Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Νοεμβρίου 2005
E-4353/05
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Marie Isler Béguin (Verts/ALE) , Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) , Paulo Casaca (PSE) , Dorette Corbey (PSE) , Robert Evans (PSE) , Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) , Karin Scheele (PSE) , Caroline Jackson (PPE-DE) , Péter Olajos (PPE-DE) , Neil Parish (PPE-DE) , John Bowis (PPE-DE) και Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) προς την Επιτροπή

 Θέμα:  Τάσεις των πληθυσμών και προσπάθειες διατήρησης των Streptopelia turtur και Coturnix coturnix στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μάλτα
 Απάντηση/απαντήσεις 

Σύμφωνα με την έκθεση «Πτηνά στην Ευρώπη: εκτιμήσεις πληθυσμού, τάσεις και καθεστώς διατήρησης (Cambridge - UK - BirdLife International - 2004)» ο πληθυσμός των τρυγονιών στην Ευρώπη βρίσκεται σε συνεχή μείωση και ο πληθυσμός των ορτυκιών έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό. Τα στοιχεία για τη Μάλτα υποδεικνύουν ότι, αν δεν εξαλείφονται, οι αναπαραγωγικοί πληθυσμοί και των δύο ειδών παρουσιάζουν τεράστια μείωση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φυσικοί αναπαραγωγοί στα νησιά της Μάλτας. Η ισχύουσα νομοθεσία της Μάλτας επιτρέπει το κυνήγι τρυγονιών και ορτυκιών από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου και από την 25η Μαρτίου έως την 22η Μαΐου.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας για τα πτηνά της ΕΕ (79/409/ΕΟΚ(1)), τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η θήρα των ειδών στο παράρτημα ΙΙ να μην υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ίδιας οδηγίας, η εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της σημερινής καταστάσεως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.

1. Είναι η Επιτροπή ενήμερη για το γεγονός ότι ο πληθυσμός των τρυγονιών και των ορτυκιών μειώνεται στην Ευρώπη και στη Μάλτα και αναγνωρίζει αυτή την τάση; Αν ναι, θα επιτρέψει τη συνέχιση της θήρας αυτών των ειδών στη Μάλτα πέραν της επιτρεπόμενης περιόδου και πού θα στηρίξει η Επιτροπή την απόφασή της;

2. Αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι η άδεια συνέχισης του εαρινού κυνηγιού τρυγονιού και ορτυκιού στη Μάλτα δεν συνάδει με το άρθρο 7, παράγραφος 1, και το άρθρο 13 που προαναφέρθηκαν; Αναγνωρίζει επίσης η Επιτροπή ότι η άδεια συνέχισης του εαρινού κυνηγιού αυτών των ειδών στη Μάλτα αναστέλλει την κανονική τους αναπαραγωγή στα νησιά της Μάλτας, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση των πληθυσμών που μειώνονται;

(1)ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 327, 30/12/2006
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου