Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 113k
Onsdagen den 31 mars 2004 - Strasbourg Slutlig utgåva
Garantifond för åtgärder avseende tredje land *
P5_TA(2004)0229A5-0199/2004

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land KOM(2003) 604 - C5-0502/2003 - 2003/0233(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 604)(1) ,

-   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0502/2003),

-   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik (A5-0199/2004).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 3A (nytt)
(3a) Lån från Euratoms garantifond till tredje land skall även i fortsättningen endast beviljas enligt rådets beslut 94/179/Euratom 1 , vilket innebär att lånemedel inte kan beviljas till tredje land för finansieringen av nya kärnkraftverk utan enbart för åtgärder som höjer säkerhetsnivån vid existerande kärnkraftsinstallationer.
______________________
1 Rådets beslut 94/179/Euratom av den 21 mars 1994 om ändring av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till den finansiering som krävs för att förbättra säkerheten och effektiviteten i kärnkraftverk i vissa icke-medlemsstater (EGT L 84, 29.3.1994, s. 41).
Ändring 2
SKÄL 5A (nytt)
(5a) Det faktum att EIB-lån till anslutningsländerna inte längre kommer att täckas av garantifonden kommer att skapa ytterligare utrymme för långivning till andra länder och/eller regioner i enlighet med rådets beslut 2000/24/EG 1 .
_____________________
1 Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24).
Ändring 3
SKÄL 5B (nytt)
(5b) Det extra utrymme som på grund av utvidgningen skapats under EIB:s mandat för lånegarantier uppgår till 2 180 miljoner euro. Kommissionen har lagt fram ett separat förslag till beslut om anslagets potentiella användning (KOM(2003) 603).
Ändring 4
SKÄL 5C (nytt)
(5c) Det belopp som tas upp i garantifonden och som hänför sig till de lån som inte längre täcks av den, uppgår till cirka 343 miljoner euro och bör återföras till budgeten som inkomst.
Ändring 5
ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 7 (förordning (EG, Euratom) nr 2728/94)
3)  I artikel 7 skall "den 31 mars" ersättas med "den 30 juni ".
3)  I artikel 7 skall "den 31 mars" ersättas med "den 31 maj ".

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Senaste uppdatering: 12 oktober 2004Rättsligt meddelande