Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
22 november 2005
E-4353/05
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Bart Staes (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Marie Isler Béguin (Verts/ALE) , Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) , Paulo Casaca (PSE) , Dorette Corbey (PSE) , Robert Evans (PSE) , Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) , Karin Scheele (PSE) , Caroline Jackson (PPE-DE) , Péter Olajos (PPE-DE) , Neil Parish (PPE-DE) , John Bowis (PPE-DE) en Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

 Betreft:  Populatietrends en pogingen tot instandhouding met betrekking tot de Streptopelia turtur en de Coturnix coturnix in de Europese Unie en in Malta
 Antwoord(en) 

Volgens Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (Cambridge, VK, BirdLife International, 2004) neemt de populatie van de tortelduif in Europa gestaag af en is die van de kwartel sterk uitgedund. Uit de cijfers voor Malta blijkt dat de broedpopulaties van beide soorten sterk in aantal afnemen, zo niet beginnen uit te sterven, hoewel ze op de Maltese eilanden natuurlijke broedvogels zijn. De huidige Maltese wetgeving laat de jacht op tortelduiven en kwartels toe van 1 september t/m 31 januari en van 25 maart t/m 22 mei.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1 van de EU-richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG(1)) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de jacht op de soorten in bijlage II de pogingen tot instandhouding in hun verspreidingsgebied niet in gevaar brengt.

Overeenkomstig artikel 13 van dezelfde richtlijn mag de toepassing van de maatregelen die overeenkomstig deze richtlijn worden genomen, niet leiden tot een verslechtering van de huidige situatie met betrekking tot het behoud van vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de EU-lidstaten.

1. Heeft de Commissie weet van het feit dat de populatie van tortelduiven en kwartels in Europa en Malta afneemt en erkent ze deze evolutie? Zo ja, zal de Commissie blijven toestaan dat er buiten de toegestane periode op deze soorten in Malta wordt gejaagd en hoe zou de Commissie een dergelijke beslissing rechtvaardigen?

2. Erkent de Commissie dat het toelaten van de lentejacht op tortelduiven en kwartels op Malta strijdig is met artikel 7, lid 1 en artikel 13, zoals hierboven is vermeld? Erkent de Commissie eveneens dat deze soorten door de lentejacht in Malta niet meer regelmatig in Malta kunnen broeden, zodat de kwijnende populaties niet kunnen worden aangevuld?

(1)PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 327 van 30/12/2006
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2005Juridische mededeling