Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 124k
Torsdagen den 11 april 2002 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU-strategi för Kina
P5_TA(2002)0179A5-0076/2002

Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en EU-strategi för Kina: Genomförande av 1998 års meddelande och framtida steg mot en mer effektiv EU-politik (KOM(2001) 265 - C5-0098/2001 - 2001/2045(COS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen (KOM(2001) 265 – C5-0098/2001),

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen"Europa och Asien: en strategisk ram för förbättrade partnerskap" (KOM(2001) 469),

–  med beaktande av rapporten från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av meddelandet (KOM(2000) 552),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 juni 1997 om meddelandet från kommissionen om en långsiktig politik för förbindelserna mellan Kina och Europa (KOM(1995) 279)(1) ,

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen om uppbyggnad av ett omfattande partnerskap med Kina (KOM(1998) 181),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 29 juni 1998, där rådet ställer sig bakom det ovannämnda meddelandet,

–  med beaktande av det bilaterala avtalet mellan EU och Kina av den 19 maj 2000 som öppnade vägen för Kinas inträde i Världshandelsorganisationen (WTO),

–  med beaktande av de många projekten för samarbete mellan EU och Kina, särskilt – men inte uteslutande – på området för de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av sin resolution av den 20 januari 2000 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina(2) ,

–  med beaktande av att tiotusentals kinesiska medborgare varje år forslas genom Asien och Östeuropa till Europeiska unionen av kriminella människohandlare,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, Hongkong, Macao, Tibet, Xinjiang och Taiwan,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 1992 om situationen i Tibet(3) ,

–  med beaktande av Dalai Lamas tal i Europaparlamentet den 24 oktober 2001,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2001 om Pekings ansökan om att få hålla de olympiska spelen 2008 skall hållas(4) ,

–  med beaktande av det fjärde toppmötet mellan EU och Kina, som hölls i Bryssel den 5 september 2001,

–  med beaktande av den diskussion om förbindelserna mellan EU och Kina som fördes i Europaparlamentet den 12 september 2001,

–  med beaktande av de diskussioner som fördes i Kina i samband med besöket av Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Folkrepubliken Kina i november 2000 och av den kinesiska delegationens besök vid Europaparlamentet i september 2001,

–  med beaktande av det beslut som av WTO:s fjärde ministermöte togs i Doha i Qatar den 9-14 november 2001 om att Kina och det kinesiska Taipei (Taiwan) skulle få bli medlemmar i WTO,

–  med beaktande av Shanghais samarbetsorganisations (SCO) möte om en strategi mot terrorismen den 7 januari 2002,

–  med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0076/2002), och av följande skäl:

A.  Med hänsyn till deras omfattande ömsesidiga intressen finns det ett behov av ett fortlöpande och utökat samarbete mellan EU och Kina på grundval av en intensiv dialog.

B.  Den politik som förs i förhållande till Kina måste med nödvändighet beakta följande tre centrala faktorer: ekonomiska överväganden, Kinas roll i världspolitiken och frågor som rör regional ordning och säkerhet, samt därutöver beakta utvecklingen för de mänskliga rättigheternas del och rättsstatens framväxt.

C.  Kommissionen har undersökt olika sätt att främja partnerskapet mellan EU och Kina. Europaparlamentet stöder fullt ut EU:s position, särskilt såsom den kommit till uttryck vid de toppmöten mellan EU och Kina som hållits varje år sedan 1998 och som erbjudit en bas för att ge förbindelserna mellan EU och Kina ytterligare impulser. Det förs olika dialoger och hålls möten mellan berörda tjänstemän på båda sidor om ett flertal frågor som rör båda parter.

D.  De övergripande ramarna för en politisk dialog mellan EU och Kina formaliserades inte förrän 1994 genom en skriftväxling.

E.  De erfarenheter av framgång som gjorts i Hongkong och Macao på de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella områdena utgör en viktig och konkret utgångspunkt för en dialog och ett samarbete av detta slag.

F.  Parlamentet finner det emellertid oroväckande att den kinesiska regeringen förefaller helt inställd på att godtyckligt separera 11 000 fastlandsfödda barn från sina föräldrar som är fast bosatta i Hongkong genom att flytta över barnen till fastlandet.

G.  De olympiska spelen, som kommer att hållas i Kina 2008, skulle kunna bli ett viktigt tillfälle att fördjupa samarbetet inom alla områden om Kina stoppar kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och gör betyande framsteg i demokratiseringen av det politiska systemet.

H.  Människorättssituationen i Kina är fortfarande bekymmersam eftersom kränkningarna av grundläggande friheter fortsätter och tortyr, misshandel, godtycklig internering och avrättningar fortfarande används för att straffa fredliga dissidenter och medlemmar av trossamfund.

Inledning

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande.

2.  Europaparlamentet välkomnar de nya framsteg som gjorts för att utveckla förbindelserna mellan EU och Kina under de senaste tre åren.

3.  Europaparlamentet uppmärksammar att Kina reagerat positivt på meddelandet och uppmanar Kina att vidta de konkreta åtgärder som krävs för att visa landets vilja att ta itu med en bred samling frågor som är av stor vikt för EU.

4.  Europaparlamentet välkomnar Kinas stöd för den internationella kampen mot terrorismen, och framför allt det ömsesidiga närmande till Indien i säkerhetsfrågor som nyligen har skett, trots långvariga territoriella tvister och Kinas långa vänskap med Pakistan, men betonar att terroristbekämpningsåtgärder aldrig kan ursäkta människorättskränkningar såsom förtryck av etniska grupper och medlemmar av trossamfund.

5.  Europaparlamentet välkomnar Kinas åtagande att hjälpa till med Afghanistans återuppbyggnad och anser att detta projekt skulle kunna utgöra en konkret och föredömlig grund för samarbete mellan Kina och EU.

6.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 13 juni 2001 om kommissionens arbetsdokument "Framtidsutsikter och prioriterade områden för ASEM-processen (Asien - Europa-mötet) inför nästa decennium(5) , särskilt vad gäller ASEM:s utvidgning, och uppmanar med kraft Kinas regering att ställa sig mer positiv till en snar utvidgning av ASEM, särskilt med avseende på Indien och andra länder.

7.  Europaparlamentet erkänner att partnerskapet mellan EU och Kina har utvidgats avsevärt de senaste åren på grundval av jämställdhet och ömsesidig nytta. För att man skall kunna befästa partnerskapet är det emellertid nödvändigt att stärka och vidareutveckla dialogen på det politiska, ekonomiska, vetenskapliga och kulturella området.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det behövs en intensiv kulturell dialog mellan Europa och Kina och föreslår i detta sammanhang att universiteten i medlemsstaterna inrättar institutioner för Kinastudier, respektive utvidgar dem som finns, och uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att utöka befintliga program som Tempus för att främja projekt för ömsesidigt universitetsutbyte.

9.  Europaparlamentet menar att den demokratiska representation som nu inletts i kommunerna utgör ett positivt steg på Kinas väg mot representativ demokrati på såväl regional som statlig nivå.

10.  Europaparlamentet kan inte nog betona att EU har ett grundläggande intresse av stabilitet, tillväxt och öppenhet i ett Kina som bekänner sig till demokrati, principen om en fri marknad, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och att EU måste driva en politik som hjälper Kina att sträva i denna riktning.

11.  Europaparlamentet konstaterar att dialogen mellan EU och Kina om rättsstatliga principer, det civila samhället och demokrati blir allt intensivare. Denna dialog bör åtföljas av statliga och/eller privata initiativ och åtgärder, som utbyte av elever och studenter, inrättande av kontaktgrupper bestående av parlamentsledamöter samt en intensivare kommunikation på det kulturella området.

12.  Europaparlamentet betonar betydelsen av de positiva erfarenheterna i de regionala och särskilda självstyrena i Hongkong och Macao när det gäller att utöka och fördjupa samarbetet mellan EU och Kina på de politiska, kulturella, ekonomiska och sociala områdena.

13.  Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att underlätta familjeåterförening mellan barn födda på fastlandet och deras föräldrar som är fast bosatta i Hongkong, i enlighet med det som Förenta nationernas kommitté för barnens rättigheter och Förenta nationernas kommitté om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kommit fram till.

Handel

14.  Europaparlamentet gratulerar Kina till att nyligen ha blivit medlem i WTO och uttrycker sitt stöd för de framsteg som hittills gjorts i landets ekonomiska och sociala reformer, men understryker att mycket större framsteg i tillämpningen av rättsstatsprincipen i Kina är avgörande för att landet fullt ut skall kunna integreras i världsmarknaden.

15.  Europaparlamentet är fullkomligt medvetet om att anslutningen till WTO markerar ett viktigt utvecklingssteg i Kinas förbindelser med övriga världen och att den kommer att förändra både Kinas nuvarande handelssystem och landet i sig. De närmaste åren kommer att innebära att de styrandes förmåga att anpassa sig till en föränderlig värld i deras omedelbara närhet sätts på prov, men ekonomiska framsteg kan endast lyckas i kombination med politiska och sociala framsteg. Europaparlamentet förväntar sig att Kina kan visa att landet på ett tillfredsställande sätt kan hantera de sociala problem och arbetsmarknadsproblem som kommer att uppstå till följd av anslutningen till WTO. EU, Förenta staterna, Japan och andra industriländer måste på längre sikt tillsammans med Kina utarbeta och genomföra särskilt sådana program som genomförs på landsbygden och i missgynnade områden utanför de snabbt expanderande städerna, för att bekämpa den ökande ojämlikheten och skapa möjligheter till utbildning för den majoritet av den kinesiska befolkningen som bor i dessa områden.

16.  Icke desto mindre erkänner Europaparlamentet att trots förbättrade ekonomiska utsikter för många kineser har detta inte minskat behovet av mer ekonomisk omstrukturering och en jämnare geografisk spridning av den ekonomiska utvecklingen för att på detta sätt minska riskerna för ännu större arbetslöshet och sociala problem i framtiden.

17.  Europaparlamentet oroas över att arbetsmarknadskonflikterna sedan 1998 ständigt ökar och uppmanar Folkrepubliken Kina att tillåta oberoende fackföreningar och att snarast möjligt inrätta ett socialt skyddssystem inte minst för de arbetslösa, vars antal kommer att öka till följd av Kinas anslutning till WTO.

18.  Europaparlamentet konstaterar att det i gemenskapens handlingar och av gemenskapstjänstemän ibland hävdas att Kinas anslutning till WTO skapar en dynamisk ekonomisk miljö i Kina och omformar landets ekonomi till att bli exportinriktad. Kinas potential finns emellertid i dess enorma territorium och en befolkning av vilken endast invånarna i de rikaste områdena utmed kusten utgör en marknad. Båda dessa drag är utmärkande för en "kontinental ekonomi" som drivs av den interna efterfrågan, vilket innebär att det finns ett behov av att myndigheterna i Kina skapar en effektiv politik för sammanhållning inom landet.

19.  Europaparlamentet är medvetet om att Kinas anslutning till WTO innebär att WTO:s bestämmelser och förfaranden kommer att fastställa en ny ram för Kinas ekonomiska och politiska förbindelser med Förenta staterna och EU (samt med Hongkong, Macao och Taiwan), och att Kina kommer att bli tvunget att skilja mellan affärsliv och stat, vilket allvarligt kommer att förändra ramen för den ekonomiska utvecklingen i Kina.

20.  I detta sammanhang välkomnar Europaparlamentet de samarbetsavtal som EU ingått med Kina på området för social säkerhet, inte minst med tanke på den höga arbetslöshetsnivån i Kina, som förmodligen kommer att stiga ytterligare.

21.  Europaparlamentet konstaterar att Kina och EU redan bedriver omfattande handel med varandra och välkomnar den fortsatta tillväxten i handeln mellan EU och Kina och de ökande direktinvesteringarna från EU i Kina. Det förväntar sig att Kinas genomförande av tillträdesvillkoren på ett avgörande sätt kommer att bidra till att minska handels- och investeringshinder och leda till mer jämbördiga handelsförbindelser.

22.  Europaparlamentet noterar att de befintliga programmen, som EU-China Scholarship 2000 Project Programme och Junior Managers Project Programme mellan EU och Kina för främjande av ömsesidigt utbyte inom området teknik och kunnande, har varit en framgång, men att dessa ändå måste utökas ytterligare.

23.  Europaparlamentet konstaterar att förstärkningen av förbindelserna mellan EU och Kina, och den på alla områden utvidgade dialogen mellan EU och Kina, i stort sett gör de befintliga handels- och samarbetsavtalen mellan EU och Kina obsoleta. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till ett uppdaterat partnerskapsavtal i linje med utvecklingen av en konsekvent och heltäckande gemensam EU-strategi för Kina.

24.  Europaparlamentet erkänner Kinas ledarroll bland G77-länderna och uppmanar Kinas regering att fullgöra sin roll inom WTO och samtidigt respektera grannländernas rättmätiga ekonomiska intressen.

25.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de höga utsläppsnivåerna för Kinas industri och förväntar sig att Kina på allvar vidtar åtgärder för att skydda miljön. Handel och miljö är två grundläggande beståndsdelar i WTO-avtalet. Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att spela en heltäckande och positiv roll i främjandet av den hållbara utveckling, såväl i själva Kina som globalt, som krävs i WTO-avtalet. Europaparlamentet välkomnar den kinesiska regeringens långtgående beredvillighet att samarbeta om miljöskyddet samt de befintliga frivilligorganisationernas mångsidiga verksamhet på detta område. Det uppmanar därför kommissionen att särskilt på miljöskyddsområdet låta Kina få del av stöd och sakkunskap i tillräcklig omfattning och uppmanar Kinas regering att fortsätta och förstärka sin dialog och sitt samarbete med EU om globala miljöfrågor, exempelvis klimatförändring.

Taiwan

26.  Europaparlamentet är övertygat om att EU:s iakttagande av principen om ett enda Kina direkt hänger samman med att EU tagit ställning för en fredlig lösning av tvisten genom förhandlingar, dialog och förtroendeskapande åtgärder, utan hot om våld. Det kan därför inte acceptera att Kina förbehåller sig rätten att använda militära medel i sina meningsskiljaktigheter med Taiwan.

27.  Båda parter uppmärksammas av Europaparlamentet på det oomstridda faktum att en fredlig lösning av Taiwanfrågan är avgörande för om den politiska och ekonomiska stabiliteten i regionen skall kunna stärkas och upprätthållas på medellång och lång sikt.

28.  Europaparlamentet anser att Taiwans deltagande i ASEM skulle kunna utgöra ett steg mot återupptagandet av en genuin dialog mellan Beijing och Taipeh i syfte att utveckla förbindelser över sundet.

29.  Europaparlamentet erkänner betydelsen av den demokratiska processen i Taiwan är föredömlig och noterar resultaten från parlamentsvalet i december 2001. Det uppmanar med kraft båda parter att påbörja samtal snarast möjligt.

30.  Europaparlamentet betonar att alla arrangemang mellan Kina och Taiwan måste baseras på en ömsesidigt godtagbar grund. Framtida förbindelser länderna emellan beror på båda sidors vilja till flexibilitet och deras uppfinningsförmåga när det gäller att föreslå hur dialogen skall fortsätta. Med tanke på Taiwans prestationer när det gäller att införa ett fullt utvecklat demokratiskt system, social mångfald och rättsstatsprincipen måste Taiwans 23 miljoner invånares vilja och godkännande respekteras och beaktas vid en förhoppningsvis fredlig lösning parterna emellan.

31.  Europaparlamentet beklagar att EU-medlemsstaterna i november 2001 nekade president Chen Shui-Bian inresevisum för att besöka Europa. Det uppmanar rådet och medlemsstaterna att uppfylla sina förpliktelser när det gäller den grundläggande rätten till fri rörlighet och utfärda visum för Taiwans president och alla högre tjänstemän så att dessa kan besöka Europeiska unionen privat.

32.  Europaparlamentet välkomnar Folkrepubliken Kinas utspel om förbindelserna över Formosasundet och den önskan som framfördes i talet om att snarast möjligt kunna starta direkta posttjänster, handels-, flyg- och fartygsförbindelser över Formosasundet för att främja alla typer av utbyte och övriga förtroendeskapande åtgärder.

33.  Europaparlamentet noterar att Taiwan lättade på restriktionerna mot direkta investeringar i Folkrepubliken Kina i november 2001 och att landet har för avsikt att vidta ytterligare liberaliseringsåtgärder från början av 2002, däribland direkta handelsförbindelser. Det återstår emellertid ännu för Peking att reagera på denna åtgärd. Europaparlamentet uppmanar med kraft Folkrepubliken Kina att förhålla sig positivt, särskilt mot bakgrund av uppfyllandet av Kinas och det kinesiska Taipeis förpliktelser till följd av deras anslutning till WTO samt i syfte att förbättra förbindelserna över Formosasundet.

34.  Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål uppfylla sina löften om att öppna ett EU-informationskontor i Taipeh,

Mänskliga rättigheter

35.  Europaparlamentet noterar att Kina undertecknat och ratificerat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och uppmanar landet att även ratificera FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter utan dröjsmål.

36.  Europaparlamentet ställer sig bakom den dialog om mänskliga rättigheter som förs mellan EU och Kina som ett användbart medel för att få Kina att engagera sig i dessa frågor, men beklagar att denna dialog ännu inte lett till många konkreta resultat, och fortsätter att vara ytterst oroat när det gäller det allmänna läget för de mänskliga rättigheterna i Kina. Europaparlamentet uppdrar därför åt sin enhet för mänskliga rättigheter att utarbeta en årlig rapport om människorättsutvecklingen i Kina, som skall diskuteras i behörigt utskott, och uppdrar åt sitt behöriga utskott att se till att kommissionen och rådet är ordentligt företrädda och till fullo deltar i överläggningarna om dessa rapporter.

37.  Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöva en mera effektiv kontroll på produkter som kommer från Kina och att låta de kinesiska myndigheterna förstå att EU på intet sätt kan acceptera produkter som kommer från tvångsarbetsläger. Parlamentet uppmanar Kina att sätta stopp för denna praxis.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid nästa toppmöte mellan EU och Kina föreslå ett ökat antal gemensamma tillfälliga program som syftar till att främja demokrati och det civila samhället, utveckla rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter samt stödja oberoende medier.

39.  Europaparlamentet uttrycker sin upprördhet över det fortsatt ökande antalet avrättningar i Kina, och kopplingen till anskaffningen av kroppsdelar för transplantationer på människor. Det kräver att Kinas regering avskaffar dödsstraffet och beslutar om ett moratorium för redan dödsdömda personer samt påskyndar reformeringen av rättsväsendet för att eliminera användningen av tortyr och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet. Vidare fördömer Europaparlamentet den utbredda och systematiska användningen av tortyr mot politiskt oliktänkande, aktivister i Tibet, migrerande arbetstagare, människor som anklagas för att bryta mot principen om ett barn per familj och religiösa, samhälleliga och etniska minoriteter, vilket dokumenterats i en rapport från Amnesty International från februari 2001.

40.  Det är med oro som Europaparlamentet noterar de strikta regler som de kinesiska myndigheterna infört gentemot medierna och elektronisk kommunikation. Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att avskaffa sådana restriktioner som begränsar medborgarnas tillgång till Internet.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i samtliga kontakter med Kinas regering se till att denna fullt ut samarbetar med behöriga myndigheter i EU – och även med myndigheterna i de länder, särskilt i före detta Sovjetunionen, som används som transiteringsländer – när det gäller att stoppa kinesiska medborgares illegala migration i riktning mot EU, inte enbart för att förhindra alla former av människohandel, exploatering av människor och mänskligt lidande, utan även för att få bukt med den brottsliga verksamheten.

42.  Europaparlamentet uppmanar Kina att ta tillfället i akt i samband med de olympiska spelen 2008 och foga sig efter internationella människorättsnormer samt intensifiera samarbete i allmänhet. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en övervakningsmekanism för att se till att Kina fullgör sina internationella åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter. Europaparlamentet påpekar hur viktigt det är att Pekings arkitektoniska kulturarv bevaras då de stora infrastrukturarbetena inför OS genomförs.

43.  Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att fullt ut erkänna och respektera religiösa, etniska och övriga minoriteters grundläggande sociala, kulturella och politiska rättigheter och deras kulturella särdrag, inbegripet friheten att utöva sin religion.

44.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt att större ekonomisk frihet inte kan ge långsiktiga fördelar utan att detta går hand i hand med de grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som anges i olika FN-konventioner och andra internationella överenskommelser och konventioner, inbegripet dem som täcker skyddet av den globala miljön, vilka Kina nu har undertecknat.

45.  Europaparlamentet uppmanar Kina att respektera sina förpliktelser som en av CITES-konventionens signatärstater och att fästa större uppmärksamhet vid grym och omänsklig behandling av djur.

Tibet

46.  Europaparlamentet understryker det krav som anges i ovannämnda resolution av den 15 december 1992 om Tibets autonomi och uppmanar den kinesiska regeringen att godta Dalai Lamas fempunktsplan som en utgångspunkt för överläggningar om Tibet.

47.  I fråga om Tibet är Europaparlamentet medvetet om att de religiösa restriktionerna för lägre statsanställda, studenter och medarbetare i statliga företag nyligen mildrats något, men konstaterar att provinserna Xinjiang och Tibet fortfarande lider av begränsad religiös frihet och att personer som misstänks för nationalistiska sympatier fortfarande omfattas av hårda restriktioner. Europaparlamentet är dessutom ytterst upprört över det stora antal nunnor och munkar som fortfarande sitter fängslade och över de olösta problem som rör religionsfriheten och den politiska och kulturella friheten. Europaparlamentet fäster den kinesiska regeringens uppmärksamhet på vikten av att skydda miljön och Tibets religiösa och kulturella arv samt uppmanar den kinesiska regeringen att respektera och skydda det tibetanska folkets religiösa och kulturella identitet.

48.  I detta sammanhang välkomnar Europaparlamentet Dalai Lamas konsekventa linje när det gäller att med fredliga medel uppnå ett verkligt självstyre för Tibet inom Folkrepubliken Kina, och delar hans djupa oro över den systematiska förstörelsen av Tibets miljö, traditioner, kultur och religion, den stadigt förvärrade politiska situationen för Tibets folk och den försämrade människorättssituationen i Tibet. Europaparlamentet stöder hans uppmaning till omedelbara internationella påtryckningar mot Peking, som han framförde i sitt tal vid EuropaEuropaparlamentets plenarsammanträde den 24 oktober 2001. I samband med detta uppmanar Europaparlamentet Kina att omedelbart avbryta sina kontroversiella planer på en storskalig invandring till Tibet, särskilt med tanke på de 20 000 människor som planeras flytta till Dulanregionen i provinsen Qinghai. Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att återuppta direkta och förbehållslösa förhandlingar med Dalai Lama eller dennes företrädare för att fastställa en ny och verkligen fullt ut självständig ställning för Tibet, med undantag enbart för utrikes- och försvarspolitiken.

49.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att utnämna en särskild EU-representant för frågor som rör Tibet för att på detta sätt effektivt bidra till en fredlig lösning av denna fråga, underlätta återupptagandet av överläggningarna och samarbeta med den tibetanska exilregeringen.

50.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen, rådet, medlemsstaterna och det internationella samfundet i allmänhet att allvarligt överväga att erkänna den tibetanska exilregeringen som den legitima företrädaren för det tibetanska folket om de kinesiska myndigheterna och den tibetanska exilregeringen, trots överläggningar under ledning av FN:s generalsekreterare, inte har skrivit under en överenskommelse om en ny stadga för Tibet.

o
o   o

51.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Folkrepubliken Kinas regering och den nationella kinesiska folkkongressen.

(1) EGT C 200, 30.6.1997, s. 158.
(2) EGT C 304, 24.10.2000, s. 209.
(3) EGT C 21, 25.1.1993, s. 78.
(4) EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 365.
(5) EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 227.

Senaste uppdatering: 9 juli 2004Rättsligt meddelande