Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
12 Φεβρουαρίου 2004
P-0524/04
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Eluned Morgan (PSE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Το Σύνταγμα
 Απάντηση/απαντήσεις 

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι, εάν ένα κράτος μέλος διαιρεθεί στα δύο λόγω του ότι μια περιοχή ανέκτησε δημοκρατικά την ανεξαρτησία της, θα ισχύσει το προηγούμενο που δημιούργησε η Αλγερία;

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τί ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της Αλγερίας;

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει εάν μια νεοανακηρυχθείσα ανεξάρτητη περιοχή θα πρέπει να αποσυρθεί από την ΕΕ και, στη συνέχεια, να υποβάλει αίτηση ζητώντας την επανασύνδεσή της;

Μια τέτοια είδους αίτηση θα απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση στο πλαίσιο μιας ΔΚΔ, καθώς και την ομόφωνη συγκατάθεση των 25 κρατών μελών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου