Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 82k
Donderdag 13 februari 2003 - Straatsburg Definitieve uitgave
Mensenrechten in Zimbabwe
P5_TA(2003)0066B5-0112, 0142, 0148 en 0151/2003

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie inzake de rechten van mens in Zimbabwe

Het Europees Parlement ,

-   gelet op zijn eerdere resoluties van 13 april 2000(1) , 18 mei 2000(2) , 6 juli 2000(3) , 15 maart 2001(4) , 6 september 2001(5) , 13 december 2001(6) , 14 maart 2002(7) , 4 juli 2002(8) en 5 september 2002(9) over de situatie in Zimbabwe,

A.   overwegende dat het gemeenschappelijk standpunt van de EU van 18 februari 2002 (dat voor 18 februari 2003 zal worden herzien) aanleiding was tot doelgerichte sancties tegen het regime-Mugabe naar aanleiding van de zich verhevigende repressie jegens de bevolking van Zimbabwe, met inbegrip van een reisverbod voor vooraanstaande leden van ZANU-PF,

B.   overwegende dat de politieke onderdrukking in Zimbabwe nog verder is toegenomen en dat de leider van de oppositiepartij, de Beweging voor Democratische Verandering (MDC), Morgan Tsvangirai, zijn secretaris-generaal, Welshman Ncube, en Renson Gasela, lid van het Parlement, thans in Zimbabwe voor de rechter gedaagd zijn op grond van een pseudo-aanklacht inzake landverraad,

C.   overwegende dat Zimbabwe niet langer een democratisch land is daar de parlementaire, presidents- en alle daaropvolgende lokale verkiezingen gekenmerkt werden door intimidatie, repressie, verkiezingsfraude en door de staat gefinancierd politiek geweld, terwijl de fundamentele rechten van de mens systematisch geschonden worden,

D.   overwegende dat 7,2 miljoen Zimbabwanen - meer dan de helft van de bevolking - op de rand van de hongerdood leven en aan degenen die geen lidmaatschapskaart van ZANU-PF kunnen tonen, de toegang tot de door de regering gecontroleerde voedselvoorraden ontzegd wordt,

E.   overwegende dat de algehele economische situatie steeds verder verslechtert met een werkloosheid van 70%, een inflatie van meer dan 100%, terwijl slechts 50% van de landerijen die in Zimbabwe ooit geëxploiteerd werden, thans nog bewerkt worden,

F.   overwegende dat mensen die de MDC steunen, onder meer parlementsleden, die gearresteerd zijn, naar wordt bericht steeds gewelddadiger ondervragingstactieken van de politie moeten ondergaan, en onder meer gemarteld worden door toediening van slagen, elektroshock-behandeling en vergiftiging,

G.   overwegende dat Mugabe's jeugdmilitie gevrijwaard blijft van vervolging ondanks het feit dat deze op grote schaal intimiderend optreedt en geweld gebruikt tegen onschuldige burgers,

H.   overwegende dat Robert Mugabe is uitgenodigd voor de Frans-Afrikaanse Topconferentie in Parijs die op 19 februari 2003 plaatsvindt,

I.   overwegende dat het Europees Parlement consequent gepleit heeft voor uitbreiding en rigoureuze versterking van de sancties, alsmede voor andere maatregelen teneinde effectiever internationaal actie te ondernemen tegen het regime-Mugabe,

J.   overwegende dat de komende gebeurtenissen van cruciaal belang zullen zijn in termen van vergroting van de druk op het regime-Mugabe, zoals de herziening van de status van Zimbabwe binnen het Gemenebest, de kwestie van de wijze waarop de EU-sancties in samenhang met de EU-Afrika-Topconferentie moeten worden toegepast, en de verwachte behandeling door de VN van de situatie in Zimbabwe,

K.   overwegende dat Zuid-Afrika in het bijzonder als sterkste buurland en economische partner van Zimbabwe de gelegenheid en de verantwoordelijkheid heeft om leiderschap aan de dag te leggen teneinde ertoe bijdragen dat er op korte termijn veranderingen ten goede in Zimbabwe optreden,

L.   overwegende dat de EU zich ertoe verbonden heeft om nauwe betrekkingen te blijven onderhouden met de ACS-partners, en met hen en met de brede internationale gemeenschap samen te werken om een gemeenschappelijke aanpak te vinden voor het herstel van de democratie en om een eind te maken aan het lijden van het volk van Zimbabwe,

M.   overwegende dat de Afrikaanse naties niet moeten toestaan dat hun betrekkingen met de landen van de Europese Unie gegijzeld worden door het regime-Mugabe, en dat het derhalve in het belang van de Afrikaanse Unie en van de SADC is om met spoed actie te ondernemen in samenwerking met de rest van de internationale gemeenschap om op korte termijn veranderingen ten goede in Zimbabwe te bewerkstelligen,

N.   overwegende dat een belangrijk deel van het verslag van de VN-Werkgroep van deskundigen van oktober 2002 over de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Kongo gaat over de illegale rol van de door de regering van Zimbabwe gesteunde belangen en alarmerend bewijsmateriaal bevat waaruit blijkt dat de acties van de corrupte handlangers van Mugabe niet alleen gevolgen hebben voor hun eigen volk maar ook voor de buurlanden, en dat de voorzitter van het Parlement van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, in dit verslag vernoemd wordt,

O.   overwegende dat de mogelijkheden om het EU-reisverbod te omzeilen door vooraanstaande leden van het regime-Mugabe benut zijn en dat de Raad dit niet heeft kunnen voorkomen,

P.   overwegende dat het Europees Parlement zelf actie ondernomen heeft in november 2002 door de toegang te weigeren tot de gebouwen van het Parlement voor twee tot ongewenste personen verklaarde Zimbabwanen, aan wie door de Belgische autoriteiten visa waren verleend,

1.   veroordeelt het gebrek aan coherentie van het EU-beleid en verzoekt de Raad en de regeringen van de lidstaten niet te trachten om ontheffingen van het eigen EU-regime van sancties te verlenen;

2.   verzoekt de Raad bij de herziening van het gemeenschappelijk standpunt van 18 februari 2002 te waarborgen dat de sancties tegen het regime-Mugabe ononderbroken en onverkort worden gehandhaafd, en ondubbelzinnig vast te leggen hoe het visaverbod voor ZANU-PF-leden moet worden toegepast;

3.   dringt erop aan dat de valse en inhoudsloze tenlasteleggingen tegen Morgan Tsvangirai, Welshman Ncube en Renson Gasela worden ingetrokken en dat aan het systematische geweld en de intimidatie tegen opponenten van het regime-Mugabe een eind komt;

4.   pleit ervoor om op korte termijn vrijelijk en eerlijk een representatieve regering te laten kiezen;

5.   veroordeelt het gebruik van de voedselhulp als politiek wapen tegen aanhangers van de oppositie, verzoekt de regering van Zimbabwe voedseldistributie te waarborgen voor de bevolking ongeacht hun politieke voorkeur en doet een beroep op de internationale gemeenschap, met inbegrip van de VN, om te komen tot een meer interventionistische benadering voor de voedseldistributie en bescherming te bieden voor een veilige en eerlijke verdeling van voedsel onder degenen die dit nodig hebben, en samen te werken met de buurlanden van Zimbabwe, die geconfronteerd worden met vluchtelingenproblemen;

6.   verzoekt de VN een speciale rapporteur te benoemen voor het onderzoek naar de situatie van de rechten van mens in Zimbabwe;

7.   verzoekt de Raad en de Commissie de bestaande sancties uit te breiden en sancties op te leggen aan die ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de financiering van het ZANU-PF-regime, en pleit voor het nemen van extra maatregelen, met inbegrip van de intrekking van het recht van vestiging in Europa voor degenen op wie EU-sancties van toepassing zijn en te beletten dat hun gezinsleden toegang krijgen tot werkgelegenheid en onderwijsinstellingen in de EU;

8.   doet nogmaals een beroep op de Raad en de Commissie om meer informatie te verstrekken over de bevriezing van bankrekeningen van degenen op wie EU-sancties van toepassing zijn;

9.   pleit voor de overweging om bredere sancties tegen het Zimbabwaanse regime toe te passen, met inbegrip van een internationale sport- en culturele boycot, met vermijding van al hetgeen het lijden van de bevolking van Zimbabwe zou verergeren;

10.   prijst de moed van de Zimbabwaanse cricketspelers Andy Flower en Henry Olonga, die Mugabe hebben uitgedaagd en de houding van het Engelse cricketteam, dat geweigerd heeft om in Zimbabwe te spelen;

11.   pleit voor een ruimere bewustwording in de EU, haar ACS-partners en de brede internationale gemeenschap van de wens van de MDC om de EU-sancties rigoureus toe te passen, met inbegrip van het verzoek van de voorzitter van de MDC, Morgan Tsvangirai, tot een stringente toepassing van het visaverbod;

12.   bekritiseert de uitnodiging aan Mugabe om de Frans-Afrikaanse-Topconferentie in februari 2003 bij te wonen;

13.   dringt erop aan dat de Raad weigert een visum aan Mugabe en aan andere tot ongewenste personen verklaarde Zimbabwanen te verstrekken voor bijwoning van de EU-Afrika-Topconferentie in Lissabon, en betreurt dat de kans voor een EU-Afrika-dialoog op het spel gezet wordt door de problemen die het Zimbabwaanse regime veroorzaakt;

14.   pleit ervoor om in overeenstemming met de overeenkomst van Cotonou vraagstukken inzake goed bestuur, de bevordering van de rechten van mens en de rechtsstaat, met het accent op Zimbabwe, bij alle EU-beraadslagingen in Afrikaanse landen en hun regionale organisaties aan de orde te stellen, en deze niet te beperken tot de dialoog met Zuidelijk Afrika;

15.   verzoekt President Mbeki van Zuid-Afrika en de huidige Voorzitter van de Afrikaanse Unie alsmede de voorzitter van de SADC, de heer Dos Santos, het initiatief te nemen door pressie uit te oefenen op Zimbabwe door middel van doeltreffende regionale initiatieven en te pleiten voor nieuwe presidentsverkiezingen in Zimbabwe onder internationaal toezicht;

16.   verzoekt het Gemenebest zijn schorsing van Zimbabwe te hernieuwen;

17.   verwerpt iedere suggestie dat de vervanging van President Mugabe door Emmerson Mnangagwa de problemen van Zimbabwe zou oplossen, aangezien laatstgenoemde een duidelijke verantwoordelijkheid heeft voor de toestand van de Zimbabwaanse economie, het bestuur van het land en betrokken is bij politiek geweld en verkiezingsmalversaties;

18.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de Raad van de ACS-EU, de regering en het Parlement van Zimbabwe, de Secretaris-generaal van de VN, de Secretaris-generaal van de Afrikaanse Unie en de Secretaris-generaal van de SADC.

(1) PB C 40 van 7.2.2001, blz. 425.
(2) PB C 59 van 23.2.2001, blz. 241.
(3) PB C 121 van 24.4.2001, blz. 394.
(4) PB C 343 van 5.12.2001, blz. 304.
(5) PB C 72 E van 21.3.2002, blz. 339.
(6) PB C 177 E van 25.7.2002, blz. 305.
(7) P5_TA(2002)0131.
(8) P5_TA(2002)0376.
(9) P5_TA(2002)0412.

Laatst bijgewerkt op: 6 mei 2004Juridische mededeling