Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2150(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0334/2006

Predkladané texty :

A6-0334/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Hlasovanie :

PV 26/10/2006 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0459

Prijaté texty
WORD 66k
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg Finálna verzia
Euro-stredomorská dohoda o pridružení EÚ/Sýria
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu obsahujúce odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu týkajúce sa uzatvorenia Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej (2006/2150(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh odporúčania pre Radu o rokovaniach týkajúcich sa Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej, ktorý predložila Véronique De Keyser v mene skupiny PSE, (B6-0373/2006),

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej (KOM(2004)0808),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie z 8. septembra 2005 o situácii politických väzňov v Sýrii(1) a z 15. júna 2006 o Sýrii(2) ,

–   so zreteľom na siedme medziparlamentné stretnutie Európsky parlament – Sýria, ktoré sa konalo 11. až 18. júna 2005 v Sýrii,

–   so zreteľom na Barcelonskú deklaráciu z 28. novembra 1995 a na svoje uznesenie z 27. októbra 2005 o prehodnotení barcelonského procesu(3) ,

–   so zreteľom na rezolúcie OSN o vzťahoch medzi Sýriou a Libanonom, najmä na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.1559 (2004) z 2. septembra 2004 a č.1701(2006) z 11. augusta 2006, a na nedávnu správu predloženú 25. septembra 2006 pánom Sergom Brammertzom, komisárom nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN, ktorá v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady vyšetruje vražedný atentát na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího,

–   so zreteľom na článok 83 ods. 5 a článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0334/2006),

A.   keďže Sýria má v tomto regióne Blízkeho a Stredného východu z geografického hľadiska strategický význam, predovšetkým jej potenciálna úloha prepojenia medzi stranami mierového procesu a sprostredkovateľa riešenia konfliktu v oblasti; keďže táto úloha by mala posilniť zintenzívnením dialógu s touto krajinou,

B.   keďže v súčasnosti nie sú splnené podmienky potrebné na podpis dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom sa Sýriou, ale keďže Európsky parlament je presvedčený, že Sýria má potenciál splniť potrebné podmienky,

C.   keďže vojna v Iraku, strategické vzťahy Sýrie s Iránom a jej zapojenie do záležitostí Libanonu mali vplyv na vzťahy Sýrie s jej susedmi a širším medzinárodným spoločenstvom,

D.   keďže cieľom tejto dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sýriou je poskytnúť podporu a pomoc pri prechode k demokratickému politickému režimu rešpektujúcemu ľudské práva a občianske slobody, otvorenému trhovému hospodárstvu a to stále v rámci účinného dialógu a skutočného partnerstva,

E.   keďže Sýria už prijala niekoľko hospodárskych opatrení, ktoré presadzuje pripravovaná dohoda o pridružení,

F.   keďže ochrana základných slobôd tvorí základ každého rozvoja silnej a nezávislej občianskej spoločnosti, a keďže pozícia vlády bola v priebehu posledných rokov nejednoznačná, ale predsa priniesla istú nádej pre väčšie otvorenie sa sýrskeho politického systému,

G.   keďže napriek svojej aktívnej a konštruktívnej účasti na barcelonskom procese je Sýria jedinou krajinou, s ktorou ešte Európske spoločenstvo nepodpísalo dohodu o pridružení, čo bráni plnému rozvoju euro-stredomorského partnerstva,

H.   keďže dekrét o výnimočnom stave z marca 1963, ako aj všetky s ním spojené legislatívne akty, sú k dnešnému dňu stále v platnosti, hoci odporúčania z desiateho regionálneho zjazdu strany Baas (ktorý sa konal od 6. do 9. júna 2005) predpokladali ich revíziu,

I.   keďže závery vyššie uvedenej nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN sú základným predpokladom na podpis budúcej dohody o pridružení,

J.   keďže situácia v oblasti ľudských práv v tejto krajine sa od posledného hore uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu o Sýrii z 15. júna 2006 zhoršila, a keďže aktivisti zadržaní v máji 2006 za podpísanie petície za zlepšenie vzťahov medzi Sýriou a Libanonom ešte neboli všetci prepustení,

1.   je presvedčený, že dohoda o pridružení by poskytla politickým, ekonomickým a sociálnym reformám potrebným na zlepšenie situácie krajiny rozhodujúci impulz;

2.   opakovane potvrdzuje, že dodržiavanie demokratických hodnôt, ľudských práv a občianskych slobôd sú nevyhnutným predpokladom a že za týmto účelom je potrebné zabezpečiť, aby do ustanovenia o ľudských právach v dohode bol zahrnutý účinný kontrolný mechanizmus; požaduje najmä väčšie rešpektovanie etnických menšín a opakovane potvrdzuje, že je potrebné zachovať slobodu náboženského vyznania;

3.   domnieva sa, že pevné ukotvenie Sýrie v euro-stredomorskom partnerstve posilní vzťahy Sýrie s členskými štátmi Európskej únie a jej partnermi z južného Stredomoria, a uľahčí mierový proces na Strednom východe;

4.   sa pýta Rady a Komisie na ďalšie etapy smerujúce k podpisu Euro-stredomorskej dohody o pridružení, ktorá bola parafovaná už 19. októbra 2004;

5.   vyzýva Radu, aby zosilnila svoje iniciatívy týkajúce sa prehĺbenia spolupráce medzi EÚ a Sýriou a záverečného podpisu dohody zohľadňujúc tieto odporúčania:

   povzbudzovať a podporovať kroky sýrskej vlády smerujúce k vytvoreniu demokratického systému;
   vyzvať Sýriu, aby rešpektovala suverenitu Libanonu a zdržala sa zasahovania do jeho vnútorných záležitostí, a najmä aby zastavila dodávky zbraní a zabránila opätovnému ozbrojeniu vojenských zložiek Hizballáhu v spolupráci s Dočasnými mierovými silami OSN v Libanone (UNIFIL), a aby sa znovu pokúsila o opätovné začatie dôveryhodného mierového procesu v regióne, ktorý by viedol ku komplexnému riešeniu a vráteniu Golanských výšin Damasku;
   zohľadniť politické signály, ktoré vyslal desiaty regionálny zjazd strany Baas, z ktorých najviditeľnejšia je zmena vedúcej skupiny smerom k mladším funkcionárom blízkym prezidentovi Al Assadovi, ako to ukázalo menovanie Abdulláha Dardarího za podpredsedu vlády;
   venovať zvláštnu pozornosť uplatňovaniu ustanovení dohody o pridružení, ktoré smerujú k sprehľadneniu verejných trhov; vyzývať Komisiu, aby dohliadla na to, aby i iné dvojstranné či mnohostranné dohody nasledovali tento prístup;
   vyzvať sýrsku vládu, aby prijala opatrenia v oblasti demokracie a ľudských práv na splnenie medzinárodných noriem o ľudských právach z hľadiska rešpektovania slobody prejavu, ochrany obhajcov ľudských práv, predchádzania mučeniu a boja proti nemu a zrušenia trestu smrti; upozorňuje najmä na potrebu reformy sýrskych právnych predpisov o združovaní, aby sa odstránili všetky hlavné prekážky v činnostiach organizácií venujúcich sa ľudským právam;
   napriek tomu adresovať sýrskej vláde svoje znepokojenia nad nedostatkom vývoja v záležitostiach, ako napríklad otvorenie sa systému viacerých strán a rešpektovanie ľudských práv a občianskych slobôd; pripomenúť, že rešpektovanie ľudských práv je životne dôležitou súčasťou tejto dohody o pridružení a vyzvať Sýriu, aby rešpektovala svoje záväzky v rámci barcelonského procesu a v súlade s európskou politikou susedstva; vyzvať preto v tomto ohľade Sýriu, aby urobila všetko potrebné na okamžité zrušenie výnimočného stavu;
   žiadať od sýrskej vlády, aby prehodnotila prípady politických väzňov a aby prepustila na slobodu všetkých väzňov svedomia a mierových aktivistov, aby povolila činnosť zoskupeniam, ako sú napríklad signatári "Damaskej deklarácie" podpísanej 16. októbra 2005 piatimi zakázanými stranami ako aj nezávislými osobnosťami a signatári deklarácie "Bejrút - Damask, Damask – Bejrút" z 12. mája 2006; vyzvať Sýriu, aby zaručila, že so zadržiavanými alebo väznenými osobami sa zaobchádza dobre, nie sú mučené a majú rýchly, pravidelný a neobmedzený prístup k svojim obhajcom, lekárom a rodinám; povzbudiť sýrsku vládu v plnej spolupráci s libanonskou vládou v súlade s dohodou medzi sýrskym a libanonským premiérom 5. mája 2005 s cieľom získať konkrétne výsledky vo veci nezvestných občanov Sýrie a Libanonu prostredníctvom vyšetrovacieho výboru zriadeného na tento účel;
   odsúdiť u sýrskej vlády – ako to urobil Európsky parlament vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 15. júna 2006 – vlnu zatýkania v reakcii na deklaráciu "Bejrút – Damask, Damask–Bejrút", prvú spoločnú iniciatívu sýrskych a libanonských intelektuálov a obhajcov ľudských práv, a žiadať ich okamžité prepustenie;
   venovať sa znepokojeniu Európskej únie, ktoré sa týka rešpektovania práv náboženských a iných menšín a najmä Kurdov; žiadať sýrsku vládu, aby sa vyjadrila k stavu riešenia týchto otázok;
   znovu otvoriť skutočný dialóg so Sýriou s cieľom zapojiť ju do mierových snáh o celkové riešenie konfliktu na Strednom východe;
   žiadať Sýriu, aby zohrala konštruktívnu úlohu pri implementácii rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1559(2004) a č.1701(2006) a osobitne ju vyzvať, aby zintenzívnila kontrolu na svojej strane sýrsko-libanonskej hranice s cieľom zabrániť dodávkam zbraní pre neštátne subjekty;
   zdôrazniť, že spolupráca sýrskych úradov s medzinárodnou nezávislou vyšetrovacou komisiou OSN sa zlepšila, ale trvať na tom, aby sa viac zintenzívnila a aby na vyšetrovanie nadviazali konkrétne kroky v súlade s jej výsledkami;
   trvať na tom, aby sa Sýria úplne podriadila rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN č. 1559(2004), č.1562(2004), č.1680(2006) a č.1701(2006) a deklarácii Európskej rady o Libanone prijatej na jej zasadnutí 16. a 17. júna 2006, ktoré Sýriu a Libanon vyzývajú, aby za účelom posilnenia regionálnej stability vytýčili ich spoločnú hranicu; vyzvať Sýriu, aby pozitívne prispela k vyjasneniu konečného štatútu oblasti Sheba'a Farms, v súlade s odporúčaniami vydanými generálnym tajomníkom OSN 12. septembra 2006, ako aj v súlade s medzinárodným právom;
   v tejto súvislosti vziať kladne na vedomie stiahnutie sýrskych jednotiek z libanonského územia; naopak pevne žiadať od sýrskej vlády, aby s Libanonom vytvorila formálne diplomatické vzťahy, čo bolo doteraz odmietané a aby prestala podporovať Hizballáh;
   žiadať sýrsku vládu, aby vysvetlila konkrétne kroky podniknuté v boji proti šíreniu zbraní, terorizmu a Al Kájde, informovala o kontrole svojich hraníc na zabránenie pašovania zbraní a prekračovaniu hraníc teroristami do susedných krajín;
   odsúdiť v tejto súvislosti podpis vojenskej dohody s Iránom uzatvorenej 15. júna 2006 o posilnení vzájomnej spolupráce proti americkým a izraelským "hrozbám";
   ukázať Sýrii význam jej potenciálnej úlohy na Blízkom a Strednom východe pri mierovom riešení konfliktov v regióne; vyjadriť znepokojenie nad sýrskou podporou v Damasku sídliacich palestínskych militantných skupín Hamas a Islamský džihád na úkor umiernených palestínskych síl, ktoré chcú koexistenciu a mier s Izraelom;
   vyzvať sýrsku vládu, aby zlepšila životné a environmentálne podmienky v palestínskych utečeneckých táboroch v Sýrii v súlade so svetovými štandardmi ľudských práv;
   žiadať sýrsku vládu, aby prepustila Jakuba Hanna Shamouna, asýrskeho kresťana, ktorý bol odsúdený na vyše dvadsať rokov väzenia bez spravodlivého procesu a bez možnosti prepustenia v blízkej budúcnosti;
   postupovať pri repatriácii imigrantov a utečencov patriacich k náboženským menšinám do Sýrie opatrne, keďže pokračuje represia; a v každom prípade zlepšiť koordináciu národných prístupov členských štátov k tejto záležitosti;
   žiadať o podporu dialógu medzi Sýriou a Európskym parlamentom o týchto jednotlivých bodoch s cieľom posunúť dopredu spoluprácu medzi EÚ a Sýriou s očakávaním podpisu dohody o pridružení;

6.   žiada Radu, aby zvážila ďalšie stimuly a výhody pre Sýriu, ktoré by prekračovali tie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom dohody o pridružení, s cieľom motivovať Sýriu k revízii svojej súčasnej zahraničnej politiky a postavenia v oblasti spôsobom, ktorý podporí mier, stabilitu a prosperitu v oblasti, a najmä k uznaniu práva na existenciu štátu Izrael a podpore pokroku v mierovom procese na Strednom východe zo strany Sýrie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie obsahujúce odporúčanie Európskeho parlamentu postúpil Rade, Komisii a vláde a Majlis al-Sha'ab Sýrskej arabskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 349.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0279.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2005)0412.

Posledná úprava: 15. mája 2007Právne oznámenie