Procedūra : 2007/2280(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0139/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0139/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/06/2008 - 3.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0292

ZIŅOJUMS     
PDF 126kWORD 59k
2008. gada 9. aprīļa
PE 400.663v02-00 A6-0139/2008

par bezvēsts pazudušajiem Kiprā — pasākumi pēc Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. marta rezolūcijas

(2007/2280(INI))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Ewa Klamt

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 REZULTĀTI GALĪGAJAM BALSOJUMAM KOMITEJĀ

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par bezvēsts pazudušajiem Kiprā — pasākumi pēc Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. marta rezolūcijas

(2007/2280(INI))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā 2007. gada 15. marta rezolūciju par bezvēsts pazudušajiem Kiprā(1),

–    ņemot vērā attiecīgos ANO ģenerālsekretāra ziņojumus(2), ANO Drošības padomes rezolūcijas(3) un starptautiskās iniciatīvas, lai noskaidrotu Kiprā bezvēsts pazudušo personu likteni(4),

–    ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada 10. maija(5) un 2008. gada 10. janvāra(6) spriedumus saistībā ar Kiprā bezvēsts pazudušajām personām,

 ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–    ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0139/2008),

A.  tā kā, apmeklējot ekshumācijas vietas, divkopienu antropoloģisko laboratoriju un Kiprā bezvēsts pazudušo personu ģimenes, Bezvēsts pazudušo komitejas ziņotāja vienīgais mērķis bija izpētīt pazudušo personu (Kipras grieķu un Kipras turku) problēmas cilvēcīgo aspektu, kas saistīts ar pazudušo personu piederīgo tiesībām noskaidrot viņu likteni;

B.   tā kā vēl joprojām cieš bezvēsts pazudušo personu ģimenes, kuras gadu desmitiem ir neziņā par mīļoto radinieku likteni, un tā kā šī iemesla dēļ ir jādara viss iespējamais, lai steidzamā kārtā, kamēr aculiecinieki vēl spēj sniegt liecības, veiktu izmeklēšanas;

C.  tā kā kopš 2004. gada Bezvēsts pazudušo komiteja Kiprā ir guvusi panākumus, ekshumējot un identificējot mirstīgās atliekas, un tā kā tā pauž apņēmību gūt lielākus panākumus, kas ir iespējams tikai tad, ja tiek palielināta šīs komitejas veiktspēja, it īpaši ekspedīcijām uz vietas;

D.  tā kā kopš 2006. augusta tiek īstenots Bezvēsts pazudušo komitejas projekts par mirstīgo atlieku ekshumāciju, identifikāciju un atgriešanu piederīgajiem un tā kā līdz šim ir ekshumētas apmēram 373 cilvēku mirstīgās atliekas, no kurām iespējamās identifikācijas nolūkos 262 ir izanalizētas Bezvēsts pazudušo komitejas antropoloģiskajā laboratorijā;

E.   tā kā Kipras Neiroloģijas un ģenētikas institūta Tiesmedicīniskās ģenētikas laboratorijai uzticēja uzdevumu identificēt ekshumēto kaulu atliekas, izmantojot DNS tipa noteikšanas metodes, un tā kā pirmos paraugus nodeva 2007. gada maijā;

F.   tā kā 2007. jūnijā veiksmīgi identificēja pirmās atliekas un tā kā līdz šim ar šī procesa palīdzību ir identificētas 83 personu mirstīgās atliekas, kuras ekshumēja Bezvēsts pazudušo komitejas projekta ietvaros;

G.  tā kā vislielākais vienreizējais finansiālais atbalsts Bezvēsts pazudušo komitejai, proti 1,5 miljoni eiro, attiecas uz periodu tikai līdz 2008. gada beigām un to piešķīra kā daļu no ES finansiālā atbalsta Kipras turku kopienai;

H.  tā kā īpaši jāatzīmē konstruktīvā sadarbība starp Bezvēsts pazudušo komitejas Kipras grieķu un Kipras turku locekļiem, kā arī veiksmīgā sadarbība starp Kipras grieķu un Kipras turku divkopienu komandām gan laboratorijā, gan ekspedīcijās uz vietas,

1.   aicina iesaistītās puses turpināt godīgo un patieso sadarbību, kuras mērķis ir ātri pabeigt izmeklēšanu, lai noskaidrotu visu Kiprā bezvēsts pazudušo personu likteni un pilnībā īstenotu Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada 10. maija spriedumu;

2.   aicina iesaistītās puses un visus, kuru rīcībā ir vai var būt informācija vai pierādījumi, kas gūti no personīgām zināšanām, arhīviem, kaujas ziņojumiem vai apcietinājuma vietu dokumentiem, nodot šo informāciju vai pierādījumus Bezvēsts pazudušo komitejai, tādējādi palīdzot paātrināt tās darbu;

3.   atbalsta finansiāla atbalsta piešķiršanu Bezvēsts pazudušo komitejas darbam pēc 2009. gada un uzskata, ka Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2009. gadam ir svarīgi paredzēt papildu summu 2 miljonu apmērā;

4.   aicina Padomi un Komisiju panākt vienošanas par šo turpmāko finansiālo atbalstu 2009. gadam, lai Bezvēsts pazudušo komiteja varētu ne tikai turpināt tās darbu, bet arī palielināt veiktspēju, jo īpaši ekspedīcijās uz vietas, noalgot vairāk zinātnieku un ieguldīt līdzekļus ekipējumā;

5.   aicina dalībvalstis arī turpmāk sniegt atbalstu;

6.   aicina Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju arī turpmāk nodarboties ar jautājumu par bezvēsts pazudušajiem Kiprā un iesniegt gada ziņojumus;

7.   ļauj referentam un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai darīt visu nepieciešamo, lai pārliecinātu visas puses godīgi un aktīvi veicināt izmeklēšanu ar mērķi noskaidrot katras pazudušās personas likteni;

8.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, Kipras, Turcijas, Grieķijas un Apvienotās Karalistes valdībām un parlamentiem, kā arī Bezvēsts pazudušo komitejai.

(1)

  OV C 301 E, 13.12.2007., 243. lpp.

(2)

  Jo īpaši pēdējo ziņojumu par ANO darbību Kiprā (S/2007/699), IV nodaļa.

(3)

  Jo īpaši 2007. gada 14. decembra rezolūciju Nr. 1789 (2007).

(4)

  Komiteja, kas nodarbojas ar bezvēsts pazudušajām personām Kiprā: http://www.cmp-cyprus.org

(5)

  Kipra pret Turciju, Nr. 25781/94, Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2001-IV.

(6)

  Varnava un citi pret Turciju, Nr. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 un 16073/90; tiek gaidīta apelācija.


REZULTĀTI GALĪGAJAM BALSOJUMAM KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

27.3.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

37

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 16. aprīļaJuridisks paziņojums