Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2098(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0463/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0463/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0624

Hyväksytyt tekstit
WORD 90k
Torstai 18. joulukuu 2008 - Strasbourg Lopullinen painos
Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma
P6_TA(2008)0624A6-0463/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18 . joulukuuta 2008 eurooppalaisesta ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta (2007–2010) (2008/2098(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 18, 136, 145, 149 ja 150 artiklan,

–   ottaa huomioon 6. joulukuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon "Liikkuvuuden avulla uusia ja parempia työpaikkoja: Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma (2007–2010)" (KOM(2007)0773),

–   ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY(1) ,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(2) ,

–   ottaa huomioon yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) 15 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2241/2004/EY(3) ,

–   ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71(4) ,

–   ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72(5) ,

–   ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon "Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla" (KOM(2007)0359),

–   ottaa huomioon 25. tammikuuta 2007 annetun loppuraportin ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta (KOM(2007)0024),

–   ottaa huomioon 13. helmikuuta 2002 päivätyn komission tiedonannon ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevasta komission toimintasuunnitelmasta (KOM(2002)0072),

–   ottaa huomioon taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) Euroopan unionia vuonna 2007 koskevan talouskatsauksen työntekijöiden maantieteellisen liikkuvuuden esteiden poistamisesta ja erityisesti sen 8 luvun,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa (KOM(2008)0424),

–   ottaa huomioon Eures-suuntaviivat ajanjaksolle 2007–2010, jotka hyväksyttiin kesäkuussa 2006,

–   ottaa huomioon komission 16. maaliskuuta 2007 esittämän kertomuksen Eures-verkoston toiminnasta vuosina 2004–2005 "Eures-verkoston merkitys yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luomisessa" (KOM(2007)0116),

–   ottaa huomioon suullisesti vastattavan kysymyksen B6-0136/2007 johdosta 5. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman kertomuksesta Eures-verkoston toiminnasta vuosina 2004–2005: yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen(6) ,

–   ottaa huomioon liikkuvuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman(7) ,

–   ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä kaikille(8) ,

–   ottaa huomioon komission 2. heinäkuuta 2008 antaman tiedonannon "Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma: mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu 2000-luvun Euroopassa" (KOM(2008)0412),

–   ottaa huomioon Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevan vuoden 2006 Eurobarometri-tutkimuksen nro 261, jonka mukaan EU:n kansalaiset pitävät liikkuvuutta yhä tärkeämpänä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0463/2008),

A.   ottaa huomioon, että vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisoikeus ovat EY:n perustamissopimuksen 18 ja 43 artiklassa määrättyjä oikeuksia ja että koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevan liikkuvuuden edistämisestä määrätään EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklassa,

B.   ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuus, joka on avainasemassa Lissabonin strategian tavoitteiden toteutumisessa, on edelleen vähäistä EU:ssa myös naisten keskuudessa,

C.   ottaa huomioon, että työntekijöiden turvallinen liikkuvuus EU:n tasolla on yksi perustamissopimuksen vahvistamista unionin kansalaisten perusoikeuksista, yksi Euroopan sosiaalisen mallin kulmakivistä sekä yksi pääasiallisista keinoista saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteet,

D.   toteaa, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteen sovittamista ja täytäntöönpanoa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä olisi tarvittaessa mukautettava liikkuvuuden uusiin muotoihin ja sen varmistamiseksi, että EU:n siirtotyöläiset eivät menetä sosiaaliturvaa,

E.   ottaa huomioon, että noin 2 prosenttia työikäisistä kansalaisista asuu ja tekee töitä muualla kuin omassa valtiossaan ja että noin 48 prosenttia EU:n kaikista siirtolaisista on naisia,

F.   ottaa huomioon, että komissio on perustanut eurooppalaisten liikkuvuuden lisäämiseksi korkean tason asiantuntijafoorumin, jonka pääasiallinen tavoite on määritellä toimenpiteitä nuorison liikkuvuuden lisäämiseksi, liikkuvuuteen myönnettävän tuen tehostamiseksi ammattikoulutuksen alalla sekä taiteilijoiden, yritysjohtajien ja vapaaehtoisten liikkuvuuden lisäämiseksi,

G.   katsoo, että liikkuvuus on tärkeä osa uudistettua sosiaalista toimintaohjelmaa, jossa määritellään sen mahdollisuudet ja edellytetään saatavuuden ja solidaarisuuden periaatteita,

H.   ottaa huomioon, että dynaamiset työmarkkinat asettavat suuria haasteita työntekijöille ja erityisesti perheellisille naisille, jotka joutuvat tekemään kompromisseja työ- ja perhe-elämän välillä,

I.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien riittämätön mukauttaminen aiheuttaa vaikeuksia naisille esimerkiksi raskauden, lapsen kasvatuksen ja uramahdollisuuksien kannalta,

J.   ottaa huomioon, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus on ollut ja on edelleen yksi perussopimuksen neljästä perusvapaudesta; ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkumisvapauden varmistamisen osalta yhteisön lainsäädäntöä on kehitetty merkittävästi sosiaaliturvan suhteen, mikä on helpottanut työntekijöiden liikkuvuutta unionin alueella; katsoo, että kaikki jäljellä olevat rajatylittävän liikkuvuuden hallinnolliset ja oikeudelliset esteet on poistettava; katsoo, että on tehtävä enemmän sen varmistamiseksi, että työntekijät tuntevat oikeutensa ja voivat vaatia niitä,

K.   ottaa huomioon, että koska liikkuvuuden varmistamiseen sisältyy työntekijöiden ja heidän perheidensä kaikkinaisiin tarpeisiin ja toimintaan liittyviä helpottavia tekijöitä, parlamentti on monissa päätöslauselmissaan kiinnittänyt huomion kotimaansa ulkopuolelle muuttaneiden unionin kansalaisten liikkuvuudelle ja oleskeluoikeudelle asetettuihin esteisiin ja että se on ehdottanut ratkaisuja niiden poistamiseksi,

L.   ottaa huomioon, että kokemus on osoittanut, että esteiden havaitseminen ja ehdotusten laadinta eivät ole riittäneet poistamaan täydellisesti näitä liikkumisvapaudelle ja liikkuvuudelle asetettuja esteitä; ottaa huomioon, että monissa yhteisön toimielinten asiakirjoissa on aiemmin käsitelty näitä ongelmia ja että niissä on ehdotettu monia korjaavia toimia, joita ei kuitenkaan ole aina pantu täytäntöön,

M.   ottaa huomioon, että parlamentti on pannut kyseisissä tapauksissa merkille, että tarvittavien toimien täytäntöönpanovalmius ei aina ulotu toimenpiteisiin, jotka ovat tärkeitä kansalaisille liikkuvuuden hallinnollisten ja juridisten esteiden poistamisen kannalta,

N.   ottaa huomioon, että parlamentti on ilmaissut hyvin monta kertaa kantansa tästä asiasta, joka vaikuttaa suoraan unionin kansalaisten elämään; katsoo, että sen on kansalaisten demokraattisesti ja suoraan vaaleilla valitsemana toimielimenä pyrittävä edelleen aktiivisesti etsimään ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, joita kansalaiset kohtaavat käyttäessään oikeuttaan liikkuvuuteen EU:n alueella,

O.   katsoo, että jäsenvaltioiden kansalaisten tietoisuus unionin kansalaisuudesta ammentaa voimansa osittain työllistymismahdollisuuksista muualla sisämarkkinoilla, ja katsoo siksi, että taloudellisten etujen ei pitäisi olla liikkuvuuden ainoa moottori, vaan tavoitteeksi on asetettava myös, että tunne unionin kansalaisuudesta vahvistuu,

1.   pitää tervetulleena komission aloitetta ja vakuuttaa edelleen liikkuvuuden keskeistä merkitystä sekä työmarkkinoilla että jäsenvaltioiden ja alueiden välillä eurooppalaisten työmarkkinoiden vakiinnuttamisessa ja Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa; tukee toimintasuunnitelman käynnistämistä ja toivoo, että sille tiedotetaan säännöllisesti suunnitelmaan kuuluvien toimien täytäntöönpanon seurannasta;

2.   pitää myönteisenä komission aikomusta edistää oikeudenmukaisiin ehtoihin perustuvaa liikkuvuutta, mihin sisältyy pimeän työvoiman käytön ja sosiaalisen polkumyynnin torjuminen;

3.   pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston suositukseksi nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa, mutta pitää valitettavana, että komissio ei ole antanut parlamentille riittävästi aikaa lausunnon laatimiseen ehdotuksesta ennen kuin suositus hyväksytään;

4.   toteaa, että Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi olisi tehokas väline nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa koskevan neuvoston suosituksen sisältämien toimien täytäntöönpanemiseksi;

5.   katsoo, että Euroopan unionin on tuettava työntekijöiden liikkuvuuden käsitteen sisällyttämistä kaikkiin yhteisön toimintalinjoihin, erityisesti niihin, jotka koskevat sisämarkkinoiden toteuttamista ja työntekijöiden suojelua sekä muualle lähetettyjä työntekijöitä ja epävarmoja työsuhteita koskevia säännöksiä, mikä voi vaikuttaa liikkuvuuteen EU:ssa ja syrjinnän torjumiseen; kehottaa komissiota luomaan liikkuvuutta koskevasta politiikasta ensisijaisen monialaisen politiikan, johon liittyvät kaikki olennaiset EU:n toimintalinjat ja johon osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaiset kaikilla tasoilla;

6.   korostaa, että työntekijöiden liikkuvuus perustuu henkilöiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla koskevaan perusperiaatteeseen, josta on määrätty EY:n perustamissopimuksessa;

7.   kehottaa työntekijöiden liikkuvuuden edelleen edistämiseksi komissiota laatimaan pitkän aikavälin liikkuvuusstrategian, jossa otetaan huomioon työmarkkinoiden vaatimukset, taloudelliset suhdanteet ja EU:n laajentumisnäkymät, sillä pitkän aikavälin strategia on ainoa tapa taata työntekijöiden vapaa liikkuvuus selkkauksitta ja ottaa asianmukaisesti huomioon aivovuoto;

8.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon sellaisten eri-ikäisten naistyöntekijöiden erityistarpeet, jotka haluavat hyödyntää liikkumisen vapautta, ja sisällyttämään eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman neljään osa-alueeseen konkreettisia toimia, joiden avulla nämä tarpeet otetaan huomioon;

9.   kehottaa komissiota laittamaan etusijalle hallinnollisten käytänteiden sujuvoittamisen ja hallinnollisen yhteistyön synergiaetujen luomiseksi kansallisten toimielinten ja viranomaisten välille, sillä niiden keskinäinen toiminta on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä ratkaisemaan tehokkaasti jäsenvaltioiden välisiä ongelmia; katsoo lisäksi, että jäsenvaltioiden pitäisi torjua tehokkaasti unionin tasolla, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti kaikkia maantieteellisen liikkuvuuden lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä ja epäkohtia, kuten sitä, ettei liikkuvuuteen liittyviä kokemuksia tunnusteta urakehityksen tai sosiaaliturvan ja eläkkeiden yhteydessä, etenkään pienissä ja keskisuurissa yrityksissä;

10.   katsoo, että komission toimintasuunnitelmalla katetaan liikkuvuutta koskevat pääasialliset näkökohdat mutta että tarvitaan lisää toimia erityisesti koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien tiivistämiseksi, liikkuvuutta koskevan asiallisen tiedon jakamiseksi, työntekijöiden ja heidän perheidensä hankkimien kielellisten taitojen ylläpitämiseen, liikkuvuuteen valmistautumiseen vieraiden kielten opetuksella, samoin kuin ammatilliseen koulutukseen ja oppimisjärjestelmiin liittyviä toimia;

11.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti vieraiden kielten opetusta (erityisesti aikuisopetusta), koska kielelliset esteet ovat yksi tärkeimmistä jäljellä olevista työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkuvuutta estävistä tekijöistä;

12.   katsoo, että jäsenvaltioiden on varmistettava kansalaisten muuttaessa toiseen jäsenvaltioon, että työntekijöiden oikeuksia ja työehtosopimuksia noudatetaan täysimääräisesti syyllistymättä oman maan ja muiden maiden kansalaisten väliseen erotteluun; katsoo, että komission olisi siksi pyrittävä varmistamaan toimillaan, että maahan muuttaneita kansalaisia kohdellaan tasaveroisesti eikä heitä muuteta halpatyövoimaksi;

13.   kehottaa koulutuksen ja työmarkkinoiden välisiä yhteyksiä vahvistaakseen komissiota ja jäsenvaltioita saattamaan kysymyksen alakohtaisten yhteistoimintakomiteoiden käsiteltäväksi; katsoo, että yritykset ja ammattialat voisivat antaa säännöllisesti tietoja liikkuvuuden kannalta avoimimmista aloista;

14.   katsoo, että pitkän aikavälin ammatillinen liikkuvuus kaikilla aloilla voi olla ensiarvoisen tärkeää Lissabonin strategian kasvu- ja työllisyystavoitteiden edistämisen kannalta, jos sen yhteydessä varmistetaan työntekijöiden sosiaaliturva ja ammatillinen järjestäytymisoikeus jäsenvaltioiden perinteiden ja tapojen mukaisesti; uskoo, että Euroopan laajuinen suurempi ammatillinen liikkuvuus, yhdistettynä sopiviin työoloihin, koulutusohjelmiin ja sosiaaliturvajärjestelmiin, voi olla vastaus tämänhetkisiin globaaliin talouteen, väestön ikääntymiseen ja nopeaan työmarkkinoiden muutokseen liittyviin kehityssuuntiin, ja voi merkittävästi lisätä pyrkimyksiä vastata niiden tuomiin haasteisiin; korostaa, että on otettava huomioon liikkuvuuden yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöä koskevat näkökohdat;

15.   on vakuuttunut, että ammatillinen liikkuvuus, jota olisi toteutettava parhaalla mahdollisella tavalla, on tarkoituksenmukainen keino lujittaa Lissabonin strategian taloudellista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta, saavuttaa Euroopan uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman tavoitteet sekä vastata haasteisiin, kuten globalisaatioon, teollisuuden rakenneuudistuksiin, tekniikan kehittymiseen, väestönkehitykseen ja siirtotyöläisten kotouttamiseen; on lisäksi vakuuttunut, että ammattien ja alojen välinen liikkuvuus (ammatillinen liikkuvuus) antaa työntekijöille mahdollisuuden uudistaa ja mukauttaa tietämystään ja osaamistaan ja hyödyntää siten uusia uramahdollisuuksia;

16.   korostaa edelleen, että ammatillinen liikkuvuus, toteutettuna Lissabonin strategian tavoitteiden ja 27. kesäkuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa ehdotettujen kahdeksan joustoturvaperiaatteen mukaisesti, on avainasemassa sisämarkkinoiden tehokkaassa toiminnassa; kehottaa siksi jäsenvaltioita toteuttamaan tarkoituksenmukaisia toimia, joissa korostuvat joustoturvaperiaate ja työntekijöiden työllisyysturva, pitäen mielessä mahdollisuuksien, saatavuuden ja solidaarisuuden perusperiaatteet, joihin viitataan uudistetussa sosiaalisessa toimintaohjelmassa;

17.   kehottaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä ottamaan huomioon ja poistamaan naispuolisten työntekijöiden liikkuvuutta estävät tekijät takaamalla muun muassa tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaitoa vaativiin töihin ja korkeisiin virka-asemiin, tasavertaisen palkkauksen, joustavat työehdot, riittävät terveydenhuolto- ja lastenhoitopalvelut, korkeatasoiset koulutusmahdollisuudet lapsille ja eläkeoikeuksien siirrettävyyden sekä varmistamalla, että sukupuolistereotypioista luovutaan;

18.   suosittaa, että jäsenvaltiot ja alueelliset sekä paikalliset viranomaiset edistäisivät aktiivisesti erityisiä työllisyyttä, ammatillista koulutusta, yleissivistävää koulutusta, etäopetusta ja kieliä koskevia ohjelmia sellaisten työmarkkinoiden luomiseksi, joihin naisten on helpompi sopeutua, sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi;

19.   kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään sekä työvoiman että maantieteellisen liikkuvuuden ensisijaisiksi painopisteiksi kansallisiin työllisyysohjelmiinsa ja elinikäisen oppimisen ohjelmiinsa;

20.   panee huolestuneena merkille, että jotkut jäsenvaltiot rajoittavat uusista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden työnsaantia, vaikka talousanalyysit ja tilastotiedot ovat osoittaneet rajoitukset perusteettomiksi ja kansalaisten ja hallitusten pelot aiheettomiksi; kehottaa neuvostoa varmistamaan, että unionin toimielimet ja erityisesti Euroopan parlamentti osallistuisivat tiiviimmin menettelyyn, jonka perusteella jäsenvaltiot voivat soveltaa ja perustella siirtymäkausia uusien jäsenvaltioiden kansalaisten pääsyyn niiden työmarkkinoille jo ensimmäisestä jäsenyysvuodesta alkaen, ja seuraisivat sitä tiiviimmin;

21.   korostaa, että työnantajat eivät saa käyttää työntekijöiden liikkuvuutta tilaisuutena alentaa palkkoja, leikata sosiaaliturvaa tai huonontaa yleisesti työoloja; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin kaikenlaisen syrjinnän poistamiseksi sekä varmistaakseen parhaat mahdolliset toimintaolosuhteet siirtotyöläisille ja heidän perheilleen;

22.   panee huolestuneena merkille jäsenvaltioiden toteuttamat tietyt toimet, joilla pyritään muuttamaan niiden omaa maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä ja tulkitsemaan ja soveltamaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta voimassa olevien yhteisön säännösten hengen ja kirjaimen vastaisesti; vaatii, että tällaisista toimista luovutaan välittömästi ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön – tarvittaessa yhteistyössä alkuperämaiden kanssa – kattavia integrointiohjelmia niiden unionin kansalaisten osalta, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen kyseisten jäsenvaltioiden alueella;

23.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota työskentelemään yhdessä valmistellakseen ja soveltaakseen toisessa jäsenvaltiossa työskennelleiden kotivaltioonsa palaavien kansalaisten ja heidän perheidensä yhteiskuntaan sopeuttamisohjelmia, sekä valvoakseen ja arvioidakseen niitä;

24.   myöntää, että vaikka liikkuvuus voi tarjota ratkaisun vastaanottavien maiden työvoimapulaan, se voi aiheuttaa työvoimapulaa maissa, joista nämä työntekijät tulevat; muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että työmarkkinoiden ulkopuolella oleva väestönosa muodostaa kussakin maassa merkittävän osan työvoimapotentiaalista ja että sen aktivoiminen edellyttää resursseja yhtä lailla niin EU:lta kuin jäsenvaltioiltakin;

25.   kiinnittää komission huomion siihen, että Euroopan unionissa on edelleen monia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä työntekijöiden liikkuvuudelle sekä eriasteisten tutkintojen ja ammatillisen kokemuksen vastavuoroiselle tunnustamiselle; vahvistaa sitoumuksensa löytää ratkaisuja näihin ongelmiin ja kehottaa komissiota valvomaan tarkasti yhteisön lainsäädännön vastaisia rajoituksia ja toteuttamaan toimia niiden torjumiseksi;

26.   kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan, ennen uusien kansallisten hoitoalaa ja kansanterveyttä sekä sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmiä koskevien lakien täytäntöönpanoa, rajatylittäviä vaikutuksia koskevan tutkimuksen, jotta tuodaan ennakolta esiin työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavat ongelmat;

27.   katsoo, että rajatyöntekijöillä on erityisasema eurooppalaisen työvoiman liikkuvuudessa;

28.   kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa; katsoo, että vaikka tämän järjestelmän yhdenmukaistamista suunnitellaan vasta vuodelle 2010, sen nopeutettu toteuttaminen kaikissa jäsenvaltioissa voisi vähentää työntekijöiden kokemia esteitä;

29.   pitää myönteisenä komission aloitetta Euroopan unionin potilasturvallisuusverkostosta, joka on ensimmäinen askel kannustettaessa jäsenvaltioita ja EU:n sidosryhmiä tehostamaan yhteistyötä potilasturvallisuuden alalla; toteaa kuitenkin, että terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva sääntely on edelleen monimuotoista eri puolilla EU:ta, ja kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita ja niiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden suhteen toimivaltaisia sääntelyviranomaisia jakamaan tietoja ja ottamaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä varten käyttöön standardoituja akkreditointijärjestelmiä, jotta potilasturvallisuus kyettäisiin varmistamaan koko EU:ssa;

30.   toteaa, että ammattitutkintojen vertailua, siirtämistä ja tunnustamista EU:n tasolla koskevan yhteisen järjestelmän puuttuminen muodostaa vakavan esteen rajat ylittävälle liikkuvuudelle; pitää myönteisenä komission aloitetta ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisesta siirtojärjestelmästä;

31.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan työnantajien ja ammattialojen edustajat mahdollisimman pian mukaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen toteuttamiseen, jotta tutkintojen tunnustamisjärjestelmä saataisiin käyttöön työmarkkinoilla;

32.   kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia käynnistämään keskustelut palkka-asteikkojen yhdenmukaistamisesta eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen eri pätevyystasojen kanssa, jotta työntekijöiden liikkuvuus kyettäisiin takaamaan työntekijöiden taitoja vastaavalla palkkatasolla;

33.   kannustaa koulutusviranomaisia tekemään aktiivisemmin yhteistyötä jäsenvaltioiden päättämiä vaatimuksia vastaavien – virallisen ja epävirallisen koulutuksen sekä arkioppimisen avulla hankittujen – pätevyyksien ja ammattien vastavuoroiseksi tunnustamiseksi; pitää tärkeänä sitä, että jäsenvaltiot ottavat tehokkaasti käyttöön eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja seuraavat asianmukaisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää (ECVET) koskevia tulevia aloitteita, jotta kansallisen koulutusjärjestelmän ja elinikäisen oppimisen ohjelman tasoluokittelu mahdollistaa liikkuville työntekijöille koulutuksen jatkamisen; tukee komission sitoumusta kehittää Europass-todistus, joka helpottaisi tutkintojen ymmärrettävyyttä työnantajille; korostaa EURAXESS-palvelun eli tutkijoiden liikkuvuutta koskevan palvelusivuston tärkeyttä;

34.   pitää valitettavana, että eräissä jäsenvaltioissa ei arvosteta riittävästi elinikäistä oppimista koskevien strategioiden kehittämistä ja toteuttamista eikä niihin kohdenneta riittävästi varoja; kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään aktiivisemmin EU:n rakennerahastoista ja erityisesti EU:n sosiaalirahastosta saatavaa rahoitusta tällaisten järjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen;

35.   kehottaa komissiota vähentämään lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä ja korostaa tarvetta parantaa sosiaaliturvaoikeuksien tunnustamista ja karttumista sekä eläkkeiden siirrettävyyttä koskevaa järjestelmää;

36.   katsoo, että sosiaaliturvamääräysten siirrettävyyttä voidaan koordinoida paremmin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1408/71 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/2004(9) sekä kahdenvälisten sopimusten pohjalta;

37.   kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 (jota aletaan soveltaa vuonna 2009) sekä niihin liittyvän sosiaaliturvaa ja korvauksia koskevan lainsäädännön; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota puuttumaan pikaisesti sosiaaliturvasta, eläkkeistä ja terveydenhoidosta esitettyihin vetoomuksiin ja valituksiin; tukee komission suunnitelmaa eurooppalaisen sairausvakuutuskortin elektronisen version käyttöön ottamisesta; ehdottaa, että myös E106-lomakkeesta pitäisi ottaa käyttöön elektroninen versio;

38.   kehottaa komissiota tarkistamaan viisumipolitiikkaansa tunnustettuihin EU:n vapaaehtoisohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta vapaamman viisumijärjestelmän käyttöön ottamiseksi, erityisesti EU:n naapurimaista tulevien vapaaehtoisten kohdalla;

39.   katsoo, että liikkuvuuden uusien muotojen vuoksi on tarpeen analysoida voimassa olevaa lainsäädäntöä sen säännösten ajantasaistamiseksi sekä sen mukauttamiseksi asianmukaisesti eurooppalaisten työmarkkinoiden uusiin joustaviin ehtoihin ja siinä yhteydessä ottaa huomioon sekä työntekijöiden oikeuksien turvaaminen että siirtotyöläisten ja heidän perheidensä kohtaamat muut ongelmat; korostaa myös tarvetta tarkastella kaikissa jäsenvaltioissa työntekijöiden ja heidän perheidensä vapaata liikkuvuutta ja oleskeluoikeutta koskevan yhteisön lainsäädännön todellista täytäntöönpanoastetta; katsoo, että tarvittaessa olisi laadittava suosituksia lainsäädäntö- ja toimintakehyksen parantamisesta;

40.   toivoo keskustelua sosiaaliturvajärjestelmän ongelmista, muun muassa terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta ja siitä, että työntekijöiden liikkuvuus voi joissain tapauksissa johtaa sosiaalisten etuuksien menettämiseen; kehottaa komissiota tutkimaan, onko asetusta (EY) N:o 883/2004, täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 ja asiaa koskevia hallinnollisia käytänteitä mukautettava työntekijöiden liikkuvuuden, myös lyhytkestoisen liikkuvuuden, muuttuviin malleihin ja uusiin muotoihin;

41.   katsoo, että komission olisi tutkittava liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat verotusta koskevien sopimusten ja uuden sosiaaliturva-asetuksen (asetus (EY) N:o 883/2004) riittämättömästä yhteensovittamisesta;

42.   tukee komission aietta parantaa direktiiviehdotustaan, joka koskee vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi lisäeläkeoikeuksien kertymistä ja säilyttämistä parantamalla, sillä työeläkejärjestelmien jatkuvasti laajentuessa on kehitettävä työntekijöiden kannalta suotuisia eläkeoikeuksien siirtoa koskevia sääntöjä; kehottaa siksi komissiota antamaan tarkistetun direktiiviehdotuksen työeläkkeiden siirrettävyydestä;

43.   katsoo, että perheellisten mies- ja naispuolisten työntekijöiden (sellaisten, joilla on lapsia ja muita huollettavia sukulaisia) liikkuvuus riippuu suuressa määrin palvelujen saatavuudesta ja hinnasta (muun muassa lasten ja vanhusten hoito, koulut, päiväkeskukset, erityispalvelut); katsoo samanaikaisesti, että ammatillisen liikkuvuuden olisi edistettävä henkilökohtaista kehitystä ja parannettava elämän ja työn laatua;

44.   katsoo kuitenkin, että ehdotus, jolla pyritään parantamaan tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa kansallisten viranomaisten välillä sekä ehdotusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin sähköiseksi versioksi, olisi pantava täytäntöön ottaen huomioon asianmukainen tietosuoja; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että henkilötietoja ei käytetä muihin kuin sosiaaliturvaan liittyviin tarkoituksiin, paitsi jos asianomainen osapuoli antaa siihen nimenomaisesti luvan; toivoo saavansa lisätietoja tästä aloitteesta sekä siitä, millä tavoin se voi edistää työvoiman liikkuvuutta; kehottaa komissiota tutkimaan ja edistämään mahdollisuutta ottaa käyttöön piakkoin yhteinen Euroopan laajuinen kortti, johon sisältyvät kaikki tiedot sen haltijan maksamista sosiaaliturvamaksuista sekä hänen sosiaalisista oikeuksistaan kaikissa jäsenvaltioissa, joissa hän on työskennellyt;

45.   tukee TRESS-verkoston toimia ja katsoo, että sen pitäisi tutkia jatkuvasti liikkuvuuden eri muotoja, jotta ne voitaisiin mukauttaa yhteisön lainsäädäntöön; kehottaa komissiota ottamaan työnantajat ja ammattijärjestöt mukaan tähän verkostoon ja muistuttaa, että nimenomaan työnantajat usein tukevat työntekijöitä juridisissa kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaaliturvaan tai työntekoa varten tarvittavien asiakirjojen hankkimiseen; korostaa, että Eures-verkoston tietokantojen on oltava mahdollisimman helposti käytettävissä ja että niitä on ajantasaistettava säännöllisesti ja että on varmistettava tietojen mahdollisimman laaja saatavuus; katsoo, että Eures-verkoston olisi toimittava rakenteellisessa ja institutionaalisessa yhteistyössä TRESS-verkoston kanssa;

46.   ilmaisee jatkuvan tukensa Eures-verkoston osallistumiselle työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseen Euroopan unionissa; suosittelee, että Eures-verkoston palveluihin lisätään tietoja tiettyjen alojen erityisistä internet-verkoista ja www-sivustoista ja suosittelee lisäksi, että tämä verkosto tekee yhteistyötä muiden tietoa tarjoavien osapuolten ja erityisesti jäsenvaltioiden asiantuntijaelinten kanssa työllisyysmahdollisuuksista Euroopan unionissa ottaen erityisesti huomioon kansalliset työvoimaviranomaiset, jotka voivat tarjota työpaikanhakijoille suoraan yksilöllisesti räätälöityä opastusta;

47.   katsoo, että Eures-verkoston rajatylittävissä hankkeissa olisi asetettava etusijalle rajatylittävien vaikutusten tutkiminen ja niihin liittyvät seminaarit, jotta koordinointia koskeva asetus (EY) N:o 883/2004 voidaan panna täytäntöön tehokkaasti;

48.   tukee ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman kolmannen tavoitteen päämääriä, jotka koskevat Eures-verkoston institutionaalisten valmiuksien vahvistamista; korostaa työmarkkinoiden monimuotoisuutta ja tarvetta tarjota palveluita, jotka on mukautettu kaikkien työntekijäluokkien, ennen kaikkea komission ohjelmassa yksilöityjen luokkien, toisin sanoen ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden, jotka ovat työmarkkinoilla epäedullisessa asemassa, mutta voivat vielä hyödyttää työmarkkinoita, oikeudelliselta asemaltaan muista työntekijöistä poikkeavien itsenäisten ammatinharjoittajien, tauon jälkeen työelämään palaavien työntekijöiden, jne. tarpeita ajatellen; korostaa, että kaiken Eures-verkoston kautta käytettävissä olevan tiedon tulee olla vammaisten henkilöiden saatavilla;

49.   kehottaa liikkuvuuden lisäämiseksi jäsenvaltioita järjestämään työvoimaviranomaisten välityksellä kaikille työntekijöille, ulkomailla työskentelyä harkitsevat mukaan lukien, yhden palvelupisteen, josta he voivat saada tietoja ulkomailla työskentelemisen mahdollisuuksista, hallinnollisista tekijöistä, sosiaalisista oikeuksista ja oikeudellisista edellytyksistä;

50.   tukee EURES-verkoston muuttamista ammatillisen liikkuvuuden informaatioportaaliksi, joka toimisi keskitettynä neuvontapisteenä ja josta kiinnostuneet voisivat saada tietoja ammatillisen liikkuvuuden kaikista puolista, eivät pelkästään vapaista työpaikoista, sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta, eläkkeistä tai pätevyyksien vastaavuuksista vaan myös kielellisistä seikoista, asunnoista, puolison työmahdollisuuksista, lasten koulutuksesta ja yleensä kotoutumisesta kohdevaltioon; huomauttaa, että tarpeen mukaan se olisi ulotettava koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, mukaan luettuina sellaiset, jotka eivät ole vielä saavuttaneet pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa;

51.   tukee täysin jo olemassa olevia tiedonhankintamenetelmiä, mutta ehdottaa samalla, että kaikki asiaankuuluvat sivustot, portaalit jne., pitäisi tarkistaa niiden tehokkuuden kannalta, ja jos tarpeellista, niitä pitäisi järjestää uudelleen, yhdenmukaistaa tai ryhmitellä niiden käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi;

52.   kiinnittää huomion maaseutu-, saaristo- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden kansalaisten pääsyyn Eures-verkostoon; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan myös näille väestöryhmille mahdollisuuden käyttää kyseisten www-sivustojen tietoja;

53.   katsoo, että 2 miljoonan euron lisätalousarvio, joka on varattu vuoteen 2013 saakka innovatiivisille liikkuvuutta edistäville hankkeille, on liian vaatimaton, kun se suhteutetaan tarpeeseen tiedottaa mahdollisimman monille unionin kansalaisille ammatillisesta liikkuvuudesta unionissa ja eri ohjelma-asiakirjoissa vahvistettuihin työvoiman liikkuvuuden edistämistavoitteisiin;

54.   korostaa tarvetta laatia vertailukelpoisia ja luotettavia tilastoja työntekijöiden, opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuusvirroista, jotta komissiolla olisi käytössään paremmat tiedot liikkuvuudesta ja jotta se pystyisi paremmin seuraamaan edellä mainitun toimintasuunnitelman toteutumista;

55.   katsoo, että kansalaisilla ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tietoa ulkomailla saadun työkokemuksen tuomasta mahdollisesta ammatillisesta ja uraa koskevasta hyödystä eikä ulkomailla työskentelyyn liittyvistä työllisyys- ja sosiaaliturvaehdoista eikä myöskään siitä, miten tämä osaltaan edistää eurooppalaista kulttuuri-integraatiota; tukee komission toimia, joilla kansalaisille tiedotetaan näistä näkökohdista;

56.   kiinnittää huomion parlamentin vuonna 2007 käynnistämään vammaisille tarkoitettuun harjoitteluohjelmaan ja vammaisille tarkoitettuun komission vuoden 2008 syksyllä käynnistämään harjoitteluohjelmaan; katsoo, että nämä myönteiset toimet edistävät vammaisten liikkuvuutta ja voivat auttaa huomattavasti heidän työelämään pääsyään; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään vastaavia parhaita käytänteitä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

57.   kiinnittää huomionsa siihen, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä koheesiorahaston ja erityisesti EU:n sosiaalirahaston rahoittamia liikkuvuutta edistäviä toimia ja vaihdettava tietoja niihin liittyvistä hyvistä käytänteistä ja vastavuoroisen oppimisen järjestelmistä;

58.   katsoo, että verkkopalvelujen lisäksi pitäisi miettiä muiden tiedontarjoamiskeinojen käyttöön ottamista jäsenvaltioissa ja EU:n alueilla, jotta jäsenmaissa voitaisiin tarjota enemmän tietoa ammatillisesta liikkuvuudesta; katsoo, että pitäisi perustaa EURES-palveluun liittyvä ammatillisen liikkuvuuden puhelinpalvelukeskus, joka tarjoaisi nopeasti tietoa työntekijöiden esittämiin kysymyksiin kansallisella kielellä ja vähintään toisella Euroopan unionin kielellä;

59.   ilmaisee jatkuvan tukensa työpaikkamessuille, Euroopan työpaikkapäiville ja eurooppalaiselle ammatillisen liikkuvuuden kumppanuudelle; katsoo kuitenkin, että näihin toimiin varattu talousarvio ei ole riittävä ottaen huomioon EU:n toimien tunnetuksi tekemiselle asetetut tavoitteet;

60.   korostaa, että olisi erotettava selvästi taiteilijoiden ammatillinen liikkuvuus unionin työntekijöiden liikkuvuudesta yleensä, kun otetaan huomioon esittävän taiteen luonne ja epäsäännöllisyys sekä ennakoimisen vaikeus, joka johtuu erityisistä työjärjestelyistä;

61.   tunnustaa tiettyjen sellaisten ammattialojen, kuten kulttuurin ja urheilun, erityispiirteet, joille maantieteellinen ja ammatillinen liikkuvuus on luonteenomaista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan näillä aloilla työskentelevien olosuhteita huolellisesti sekä toteuttamaan tarpeellisia toimia erityisesti työntekijöiden oikeuksien osalta, jotta hallinnolliset toimet eivät hankaloita heidän liikkuvuuttaan;

62.   pitää myönteisenä, että komission toimintasuunnitelmaan sisältyy myös toimia kolmansien maiden kansalaisten tilanteen kohentamiseksi; suosittaa, että työntekijöiden liikkuvuutta edistävässä integroidussa politiikassa otettaisiin aina huomioon kolmansien maiden kansalaisten siirtolaisuus;

63.   korostaa kansallisten viranomaisten tiiviin yhteistyön tarvetta, jotta voidaan kansallista toimivaltaa rajoittamatta tunnistaa ja poistaa epäoikeudenmukaisuudet oikeus- ja verotusasioiden aloilla;

64.   pitää tärkeänä tietoisuuden lisäämistä mahdollisuuksista lähettää vetoomuksia ja valituksia ammatillisen liikkuvuuden esteistä ja asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön rikkomuksista;

65.   tukee ja kannustaa "oikeudenmukaisen liikkuvuuden" käsitteen käyttöönottoa ja pyytää komissiota valvomaan sen soveltamista esimerkiksi ottamalla mukaan työntekijöiden ja työnantajien etujärjestöt, jotta estetään pimeää työtä ja työolojen huonontamista;

66.   kehottaa yrityksiä tukemaan työntekijöiden liikkuvuutta esimerkiksi joustavilla työajoilla ja etätyöllä;

67.   kehottaa komissiota kehittämään välineitä, joilla voidaan poistaa työntekijöiden liikkuvuutta jarruttavia monimutkaisia tekijöitä, jotka voivat estää työntekijää valitsemasta ulkomailla työskentelyn, kuten vaikeudet löytää työpaikkaa puolisolle, muutosta aiheutuvat korkeat kustannukset, kielimuuri, sukupuolten väliset palkkaerot ja tiettyjen verotuksellisten etujen taikka kansalliseen eläkevakuutus-, sairasvakuutus- tai työttömyysvakuutusjärjestelmään osallistumisen menettämisen riski; korostaa elinikäisen oppimisen, etenkin kielten oppimisen, merkitystä, sillä se on tarpeen, jotta kyetään vastaamaan työvoimamarkkinoiden muuttuviin haasteisiin;

68.   panee tyytyväisenä merkille komission aikeen ryhtyä jatkotoimiin vuonna 2005 antamansa direktiiviehdotuksen, ja siihen vuonna 2007 antamansa tarkistetun ehdotuksen direktiiviksi työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi parantamalla lisäeläkeoikeuksien kertymistä ja säilyttämistä, osalta;

69.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan heikossa asemassa olevien väestöryhmien liikkuvuutta ja edistämään niiden kohtaamien esteiden poistamista luomalla lisää laadukkaita työpaikkoja, torjumalla syrjintää, torjumalla sosiaalisen syrjäytymisen uusia muotoja, tukemalla sukupuolten välistä tasa-arvoa, tukemalla perheitä ja varmistamalla tehokkaasti työpaikkojen, asumispalvelujen ja liikennepalvelujen saatavuus;

70.   korostaa, että naiset, joilla on lapsia, eivät ole yhtä liikkuvia kuin miehet, ja edellyttää, että tämän epäkohdan kompensoimiseksi toteutetaan tarvittavat toimet;

71.   tukee SOLVIT-järjestelmää välineenä, jonka avulla ratkaistaan nopeasti sisämarkkinoihin ja ammatilliseen liikkuvuuteen liittyviä ongelmia; suosittaa lisävaroja SOLVIT-järjestelmää varten;

72.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään nuorten ammattilaisten liikkuvuutta koskevia tukiohjelmia; katsoo, että näiden ohjelmien pitäisi perustua työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen ja että niissä pitäisi tunnustaa kotimaan ulkopuolella hankitun kokemuksen, kykyjen ja taitojen, kielitaito mukaan luettuna, tuoma lisäarvo;

73.   katsoo, että koska opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus ovat tärkeitä ammatillisen liikkuvuuden osatekijöitä, olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota Bolognan prosessin ja Erasmuksen kaltaisiin aloitteisiin, Leonardo da Vinci -ohjelmaan ja muihin ohjelmiin Euroopan ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa täytäntöön pantaessa;

74.   suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen kuulla kaikkia unionin ammatillisen liikkuvuuden edistämisessä toimivia osapuolia; katsoo, että tämä vuoropuhelu edistää avoimuutta, kannustaa verkostoitumiseen ja parhaiden käytänteiden vaihtoon sekä innovatiivisiin lähestymistapoihin liikkuvuuden lisäämiseksi ja nopeuttaa laaja-alaista liikkuvuuden toteuttamista sekä vakiinnuttaa perusperiaatteet ja arvot;

75.   tunnustaa Comenius-, Erasmus- ja Leonardo-ohjelmien hyödyllisyyden nuorten ulkomailla opiskelun edistämisessä ja korostaa niiden merkitystä myöhemmän ammatillisen liikkuvuuden kannalta; kehottaa komissiota tarkastelemaan, voidaanko ohjelmien saatavuutta laajentaa epäedullisessa asemassa oleviin ryhmiin heidän erityistarpeensa huomioon ottaen;

76.   toivoo eurooppalaisilta kouluilta ja yliopistoilta sekä hallituksilta vahvaa sitoutumista ammatillisen liikkuvuuden voimakkaaseen edistämiseen esimerkiksi osallistumalla komission tiedonannossa mainittuun sidosryhmien verkostoon;

77.   katsoo, että yksityisten tai julkisten yhtiöiden yhteistyötä oppilaitosten kanssa olisi vahvistettava;

78.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
(2) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6.
(4) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2.
(5) EUVL L 74, 27.3.1972, s. 1.
(6) EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 159.
(7) EUVL C 371, 23.12.2000, s.4.
(8) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
(9) EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2009Oikeudellinen huomautus