Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 81k
Torsdag den 13. februar 2003 - Strasbourg Endelig udgave
Menneskerettigheder i Zimbabwe
P5_TA(2003)0066B5-0112, 0142, 0148 og 0151/2003

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheder i Zimbabwe

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger af 13. april 2000(1) , 18. maj 2000(2) , 6. juli 2000(3) , 15. marts 2001(4) , 6. september 2001(5) , 13. december 2001(6) , 14. marts 2002(7) , 4. juli 2002(8) og 5. september 2002(9) om situationen i Zimbabwe,

A.   der henviser til, at der med EU's fælles holdning af 18. februar 2002 (som skal fornys inden den 18. februar 2003) indførtes målrettede sanktioner mod Mugabe-regimet som følge af den stigende undertrykkelse af befolkningen i Zimbabwe og et rejseforbud for højtstående medlemmer af ZANU-PF,

B.   der henviser til, at den politiske undertrykkelse i Zimbabwe er intensiveret, og at lederen af oppositionspartiet Movement for Democratic Change (MDC), Morgan Tsvangirai, partiets generalsekretær, Welshman Ncube, og medlem af parlamentet Renson Gasela er blevet stillet for en domstol i Zimbabwe på falske anklager om forræderi,

C.   der påpeger, at Zimbabwe ikke længere er et demokratisk land, idet parlamentsvalget, præsidentvalget og alle senere lokalvalg har været præget af intimidering, undertrykkelse, uregelmæssigheder og politisk vold, der har været støttet af staten, ligesom de grundlæggende menneskerettigheder systematisk krænkes,

D.   der henviser til, at 7,2 millioner zimbabwere - over halvdelen af befolkningen - er på sultens rand, og at regeringskontrollerede fødevarer nægtes dem, som ikke kan fremvise et medlemskort til ZANU-PF,

E.   der henviser til, at den generelle økonomiske situation er i hastig tilbagegang: arbejdsløsheden er på 70%, inflationen på over 100%, og kun 50% af den jord, som engang blev dyrket i Zimbabwe, dyrkes i øjeblikket,

F.   der henviser til, at tilhængere af MDC, herunder medlemmer af parlamentet, som er blevet arresteret, beretter om stadig mere voldelige forhørsmetoder fra politiets side, herunder tortur som f.eks. prygl, elektrochok og forgiftning,

G.   der henviser til, at præsident Mugabes ungdomsmilits er sikret mod retsforfølgning, til trods for at den står bag omfattende intimidering og vold mod uskyldige civile,

H.   der henviser til, at Robert Mugabe er blevet indbudt til det fransk-afrikanske topmøde i Paris den 19. februar 2003,

I.   der påpeger, at Europa-Parlamentet til stadighed har krævet udvidelse og streng håndhævelse af sanktionerne samt andre foranstaltninger for at gøre de internationale skridt mod Mugabe-regimet mere effektive,

J.   der understreger, at de kommende begivenheder vil blive afgørende med hensyn til at øge presset på Mugabe-regimet, som f.eks. den fornyede behandling af Zimbabwes status inden for Commonwealth, spørgsmålet om, hvordan EU-sanktionerne skal gennemføres i forbindelse med topmødet mellem EU og Afrika, og FN's forventede behandling af situationen i Zimbabwe,

K.   der fremhæver, at navnlig Sydafrika som Zimbabwes mest magtfulde nabo og samhandelspartner har muligheden og ansvaret for at udvise lederskab ved at medvirke til at tilvejebringe presserende forbedringer i Zimbabwe,

L.   der påpeger, at EU er forpligtet til at opretholde tætte forbindelser med sine AVS-partnere og samarbejde med dem og med det internationale samfund om at finde en fælles tilgang med henblik på at genoprette demokratiet og bringe befolkningens lidelser til ophør i Zimbabwe,

M.   der understreger, at de afrikanske lande ikke må tillade, at deres forbindelser med landene i EU kommer i klemme på grund af Mugabe-regimet, og at det er derfor i Den Afrikanske Unions og Southern African Development Community's (SADC) interesse sammen med det øvrige internationale samfund snarest muligt at tage skridt til at tilvejebringe en hurtig forbedring af forholdene i Zimbabwe,

N.   der påpeger, at en væsentlig del af rapporten fra oktober 2002 fra FN's ekspertpanel om den ulovlige udnyttelse af naturressourcer i Den Demokratiske Republik Congo omhandler regeringsstøttede zimbabwiske interessers ulovlige rolle og fremlægger foruroligende beviser på, hvordan de aktiviteter, Mugabes korrupte håndlangere har udfoldet, ikke blot indvirker på deres egen befolkning, men også på nabolandene; der henviser til, at formanden for Zimbabwes parlament, Emmerson Mnangagwa, blev nævnt i denne rapport,

O.   der henviser til, at ledende medlemmer af Mugabe-regimet har udnyttet muligheder for at omgå EU's rejseforbud, og at Rådet ikke har forhindret dette,

P.   der fremhæver, at Europa-Parlamentet selv i november 2002 tog skridt til at nægte to zimbabwere, der var omfattet af rejseforbuddet, men som de belgiske myndigheder havde tildelt visa, adgang til Parlamentets lokaler,

1.   fordømmer den manglende sammenhæng i EU's politik og opfordrer Rådet og medlemsstaternes regeringer til ikke at gøre undtagelser fra EU's egen sanktionsordning;

2.   opfordrer Rådet til, når det tager sin fælles holdning af 18. februar 2002 op til fornyet behandling, at sikre, at sanktionerne mod Mugabe-regimet videreføres uden afbrydelse og uden undtagelse, og at angive fuldstændig klart, hvordan forbudet mod udstedelse af visa til medlemmer af ZANU-PF skal anvendes;

3.   fastholder, at de forfalskede og grundløse anklager mod Morgan Tsvangirai, Welshman Ncube og Renson Gasela bør frafaldes, og at den systematiske vold og intimidering af modstandere af Mugabe-regimet skal bringes til ophør;

4.   kræver, at der snarest muligt vælges en repræsentativ regering ved frie og retfærdige valg, som afvikles på rette vis og under international overvågning;

5.   fordømmer brugen af fødevarehjælp som politisk våben mod oppositionens tilhængere; opfordrer Zimbabwes regering til at sikre uddelingen af fødevarer til befolkningen uanset politisk tilhørsforhold og opfordrer det internationale samfund, herunder FN, til i højere grad at gribe ind i distributionen af fødevarer, yde beskyttelse til sikker og retfærdig uddeling af fødevarer til dem, der har behov herfor, og at samarbejde med Zimbabwes nabolande, som er konfronteret med flygtningeproblemer;

6.   opfordrer FN til at udpege en særlig rapportør, som skal undersøge menneskerettighedssituationen i Zimbabwe;

7.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at udvide de eksisterende sanktioner og pålægge de forretningsfolk, som er ansvarlige for finansieringen af ZANU-PF-regimet, sanktioner og opfordrer til, at der indføres yderligere foranstaltninger, herunder tilbagekaldelse af opholdsretten i Europa for dem, der er omfattet af EU-sanktionerne, og forbud mod, at deres familiemedlemmer får adgang til beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner i EU;

8.   opfordrer atter Kommissionen og Rådet til at fremlægge flere oplysninger om indefrysningen af bankkontiene for de personer, der er omfattet af EU-sanktionerne;

9.   opfordrer til, at det overvejes at indføre yderligere sanktioner mod regimet i Zimbabwe, herunder en international boykot af sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, men ingen sanktioner, som ville øge den zimbabwiske befolknings lidelser;

10.   udtrykker anerkendelse af de zimbabwiske cricketspillere Andy Flowers og Henry Olongas mod, idet de trodsede Mugabe, og af det engelske cricketlandshold, som nægtede at spille i Zimbabwe;

11.   opfordrer til øget bevidsthed blandt EU, AVS-partnerne og det bredere internationale samfund om MDC's ønske om, at EU-sanktionerne anvendes fuldt ud, herunder opfordringen fra MDC's formand Morgan Tsvangirai til en konsekvent anvendelse af visumforbuddet;

12.   kritiserer indbydelsen til Mugabe til at deltage i det fransk-afrikanske topmøde i februar 2003;

13.   insisterer på, at Rådet nægter at udstede visum til Mugabe og andre zimbabwere, som er omfattet af rejseforbuddet, til at deltage i topmødet mellem EU og Afrika i Lissabon, og beklager, at en mulighed for en dialog mellem EU og Afrika atter bringes i fare af de problemer, som regimet i Zimbabwe forårsager;

14.   opfordrer i overensstemmelse med Cotonou-aftalen til, at spørgsmål om god regeringsførelse og fremme af menneskerettigheder og retstatsprincipper med særlig fokus på Zimbabwe indgår i alle EU-drøftelser i afrikanske lande og deres regionale organisationer, og at de ikke blot tages op i dialogen med det sydlige Afrika;

15.   opfordrer Sydafrikas præsident Mbeki i dennes egenskab af formand for Den Afrikanske Union og præsident Dos Santos som formand for SADC til at tage initiativ til at lægge pres på Zimbabwe via effektive regionale tiltag samt kræve afholdelse af et nyt præsidentvalg i Zimbabwe under international overvågning;

16.   opfordrer Commonwealth til at forny sin suspension af Zimbabwe;

17.   afviser den opfattelse, at det ville løse Zimbabwes problemer, hvis Emmerson Mnangagwa afløste præsident Mugabe, idet Mnangagwa har et klart ansvar for situationen for Zimbabwes økonomi og forvaltning og er involveret i den politiske vold og valgsvindlen;

18.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, AVS-EU-Ministerrådet, Zimbabwes regering og parlament, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Den Afrikanske Union og SADC's generalsekretær.

(1) EFT C 40 af 7.2.2001, s. 425.
(2) EFT C 59 af 23.2.2001, s. 241.
(3) EFT C 121 af 24.4.2001, s. 394.
(4) EFT C 343 af 5.12.2001, s. 304.
(5) EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 339.
(6) EFT C 177 E af 25.7.2002, s. 305.
(7) P5_TA(2002)0131.
(8) P5_TA(2002)0376.
(9) P5_TA(2002)0412.

Seneste opdatering: 6. maj 2004Juridisk meddelelse