Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 79k
Onsdagen den 31 mars 2004 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan EG och Andinska gemenskapen *
P5_TA(2004)0228A5-0119/2004

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan (KOM(2003) 695 - C5-0657/2003 - 2003/0268(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2003) 695)(1) ,

–   med beaktande av artikel 181 och artikel 300.2, första stycket, första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0657/2003),

–   med beaktande av artikel 67 och artikel 97.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandena från utskottet för utveckling och samarbete och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0119/2004).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Senaste uppdatering: 12 oktober 2004Rättsligt meddelande