Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
19. marraskuuta 2003
P-3519/03
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Maurizio Turco (NI) komissiolle

 Aihe:  Italian tasavallan hallituksen odottamaton ja yksipuolinen päätös luoda Scanzano Jonicon kuntaan radioaktiivisten jätteiden varastointialue
 Vastaus 

Italian hallitus hyväksyi 13. marraskuuta asetuksen Italian maaperällä olevan radioaktiivisen jätteen välittömästä keräämisestä Materan maakunnassa sijaitsevaan Scanzano Jonicon kuntaan rakennettavaan valtakunnalliseen varastoon. Kyseiseen kuntaan on tarkoitus kuljettaa noin 60 000 kuutiometriä italialaisista laitoksista ja tutkimustoiminnasta peräisin olevaa luokkiin 2 a ja 3 a kuuluvaa ydinjätettä, eli jätettä, joka on vaarallista pitkän tai keskipitkän ajan.
Italian hallituksen päätös tehtiin odottamatta ja yksipuolisesti.
Vaikka 27. marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/618/Euratom(1) on sisällytetty Italian lainsäädäntöön 17. maaliskuuta 1995 annetun asetuksen 230 luvussa X ("säteilyvaaratilanteet"), täytäntöönpanoasetuksia ei ole vieläkään annettu seuraavista asioista:
a) pysyvä tiedotuskomitea, jonka tehtävänä on valmistella ennaltavarautumista koskevia tietoja ja osoittaa asianmukaiset tiedotusvälineet näiden tietojen levittämiseksi (133 artikla),
b) päätös viranomaisista ja tahoista, joiden tehtävänä on levittää ennaltavarautumista koskevia tietoja (134 artikla),
c) tapaukset, joissa on pantava täytäntöön hätäsuunnitelmia radioaktiivisen materiaalin kuljettamiseksi, ja näitä suunnitelmia koskevat ohjeet (125 artikla).

Euroopan komissio rahoittaa 743 miljoonalla eurolla tavoitteeseen 1 kuuluvaa ohjelmaa Basilicatan alueella ajanjaksolla 2000—2006. Basilicataa koskevan alueellisen toimintasuunnitelman 2 luvussa (Kehitysstrategia) todetaan, että kestävä kehitys on Basilicataa koskevan alueellisen toimenpideohjelman perusvalinta. Ohjelmassa annetaan erityistä painoa toimintatavoille, joilla pyritään suoraan ja alakohtaisesti ympäristön säilyttämiseen (ekojärjestelmien säilyttäminen, maaperän suojelu, vedenkäyttö, jätteiden käsittely), ja tunnustetaan, että kestävä kehitys on välttämätöntä alueen myönteistä kuvaa ja taloudellista lisäarvoa ajatellen. Lisäksi alueen kuvauksessa todetaan, että suurin osa työpaikoista on maataloustuotteiden (hedelmät, vihannekset ja eläinperäiset tuotteet) jalostusteollisuudessa.

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä Italian tasavallan suhteen, kun tämä on odottamatta ja yksipuolisesti hyväksynyt edellä mainitun päätöksen, mutta ei ole vielä hyväksynyt yhteisön direktiivin 89/618/Euratom täytäntöönpanoasetuksia?
Onko Italian hallituksen päätös keskittää ydinjätteiden varastointi Basilicataan komission mielestä vastoin alueen luonnetta, jota kuvataan rahoituksen ja Euroopan unionin rahoittamien kehityssuuntausten perustana olevissa asiakirjoissa, ja jos on, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä?

(1)EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31.

Kysymyksen alkukieli: ITEYVL C 782 E, 27/03/2004 (s. 231)
Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2005Oikeudellinen huomautus