Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2150(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0334/2006

Indgivne tekster :

A6-0334/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0459

Vedtagne tekster
WORD 60k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Euro-Middelhavsassocieringsaftalen EF/Syrien
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Europa-Parlamentets beslutning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om indgåelsen af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (2006/2150(INI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Véronique de Keyser for PSE-Gruppen om forhandlingerne om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (B6-0373/2006),

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (KOM(2004)0808),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningen af 8. september 2005 om politiske fanger i Syrien(1) og beslutningen af 15. juni 2006 om Syrien(2) ,

-   der henviser til det syvende interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Syrien, der blev afholdt den 11.-18. juni 2005 i Syrien,

-   der henviser til Barcelona-erklæringen af 28. november 1995 og sin beslutning af 27. oktober 2005 om nyt skub i Barcelona-processen(3) ,

-   der henviser til FN's resolutioner om forholdet mellem Syrien og Libanon, særlig Sikkerhedsrådets resolution 1559(2004) af 2. september 2004 og 1701(2006) af 11. august 2006 og den seneste rapport af 25. september 2006 fra Serge Brammertz, medlem af FN's internationale uafhængige undersøgelseskommission,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 83, stk. 5, og artikel 45

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0334/2006),

A.   der henviser til Syriens geostrategiske betydning i denne region i Nær- og Mellemøsten og særligt landets potentielle rolle som forbindelsesled mellem parterne i fredsprocessen og som formidler af en løsning i den regionale konflikt, og at denne rolle vil kunne udbygges gennem en mere intensiv dialog med dette land,

B.   der henviser til, at de nødvendige betingelser for at underskrive en associeringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Syrien endnu ikke er opfyldt, men henviser til, at Parlamentet er overbevist om, at Syrien har potentiale til at opfylde de nødvendige betingelser,

C.   der henviser til, at krigen i Irak, Syriens strategiske forbindelser til Iran og landets involvering i Libanons anliggender har påvirket Syriens forhold til landets naboer og det internationale samfund,

D.   der henviser til, at målsætningen med aftalen mellem EU og Syrien er at fremme og bidrage til overgangen mod et demokratisk politisk styre, som respekterer menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, en åben og markedsbaseret økonomi inden for rammerne af en effektiv dialog og et reelt partnerskab,

E.   der henviser til, at Syrien allerede har gennemført en række af de økonomiske initiativer, som omtales i den kommende associeringsaftale,

F.   der henviser til, at beskyttelsen af de grundlæggende friheder udgør fundamentet for enhver udvikling af et stærkt og uafhængigt civilsamfund, og at regeringens holdning de seneste år har været tvetydig, men at den ikke desto mindre har skabt visse håb om en større åbning af det syriske politiske system,

G.   der henviser til, at Syrien på trods af landets aktive og konstruktive deltagelse i Barcelona-processen er det eneste land, som Det Europæiske Fællesskab endnu ikke har indgået en associeringsaftale med, hvilket hindrer Euro-Middelhavssamarbejdet i at udvikle sig fuldt ud,

H.   der henviser til, at dekretet fra marts 1963 om undtagelsestilstand og al anden dertil hørende lovgivning stadig gælder, selv om det i henstillingerne fra den tiende kongres for Baath-partiet (afholdt den 6.- 9. juni 2005), blev fastslået, at denne lovgivning skulle ændres,

I.   der henviser til, at konklusionerne fra FN's internationale uafhængige undersøgelseskommission om attentatet på den tidligere libanesiske premierminister Rafik Hariri ifølge Sikkerhedsrådets resolutioner er en afgørende faktor ved underskrivelsen af en kommende associeringsaftale,

J.   der henviser til, at menneskerettighedssituationen i landet er forværret siden Parlamentet vedtog ovennævnte beslutning om menneskerettigheder i Syrien af 15. juni 2006, og til, at ikke alle de aktivister, der blev tilbageholdt i maj 2006 for at have underskrevet en opfordring til forbedrede relationer mellem Syrien og Libanon, endnu er blevet løsladt,

1.   er af den overbevisning, at associeringsaftalen vil kunne udgøre en afgørende impuls for de politiske, økonomiske og sociale reformer, der er nødvendige for landet;

2.   understreger dog, at respekt for de demokratiske værdier, menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder er ufravigelige betingelser, og at der derfor bør indføjes en effektiv kontrolmekanisme i forbindelse med aftalens menneskerettighedsklausul; kræver navnlig en større respekt for de etniske mindretals rettigheder og fremhæver behovet for at bevare religionsfriheden;

3.   mener, at en fast forankring af Syrien i Euro-Middelhavssamarbejdet vil styrke landets forbindelser til EU's medlemsstater og partnere i det sydlige Middelhavsområde og lette fredsprocessen i Mellemøsten;

4.   beder Rådet og Kommissionen gøre rede for de næste skridt hen imod indgåelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen, som allerede blev paraferet den 19. oktober 2004;

5.   opfordrer Rådet til at styrke sine initiativer med henblik på en uddybelse af samarbejdet mellem EU og Syrien og i sidste ende undertegnelse af denne aftale og tage hensyn til følgende anbefalinger:

   - tilskynde til støtte initiativer fra den syriske regerings side i retning af at etablere et demokratisk system;
   - opfordre Syrien til at respektere Libanons suverænitet, afstå fra at blande sig i landets indre anliggender, især ved at indstille våbenleverancerne og i fuldt samarbejde med FN's fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL) at forhindre hizbollah-militserne i at genopruste, og gøre en fornyet indsats for at relancere en troværdig fredsproces i regionen, som kan føre til en omfattende overenskomst og tilbagegivelse af Golanhøjderne til Damaskus;
   - tage hensyn til de politiske signaler, der er kommet fra Baath-partiets tiende regionalkongres, hvor det tydeligste er ændringen af ledelsen, der har fået nye og yngre ansvarlige medlemmer, som er tæt på præsident Al-Assad, sådan som udnævnelsen af Abdullah Dardari til vicepremierminister er udtryk for;
   - være særlig opmærksom på anvendelsen af de bestemmelser i associeringsaftalen, der sigter på at gøre de offentlige indkøbsaftaler mere gennemsigtige; opfordre Kommissionen til at sikre, at andre bilaterale eller multilaterale aftaler har samme tilgang;
   - opfordre den syriske regering til at vedtage initiativer vedrørende demokrati og menneskerettigheder for at opfylde den internationale lovgivning om menneskerettigheder med hensyn til respekt for ytringsfriheden, beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, forhindring af og indsats mod tortur og afskaffelse af dødsstraffen; særligt at henlede opmærksomheden på de nødvendige reformer af Syriens foreningslovgivning med henblik på at afskaffe alle væsentlige begrænsninger af menneskerettighedsorganisationers aktiviteter;
   - udtrykke sin dybe bekymring over for den syriske regering angående de områder, f.eks. indførelse af et flerpartisystem og overholdelse af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, hvor der ikke sker nogen udvikling; påpege, at respekt for menneskerettigheder er et afgørende element i associeringsaftalen og opfordre Syrien til at overholde sine forpligtelser inden for rammerne af Barcelona-processen og EU's naboskabspolitik; på denne baggrund og i denne sammenhæng at opfordre Syrien til at gøre det fornødne for omgående at ophæve undtagelsestilstanden;
   - kræve af den syriske regering, at sagerne om politiske fanger genoptages, at alle samvittighedsfanger og fredelige aktivister løslades, og at den tillader grupper, som f.eks. underskriverne af Damaskus-erklæringen, som fem forbudte partier og uafhængige personligheder skrev under på den 16. oktober 2005; samt underskriverne af Beirut-Damaskus-Damaskus-Beirut erklæringen af 12. maj 2006, opfordre Syrien til at sikre, at tilbageholdte eller fængslede personer bliver behandlet korrekt, ikke bliver udsat for tortur og får omgående, regelmæssig og ubegrænset adgang til deres advokater, læger og familier; opfordre den syriske regering til uden forbehold at samarbejde med den libanesiske regering i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået mellem Syriens og Libanons premierministre den 5. maj 2005, for at opnå konkrete resultater i forbindelse med sagerne med syriske og libanesiske statsborgeres forsvinden inden for rammerne af den fælles undersøgelseskommission, der er nedsat med henblik herpå;
   - tilkendegive over for den syriske regering, sådan som Europa-Parlamentet også har gjort det i ovennævnte beslutning af 15. juni 2006, at den arrestationsbølge, der fulgte underskriftsindsamlingen Beirut-Damaskus-Damaskus-Beirut erklæringen, som var det første fælles initiativ af syriske og libanesiske intellektuelle og menneskerettighedsforkæmpere, er uacceptabel, og kræve, at de pågældende straks løslades;
   - give udtryk for Den Europæiske Unions bekymring angående overholdelsen af mindretalsrettighederne for religiøse og andre mindretal, især kurdernes rettigheder; kræve, at den syriske regering gør rede for, hvordan situationen er på disse områder;
   - genoptage en reel dialog med Syrien med henblik på at inddrage landet i fredsbestræbelserne med henblik på at nå frem til en samlet løsning af konflikten i Mellemøsten;
   - indtrængende opfordre Syrien til at spille en konstruktiv rolle ved gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1559(2004) og 1701(2006)og specifikt opfordre landet til at intensivere sin kontrol på sin side af den syrisk-libanesiske grænse for at forhindre våbenleverancer til ikke-statslige aktører;
   - understrege, at de syriske myndigheders samarbejde med FN's internationale uafhængige undersøgelseskommission er blevet bedre, men insistere på, at samarbejdet bør intensiveres yderligere, og at der skal følges konkret op på undersøgelsen under hensyntagen til dens resultater;
   - insistere på, at Syrien fuldt ud bør efterkomme FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1559(2004), 1562(2004), 1680(2006) og 1701(2006) og Det Europæiske Råds erklæring om Libanon fra dets møde den 16. og 17. juni 2006, der opfordrer Syrien og Libanon til at nå til enighed om grænsedragningen mellem de to lande for at styrke den regionale stabilitet; opfordre Syrien til at yde et positivt bidrag til at afklare den endelige status for Shebaa Farms i overensstemmelse med henstillingerne af 12. september 2006 fra FN's generalsekretær og folkeretten;
   - på denne baggrund udtrykke sin tilfredshed med, at de syriske tropper er blevet trukket tilbage fra libanesisk territorium; kræve med fasthed, at den syriske regering opretter formelle diplomatiske forbindelser med Libanon, hvilket hidtil er blevet afvist, og ophører med at støtte hizbollah;
   - kræve, at den syriske regering gør rede for den konkrete indsats, der er blevet gjort over for våbenspredning og mod terrorisme og al-Qaeda og med hensyn til kontrollen med landets grænser for at forhindre våbensmugling og terroristers indtrængen i nabolandene;
   - på denne baggrund beklage, at der den 15. juni 2006 er blevet indgået en militær aftale med Iran om styrkelse af det fælles samarbejde over for den amerikanske og israelske "trussel";
   - over for Syrien understrege vigtigheden af landets potentielle rolle i Nær- og Mellemøsten, med hensyn til en fredelig løsning af konflikterne i regionen; give udtryk for bekymringen over den syriske støtte til palæstinensiske militante grupper under Hamas og Islamisk Jihad med base i Damaskus på bekostning af de moderate palæstinensiske kræfter, som søger sameksistens og fred med Israel;
   - opfordre den syriske regering til at forbedre bolig- og miljøforholdene i de palæstinensiske flygtningelejre i Syrien i overensstemmelse med de globale menneskerettighedsstandarder;
   - opfordre den syriske regering til at løslade Yacoub Hanna Shamoun, en assyrisk kristen, som har været fængslet i over 20 år uden rettergang, eller at fastsætte en løsladelsesdato i nær fremtid;
   - udvise tilbageholdenhed ved repatriering til Syrien af immigranter og flygtninge, som tilhører religiøse mindretal, så længe undertrykkelsen fortsætter; under alle omstændigheder forbedre koordineringen af de nationale initiativer i dette spørgsmål;
   - anmode om at føre en dialog mellem Syrien og Europa-Parlamentet om de forskellige spørgsmål for at fremme samarbejdet mellem EU og Syrien med forventning om underskrivelse af associeringsaftalen;

6.   opfordrer Rådet til at overveje yderligere incitamenter og bistand til Syrien ud over, hvad der optræder i associeringsaftalen, for at tilskynde Syrien til at tage sin nuværende udenrigspolitik og sit regionale tilhørsforhold op til overvejelse med henblik på at bidrage til at fremme fred, stabilitet og velstand i regionen, og især anerkendelse af staten Israels ret til at eksistere og syrisk støtte til fremskridt i fredsprocessen for Mellemøsten;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og til Den Arabiske Republik Syriens regering og Majlis al-Sha'ab.

(1) EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 349.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0279.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0412.

Seneste opdatering: 15. maj 2007Juridisk meddelelse