Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
2 maj 2003
P-1556/03
SKRIFTLIG FRÅGA från Maurizio Turco (NI) till kommissionen

 Ämne:  Förfaranden mot italienska företag och italienska staten enligt artiklarna 85 och 226 i EG-fördraget
 Svar 

Jag hänvisar till svaret på skriftlig fråga P-0770/03(1).

Enligt artikel 85 i EG-fördraget skall kommissionen "på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ och i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter, som skall ge kommissionen sitt bistånd, undersöka fall av förmodade överträdelser".

Enligt artikel 226 i EG-fördraget skall kommissionen, om den "anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt detta fördrag, (…) avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att ha givit den berörda staten tillfälle att inkomma med sina synpunkter".

Kan kommissionen besvara följande frågor:

Har den i enlighet med artikel 85 i EG-föredraget under innevarande valperiod undersökt fall av förmodade överträdelser från italienska företags sida? Hur många fall och vilka förmodade överträdelser är det fråga om? Har undersökningen utförts på begäran av en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ? Vilka förfaranden är fortfarande oavslutade?
Hur många, och vilka, fall av förmodad underlåtenhet att uppfylla en skyldighet enligt fördraget från italienska statens sida har kommissionen i enlighet med artikel 226 i EG-föredraget undersökt under innevarande valperiod? Vilka fall har avskrivits? Vilka fall har föranlett kommissionen att ge den italienska staten tillfälle att inkomma med sina synpunkter, och vilka fall har föranlett kommissionen att avge ett motiverat yttrande?

(1)EUT C 33 E, 6.2.2004, s. 79.

Frågans originalspråk: ITEGT C 51 E, 26/02/2004 (s. 108)
Senaste uppdatering: 3 mars 2004Rättsligt meddelande