

61.  κρίνει απαραίτητη την εντονότερη συμμετοχή όλων των μεσογειακών εταίρων, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξεύρεση λύσεων της διένεξης στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ως προτιμησιακό όργανο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου·

62.  ζητεί, προς τούτο, να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο σαφή και αποφασιστικό όλα τα μέσα πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής συνεργασίας που διαθέτει η Διαδικασία της Βαρκελώνης στην υπηρεσία της διαδικασίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, προσδίδοντάς τους ένα προσανατολισμό που επιδιώκει πολύ σαφέστερα απ' ότι μέχρι τούδε να υποστηρίξει τους πληθυσμούς και τις ειρηνευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων των αντιμαχομένων χωρών·

63.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να επαναληφθούν σύντομα και άνευ όρων οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινίων επί τη βάσει όλων των πορισμάτων της Προεδρίας της Ευρω-μεσογειακής Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες, των αρχών και προτάσεων που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2001 και στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002·

64.  εκφράζει και πάλι την πεποίθησή του ότι το Ισραήλ χρειάζεται την Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή και τον εκλεγμένο Πρόεδρό της, Γιασέρ Αραφάτ, ως συνομιλητές στις διαπραγματεύσεις προς εξάλειψη της τρομοκρατίας και πρόοδο προς την ειρήνη, και ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο προσέγγισης των αντιμαχομένων μερών·

Ορισμένες θεσμικές προτάσεις υπέρ της ενίσχυσης της Διαδικασίας της Βαρκελώνης

65.  προτείνει την ετήσια διεξαγωγή Διάσκεψης Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Βαρκελώνης, ως βήματος για τη διεξαγωγή συζητήσεων και την επίτευξη πολιτικής προόδου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο·

66.  προτείνει να συσταθεί Ευρω-μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί στα πλαίσια της Ολομέλειάς της και των Μικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα συσταθούν, μία εκ των οποίων, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι αρμόδια για τις μεταναστεύσεις και μία άλλη για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου· θεωρεί ότι τόσο η Ολομέλεια όσο και οι προαναφερθείσες επιτροπές θα πρέπει να συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το έτος και να εξασφαλίζουν ιδίως στη λεπτομερή παρακολούθηση της εφαρμογής των Συμφωνιών Σύνδεσης·

67.  εξετάζει το ενδεχόμενο να περιλάβει στον κοινοβουλευτικό διάλογο, στο μέτρο του δυνατού, τους εκπροσώπους των Κοινοβουλίων των βαλκανικών χωρών, εν όψει της μελλοντικής διεύρυνσης της Ένωσης και δεδομένης της συμπληρωματικότητάς της προς τη Διαδικασία της Βαρκελώνης·

68.  τονίζει το θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι περιοχές, με ειδική αντιμετώπιση του νησιωτικού χαρακτήρα, οι επαρχίες, οι πόλεις και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης των μεσογειακών κρατών, τόσο στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας, με επαρκή συντονισμό του MEDA Interreg, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της Διαδικασίας της Βαρκελώνης·

69.  προτείνει τη δρομολόγηση περιφερειακού ευρω-μεσογειακού προγράμματος MEDA-LOCUS που θα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή της Μεσογείου σε όλους τους τομείς, στα πλαίσια του σκεπτικού του Συμφώνου Euromed που εγκρίθηκε από τη συνάντηση της ευρω-μεσογειακής ομάδας Ευρω-πόλεων που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 22 Φεβρουαρίου 2001·

70.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την οργάνωση συναντήσεων Πολιτικών Διευθυντών κατά τις περιόδους μεταξύ Υπουργικών Διασκέψεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και συνεπής προώθηση και παρακολούθηση της Διαδικασίας·

71.  υποστηρίζει, επίσης, την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρω-μεσογειακής Επιτροπής ως μονίμου οργάνου της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, να δοθεί νέος προσανατολισμός στο σύνολο των δραστηριοτήτων της προς τον τομέα του ευρω-μεσογειακού κεκτημένου και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μελών της·

72.  κρίνει θετικότατο και επιθυμητό τον εντεινόμενο βαθμό επισημοποίησης της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, εν αναμονή της συντομότερης δυνατής συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων για τη σύσταση της Ευρω-μεσογειακής Τράπεζας Αναπτύξεως και του Ευρω-μεσογειακού Ιδρύματος για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών·

73.  ζητεί εκ νέου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνοδεύονται οι αναμφίβολες πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την αποκέντρωση της διαχείρισης της βοήθειας από σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που αφιερώνεται στα πλαίσια των υπηρεσιών τους για την ευρω-μεσογειακή σύνδεση, και να προχωρήσουν αποφασιστικότερα στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στις δικαιούχους χώρες·

74.  θεωρεί απολύτως απαραίτητο η μεσογειακή συνεργασία να λάβει στο εξής τη μορφή αποτελεσματικής μεσογειακής ένωσης με μόνιμη οργάνωση, ισότιμους εταίρους, εντός της οποίας θα μπορούν να συζητούνται και να αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος εποικοδομητικά επί τη βάσει κοινής εσωτερικής αγοράς·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών εταίρων της Μεσογείου που έχουν υπογράψει τη Δήλωση της Βαρκελώνης.

(1) ΕΕ C 267 της 21.9.2001, σ. 60.
(2) ΕΕ C 287 της 30.10.1995, σ. 121.
(3) ΕΕ C 17 της 22.1.1996, σ. 178.
(4) ΕΕ C 115 της 14.4.1997, σ. 159.
(5) ΕΕ C 267 της 21.9.2001, σ. 68.
(6) ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ. 196.
(7) ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 286.
(8) ΕΕ C 378 της 29.12.2000, σ. 71.
(9) ΕΕ C 223 της 8.8.2001, σ. 147.
(10) ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 282.
(11) ΕΕ C 304 της 24.10.2000, σ. 202.
(12) ΕΕ C 178 της 22.6.2001, σ. 283.
(13) ΕΕ C 34 της 7.2.2002, σ. 356.
(14) Ρ5 ΤΑ(2002) 0054.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, σημείο 7.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου