Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 79k
Woensdag 31 maart 2004 - Straatsburg Definitieve uitgave
Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Andesgemeenschap *
P5_TA(2004)0228A5-0119/2004

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Bolivia, de Republiek Colombia, de Republiek Ecuador, de Republiek Peru en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, anderzijds (COM(2003) 695 – C5-0657/2003 – 2003/0268(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2003) 695)(1) ,

–   gelet op artikel 181 van het EG-Verdrag, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin van dit Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0657/2003),

–   gelet op de artikelen 67 en 97, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie (A5-0119/2004),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Andesgemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Bolivia, de Republiek Colombia, de Republiek Ecuador, de Republiek Peru en de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt op: 12 oktober 2004Juridische mededeling