Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
22. november 2005
E-4353/05
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Bart Staes (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Marie Isler Béguin (Verts/ALE) , Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) , Paulo Casaca (PSE) , Dorette Corbey (PSE) , Robert Evans (PSE) , Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) , Karin Scheele (PSE) , Caroline Jackson (PPE-DE) , Péter Olajos (PPE-DE) , Neil Parish (PPE-DE) , John Bowis (PPE-DE) og Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) til Kommissionen

 Om:  Populationstendenser og indsatser for bevaring af Streptopelia turtur og Coturnix coturnix i EU og i Malta
 Svar 

Ifølge »Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status« (Cambridge — Det Forenede Kongerige — BirdLife International — 2004) falder populationen af turtelduer i Europa støt, og populationen af vagtler er stærkt reduceret. Tallene for Malta viser, at om end de ikke er ved at uddø, så er populationen af begge arter i kraftig tilbagegang, selv om de naturligt yngler på de maltesiske øer. Den gældende maltesiske lovgivning tillader jagt på turtelduer og vagtler fra 1. september til 31. januar og fra 25. marts til 22. maj.

I henhold til artikel 7, stk. 1, i EU's fuglebeskyttelsesdirektiv (79/409/EØF(1)) skal medlemsstaterne påse, at jagten på arterne i bilag II ikke er i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i arternes udbredelsesområder.

Det fremgår af samme direktivs artikel 13, at gennemførelsen af de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv, ikke må medføre en forringelse af de nuværende forhold med hensyn til bevarelse af fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på EU-­medlemsstaternes område.

1. Er Kommissionen bekendt med, at populationen af turtelduer og vagtler er faldende i Europa og i Malta, og anerkender den denne tendens? I bekræftende fald, vil den så tillade, at disse arter fortsat jages i Malta uden for den lovlige periode, og hvordan vil den i så fald begrunde sin beslutning?

2. Anerkender Kommissionen, at det er i strid med ovennævnte artikel 7, stk. 1, og artikel 13 at tillade forårsjagt på turtelduer og vagtler i Malta? Anerkender Kommissionen endvidere, at tilladelse af forårsjagt på disse arter i Malta forhindrer dem i at yngle regelmæssigt på de maltesiske øer og dermed bidrage til at styrke de faldende populationer?

(1)EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 327 af 30/12/2006
Seneste opdatering: 16. december 2005Juridisk meddelelse