Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 119k
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2004 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΚ/Κοινότητας των Άνδεων *
P5_TA(2004)0228A5-0119/2004

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών μελών της, των Δημοκρατιών της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού και της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου (COM(2003) 695 - C5-0657/2003 - 2003/0268(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2003) 695)(1) ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 181 της Συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασμό με την πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 300,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0657/2003),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 97, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0119/2004),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινότητα των Άνδεων και τις χώρες μέλη της, τις Δημοκρατίες της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού και την Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Οκτωβρίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου