Procedure : 2006/0048(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0416/2007

Indgivne tekster :

A6-0416/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2007 - 3.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0600

BETÆNKNING     *
PDF 149kWORD 74k
6. november 2007
PE 382.507v01-00 A6-0416/2007

om forslag til Rådets beslutning om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

(KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Johannes Blokland

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
  BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart

mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og

Kongeriget Marokko på den anden

(KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets beslutning (KOM(2006)0145),

–   der henviser til afgørelse 2006/959/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 4. december 2006 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden(1),

–   der henviser til Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dens medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden(2),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0333/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0416/2007),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Kongeriget Marokkos regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 386 af 29.12.2006, s. 55.

(2)

EUT L 386 af 29.12.2006, s. 57.


BEGRUNDELSE

GENEREL BAGGRUND

I marts 2005 fremlagde Kommissionen en meddelelse om luftfartsforbindelser(1), som i juni samme år blev fulgt op af Rådets konklusioner. Disse tekster fastsætter et ambitiøst handlingsprogram med henblik på at udvikle Fællesskabets luftfartsforbindelser og definerer de tre grundpiller, den europæiske politik skal bygges på:

1) At sikre de eksisterende bilaterale aftalers retssikkerhed, navnlig ved tilføjelse af nye udpegningsbestemmelser(2). Den fælles indsats fra Kommissionen og medlemsstaternes side har allerede givet positive resultater - 430 traktater er således blevet ændret i medlemsstaterne.

2) At videreudvikle det fælles europæiske luftfartsområde. I kraft af dette område indarbejder nabolandene de europæiske retsregler, først og fremmest reglerne om sikkerhedsbeskyttelse, i deres egen lovgivning. Der er blevet indgået en meget vigtig aftale med de vestlige Balkanlande. Marokko-aftalen er den anden aftale under det fælles europæiske luftfartsområde og den første, der er blevet undertegnet med et land uden for det europæiske kontinent. Det fælles europæiske luftfartsområde forventes at ville omfatte alle Unionens nabolande inden 2010.

3) At indgå en række nye samlede aftaler inden for luftfart med to uadskillelige formål, nemlig på den ene side at åbne markederne, hvilket vil skabe nye økonomiske perspektiver, og på den anden side at indlede en proces for at opnå regulatorisk konvergens, hvilket vil sikre tilfredsstillende rammer med tilstrækkeligt retfærdige og rimelige konkurrencevilkår.

Denne luftfartsaftale indgår i det privilegerede partnerskab som led i Barcelona-processen mellem EU og landene omkring Middelhavet. Hovedmålene med dette partnerskab, der gennemføres via aftalen, er åbning af markederne og retfærdige markedsvilkår, men også øget sikkerhedsbeskyttelse, flyvesikkerhed og hensyn til miljøet samt støtte til disse lande i udviklingen af deres luftfartssektor. EU bør stræbe mod lignende partnerskaber med de øvrige middelhavsnaboer, idet der eventuelt må tages hensyn til særlige forhold i visse lande.

BAGGRUND OG RESUMÉ AF AFTALEN

På grundlag af et mandat, som Rådet (transport) udstedte den 10. december 2004, indledte Kommissionen i maj 2005 forhandlinger om en Euro-Middelhavs-luftfartsaftale med Marokko. Der har været afholdt seks forhandlingsmøder.

Aftalen er en såkaldt samlet aftale. Den tilhører den nye generation af luftfartsaftaler og er af samme type som den aftale, der er ved at blive forhandlet på plads med USA. Den blev undertegnet og paraferet den 12. december 2006 for midlertidig anvendelse og skal endeligt indgås.

Aftalen indskrænker sig ikke til åbning af markederne. Den omfatter endvidere en generel tilnærmelse af lovgivningerne mellem de to parter, navnlig omkring den europæiske lovgivnings nøgleelementer på luftfartsområdet, herunder inden for områderne sikkerhedsbeskyttelse, økonomisk regulering og især konkurrence, luftfartskontrol og forbrugerbeskyttelse. Den indeholder endvidere en ganske vidtgående bestemmelse om krydsinvesteringer på begge sider af Middelhavet.

Selve åbningen af markederne mellem Marokko og EU skal ske gradvist. Den samlede aftale omfatter to faser og træder midlertidigt i kraft straks ved undertegnelsen.

Fase 1: Den regulatoriske konvergens begynder allerede i fase 1. Forbuddet mod statsstøtte og de overordnede konkurrenceregler finder ligeledes anvendelse allerede i fase 1. Med hensyn til markedsadgangen omfatter fase 1 følgende elementer:

For så vidt angår de marokkanske luftfartsselskaber:

· ubegrænsede rettigheder under tredje/fjerde frihedsrettighed mellem Marokko og EU;

· ret til at flyve fra et hvilket som helst sted i Marokko til et hvilket som helst sted i Europa;

For så vidt angår de europæiske luftfartsselskaber:

· ubegrænsede rettigheder under tredje/fjerde frihedsrettighed mellem EU og Marokko;

· ret til at flyve fra et hvilket som helst sted i Europa til et hvilket som helst sted i Marokko.

Et marokkansk selskab kan f.eks. flyve ubegrænset mellem Casablanca og Stockholm eller oprette en ny linje mellem Marrakech og Napoli. De administrative procedurer reduceres til et minimum.

Fase 2: For at fase 2 kan indledes, skal Marokko på tilfredsstillende vis have gennemført den relevante europæiske lovgivning. Denne relevante europæiske lovgivning omfatter det væsentligste af omkring 28 forordninger og direktiver (f.eks. inden for områderne arbejdsmarkedsforhold, luftfartskontrol, boardingafvisning, miljørestriktioner eller støjrelaterede restriktioner osv.).

Med hensyn til markedsadgangen omfatter fase 2 følgende elementer:

For så vidt angår de marokkanske luftfartsselskaber:

· løbende trafikrettigheder, der henhører under femte frihedsrettighed i Europa;

For så vidt angår de europæiske luftfartsselskaber:

· passagertrafikrettigheder, der henhører under femte frihedsrettighed, efter Marokko til de lande, der er omfattet af naboskabspolitikken;

· fragttrafikrettigheder, der henhører under femte frihedsrettighed, efter Marokko, uden restriktioner.

Et marokkansk luftfartsselskab kan f.eks. flyve mellem Casablanca og Madrid og derefter fortsætte til Dublin med nye passagerer, der er kommet om bord i Madrid og skal til Irland, hvilket vil være med til at rentabilisere ruten.

Det fælles udvalg: I fase 1 nedsættes der et fælles organ mellem EU og Marokko, der skal drøfte sager af betydning for aftalens gennemførelse og træffe afgørelse om, hvilken ny lovgivning der skal være omfattet af den. Dette fælles udvalg vil søge måder at udvikle aftalen på, drøfte arbejdsmarkedsmæssige spørgsmål og økonomiske forslag vedrørende ejerskab og kontrol.

Ordførerens holdning

Denne aftale er den første samlede luftfartsaftale mellem Fællesskabet og et land uden for EU. Den indgås inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik, hvor Fællesskabet ønsker at styrke sine forbindelser med nabolandene.

Denne aftale rækker på flere punkter videre end luftfartsaftalen mellem EU og USA, som har den samme struktur. Det gælder i særdeleshed artiklerne om regulatorisk samarbejde og investering.

Aftalen omfatter den gældende EU-lovgivning inden for områderne luftfartssikkerhed, lufttrafikstyring, miljø, forbrugerbeskyttelse, edb-reservationssystemer og arbejdsmarkedsforhold. Der er ikke medtaget nogen EU-lovgivning om sikkerhedsbeskyttelse i aftalen. Parterne har i stedet aftalt fælles standarder inden for dette område.

Denne aftale udmønter sig i en udvidelse af det europæiske indre luftfartsmarked, som kan være i alle de berørte parters interesse, da en sådan udvidelse øger det europæiske marked for lufttransport af passagerer og fragt. Det er positivt, at Kommissionen har til hensigt at indgå lignende aftaler med andre nabolande. For øjeblikket er der indgået en samlet aftale med de vestlige Balkanlande, og om kort tid vil der blive indledt forhandlinger med Ukraine. Det forventes, at der efterfølgende vil blive indledt forhandlinger med andre lande. De kommende aftaler vil sandsynligvis blive bygget op omkring denne model.

Det er unødvendigt at sige, at resultatet af forhandlinger om denne slags aftaler i vid udstrækning afhænger af forhandlingsparternes viden og erfaring.

I denne forbindelse vil ordføreren gerne opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte den viden, den europæiske luftfartssektor ligger inde med, når de iværksætter nye foranstaltninger inden for rammerne af denne aftale, og når de forhandler nye aftaler på plads.

Ordføreren foreslår derfor, at der afgives en positiv udtalelse om denne luftfartsaftale med Kongeriget Marokko.

(1)

"En dagsorden for EU's luftfartspolitik over for tredjelande", KOM(2005) 79.

(2)

Ifølge bestemmelsen om fællesskabsudpegning kan ethvert EU-luftfartsselskab, der er etableret i den pågældende medlemsstat, udpeges til at drive luftfart i medfør af aftalen.


PROCEDURE

Titel

Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om lufttrafik

Referencer

KOM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)

Dato for høring af EP

5.10.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.10.2007

Ordfører

       Dato for valg

Johannes Blokland

2.5.2006

 

 

Oprindelig ordfører

Patrick Louis

 

 

Behandling i udvalg

10.4.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.5.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Leopold Józef Rutowicz, Salvatore Tatarella

Dato for indgivelse

6.11.2007

Seneste opdatering: 29. november 2007Juridisk meddelelse