Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
2 Μαΐου 2003
P-1556/03
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Maurizio Turco (NI) προς την Επιτροπή

 Θέμα:  Διαδικασίες η ενεργοποίηση των οποίων προβλέπεται στο πλαίσιο των άρθρων 85 και 26 της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά ιταλικών επιχειρήσεων και της Ιταλικής Δημοκρατίας
 Απάντηση/απαντήσεις 

Έχοντας υπόψη την απάντηση στη γραπτή ερώτηση Ρ-0770/2003(1)·

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 85 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή "εξετάζει, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή αυτεπαγγέλτως, συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που οφείλουν να της παρέχουν τη συνδρομή τους, τις περιπτώσεις εικαζομένων παραβάσεων"·

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, "αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ της παρούσας συνθήκης, διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος αφού προηγουμένως παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος αυτό να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του"·

Ερωτάται η Επιτροπή:

κατά πόσον, σύμφωνα με το άρθρο 85 ΣΕΚ, κατά τη διάρκεια της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, κίνησε διαδικασίες εις βάρος ιταλικών επιχειρήσεων για περιπτώσεις εικαζόμενης παράβασης· πόσες και ποιες είναι οι εικαζόμενες παραβάσεις· κατά πόσον οι διαδικασίες κινήθηκαν κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή αυτεπαγγέλτως· ποιες διαδικασίες είναι ακόμη εκκρεμείς·
κατά πόσον, σύμφωνα με το άρθρο 85 ΣΕΚ, κατά τη διάρκεια της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, κίνησε διαδικασίες εις βάρος της Ιταλικής Δημοκρατίας για περιπτώσεις εικαζόμενων παραβάσεων των υποχρεώσεων εκ της Συνθήκης· από τις διαδικασίες αυτές ποιες έχουν τεθεί στο αρχείο, ποιες είχαν ως αποτέλεσμα να ζητηθεί από την Ιταλία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της και ποιες κατέληξαν στη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης;

(1)ΕΕ C 33 E της 6.2.2004, σελ. 79.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ITΕΕ C 51 E, 26/02/2004 (σελ. 108)
Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου