Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
18 juli 2005
E-2625/05
SKRIFTLIG FRÅGA från Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE) , Zsolt Becsey (PPE-DE) , Alexandra Dobolyi (PSE) , Kinga Gál  (PPE-DE) , Béla Glattfelder  (PPE‑DE) , Zita Gurma  (PSE) , András Gyürk  (PPE-DE) , Gábor Harangozó  (PSE) , Gyula Hegyi (PSE) , Edit Herczog (PSE) , Lívia Járóka (PPE-DE) , Magda Kósáné Kovács  (PSE) , Katalin Lévai  (PSE) , Viktória Mohácsi (ALDE) , Péter Olajos  (PPE‑DE) , Csaba Őry (PPE-DE) , István Pálfi (PPE-DE) , Pál Schmitt (PPE-DE) , György Schöpflin  (PPE-DE) , László Surján (PPE-DE) , József Szájer (PPE-DE) , István Szent‑Iványi  (ALDE) och Csaba Tabajdi  (PSE) till kommissionen

 Angående:  Olaglig förföljelse av ungerska/EU-företag som tillhandahåller tjänster i Tyskland
 Svar 

I enlighet med ett mellanstatligt avtal från 1998 har ungerska företag rätt att anställa sex eller sju tusen arbetstagare i Tyskland: i praktiken fungerade bestämmelserna i detta avtal nästan helt utan problem fram till 2001. Sedan 2001 har emellertid de tyska myndigheterna nästan konstant förföljt ungerska affärsmän med grundlösa anklagelser. I samband med detta har myndigheterna – utan orsak – till och med tagit hjälp av väpnade styrkor.

I april 2004 stormade 1200 starkt beväpnade tyska kommandosoldater 23 ungerska företags kontor i Tyskland som en del av en operation med kodnamnet ”SoKo Pannonia”. Efter detta genomsökte de tyska myndigheterna en mängd ungerska företags – dvs. EU‑företags – lokaler, beslagtog handlingar och fryste bankkonton och omöjliggjorde därmed företagens verksamhet. Under tiden kan de ungerska myndigheterna inte göra annat än att hela tiden påminna de ungerska företagen om deras rätt att klaga. Företagen kan emellertid inte utnyttja detta eftersom målen ännu inte har avslutats. Sedan SoKo Pannonia‑räderna har [det ungerska] inrikesministeriet, ministeriet för ekonomiska frågor, justitieministeriet, nationella hälsofonden och företagsföreträdare upprepade gånger begärt en förklaring till operationen på högsta nivå (utrikesminister och biträdande utrikesminister). Utrikesministeriet har vid två tillfällen överlämnat skriftliga noter till den tyska ambassadören. Så långt tillbaka som juni 2004 begärde en grupp ungerska företag verksamma i Tyskland stöd av EU:s generaldirektorat för den inre marknaden via en tysk advokat som mellanhand (svarsskrivelse: ref. MARKT/E1/MaF/se D(2004)9196).

Trots protesterna fortsätter de tyska myndigheterna sina aktioner mot ungerska företag. Den 26 april 2005 genomförde de på nytt en räd mot ungerska företag på flera orter, denna gång under kodnamnet SoKo Bunda, och den 20 juni 2005 stoppade de arbetet vid en köttfabrik i München.

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att få ett slut på denna situation som är starkt diskriminerande och som strider mot EG‑fördraget? Planerar den att rikta en uppmaning till de tyska myndigheterna eller göra någon form av uttalande för att uppmärksamma dem på problemet, för att försvara de ungerska (EU‑)företags intressen som tillhandahåller tjänster i Tyskland i enlighet med EG‑rätten?

Frågans originalspråk: HUEGT C 327, 30/12/2006
Senaste uppdatering: 23 september 2005Rättsligt meddelande