Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 132k
Torsdagen den 11 april 2002 - Strasbourg Slutlig utgåva
Mötet mellan utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet (Valencia 22-23 april 2002)
P5_TA(2002)0178A5-0087/2002

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet inför mötet mellan utrikesministrarna i Europa - Medelhavsområdet i Valencia den 22-23 april 2002 (SEK(2002) 159 - C5-0128/2002-2002/2057(COS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet (SEK(2002) 159 – C5-0128/2002),

–  med beaktande av artiklarna 11-18, 21, 23, 27 och 28 i EU-fördraget,

–  med beaktande av Barcelonaförklaringen samt arbetsprogrammet av den 28 november 1995 som antogs vid konferensen,

–  med beaktande av slutsatserna från de konferenser som hölls på Malta den 15 och 16 april 1997, i Palermo den 3 och 4 juni 1998, i Stuttgart den 15 och 16 april 1999, i Marseille den 16 och 17 november 2000 och i Bryssel den 5 och 6 november 2001, samt av medborgarforumen på Malta, i Neapel, Stuttgart, Marseille och Bryssel,

–  med beaktande av Europeiska unionens gemensamma strategi för Medelhavsregionen som fastställdes av Europeiska rådets möte i Feira den 19 juni 2000 samt med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 1 februari 2001 om den gemensamma strategin(1) ,

–  med beaktande av slutdeklarationerna från det första, andra och tredje parlamentariska forumet för Europa-Medelhavet som hölls i Bryssel den 27 och 28 oktober 1998, den 8 och 9 februari 2001 respektive den 8 november 2001,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 11 oktober 1995 om Europeiska unionens medelhavspolitik inför Barcelonakonferensen (KOM(1994) 427 - C4-0313/1994 och KOM(1995) 72 - C4-0119/1995)(2) , den 14 december 1995 om Europa-Medelhavskonferensen i Barcelona(3) , den 13 mars 1997 om ordförandeskapets och kommissionens gemensamma betänkande om politiken i Medelhavsområdet - en fortsättning på konferensen i Barcelona (7987/97 - C4-0414/1996)(4) och i synnerhet den 1 februari 2001 om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet inför det fjärde mötet mellan utrikesministrarna i EU och Medelhavsområdet - Stärkande av Barcelonaprocessen (KOM(2000) 497 - C5-0630/2000 - 2000/2294(COS))(5) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 maj 1998(6) om Europa-Medelhavsavtalen samt av dess rekommendation till rådet av den 11 mars 1999 om Europeiska unionens Medelhavspolitik(7) och av sina resolutioner av den 30 mars 2000 om medelhavspolitiken(8) och av den 15 november 2000 om EU:s Medelhavspolitik i samband med det fjärde mötet mellan utrikesministrarna i EU och Medelhavsområdet i Marseille(9) ,

–  med beaktande av sina resolutioner av i synnerhet den 11 mars 1999 om meddelandet från kommissionen om Europeiska unionens roll i fredsprocessen och dess framtida bistånd till Mellanöstern (KOM(1997) 715 - C4-0114/98)(10) , den 20 januari 2000 om fredsprocessen i Mellanöstern(11) och den 5 oktober 2000 om situationen i Mellanöstern(12) , den 17 maj 2001 om situationen i Mellanöstern(13) och den 7 februari 2002 om situationen i Mellanöstern(14) samt av sin rekommendation till rådet av den 13 december 2001 om krisen i Mellanöstern och Europeiska unionens roll i området(15) ,

–  med beaktande av uttalandet från Europeiska rådet i Barcelona om Mellanöstern, vilket antogs den 16 mars 2002, och resolutionerna 1397 och 1402 från FN:s säkerhetsråd av den 12 och den 30 mars 2002,

–  med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik (A5-0087/2002) och av följande skäl:

A.  De exceptionella förändringar och händelser som ägt rum nyligen, såväl på det internationella planet som inom unionen, gör det mer nödvändigt än någonsin att fördjupa och förstärka Europa-Medelhavsrelationerna och att i handling bekräfta den politiska vilja som uttrycktes i 1995 års Barcelonaförklaring.

B.  De allvarliga händelserna den 11 september 2001 i Förenta staterna har på ett tragiskt sätt visat på den avgörande betydelsen av dialog och samarbete i världen, vilket i Europeiska unionens fall i synnerhet gäller Medelhavsområdet.

C.  Att intensifiera relationerna mellan unionen och dess partnerländer kring Medelhavet är särskilt viktigt med hänsyn till att euron infördes den 1 januari 2002, att förhandlingarna om de kapitel som är avgörande för unionens utvidgning påbörjats samt att arbetet inletts inom konventet om Europas framtid.

D.  Barcelonaprocessen är till följd av sin strategiska dimension det mest betydande och avgörande instrumentet för dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess partnerländer kring Medelhavet; ges denna process en ny impuls, kommer detta att bli ett ytterst viktigt bidrag till fredsprocessen i Mellanöstern.

E.  För att förstärka Barcelonaprocessen är det nödvändigt att införa mycket effektivare instrument på de säkerhetspolitiska, ekonomiska och sociala områdena.

F.  Att associeringsavtalet med Egypten undertecknades den 21 september 2001 och att avtalen med Algeriet och Libanon paraferades den 19 december 2001 respektive den 10 januari 2002 utgör avgörande steg mot upprättandet av ett frihandelsområde mellan EU och dess partnerländer kring Medelhavet.

G.  Barcelonaprocessen får alls inte förbehållas de politiska eller ekonomiska eliterna i området, utan den bör vända sig till och gynna hela samhället i Medelhavsområdet.

H.  Partnerskapet mellan Europa och länderna kring Medelhavet är ett av EU:s högst prioriterade politikområden och syftar till att skapa ett område av delat välstånd och inleda effektiva konfliktförebyggande åtgärder på lång sikt.

I.  Det är lämpligt att Medelhavsländerna och deras europeiska grannar samarbetar.

1.  Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig mycket positivt till den metod som tillämpas, vilken på ett pragmatiskt och lämpligt sätt samlar ett stort antal konkreta rekommendationer för att ge Barcelonaprocessen en ny impuls, även om det skulle behövas fler konkreta förtydliganden och sinnrika förslag, samt särskild uppmärksamhet åt de olika situationerna på subregional nivå, för att stärka den politiska viljan hos samtliga partnerländer kring Medelhavet till förmån för processen och de gemensamma programmen och projekten,

2.  stöder förbehållslöst den handlingsplan som kommissionen föreslagit för Europa-Medelhavskonferensen på ministernivå, vilken kommer att äga rum i Valencia den 22 och den 23 april 2002; anser att planen kommer att samla samtliga nya initiativ som behövs för att ge nytt liv åt de tre grundläggande målen för Barcelonaprocessen och utgöra konferensens viktigaste politiska åtagande,

3.  anser att då denna plan skall godkännas, skall konferensen i synnerhet beakta de delar av kommissionens förslag som lagts fram av partnerländerna i Medelhavsområdet, resultaten av slutdeklarationerna från de tre parlamentariska Europa-Medelhavsforumen samt uppmaningarna i denna resolution,

Att stärka den politiska dialogen och det politiska och säkerhetspolitiska partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet

4.  föreslår att den politiska dialogen i Europa-Medelhavsområdet förstärks och att den bland annat skall omfatta frågor om den nya europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) inom ramen för ömsesidig säkerhet, konfliktförebyggande, terroristhotet, främjande av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten, styrelseformer, fattigdomsbekämpning, frågor rörande miljö och hållbar utveckling, sjösäkerhet, invandring och rättsligt samarbete, bekämpning av narkotikasmuggling, terrorism, vapensmuggling och varje annan form av organiserad brottslighet,

5.  betonar ånyo att strikt respekt för de mänskliga rättigheterna, de individuella friheterna och de demokratiska principerna är av väsentlig betydelse för Barcelonaprocessen, då de är grundläggande för att upprätta ett område med fred, stabilitet och hållbar ekonomisk utveckling i Europa-Medelhavsområdet,

6.  uppmanar partnerländerna kring Medelhavet att respektera och uppfylla de principer och avtal som unionens politik om mänskliga rättigheter grundar sig på, med särskild betoning av bestämmelserna i de så kallade demokratiklausuler som ingår i samtliga Europa-Medelhavsavtal, och ber kommissionen att precisera de tillämpningsmekanismer som är nödvändiga för att garantera att klausulerna skall bli fullt effektiva; uppmanar även medlemsstaterna att respektera dessa principer i sina relationer med partnerländerna,

7.  beklagar de allvarliga åsidosättanden av de mänskliga rättigheterna som konstaterats hos vissa av Barcelonaprocessens partnerländer, i synnerhet i fråga om länder där situationen för de mänskliga rättigheterna har försämrats sedan respektive associeringsavtal undertecknades, och uppmanar samtliga regeringar och myndigheter i området att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut och förbehållslöst,

8.  gläds åt de framsteg som Libyen på senare tid gjort i fråga om sina internationella relationer och åt den tjänstvillighet som landet visat i fråga om kampen mot terrorism; hoppas att relationerna mellan unionen och Libyen skall kunna utvecklas utan ytterligare hinder inom ramen för Barcelonaprocessen och i synnerhet inom ramen för relationerna mellan EU och AMU; upprepar den önskan som uttryckts av parlamenten inom EU och i Medelhavsländerna om att de hinder som härrör från det embargo som anknyter till FN-resolutionerna skall upphävas,

9.  upprepar även begäran om att Mauretanien skall få delta som fullvärdig medlem i Barcelonaprocessens politiska dialog,

Barcelonaprocessen och samarbetet i en gemensam front mot terrorismen

10.  ber samtliga partnerländer i Europa-Medelhavsområdet att inom ramen för FN förbehållslöst stödja en internationell konferens om terrorism och att upprätthålla ett gemensamt perspektiv när en allmän konvention om terrorism skall utarbetas,

11.  uppmanar samtliga partnerländer kring Medelhavet som ännu inte har undertecknat, ratificerat och strikt tillämpat samtliga internationella avtal om bekämpning av terrorism att göra det,

12.  stödjer, på grundval av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1368 och 1373 (2001), Barcelonaprocessens deltagande staters beslut att lagföra och ställa inför rätta dem som utför, organiserar eller anstiftar till terroristhandlingar; uppmanar partnerländerna att ingå de utlämningsavtal som krävs och att utan dröjsmål underteckna, ratificera och tillämpa Romstadgan om upprättande av den internationella brottmålsdomstolen,

13.  föreslår att ett kontaktnät för Europa-Medelhavsområdet skall upprättas, vilket skall möjliggöra informationsutbyte och samarbete i kampen mot terrorismen, samt att en gemensam uppförandekod skall utarbetas för bekämpandet av detta gissel,

14.  hävdar ånyo att kampen mot internationell terrorism inte bara skall grundas på militära åtgärder utan även på tillämpningen av diplomatiska och politiska medel,

15.  stödjer de enskilda partnerländernas ansträngningar att bekämpa terrorismen i sina länder, men anser det även vara nödvändigt att skapa en bred samstämmighet i samhället, framför allt genom utveckling av demokrati och omsorg om de sociala behoven, bland annat genom att vidta åtgärder mot arbetslösheten,

Att förstärka den ekonomiska och finansiella associeringen och upprätta ett frihandelsområde mellan EU och Medelhavsländerna

16.  upprepar sitt stöd för att ett frihandelsområde skall upprättas före 2010, vilket skulle innebära upprättandet av en verklig "inre marknad" och omfatta samtliga varor, kapital och tjänster och föreslår i synnerhet att det i Valencia fastslås ett regelverk och en tidsplan för harmoniseringsåtgärderna på vissa prioriterade områden, inbegripet tjänsteområdet,

17.  noterar att associeringsavtalet med Egypten undertecknats och att associeringsavtalen med Algeriet och Libanon paraferats samt att förhandlingarna om ett associeringsavtal med Syrien fortsätter,

18.  anser det vara nödvändigt att göra utvärderingar för att mäta de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av de ekonomiska åtgärder som avser frihandelsområdet,

19.  upprepar sitt krav på att de bilaterala associeringsavtalen, som utgör avgörande steg i upprättandet av ett frihandelsområde mellan EU och dess partnerländer kring Medelhavet, med tiden skall ersättas av ett enda multilateralt avtal,

20.  uttrycker sitt bestämda stöd för Agadirförklaringen och stödjer beslutsamt upprättandet av ett frihandelsområde mellan Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien inom ramen för den processen; uppmanar parterna att ingå ett sådant avtal under första halvåret 2002, så att handeln syd-syd kan få en faktisk impuls så snart som möjligt och erkänner således att en betydande ökning av handeln är i partnerländernas intresse,

21.  anser att samarbete bör inledas på området för offentliga tjänster (transport, energi, telekommunikationer, utbildning, hälsa), vilket skulle bidra till den ekonomiska utvecklingen i Medelhavsländerna och samtidigt tillgodose folkets behov,

22.  uppmanar övriga partnerländer kring Medelhavet som för närvarande inte deltar i Agadirprocessen att ansluta sig till denna så snart som möjligt i den anda som inspirerat dess grundande medlemmar och det regelverk som processen givit upphov till,

23.  lyckönskar parterna till de senaste tekniska lösningar som antagits på handelsområdet avseende ursprungsregler och uppmanar samtliga partnerländer kring Medelhavet att fortsätta sina ansträngningar i fråga om harmonisering på miljö- och växtskyddsområdet så att en verklig inre marknad för EU och Medelhavsländerna kan upprättas,

24.  upprepar att det är nödvändigt att prioritera stödet för privata investeringar, eftersom dessa utgör en väsentlig faktor för att Barcelonaprocessen och den ömsesidiga ekonomiska utvecklingen skall bli framgångsrik; understryker i detta avseende betydelsen av utbildningen, utvecklingen av infrastrukturnät, arbetskraftskostnaderna och storleken på de inre marknaderna i de associerade länderna,

25.  beklagar följaktligen att de utländska direktinvesteringarna och lokala investeringarna i området är otillräckliga och begär att partnerländerna och berörda institutioner snabbt skall öka dessa betydligt,

26.  insisterar på att det är absolut nödvändigt att genomföra samtliga ekonomiska, rättsliga och administrativa reformer som krävs för att skapa en gynnsam ram för privata investeringar i samtliga partnerländer kring Medelhavet,

27.  förelår konkret att samarbetet i den ekonomiska integrationsprocessen skall intensifieras genom att ett nätverk med nationella organ inrättas, vilka organ ges i uppgift att främja investeringar i Europa-Medelhavsländerna i syfte att på ett avgörande sätt förstärka de privata utländska investeringarna i Barcelonaprocessens länder,

28.  anser att det i detta syfte är absolut nödvändigt att föra en framgångsrik kamp mot korruption och överdriven byråkrati,

29.  beklagar den inkonsekvens som består i att gränserna är stängda mellan tredje partnerländer, vilket strider mot Barcelonaprocessens anda som syftar till att uppnå ett verkligt frihandelsområde; insisterar på att Meda-programmen skall främja initiativ som gynnar strukturella reformer av ekonomin i partnerländerna kring Medelhavet i syfte att göra dessa mer komplementära och möjliggöra handelsutbyte, i synnerhet på jordbruks- och energiområdet; beklagar att handeln syd-syd är så begränsad,

30.  stödjer likaså kommissionens förslag att på det bilaterala och multilaterala området stärka parternas dialog om ekonomisk politik och att göra den mycket precisare, i synnerhet i fråga om tillväxt och sysselsättning; insisterar på att näringslivets parter (arbetsgivare och fackföreningar) under alla omständigheter bör delta i denna dialog; uppmanar rådet och medlemsstaterna att i behöriga internationella organ inleda åtgärder för att minska och omvandla utrikesskulden för partnerländerna kring Medelhavet,

31.  anser att de förslag som lades fram av Europeiska rådet i Barcelona den 15 och 16 mars 2002 liksom Ecofin-rådets beslut inte står i strid med möjligheten att vid ett senare tillfälle inrätta en utvecklingsbank för Europa-Medelhavsområdet; betraktar beslutet att inrätta en förstärkt investeringsmekanism för Europa-Medelhavsområdet inom ramen för EIB samt inrättandet av ett EIB-kontor i området som ett första positivt steg i denna riktning, vilket inom den närmaste framtiden kan främja ett investeringsflöde; anser att parlamentet bör yttra sig över detta och begär därför att kommissionen skyndsamt skall lägga fram ett nytt särskilt meddelande omfattande en undersökning av de finansiella behoven, de rådande finansiella flödena och den lämpligaste institutionella finansiella strukturen,

32.  begär ånyo att Europa-Medelhavssamarbetet skall förenas med de krav som ställs av hänsynen till miljön och en hållbar utveckling och uppmanar partnerländerna att vidta nödvändiga åtgärder avseende en integrerad förvaltning av vattentillgångar, avskaffande av avfall, kritiska punkter (förorenade områden, risker för artrikedomen), integrerad förvaltning av kustområden och kamp mot ökenspridning, och att därvid dra nytta av Europeiska unionens praktiska kunnande och långa erfarenhet,

33.  anser att mikroföretagen samt de små och medelstora företagen spelar en avgörande roll för att förstärka den industriella associeringen mellan EU och Medelhavsländerna och begär följaktligen att specifika program för tekniskt och finansiellt bistånd skall inledas för båda företagstyper samt att program avseende yrkesutbildning skall förstärkas,

34.  stödjer kommissionens förslag att inleda regionala strategier i fråga om infrastruktur, som vid behov kan omfatta sammankoppling med de transeuropeiska näten, och att bidra till finansieringen genom organ som EIB och Världsbanken och även genom deltagande av den privata sektorn; begär att kommissionen då den genomför strategierna skall ta hänsyn till en lämplig markanvändning och främja befintliga tillgångar i vart och ett av partnerländerna, inbegripet energiresurser,

35.  upprepar att det är nödvändigt att noga överväga möjligheterna av en större ömsesidigt gynnsam liberalisering i fråga om handeln med jordbruksprodukter, innebärande en strategi för att beakta att jordbruket i Medelhavsområdet är komplementärt, och att inleda en "jordbrukspolitik i Europa-Medelhavsområdet"; denna politik skall lägga vikt vid såväl jordbruksliberaliseringens inverkan på olika geografiskt närliggande områden i EU:s Medelhavsområde, som vid jordbrukets sociala och ekologiska dimensioner,

36.  begär att det regionala Europa-Medelhavsprogrammet om lokal vattenförvaltning skall inledas snabbt och effektivt, så att det med finansiering ur Meda kan leda till en betydande förbättring av förvaltningen av befintliga dricksvattensresurser, infrastruktur på hälsoområdet, kamp mot torkan och bättre konstbevattning,

37.  begär även att kvinnans roll i den ekonomiska utvecklingen skall främjas och att stöd skall ges åt kvinnors organisationer, föreningar, företag och nätverk i länderna i området; stödjer de regionala program som kommissionen upprättat för att främja jämställdhet för kvinnor i deras deltagande i det ekonomiska livet och stödjer i detta avseende utarbetandet av handlingsplaner i varje land; understryker vikten av att erkänna och respektera kvinnans rättigheter, i synnerhet "personens ställning", för att uppnå en kontinuerlig demokratisering i partnerländerna kring Medelhavet och begär reformer i detta avseende,

38.  betonar den avgörande roll som de civila samhällena har; uppmanar i detta sammanhang kommissionen att finna sätt att utveckla och konsolidera dessa, i synnerhet med avseende på upprättandet av lokala oberoende icke-statliga organisationer,

39.  begär ånyo av rådet och kommissionen att främja ett regionalt program om de sociala aspekterna av Europa-Medelhavsområdet som tar hänsyn till sysselsättningen och arbetsmarknaden, utbildningen, de sociala rättigheterna och migrationsströmmarna,

En interkulturell dialog och ett verkligt samarbete mellan EU och Medelhavsländerna på det sociala, kulturella och mänskliga området

40.  upprepar sitt åtagande att bidra till en förstärkning av alla former av interkulturell dialog och att stimulera en interreligiös dialog mellan de associerade länderna så att folken i Europa-Medelhavsområdet kan konsolidera den ömsesidiga respekt, förståelse och tolerans som besjälar dem,

41.  stödjer därför ordförandeskapets förslag att inleda ett ramprogram för dialogen mellan kulturer och civilisationer med särskild inriktning på utbildning, ungdom och massmedia,

42.  stödjer bestämt kommissionens förslag att inrätta en Europa-Medelhavsstiftelse för att främja dialogen mellan kulturerna och civilisationerna, som skall finansieras genom att varje medlemsstat och kommissionen bidrar med 1 miljon euro samt genom frivilliga bidrag från varje partnerland, och begär att kommissionen skall utarbeta ett konkret förslag för att genomföra detta i praktiken,

43.  uttrycker sitt stöd för de pågående regionala programmen avseende kultur, audiovisuella medel och ungdom inom den kulturella identitetens ram och anda; uttrycker i synnerhet sitt bestämda stöd för programmen Euromed Heritage II och Euromed Audiovisual II,

44.  begär att det skall föras en politik för yrkesutbildning, universitet, teknologi och utbildning, att program för lokal och regional utveckling skall upprättas och att program för lika möjligheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatserna skall främjas,

45.  begär att alla Europeiska unionens befintliga program avseende skola, universitet, yrkesutbildning, kulturarv, informationssamhälle och ny teknologi, kommunikationsmedel, forskning och utveckling, miljö samt små och medelstora företag skall utsträckas till partnerländerna kring Medelhavet,

46.  insisterar ånyo på att det är nödvändigt att inleda en omfattande debatt mellan kommissionen, rådet, de offentliga myndigheterna i de femton medlemsstaterna, parlamentet och representativa föreningar i syfte att finna rättsliga medel och instrument för att se till att lagstiftningen harmoniseras i samtliga medlemsstater i fråga om förvaltning av migrationsströmmarna,

47.  föreslår ånyo att målet för debatten i fråga om organisation av migrationsströmmarna (inbegripet kampen mot olaglig invandring och den organiserade brottslighet som drar nytta av denna) skall vara att dessa strömmar skall förvaltas gemensamt, att en politik för tillfällig invandring skall definieras, att en särskild visering för rörlighet skall införas för både kvinnliga och manligaföretagare, lärare vid universitet, forskare, studenter, journalister och fackföreningsmedlemmar som deltar i partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, att invandringen skall förvaltas på ett sätt som gynnar ursprungslandets utveckling (stöd för utvandrares projekt i deras ursprungsland) och att en väldefinierad integrationspolitik skall inledas i värdländerna för legalt bosatta invandrare,

48.  föreslår att ett nätverk skall upprättas i Europa-Medelhavsområdet för kontakter som kan göra det möjligt att utbyta uppgifter och samarbeta i fråga om invandring,

49.  begär att ett regionalt program på det rättsliga och inrikespolitiska området snarast skall undertecknas, vilket bör fästa särskild uppmärksamhet vid samarbete på det rättsliga området och kampen mot terrorism och organiserad brottslighet,

50.  upprepar att detta program måste fästa särskild uppmärksamhet vid samarbete i fråga om kampen mot illegal invandring och människohandel, i syfte att öka förståelsen för sambanden mellan den ekonomiska och kommersiella globaliseringen och migrationen, samt i fråga om upprättandet av strategier för gemensam utveckling,

51.  begär att kommissionen skall inleda en undersökning, som Europaparlamentet bör delta i, om förstärkningen av demokratin i Europa-Medelhavsområdet i syfte att förstärka den strategi och de instrument som syftar till att garantera att det civila samhällets deltagande i partnerskapet,

52.  stödjer bestämt en förstärkning av samarbetet i Europa-Medelhavsområdet på informationssamhällets område och begär konkreta åtgärder i fråga om anpassning och utveckling av infrastrukturen för telekommunikationstjänster, forskning och utveckling på detta område samt utbildning och specialisering av de mänskliga resurserna,

53.  föreslår att Euroscola-programmet utvidgas till att omfatta ungdomar från samtliga länder som deltar i Barcelonaprocessen genom att två träffar anordnas per år (i Strasbourg och i ett Medelhavsland som inte är medlem i gemenskapen),

54.  betonar att det är nödvändigt att förbättra tullsamarbetet inom hela Europa-Medelhavsområdet, i synnerhet i fråga om yrkesutbildning, förenkling av tullsystemen och bekämpning av bedrägerier,

Om finansieringen av den förstärkta Barcelonaprocessen och Meda-programmet

55.  anser det fortfarande vara av grundläggande betydelse att Meda-programmet förvaltas bättre och att det finansiella biståndssamarbetet skall vara mycket mer decentraliserat, med målsättningen att göra framsteg på områdena mänskliga rättigheter och demokratisering, god offentlig förvaltning, rättsstaten och hållbar utveckling,

56.  anser därför att det, trots de betydande framsteg som gjorts, är nödvändigt att beslutsamt fortsätta den avbyråkratisering av Meda-programmet som kommissionen på senaste tid med framgång genomfört i fråga om programförvaltning; understryker sitt fulla stöd för finansieringen av partnerskapets regionala dimension och begär en omfördelning av de ekonomiska resurser som föreskrivs i Meda-programmet till förmån för den regionala dimensionen,

57.  uppmanar även partnerländerna kring Medelhavet att göra de ansträngningar som är nödvändiga på alla områden för att förmå absorbera och på lämpligt sätt dra nytta av det stöd som föreskrivs inom ramen för de olika befintliga programmen,

58.  påpekar i detta avseende att det är nödvändigt att anpassa Meda-programmen för demokrati i syfte att göra dem mer flexibla och tillgängliga för småskaliga projekt i syfte att öka allmänhetens medvetenhet om Barcelonaprocessen,

59.  uppmanar partnerländerna kring Medelhavet att fullt ut utnyttja de möjligheter som EIB ger i fråga om investeringar, samtidigt som det stödjer kommissionens förslag att inom Meda skapa ett nytt program avsett att bevilja stöd avseende riskkapital i fråga om investeringar,

Barcelonaprocessen som ett väsentligt instrument för att lösa konflikten i Mellanöstern,

60.  medger att en lösning av konflikten i Mellanöstern är en grundläggande förutsättning för att uppnå fred och stabilitet i Medelhavsområdet, men instämmer med det spanska ordförandeskapets uppfattning att omständigheten att de båda processerna är komplementära inte får ha som praktisk konsekvens att Barcelonaprocessen försvagas,

61.  anser det vara oundgängligt att i större utsträckning engagera partnerländerna kring Medelhavet, särskilt dem inom Europeiska unionen, i lösningar på konflikten i Mellanöstern, med hänsyn till att Barcelonaprocessen erbjuder stora möjligheter som privilegierat redskap för dialog och samarbete mellan unionen och länderna i södra och östra Medelhavsområdet,

62.  begär därför att Barcelonaprocessens alla instrument för politiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt samarbete skall användas på ett tydligt och beslutsamt sätt för att tjäna fredsprocessen i Mellanöstern, och att dessa instrument skall ges en riktlinje som på ett mycket tydligare sätt än hittills varit fallet ägnas åt att gynna befolkningarna och regeringarnas fredsansträngningar i de länder som befinner sig i konflikt,

63.  upprepar sin begäran om att förhandlingarna mellan israeler och palestinier snarast och villkorslöst skall återupptas på grundval av ordförandeskapets slutsatser vid utrikesministrarnas Europa-Medelhavsmöte i Bryssel den 5 och 6 november 2001, på grundval av de principer och förslag som angavs i parlamentets ovan nämnda rekommendation till rådet av den 13 december 2001 och på grundval av sin ovan nämnda resolution av den 7 februari 2002,

64.  upprepar sin övertygelse om att Israel behöver den palestinska nationella myndigheten och dess valde ordförande Yasser Arafat som motpart i förhandlingarna för att utrota terrorismen och göra framsteg på vägen mot fred, och att Barcelonaprocessen kan vara ett användbart redskap för att föra parterna i konflikten närmare varandra,

Några institutionella förslag för att förstärka Barcelonaprocessen

65.  föreslår att ett toppmöte årligen skall hållas mellan stats- och regeringscheferna i de länder som ingår i Barcelonaprocessen, såsom ett forum för diskussion och politisk drivkraft på högsta nivå,

66.  föreslår att en parlamentarisk församling för Europa-Medelhavsområdet skall skapas, vilken skulle kunna sammanträda i såväl plenum som gemensamma parlamentarikerkommittéer, varav en kommitté bland annat bör ansvara för migration och en annan för demokrati och mänskliga rättigheter; anser att såväl plenum som kommittéer bör sammanträda minst en gång om året och i synnerhet genomföra en detaljerad uppföljning av associeringsavtalen,

67.  beaktar möjligheten att till den parlamentariska dialogen ansluta, i mån av möjlighet, företrädare för parlamenten i länderna på Balkan, inför den framtida utvidgningen av unionen och med beaktande av att utvidgningen och Barcelonaprocessen är komplementära,

68.  understryker den grundläggande roll som regionerna har, med en specifik behandling av öar, distrikt, städer och lokala enheter i Medelhavsländerna, såväl i fråga om gränsöverskridande samarbete, med ett lämpligt samarbete med Meda-Interreg-programmet, som i fråga om beslutsfattande inom Barcelonaprocessen,

69.  föreslår att ett regionalt Europa-Medelhavsprogram Meda-Locus skall inledas för att främja samarbete på alla nivåer mellan myndigheter, lokala organ och det civila samhället i Europa-Medelhavsområdet i överensstämmelse med Euromed-överenskommelsen, vilken undertecknades i samband med EU-Medelhavsgruppen Eurocities möte i Barcelona den 22 februari 2002,

70.  stödjer kommissionens förslag att hålla möten med höga tjänstemän på politiskt ledande nivå under perioderna mellan ministerkonferenserna, så att processen kan garanteras en kontinuerlig och koherent drivkraft och uppföljning,

71.  stödjer även kommissionens förslag att förstärka Europa-Medelhavskommitténs roll som ständigt organ för Barcelonaprocessen, att inrikta all dess verksamhet på frågor som rör Europa-Medelhavssamarbetets regelverk och att öka samarbetsgraden mellan dess olika delar,

72.  anser det vara mycket positivt och önskvärt att i högre grad institutionalisera Barcelonaprocessen och hoppas på att förslagen om inrättande av en utvecklingsbank för Europa-Medelhavsområdet och en Europa-Medelhavsstiftelse för att främja den interkulturella dialogen skall konkretiseras så snart som möjligt,

73.  ber rådet och kommissionen ånyo att de framsteg som otvivelaktigen har gjorts för att decentralisera förvaltningen av stöd skall åtföljas av en betydande ökning av de mänskliga resurser som avsätts åt Europa-Medelhavsassocieringen inom deras tjänstegrenar, och att mer bestämda steg skall tas i fråga om decentralisering och överföring av ansvar från kommissionen till mottagarländerna,

74.  anser det vara nödvändigt att skyndsamt göra Medelhavssamarbetet till en effektiv och permanent organiserad Medelhavsassociering av likaberättigade parter, inom vars ram frågor av gemensamt intresse kan diskuteras och lösas på grundval av inrättandet av en gemensam inre marknad,

o
o   o

75.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och partnerländerna kring Medelhavet som undertecknat Barcelonaförklaringen.

(1) EGT C 267, 21.9.2001, s. 60.
(2) EGT C 287, 30.10.1995, s. 121.
(3) EGT C 17, 22.1.1996, s. 178.
(4) EGT C 115, 14.4.1997, s. 159.
(5) EGT C 267, 21.9.2001, s. 68.
(6) EGT C 167, 1.6.1998, s. 196.
(7) EGT C 175, 21.6.1999, s. 286.
(8) EGT C 378, 29.12.2000, s. 71.
(9) EGT C 223, 8.8.2001, s. 147.
(10) EGT C 175, 21.6.1999, s. 282.
(11) EGT C 304, 24.10.2000, s. 202.
(12) EGT C 178, 22.6.2001, s. 283.
(13) EGT C 34 E, 7.2.2002, s. 356.
(14) P5_TA(2002)0054.
(15) "Texter antagna under sammanträdet", punkt 7.

Senaste uppdatering: 9 juli 2004Rättsligt meddelande