Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 124k
Torstai 11. huhtikuu 2002 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n Kiinan-strategia
P5_TA(2002)0179A5-0076/2002

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EU:n Kiinan-strategiasta: vuoden 1998 tiedonannon täytäntöönpano ja toimet EU:n Kiinan-politiikan tehostamiseksi tulevaisuudessa (KOM(2001) 265 – C5-0098/2001 – 2001/2045(COS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2001) 265 – C5-0098/2001),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa ja Aasia: strateginen toimintakehys kumppanuuksien edistämistä varten" (KOM(2001) 469),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon "Kokonaisvaltaisen kumppanuussuhteen luominen Kiinan kanssa" täytäntöönpanosta (KOM(2000) 552),

–  ottaa huomioon päätöslauselmansa 12. kesäkuuta 1997 komission tiedonannosta Kiinan ja Euroopan suhteiden politiikasta pitkällä ajalla (KOM(1995) 279)(1) ,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon "Kokonaisvaltaisen kumppanuussuhteen luominen Kiinan kanssa" (KOM(1998) 181),

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät 29. kesäkuuta 1998 edellä mainitun tiedonannon hyväksymisestä,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välillä 19. toukokuuta 2000 tehdyn kahdenvälisen sopimuksen, jolla valmisteltiin Kiinan liittymistä WTO:n jäseneksi,

–  ottaa huomioon lukuisat EU:n ja Kiinan yhteistyöhankkeet erityisesti, eikä yksinomaan ihmisoikeuksien alalla,

–   ottaa huomioon 20. tammikuuta 2000 antamansa päätöslauselman Kiinan ihmisoikeustilanteesta(2) ,

–  ottaa huomioon kymmenet tuhannet Kiinan kansalaiset, joita rikolliset salakuljettavat vuosittain Aasian ja Itä-Euroopan läpi Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon aiemmin antamansa päätöslauselmat Kiinasta, Hongkongista, Macaosta, Tiibetistä, Xinjiangista ja Taiwanista,

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 1992 antamansa päätöslauselman Tiibetin poliittisesta tilanteesta(3) ,

–  ottaa huomioon Hänen Pyhyytensä Dalai Laman puheen Euroopan parlamentille 24. lokakuuta 2001,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman Pekingin ehdokkuudesta vuoden 2008 olympiakisojen isännäksi,(4) ,

–  ottaa huomioon Brysselissä 5. syyskuuta 2001 pidetyn neljännen EU-Kiina -huippukokouksen,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 12. syyskuuta 2001 käydyn keskustelun EU:n ja Kiinan suhteista,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin valtuuskunnan Kiinan-vierailun aikana marraskuussa 2000 käydyt keskustelut ja Kiinan valtuuskunnan Euroopan parlamenttiin syyskuussa 2001 tekemän vierailun aikana käydyt keskustelut,

–  ottaa huomioon WTO:n neljännen ministerikonferenssin Qatarin Dohassa 9. - 14. marraskuuta 2001 tekemän päätöksen Kiinan ja Taipein hyväksymisestä WTO:n jäseneksi,

–  ottaa huomioon Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) 7. tammikuuta 2002 pitämän kokouksen terrorismin vastaisesta strategiasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A5-0076/2002),

A.  katsoo, että EU:n ja Kiinan välistä tehostettua yhteistyötä on tarpeen jatkaa tiiviin vuoropuhelun pohjalta ja molempien osapuolten suunnattoman suuret keskinäiset edut huomioon ottaen,

B.  ottaa huomioon, että Kiinan-politiikassa on väistämättä otettava huomioon seuraavat kolme päätekijää: taloudelliset seikat, Kiinan rooli maailmanpolitiikassa ja alueellista järjestystä ja turvallisuutta koskevat kysymykset sekä ihmisoikeuksien kehitys ja oikeusvaltion luominen,

C.  ottaa huomioon, että komissio on tutkinut tapoja EU:n ja Kiinan kumppanuuden lujittamiseksi ja että Euroopan parlamentti tukee täysin EU:n kantaa, joka on ilmaistu etenkin vuodesta 1998 lähtien vuosittain pidetyissä EU-Kiina-huippukokouksissa, jotka ovat tarjonneet väylän EU:n ja Kiinan välisten suhteiden tehostamiselle; ottaa huomioon, että monia keskinäisiä huolenaiheita koskevia erillisiä vuoropuheluja ja tapaamisia järjestetään asiasta vastaavien virkamiesten välillä;

D.  ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan välisen vuoropuhelun kokonaispuitteet virallistettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1994 kirjeenvaihdon muodossa,

E.  ottaa huomioon, että Hongkongista ja Macaosta tähän mennessä saadut myönteiset poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset kokemukset edustavat merkittävää ja konkreettista alkua tällaiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle,

F.  on kuitenkin huolestunut siitä, että Kiinan hallitus aikoo ilmeisesti erottaa pakolla 11 000 mannermaalla syntynyttä lasta pysyvästi Hongkongissa asuvista vanhemmistaan ja siirtää heidät mannermaalle;

G.  ottaa huomioon, että Kiinassa järjestettävät vuoden 2008 olympiakisat voivat olla tärkeä mahdollisuus yhteistyön syventämiselle kaikilla aloilla, jos Kiina lopettaa ihmisoikeuksien loukkaukset ja edistyy huomattavasti poliittisen järjestelmän demokratisoinnissa,

H.  ottaa huomioon, että Kiinan ihmisoikeustilanne aiheuttaa yhä vakavaa huolta, koska perusvapauksia poljetaan edelleen ja kidutusta, pahoinpitelyjä, mielivaltaisia pidätyksiä ja teloituksia käytetään yhä rauhallisten toisinajattelijoiden ja uskonnollisten yhteisöjen rankaisemiseen,

Johdanto

1.  pitää myönteisenä komission tiedonantoa;

2.  pitää myönteisenä EU:n ja Kiinan suhteiden kehittämisessä viimeisten kolmen vuoden aikana saavutettua edistystä;

3.  on selvillä Kiinan myönteisestä vastauksesta tiedonantoon ja pytää Kiinaa ryhtymään konkreettisiin toimiin osoittaakseen halukkuutensa käsitellä EU:n huolenaiheina olevien asioiden laajaa kirjoa;

4.  pitää myönteisenä Kiinan tukea kansainväliselle terrorismin torjunnalle ja erityisesti Kiinan viimeaikaista lähentymistä Intiaan keskinäisissä turvallisuuskysymyksissä - huolimatta pitkään jatkuneista aluekiistoista - ja Kiinan pitkäaikaisesta ystävyydestä Pakistanin kanssa; korostaa kuitenkin, että terrorisminvastaiset toimet eivät koskaan saa olla verukkeena ihmisoikeuksien loukkaamiselle, kuten etnisten ja uskonnollisten ryhmien alistamiselle;

5.  suhtautuu myönteisesti Kiinan osallistumiseen Afganistanin jälleenrakennukseen ja katsoo, että tämä hanke voisi muodostaa esimerkillisen perustan Kiinan ja EU:n väliselle yhteistyölle;

6.  palauttaa mieleen 13. kesäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission työasiakirjasta: "ASEM-prosessin (Aasian ja Euroopan huippukokouksen) suuntaviivat ja ensisijaiset tavoitteet uudelle vuosikymmenelle"(5) ; pyytää Kiinan hallitusta omaksumaan suopeamman asenteen ASEM:n varhaiseen laajenemiseen erityisesti Intian ja muiden maiden suhteen;

7.  ottaa huomioon, että yhdenvertaisuuteen ja molemminpuoliseen hyötyyn perustuva EU:n ja Kiinan kumppanuus on viime vuosina merkittävästi kehittynyt; katsoo kuitenkin, että kumppanuuteen perustuvien suhteiden lujittaminen edellyttää vuoropuhelun vahvistamista ja kehittämistä politiikan, talouden, tieteen ja kulttuurin aloilla;

8.  panee merkille tarpeen käydä tiiviistä kulttuurialan vuoropuhelua Euroopan ja Kiinan välillä; ehdottaa tähän liittyen, että jäsenvaltioiden yliopistot luovat/laajentavat Kiinan tutkimuksen osastojaan; pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuuksia laajentaa nykyisiä ohjelmia (esim. Tempus) yliopistojen opiskelijavaihtohankkeiden edistämiseksi;

9.  toteaa, että kunnallista demokraattista edustusta koskeva aloite näyttää myönteistä suuntaa tiellä kohti demokraattista osallistumista sekä alueellisella että valtiollisella tasolla;

10.  toiston uhallakin korostaa, että EU:lla on syvällinen kiinnostus vakaaseen, vauraaseen, avoimeen Kiinaan, joka kunnioittaa demokratiaa, ihmisoikeuksia, vapaan markkinatalouden ja oikeusvaltion periaatteita, ja että EU:n on noudatettava politiikkaa, joka auttaa Kiinaa sen pyrkimyksissä tähän suuntaan;

11.  ottaa huomioon, että oikeusvaltiota, kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa koskeva vuoropuhelu EU:n ja Kiinan välillä on entisestään syventymässä; katsoo, että tätä vuoropuhelua olisi täydennettävä julkisin ja/tai yksityisin aloittein ja toimenpitein, kuten koululais- ja opiskelijavaihdon, parlamentaaristen yhteysryhmien perustamisen ja vahvempien kulttuuriyhteyksien avulla;

12.  korostaa Hongkongin ja Macaon alueellisista ja erillisistä autonomioista saatujen hyvien kokemusten merkitystä EU:n ja Kiinan välisen poliittisen, kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön laajentamisessa ja syventämisessä;

13.  kehottaa Kiinan hallitusta helpottamaan perheiden yhdistämistä sellaisissa tapauksissa, joissa lapset ovat syntyneet mannermaalla ja vanhempien pysyvä asuinpaikka on Hongkong, Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien komitean ja taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean tekemien johtopäätösten mukaisesti;

Kauppa

14.  onnittelee Kiinaa sen tuoreesta WTO-jäsenyydestä ja ilmaisee tukensa maan talous- ja sosiaaliuudistuksissa tähän mennessä saavutetulle edistykselle; korostaa kuitenkin, että oikeusvaltion periaatteiden soveltamisessa Kiinalta on syytä odottaa paljon pitemmälle menevää edistystä, jotta Kiina voitaisiin liittää täysimääräisesti maailmankaupan verkostoon;

15.  ymmärtää täysin, että WTO-jäsenyys on merkkipaalu Kiinan suhteissa ulkomaailmaan ja että se tulee muuttamaan Kiinan nykyisen kauppajärjestelmän lisäksi koko Kiinan; panee merkille, että lähivuodet tulevat mittaamaan hallituksen kyvyn mukautua maailman muutoksiin, mutta katsoo, että taloudellinen menestys voi tapahtua ainoastaan yhtä jalkaa poliittisen ja sosiaalisen edistyksen kanssa; odottaa Kiinalta näyttöjä, että se kykenee käsittelemään onnistuneesti WTO-jäsenyydestä yhteiskuntaan ja työmarkkinoille aiheutuvat ongelmat; on vakuuttunut siitä, että pitkällä aikavälillä EU:n, USA:n, Japanin ja muiden teollisuusmaiden on yhdessä Kiinan kanssa laadittava ja pantava täytäntöön erityisesti ohjelmia, jotka toteutetaan maaseutualueilla ja epäedullisessa asemassa olevilla alueilla menestyksekkäästi kehittyvien kaupunkien ulkopuolella, jotta voidaan torjua lisääntyvää epätasa-arvoa ja luoda koulutusmahdollisuuksia siellä asuvalle Kiinan väestön enemmistölle;

16.  tunnustaa kuitenkin, että monien kiinalaisten paremmat talousnäkymät eivät ole vähentäneet tarvetta taloudelliseen uudelleenjärjestelyyn ja talouskehityksen tasaisempaan maantieteelliseen jakamiseen, joilla pyritään vähentämään korkeamman työttömyyden ja sosiaalisen muuttoliikkeen uhkaa tulevaisuudessa;

17.  on huolissaan työmarkkinakonfliktien määrän jatkuvasta kasvusta vuoden 1998 jälkeen ja kehottaa Kiinan kansantasavaltaa sallimaan riippumattomien ammattiliittojen perustamisen sekä ottamaan mahdollisimman pian käyttöön sosiaalisen suojelun järjestelmän erityisesti työttömille, joiden määrä kasvaa Kiinan liityttyä WTO:hon;

18.  ottaa huomioon yhteisön asiakirjoissa joskus esiintyvät ja yhteisön virkamiesten joskus esittämät väitteet, joiden mukaan Kiinan lähestyvä WTO-jäsenyys on luomassa Kiinaan dynaamisen taloudellisen ympäristön ja muuttamassa sen talouden vientivetoiseksi, mutta tunnustaa, että Kiinan potentiaali perustuu todellisuudessa sen valtavaan pinta-alaan ja väestöön, josta ainoastaan rannikon rikkaiden alueiden asukkaat muodostavat markkinat, ja että nämä molemmat tekijät ovat tyypillisiä sisäiseen kysyntään perustuvalle "mannermaiselle taloudelle", minkä vuoksi Kiinan viranomaisten on otettava käyttöön tehokas sisäinen koheesiopolitiikka;

19.  on tietoinen siitä, että kun Kiina liittyy WTO:hon, WTO:n säännöt ja menettelyt määrittelevät uuden yhteyden Kiinan ja Yhdysvaltojen sekä EU:n (kuin myös Hongkongin, Macaon ja Taiwanin) taloudellisille ja poliittisille suhteille, ja että Kiinan on erotettava talouselämä valtion omistuksesta, mikä merkitsee valtavaa muutosta Kiinan taloudelliselle kehitykselle;

20.  pitää tässä suhteessa myönteisenä niitä yhteistyösopimuksia, joita EU on tehnyt Kiinan kanssa sosiaaliturvan alalla, kun otetaan huomioon Kiinan jo nyt korkea työttömyysaste, joka todennäköisesti vielä kasvaa;

21.  panee merkille, että Kiina ja EU ovat jo toistensa tärkeitä kauppakumppaneita; pitää myönteisenä, että EU:n ja Kiinan välinen kauppa on kasvanut jatkuvasti ja että EU:n suorat investoinnit Kiinaan ovat nousussa; odottaa, että kun Kiina panee liittymisehtonsa täytäntöön, se osaltaan tehokkaasti madaltaa kaupan ja investointien esteitä ja johtaa tasapainoisempiin kauppasuhteisiin;

22.  ottaa huomioon, että vaikka EU:n ja Kiinan välisen apurahahankkeen (EU-China Scholarship 2000) ja Junior Managers -ohjelman kaltaiset voimassa olevat teknologian ja taitotiedon keskinäisen vaihdon edistämiseen tähtäävät EU:n ja Kiinan väliset ohjelmat ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi, niitä on edelleen syvennettävä;

23.  panee merkille, että EU:n ja Kiinan suhteiden vahvistaminen ja vuoropuhelun laajentuminen kaikkiin asioihin tekee nykyisestä EU:n ja Kiinan välisestä kauppa- ja yhteistyösopimuksesta suurimmaksi osaksi tarpeettoman ja kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia ajantasaistetusta kumppanuussopimuksesta, joka on EU:n johdonmukaisen ja kattavan Kiinan-strategian kehityksen mukainen;

24.  tunnustaa Kiinan johtavan aseman G77-maiden joukossa ja kehottaa Kiinan hallitusta toimimaan tämän aseman mukaisesti WTO:ssa kunnioittaen samalla naapurimaiden oikeutettuja taloudellisia huolenaiheita;

25.  on erittäin huolestunut Kiinan teollisuuden aiheuttamista suurista saastemääristä ja odottaa, että Kiina ryhtyy todellisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi; korostaa, että kauppa ja ympäristö ovat oleellinen osa WTO-sopimusta ja vaatii Kiinan hallitusta ottamaan täyden ja positiivisen roolin kestävän kehityksen edistämisessä WTO-sopimuksen vaatimusten mukaisesti sekä Kiinassa että maailmanlaajuisesti; pitää tervetulleena Kiinan hallituksen pitkälle menevää valmiutta tehdä ympäristönsuojeluyhteistyötä sekä alalla toimivien kansalaisjärjestöjen monipuolista toimintaa; vaatii siksi EU:n komissiota antamaan Kiinalle erityisesti ympäristönsuojelun alalla mahdollisuuden saada riittävästi tukea ja taitotietoa; kehottaa Kiinan hallitusta jatkamaan ja tehostamaan vuoropuheluaan ja yhteistyötään EU:n kanssa maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta;

Taiwan

26.  on vakuuttunut siitä, että EU:n noudattama yhden Kiinan politiikka on suorassa yhteydessä EU:n sitoumukseen kiistan rauhanomaisesta ratkaisusta neuvottelujen, vuoropuhelun ja luottamusta rakentavien toimien kautta ja ilman voimankäytöllä uhkaamista; siksi ei voi hyväksyä, että Kiina varaa itselleen oikeuden käyttää sotilaallista voimaa kiistoissaan Taiwanin kanssa;

27.  kiinnittää molempien osapuolien huomiota siihen vääjäämättömään tosiasiaan, että Taiwanin kysymyksen rauhanomainen ratkaisu on äärimmäisen tärkeää, jos alueen poliittista ja taloudellista vakautta halutaan lujittaa ja ylläpitää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

28.  uskoo tämän suhteen, että Taiwanin osallistuminen ASEMiin voisi olla askel eteenpäin todellisen dialogin, jonka tarkoituksena on näiden kahden valtion välisten suhteiden kehittäminen, jatkamiseksi Pekingin ja Taipein välillä;

29.  tunnustaa Taiwanin demokraattisen prosessin merkityksen ja panee merkille joulukuussa 2001 pidettyjen parlamenttivaalien tuloksen; vaatii osapuolia käynnistämään neuvottelut viipymättä;

30.  korostaa, että sopimuksia Kiinan ja Taiwanin välillä voidaan tehdä vain keskinäisesti hyväksytyltä pohjalta; esittää kantanaan, että Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden tulevaisuus riippuu molempien osapuolien halusta ilmaista joustavuutta ja niiden kyvystä luovuuteen ehdotettaessa toimia vuoropuhelun käynnistämiseksi; katsoo, että kun otetaan huomioon Taiwanin saavutukset täysin kehittyneen demokraattisen järjestelmän, sosiaalisen moniarvoisuuden ja oikeusvaltion perustamisessa, Taiwanin 23 miljoonan asukkaan tahtoa on kunnioitettava ja se on otettava huomioon osapuolten välisessä rauhanomaisessa ratkaisussa;

31.  pahoittelee sitä, että marraskuussa 2001 EU:n jäsenvaltiot eivät myöntäneet presidentti Chen Shui-bianille viisumia Euroopan vierailua varten; kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa matkustamisen vapautta koskevasta perusoikeudesta ja myöntämään viisumeita Taiwanin presidentille ja kaikille korkea-arvoisille virkamiehille Euroopan unioniin suuntautuvia yksityisvierailuja varten;

32.  pitää myönteisenä Kiinan kansantasavallan viimeaikaisia toimia Kiinan ja Taiwanin välisten yhteyksien parantamiseksi ja esitettyä toivetta siitä, että suorat postipalvelut sekä kauppa-, lentoliikenne- ja laivaliikenneyhteydet voidaan käynnistää Kiinan ja Taiwanin välillä mahdollisimman nopeasti kaikentyyppisen vaihdon ja muiden luottamusta rakentavien toimien edistämiseksi;

33.  panee merkille, että Taiwan lievensi marraskuussa 2001 rajoituksia suorille investoinneille Kiinan kansantasavaltaan ja aikoo vapauttaa sääntelyä edelleen vuoden 2002 alkupuolella, mukaan lukien suorat kauppasuhteet; panee kuitenkin merkille, että Kiinan kansantasavallan hallituksen on vielä vastattava muutokseen; kehottaa Kiinan kansantasavaltaa vastaamaan myönteisesti erityisesti nyt, kun otetaan huomioon Kiinan ja "Kiinan Taipein" WTO-jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano sekä tarve parantaa maiden välisiä suhteita;

34.  vaatii komissiota täyttämään viivyttelemättä lupauksensa EU:n tiedotustoimiston avaamisesta Taipeissa;

Ihmisoikeudet

35.  panee merkille, että Kiina on allekirjoittanut ja ratifioinut YK:n yleissopimuksen taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista, ja vaatii Kiinaa ratifioimaan viipymättä YK:n yleissopimuksen kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista;

36.  kannattaa EU:n ja Kiinan välistä ihmisoikeusvuoropuhelua käyttökelpoisena keinona Kiinan saamiseksi mukaan tämän kysymyksen käsittelyyn, mutta pahoittelee, ettei vuoropuhelulla ole vielä päästy kovin moniin konkreettisiin tuloksiin; on edelleen äärimmäisen huolestunut Kiinan yleisestä ihmisoikeustilanteesta; kehottaa sen vuoksi parlamentin ihmisoikeusyksikköä laatimaan ihmisoikeuksien kehittymisestä Kiinassa vuosikertomuksen, josta keskustellaan asiasta vastaavassa valiokunnassa, ja kehottaa parlamentin asiasta vastaavaa valiokuntaa varmistamaan, että komissio ja neuvosto ovat asianmukaisesti edustettuina ja osallistuvat täysin keskusteluun näistä kertomuksista;

37.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harjoittamaan tehokkaampaa valvontaa Kiinasta tulevien tuotteiden suhteen ja tekemään Kiinan viranomaisille selväksi, että EU ei missään tapauksessa voi hyväksyä pakkotyöleireillä tehtyjä tuotteita; kehottaa Kiinaa lopettamaan tämän käytännön;

38.  vaatii, että komissio ehdottaa seuraavassa EU:n ja Kiinan huippukokouksessa lisäämään tilapäisiä ohjelmia demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vaalimiseksi, oikeusvaltion kehittämiseksi, ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja riippumattomien tiedotusvälineiden tukemiseksi;

39.  ilmaisee närkästyksensä teloitusten määrän jatkuvasta kasvusta Kiinassa ja niiden yhteyksistä elinsiirtoja varten tarvittavien ruumiinosien tarjontaan elinsiirtoja varten; vaatii Kiinan hallitusta luopumaan kuolemanrangaistuksesta ja keskeyttämään jo tuomittujen henkilöiden tuomioiden täytäntöönpanon sekä nopeuttamaan oikeusjärjestelmän uudistusta kidutuksen ja ihmisoikeusrikkomusten lopettamiseksi Kiinassa; tuomitsee edelleen Amnesty Internationalin raportissa helmikuussa 2001 todetun kidutuksen laajan ja systemaattisen käytön poliittisia toisinajattelijoita, Tiibet-aktivisteja, siirtotyöläisiä, yhden lapsen politiikan rikkomisesta syytettyjä perheitä ja uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan;

40.  panee huolestuneena merkille Kiinan viranomaisten asettamat tiukat säännöt tiedotusvälineille ja sähköiselle viestinnälle; kehottaa Kiinan hallitusta poistamaan rajoitukset kansalaisten pääsyltä Internetiin;

41.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan kaikissa Kiinaan liittyvissä yhteyksissään, että Kiinan hallitus toimii täydessä yhteistyössä EU:n toimivaltaisten viranomaisten sekä erityisesti kauttakulkureittinä toimivien, lähinnä entisen Neuvostoliiton alueen, valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta Kiinan kansalaisten laiton maahanmuutto EU:n alueelle estettäisiin ihmiskaupan, ihmisten hyväksikäytön ja kärsimysten poistamiseksi ja rikollisen toiminnan kitkemiseksi;

42.  kehottaa Kiinaa käyttämään hyväksi vuoden 2008 olympialaisten tarjoamaa tilaisuutta ja noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä tiivistämään yleistä yhteistyötä; toivoo, että luodaan valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että Kiina täyttää sillä olevat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet tämän tapahtuman valmistelujen yhteydessä; kiinnittää huomiota siihen, että Beijingin arkkitehtoninen perintö on säilytettävä olympiakisojen edellyttämien suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttamisen yhteydessä;

43.  kehottaa Kiinan hallitusta tunnustamaan täysimääräisesti uskonnollisten, etnisten ja muiden vähemmistöjen poliittiset, sosiaaliset ja kulttuurilliset oikeudet sekä niiden kulttuurin ominaispiirteet, mukaan lukien uskonnonvapaus;

44.  toistaa kantansa, että suurempi taloudellinen vapaus ei voi tuottaa pysyviä tuloksia ilman samanaikaisia inhimillisiä perusvapauksia ja oikeuksia sellaisena kuin ne on vahvistettu monissa YK:n yleissopimuksissa ja muissa merkittävissä kansainvälisissä sopimuksissa ja yleissopimuksissa, mukaan lukien ne, jotka koskevat globaalin ympäristön suojelua ja jotka Kiina on nyt allekirjoittanut;

45.  vaatii Kiinaa noudattamaan velvoitteitaan CITES-yleissopimuksen allekirjoittajamaana ja kiinnittämään enemmän huomiota eläinten julmaan ja epäinhimillisen kohteluun;

Tiibet

46.  korostaa 15. joulukuuta 1992 antamassaan päätöslauselmassa esitettyä vaatimusta Tiibetin autonomiasta ja kehottaa Kiinan hallitusta hyväksymään Dalai Laman viisikohtaisen ohjelman Tiibetistä käytävien neuvottelujen pohjaksi;

47.  on Tiibetin suhteen tietoinen siitä, että alemman tason valtion virkamiesten, opiskelijoiden ja valtionyhtiöiden työntekijöiden uskonnollisia rajoituksia on viime aikoina hieman lievennetty; panee kuitenkin merkille, että sekä Xinjiangin alueella että Tiibetissä uskonnollista vapautta rajoitetaan edelleen vakavasti ja kansallismielisestä toiminnasta tai sympatioista epäiltyihin kohdistetaan yhä ankaria rajoituksia; on lisäksi erittäin huolestunut vangittujen nunnien ja munkkien suuresta lukumäärästä ja uskonnonvapautta, poliittista vapautta ja kulttuurillista vapautta koskevasta ajankohtaisesta kysymyksestä; kiinnittää Kiinan hallituksen huomion Tiibetin luonnonympäristön ja uskonnollisen sekä kulttuurillisen perinnön suojelemisen tärkeyteen; kehottaa Kiinan hallitusta kunnioittamaan ja suojelemaan Tiibetin kansan uskonnollista ja kulttuurillista identiteettiä;

48.  suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Hänen Pyhyytensä Dalai Laman johdonmukaiseen kantaan siitä, että Tiibetille luotaisiin rauhanomaisten neuvottelujen kautta aito itsehallinto Kiinan kansantasavallan sisällä, ja jakaa Dalai Laman Euroopan parlamentin täysistunnossa 24. lokakuuta 2001 pitämässä puheessa esittämän vakavan huolestumisen Tiibetin ympäristön, perinteiden, kulttuurin ja uskonnon systemaattisesta tuhoamisesta ja Tiibetin kansan yhä heikentyvästä poliittisesta tilanteesta sekä alueen ihmisoikeustilanteen huonontumisesta, sekä tukee hänen vetoomustaan pikaisen kansainvälisen painostuksen luomiseksi Kiinan hallitusta kohtaan; vaatii tässä yhteydessä Kiinaa pysäyttämään välittömästi kiistanalaisen suunnitelman laajasta maahanmuutosta Tiibetiin, joka koskee erityisesti 20 000 ihmistä, joiden pitäisi muuttaa Quinghain provinssissa sijaitsevalle Dulanin alueelle; kehottaa Kiinan hallitusta käynnistämään ilman ennakkoehtoja suorat neuvottelut Hänen Pyhyytensä Dalai Laman tai hänen edustajiensa kanssa tavoitteena määritellä Tiibetille uusi todellinen autonomia, josta ainoita poikkeuksia ovat ulko- ja puolustuspolitiikka;

49.  toistaa neuvostolle esittämänsä kehotuksen EU:n Tiibetin asiain erityisedustajan nimittämisestä, jotta voitaisiin tehokkaasti myötävaikuttaa tämän kysymyksen rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja helpottaa neuvottelujen ja yhteistyön aloittamista Tiibetin pakolaishallituksen kanssa;

50.  toistaa komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille ja yleensä kansainväliselle yhteisölle esittämänsä kehotuksen, jonka mukaan olisi harkittava vakavasti Tiibetin pakolaishallituksen tunnustamista Tiibetin kansan laillisena edustajana, mikäli Kiinan viranomaiset ja Tiibetin pakolaishallitus eivät YK:n pääsihteerin suojeluksessa järjestetyissä neuvotteluissa allekirjoita sopimusta Tiibetin uudesta asemasta;

o
o   o

51.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja Kiinan kansankongressille.

(1) EYVL C 200, 30.6.1997, s. 158.
(2) EYVL C 304, 24.10.2000, s. 209.
(3) EYVL C 21, 25.1.1993, s. 78.
(4) EYVL C 65 E, 14.3.2002, s. 365.
(5) EYVL C 53 E, 28.2.2002, s. 227.

Päivitetty viimeksi: 9. heinäkuuta 2004Oikeudellinen huomautus