Menettely : 2006/0048(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0416/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0416/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2007 - 3.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0600

MIETINTÖ     *
PDF 142kWORD 74k
6. marraskuuta 2007
PE 382.507v02-00 A6-0416/2007

ehdotuksesta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon Kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä

(KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Johannes Blokland

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä

(KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0145),

–   ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa 4. joulukuuta 2006 kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen 2006/0959/EY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta,(1)

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen,(2)

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0333/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0416/2007),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 386, 29.12.2006, s. 55.

(2)

EUVL L 386, 29.12.2006, s. 57.


PERUSTELUT

YLEINEN TAUSTATILANNE

Euroopan komissio esitteli maaliskuussa 2005 tiedonannon ilmailusuhteista lentoliikenteen alalla(1). Tiedonantoa seurasi saman vuoden kesäkuussa aihetta käsittelevät ministerineuvoston päätelmät. Näissä teksteissä hahmotellaan kunnianhimoinen toimintaohjelma, jonka mukaisesti yhteisön ilmailusuhteita kehitetään, ja määritetään kolme pilaria, joille Euroopan harjoittama politiikka perustuu:

1)        taataan olemassa olevien kahdenvälisten sopimusten oikeusvarmuus erityisesti lisäämällä niihin uusia nimeämislausekkeita(2); komission ja jäsenvaltioiden yhteiset toimet ovat jo johtaneet merkittäviin tuloksiin: 430 jäsenvaltioiden tekemää sopimusta on muutettu.

2)        kehitetään laajemmin yhteistä eurooppalaista ilmatilaa. Tämä merkitsee sitä, että myös naapurimaat liittyvät noudattamaan Euroopan unionin sääntöjä alkaen turvallisuussäännöistä. Asiasta on tehty tärkeä sopimus Länsi-Balkanin maiden kanssa. Marokon kanssa tehtävä sopimus on toinen yhteiseen ilmatilaan liittyvä sopimus ja ensimmäinen sopimus, joka allekirjoitetaan Euroopan mantereen ulkopuolisen maan kanssa. Yhteisen eurooppalaisen ilmatilan on määrä kattaa kaikki unionin naapurimaat vuoteen 2010 mennessä.

3)        tehdään uusia yleisiä ilmailusopimuksia, joissa vahvistetaan kaksi erottamattomasti toisiinsa liittyvää tavoitetta: markkinoiden avaaminen uusien taloudellisten tilaisuuksien luomiseksi ja sääntelyn lähentymisprosessi, joka takaa tyydyttävät toimintapuitteet ja joka varmistaa riittävän oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailun edellytykset.

Ilmailusopimus tehdään EU:n ja Välimeren alueen naapurimaiden välisen Barcelonan prosessin mukaisen etuuskumppanuusjärjestelyn puitteissa. Sopimuksessa vahvistetut kumppanuuden tavoitteet ovat markkinoiden avaaminen ja yhtäläiset markkinoille pääsyn edellytykset, mutta myös turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason parantaminen sekä kyseisten maiden ilmailusektorin kehittämisen tukeminen. Vastaavaan kumppanuusjärjestelyyn pitäisi pyrkiä myös muiden Välimeren alueella sijaitsevien yhteisön naapurimaiden kanssa sopimalla tarvittaessa tiettyihin maihin sovellettavista erityisedellytyksistä.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin liikenneministerineuvoston myönnettyä komissiolle 10. joulukuuta 2004 tarvittavat valtuudet se aloitti Marokon kanssa toukokuussa 2005 neuvottelut Euro–Välimeri-ilmailupalvelusopimuksesta. Kumppanit kokoontuivat neuvottelemaan kuusi kertaa.

Sopimus on ns. yleinen sopimus. Se on vastaava uuden sukupolven ilmailusopimus kuin sopimus, jota viimeistellään parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus allekirjoitettiin ja parafoitiin 12. joulukuuta 2006 väliaikaisesti sovellettavaksi, ja se on vielä vahvistettava lopullisesti.

Sopimuksessa ei sovita pelkästään markkinoiden avaamisesta, vaan sillä lähennetään myös yleisesti osapuolten lainsäädäntöjä erityisesti eurooppalaisen ilmailulainsäädännön keskeisten kohtien osalta, joita ovat turvallisuus, taloudellinen sääntely ja erityisesti kilpailun sääntely, lennonvalvonta ja kuluttajansuoja. Lisäksi siihen sisältyy melko edistyksellinen lauseke Välimeren ylittävistä molemmansuuntaisista investoinneista.

Markkinoiden avaaminen Marokon ja Euroopan unionin välillä tapahtuu asteittain. Yleiseen sopimukseen sisältyy kaksi vaihetta, ja se tulee voimaan väliaikaisesti heti allekirjoittamisen jälkeen:

Vaihe 1: Sääntelyn lähentäminen aloitetaan ensimmäisessä vaiheessa. Myös valtiontukien kieltoa ja laajoja kilpailusääntöjä sovelletaan heti ensimmäisessä vaiheessa. Markkinoille pääsyn osalta ensimmäinen vaihe käsittää seuraavat osatekijät:

marokkolaiset liikenteenharjoittajat:

·         rajoittamattomat kolmannet/neljännet vapaudet Marokon ja Euroopan unionin välillä,

·         oikeus liikennöidä mistä tahansa kohteesta Marokossa mihin tahansa kohteeseen Euroopassa.

eurooppalaiset liikenteenharjoittajat:

·         rajoittamattomat kolmannet/neljännet vapaudet Euroopan unionin ja Marokon välillä,

·         oikeus liikennöidä mistä tahansa kohteesta Euroopassa mihin tahansa kohteeseen Marokossa.

Marokkolainen lentoyhtiö voi esimerkiksi lentää rajoituksetta Casablancan ja Tukholman välillä tai perustaa uuden reitin Marrakechista Napoliin. Hallinnolliset menettelyt karsitaan mahdollisimman vähäisiksi.

Vaihe 2: Vaiheen 2 alkamisen edellytyksenä on se, että Marokko noudattaa asiaankuuluvaa eurooppalaista lainsäädäntöä tyydyttävällä tavalla. Asiaankuuluva eurooppalainen lainsäädäntö kattaa 28 asetuksen ja direktiivin pääasiallisen sisällön (esimerkiksi sosiaalioikeus, lennonvalvonta, lennolle pääsyn epääminen, ympäristö- ja melurajoitukset jne.).

Markkinoille pääsyn osalta toinen vaihe käsittää seuraavat osatekijät:

marokkolaiset liikenteenharjoittajat:

·         viidennen vapauden mukaiset jatkoliikennöintioikeudet Euroopassa,

eurooppalaiset liikenteenharjoittajat:

·         viidennen vapauden mukaiset matkustajaliikenneoikeudet Marokosta naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin maihin,

·         viidennen vapauden mukaiset rahtiliikenneoikeudet Marokosta eteenpäin ilman rajoituksia.

Marokkolainen lentoyhtiö voi esimerkiksi lentää Casablancasta Madridiin ja jatkaa sen jälkeen Dubliniin otettuaan Madridista kyytiin Irlantiin haluavia matkustajia, jotta reitti olisi kannattavampi.

Sekakomitea: Heti ensimmäisessä vaiheessa perustetaan EU:n ja Marokon yhteinen elin, jossa keskustellaan sopimuksen soveltamisesta ja päätetään mahdollisten muiden lainsäädännön osien ottamisesta mukaan sopimuksen piiriin. Sekakomitean tehtävänä on kehittää sopimusta ja käsitellä sen sosiaalisia haasteita sekä lentoyhtiöiden omistukseen ja valvontaan liittyviä taloudellisia kysymyksiä.

Esittelijän kanta

Sopimus on ensimmäinen ns. yleinen ilmailusopimus yhteisön ja Euroopan ulkopuolisen kolmannen maan kanssa. Se on luotu Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa, jonka mukaisesti yhteisö haluaa lujittaa suhteitaan naapurimaihin.

Sopimus menee tiettyjen kohtien osalta pidemmälle kuin EU:n ja Yhdysvaltain välinen rakenteeltaan vastaava sopimus. Erityisesti tämä koskee sääntely-yhteistyötä ja investointeja käsitteleviä artikloja.

Sopimus käsittää nykyisen EU:n lainsäädännön ilmailun turvallisuudesta, lentoliikenteen hallinnasta, ympäristöstä, kuluttajansuojasta, tietokonepohjaisista varausjärjestelmistä ja sosiaalikysymyksistä. EU:n turvallisuuslainsäädäntöä siihen ei sisälly, sillä osapuolet ovat sopineet tällä alalla yhteisistä vaatimuksista.

Sopimuksen seurauksena Euroopan sisäiset ilmailumarkkinat laajenevat, mikä hyödyttää kaikkia asianomaisia osapuolia, sillä se kasvattaa Euroopan lentomatkustaja- ja lentorahtimarkkinoita. On hyvä ajatus, että komissio aikoo tehdä vastaavia sopimuksia muiden naapurimaiden kanssa. Toistaiseksi on tehty yleinen sopimus Länsi-Balkanin maiden kanssa, ja neuvottelut Ukrainan kanssa alkavat lähitulevaisuudessa. Muiden maiden kanssa alettaneen neuvotella myöhemmin. Tulevat sopimukset perustuvat todennäköisesti tähän malliin.

Tämänkaltaisia sopimuksia koskevien neuvottelujen tulokset riippuvat luonnollisesti suuressa määrin neuvottelijoiden osaamisesta ja kokeneisuudesta.

Esittelijä kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään EU:n ilmailusektorin asiantuntemusta toteuttaessaan jatkotoimia tämän sopimuksen puitteissa tai neuvotellessaan uusista sopimuksista.

Esittelijä suosittelee myönteisen kannanoton esittämistä Marokon kuningaskunnan kanssa solmittavasta ilmailusopimuksesta.

(1)

”Komission tiedonanto yhteisen ilmailupolitiikan kehittämisestä”, KOM(2005)0079.

(2)

Yhteisön nimeämislausekkeen nojalla jokainen asianomaisen jäsenvaltion alueelle säännönmukaisesti sijoittautunut yhteisön liikenteenharjoittaja voidaan nimetä harjoittamaan sopimuksen alaista toimintaa.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Marokon välinen Euro-Välimeri-sopimus lentoliikenteen alalla

Viiteasiakirjat

KOM(2006)01452006/0048(CNS) – C6-0333/2007

EP:n kuuleminen (pvä)

5.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.10.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Johannes Blokland

2.5.2006

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Patrick Louis

 

 

Valiokuntakäsittely

10.4.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Leopold Józef Rutowicz, Salvatore Tatarella

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.11.2007

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2007Oikeudellinen huomautus