Menettely : 2013/0264(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0169/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0169/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0280

MIETINTÖ     ***I
PDF 693kWORD 808k
12. maaliskuuta 2014
PE 522.958v02-00 A7-0169/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta

(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Diogo Feio

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta

(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0547),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0230/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon 5. helmikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0169/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Direktiivi 2007/64/EY hyväksyttiin joulukuussa 2007 komission joulukuussa 2005 tekemän ehdotuksen perusteella. Vähittäismaksumarkkinoille on sen jälkeen ilmaantunut merkittäviä teknisiä innovaatioita sähköisten ja mobiilimaksujen määrän nopean kasvun ja uudentyyppisten maksupalveluiden markkinoilletulon myötä.

(2) Direktiivi 2007/64/EY hyväksyttiin joulukuussa 2007 komission joulukuussa 2005 tekemän ehdotuksen perusteella. Vähittäismaksumarkkinoille on sen jälkeen ilmaantunut merkittäviä teknisiä innovaatioita sähköisten ja mobiilimaksujen määrän nopean kasvun ja uudentyyppisten maksupalveluiden markkinoilletulon myötä, mikä asettaa kyseenalaiseksi nykyisen kehyksen.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Maksupalveluita koskevan unionin lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelu ja erityisesti direktiivin 2007/64/EY vaikutusten arviointi ja komission vihreää kirjaa ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille”24 koskenut kuuleminen ovat osoittaneet, että nämä kehityssuuntaukset ovat nostaneet esiin merkittäviä sääntelyhaasteita. Maksumarkkinoiden tärkeät alat, erityisesti kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen alat, ovat usein edelleen pirstoutuneet kansallisten rajojen mukaan. Monet innovatiiviset maksutuotteet tai -palvelut eivät kuulu joko lainkaan tai suurelta osin direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan. Direktiivin 2007/64/EY soveltamisala ja erityisesti sen ulkopuolelle jätetyt seikat, kuten tiettyjen maksuihin liittyvien toimintojen jättäminen yleisten sääntöjen ulkopuolelle, ovat osoittautuneet joissakin tapauksissa liian moniselitteisiksi, yleisiksi tai yksinkertaisesti vanhentuneiksi ottaen huomioon markkinakehitys. Tämä on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta, mahdollisia turvallisuusriskejä maksuketjussa ja puutteita kuluttajansuojassa tietyillä aloilla. Innovatiivisten ja helppokäyttöisten digitaalisten maksupalveluiden käytön laajentaminen siten, että ne tarjoaisivat kuluttajille ja vähittäismyyjille tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja turvallisia maksutapoja unionissa, on osoittautunut vaikeaksi.

(3) Maksupalveluita koskevan unionin lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelu ja erityisesti direktiivin 2007/64/EY vaikutusten arviointi ja komission vihreää kirjaa ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille”24 koskenut kuuleminen ovat osoittaneet, että nämä kehityssuuntaukset ovat nostaneet esiin merkittäviä sääntelyhaasteita. Maksumarkkinoiden tärkeät alat, erityisesti kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen alat, ovat usein edelleen pirstoutuneet kansallisten rajojen mukaan. Monet innovatiiviset maksutuotteet tai -palvelut eivät kuulu joko lainkaan tai suurelta osin direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan. Direktiivin 2007/64/EY soveltamisala ja erityisesti sen ulkopuolelle jätetyt seikat, kuten tiettyjen maksuihin liittyvien toimintojen jättäminen yleisten sääntöjen ulkopuolelle, ovat osoittautuneet joissakin tapauksissa liian moniselitteisiksi, yleisiksi tai yksinkertaisesti vanhentuneiksi ottaen huomioon markkinakehitys. Tämä on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta, mahdollisia turvallisuusriskejä maksuketjussa ja puutteita kuluttajansuojassa tietyillä aloilla. Innovatiivisten, turvallisten ja helppokäyttöisten digitaalisten maksupalveluiden käytön laajentaminen siten, että ne tarjoaisivat kuluttajille ja vähittäismyyjille tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja turvallisia maksutapoja unionissa, on osoittautunut vaikeaksi. Tähän liittyy suuria myönteisiä mahdollisuuksia, joita olisi hyödynnettävä johdonmukaisemmin.

__________________

__________________

24 KOM(2012) 941 lopullinen.

24 KOM(2012) 941 lopullinen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Sähköisten maksujen yhdentyneiden sisämarkkinoiden toteuttaminen on olennaista, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat, kauppiaat ja yritykset voivat hyödyntää kaikki edut, jotka sisämarkkinat tarjoavat digitaalitalouden kehittymisen myötä.

(4) Turvallisten sähköisten maksujen yhdentyneiden sisämarkkinoiden toteuttaminen on olennaista, jotta voidaan tukea unionin talouden kasvua ja varmistaa, että kuluttajat, kauppiaat ja yritykset voivat hyödyntää maksupalveluiden valinnanvaran ja avoimuuden kaikki edut, jotka sisämarkkinat tarjoavat digitaalitalouden kehittymisen myötä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Olisi annettava uusia sääntöjä sääntelypuutteiden poistamiseksi samalla kun parannetaan oikeusvarmuutta ja varmistetaan, että lainsäädäntökehystä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. Sekä nykyisille että uusille markkinatoimijoille olisi turvattava tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä helpottaa uusien maksuvälineiden markkinoiden laajentamista ja antaa koko unionissa varmuuden kuluttajansuojan korkeasta tasosta näiden maksupalveluiden käytössä. Tämän odotetaan alentavan maksupalvelunkäyttäjien kustannuksia ja hintoja, laajentavan maksupalveluvalikoimaa ja lisäävän maksupalveluiden avoimuutta.

(5) Olisi annettava uusia sääntöjä sääntelypuutteiden poistamiseksi samalla kun parannetaan oikeusvarmuutta ja varmistetaan, että lainsäädäntökehystä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. Sekä nykyisille että uusille markkinatoimijoille olisi turvattava tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä helpottaa uusien maksuvälineiden markkinoiden laajentamista ja antaa koko unionissa varmuuden kuluttajansuojan korkeasta tasosta näiden maksupalveluiden käytössä. Tämän odotetaan lisäävän koko maksujärjestelmän tehokkuutta ja alentavan maksupalvelunkäyttäjien kustannuksia ja hintoja, laajentavan maksupalveluvalikoimaa ja lisäävän maksupalveluiden avoimuutta sekä vahvistavan kuluttajien luottamusta yhdenmukaistettuihin maksumarkkinoihin.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Yhtenäinen euromaksualue, SEPA, saavuttaa tärkeän virstanpylvään vuonna 2014, kun kansallisista euromääräisistä tilisiirroista ja suoraveloituksista siirrytään SEPA-järjestelmän mukaisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin. Euroalueen euromääräisten vähittäismaksujen yhdennettyjen, kilpailukykyisten, innovatiivisten ja tasapuolisten toimintaedellytysten kehitystä olisi jatkettava, jotta voidaan saavuttaa todelliset maksupalvelujen sisämarkkinat unionissa. Tätä jatkuvaa kehitystä olisi ylläpidettävä entistä vahvemmalla hallinnolla Euroopan keskuspankin (EKP) johdolla. EKP:n ilmoituksen mukaisesti perustettavalla euromääräisiä vähittäismaksuja käsittelevällä neuvostolla (ERPB), SEPA-neuvoston toiminnan jatkajalla, olisi edistettävä tämän tavoitteen saavuttamista. ERPB:n, jonka kokoonpanossa otetaan tasapuolisemmin huomioon maksumarkkinoiden kysyntä- ja tarjontapuolen edut, olisi varmistettava SEPA-hankkeen tulevaa suuntaa, hankkeen tavoitteiden mahdollisia esteitä ja esteiden ratkaisukeinoja koskeva tehokas neuvonta sekä keinot, joilla voidaan edistää euromääräisiin vähittäismaksuihin liittyvää innovointia, kilpailua ja yhtenäistämistä Euroopan unionissa. Olisi myös tarkasteltava komission osallistumista tarkkailijana sen varmistamiseksi, että ERPB:n tehtävillä, kokoonpanolla ja toiminnalla tuetaan SEPA-hankkeen edistämistä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Sähköisiin maksuihin liittyvät turvallisuusriskit ovat kasvaneet viime vuosina, mikä johtuu sähköisten maksujen muuttumisesta teknisesti monimutkaisemmiksi, niiden määrän jatkuvasta kasvusta eri puolilla maailmaa ja uusien maksupalvelutyyppien ilmaantumisesta. Koska turvalliset ja varmat maksupalvelut ovat hyvin toimivien maksupalvelumarkkinoiden kannalta keskeinen edellytys, maksupalveluiden käyttäjillä olisi oltava riittävä suoja niihin liittyviä riskejä vastaan. Maksupalvelut ovat olennaisia ratkaisevan tärkeiden talouden ja yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle, ja sen vuoksi maksupalveluntarjoajat, kuten luottolaitokset, on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [pls insert number of NIS Directive after adoption]25 3 artiklan 8 kohdan mukaisiksi markkinatoimijoiksi.

(6) Sähköisiin maksuihin liittyvät turvallisuusriskit ovat kasvaneet viime vuosina, mikä johtuu sähköisten maksujen muuttumisesta teknisesti monimutkaisemmiksi, niiden määrän jatkuvasta kasvusta eri puolilla maailmaa ja uusien maksupalvelutyyppien ilmaantumisesta. Koska turvalliset ja varmat maksupalvelut ovat hyvin toimivien maksupalvelumarkkinoiden kannalta keskeinen edellytys, maksupalveluiden käyttäjillä olisi oltava riittävä suoja niihin liittyviä riskejä vastaan. Maksupalvelut ovat olennaisia ratkaisevan tärkeiden talouden ja yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle, ja sen vuoksi maksupalveluntarjoajat, kuten luottolaitokset, on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [lisätään tietoverkkoturvallisuutta koskevan direktiivin numero direktiivin hyväksymisen jälkeen]25 3 artiklan 8 kohdan mukaisiksi markkinatoimijoiksi. Tätä direktiiviä sovellettaessa on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava direktiivin 95/46/EY 16 ja 17 artiklassa vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia.

__________________

__________________

25 Toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa [päivämäärä] annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi XXXX/XX/EU (EUVL L x, s. x).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi XXXX/XX/EU, annettu … päivänä …kuuta …, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L x, s. x).

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Direktiivissä [pls insert number of NIS Directive after adoption] säädetään jäsenvaltioiden tasolla toteutettavista yleisistä toimenpiteistä, joiden lisäksi maksutapahtumiin liittyviin turvallisuusriskeihin olisi puututtava myös maksupalveluntarjoajien tasolla. Maksupalveluntarjoajien toteuttamien turvatoimien on tarpeen olla oikeassa suhteessa kyseisiin turvallisuusriskeihin. Olisi otettava käyttöön säännöllinen raportointimekanismi, jotta voidaan varmistaa, että maksupalveluntarjoajat antavat toimivaltaisille viranomaisille vuosittain ajantasaistettuja tietoja turvallisuusriskiensä arvioinnista ja (lisä)toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet kyseisten riskien torjumiseksi. Sen varmistamiseksi, että muille maksupalveluntarjoajille ja maksujärjestelmille aiheutuvat vahingot, kuten huomattavan häiriön ilmeneminen maksujärjestelmässä, ja käyttäjille aiheutuvat vahingot pidetään mahdollisimman vähäisinä, on olennaista, että maksupalveluntarjoajilla on velvollisuus raportoida merkittävistä turvapoikkeamista viipymättä Euroopan pankkiviranomaiselle.

(7) Direktiivissä [lisätään tietoverkkoturvallisuutta koskevan direktiivin numero direktiivin hyväksymisen jälkeen] säädetään jäsenvaltioiden tasolla toteutettavista yleisistä toimenpiteistä, joiden lisäksi maksutapahtumiin käytettäviin teknisiin järjestelmiin liittyviin turvallisuusriskeihin olisi puututtava myös maksupalveluntarjoajien tasolla ja heidän kustannuksellaan ja vastuullaan. Maksupalveluntarjoajien toteuttamien turvatoimien on tarpeen olla oikeassa suhteessa kyseisiin, palveluntarjoajien asiakkaisiin kohdistuviin turvallisuusriskeihin. Olisi otettava käyttöön säännöllinen raportointimekanismi, jotta voidaan varmistaa, että maksupalveluntarjoajat antavat toimivaltaisille viranomaisille vähintään kolme kertaa vuodessa ajantasaistettuja tietoja turvallisuusriskiensä arvioinnista ja (lisä)toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet kyseisten riskien vähentämiseksi. Sen varmistamiseksi, että muille maksupalveluntarjoajille ja maksujärjestelmille aiheutuvat vahingot, kuten huomattavan häiriön ilmeneminen maksujärjestelmässä, ja käyttäjille aiheutuvat vahingot pidetään mahdollisimman vähäisinä, on olennaista, että maksupalveluntarjoajilla on velvollisuus raportoida merkittävistä turvapoikkeamista viipymättä Euroopan pankkiviranomaiselle, jonka olisi vuosittain julkaistava kertomus unionin digitaalisten maksupalveluiden turvallisuudesta.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Jotta kuluttajat ymmärtäisivät direktiivin mukaiset oikeudet ja velvoitteet, heille olisi tiedotettava niistä selkeästi ja ymmärrettävästi. Komission olisi siksi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta laadittava kuluttajaystävällinen sähköinen esite, jossa esitetään selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla tämän direktiivin ja muun maksupalveluihin liittyvän unionin lainsäädännön mukaiset kuluttajien oikeudet ja velvoitteet. Tiedot olisi asetettava saataville komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/20101a perustetun Euroopan pankkiviranomaisen ja kansallisten pankkialan sääntelyviranomaisten verkkosivustoille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat asettavat esitteen kaikkien nykyisten ja uusien asiakkaidensa saataville maksutta alkuperäisessä muodossaan verkkosivustoillaan sekä paperimuodossa konttoreissaan, asiamiestensä toimistoissa ja yksiköissä, joille ne ovat ulkoistaneet toimintojaan.

 

_________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Maksupalveluita koskevaa tarkistettua sääntelykehystä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [XX/XX/XX].26 Kyseisellä asetuksella otetaan käyttöön säännöt, joita sovelletaan monen- ja kahdenvälisten toimitusmaksujen veloittamiseen kaikista kuluttajien pankki- ja luottokorttitapahtumista ja kyseisiin tapahtumiin perustuvista verkko- ja mobiilimaksuista, ja asetetaan rajoituksia tiettyjen liiketoimintasääntöjen käytölle korttitapahtumissa. Kyseisen asetuksen tarkoituksena on vauhdittaa edelleen korttipohjaisten maksujen tehokkaiden yhdentyneiden markkinoiden toteuttamista.

(8) Maksupalveluita koskevaa tarkistettua sääntelykehystä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [XX/XX/XX]26. Kyseisellä asetuksella otetaan käyttöön säännöt, joita sovelletaan monen- ja kahdenvälisten toimitusmaksujen veloittamiseen kaikista kuluttajien pankki- ja luottokorttitapahtumista ja kyseisiin tapahtumiin perustuvista verkko- ja mobiilimaksuista, ja poistetaan siten kansallisten maksumarkkinoiden välinen huomattava este sekä asetetaan rajoituksia tiettyjen liiketoimintasääntöjen käytölle korttitapahtumissa. Kyseisen asetuksen tarkoituksena on vauhdittaa edelleen korttipohjaisten maksujen tehokkaiden yhdentyneiden markkinoiden toteuttamista.

__________________

__________________

26 Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista [päivämäärä] annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [XX/XX/XX/] (EUVL L x, s. x).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [XX/XX/XX/], annettu … päivänä …kuuta …, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (EUVL L x, s. x).

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta eri jäsenvaltioissa ei noudatettaisi erilaisia lähestymistapoja kuluttajien haitaksi, tämän direktiivin avoimuussäännöksiä ja maksupalveluntarjoajia koskevia tietojenantovaatimuksia olisi sovellettava myös tapahtumiin, joissa maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueella, jäljempänä ’ETA’, ja joissa toinen maksupalveluntarjoaja sijaitsee ETA:n ulkopuolella. On myös aiheellista ulottaa avoimuus- ja tietojenantosäännösten soveltaminen kaikkien valuuttojen määräisiin tapahtumiin ETA:ssa sijaitsevien maksupalveluntarjoajien välillä.

(9) Jotta eri jäsenvaltioissa ei noudatettaisi erilaisia lähestymistapoja kuluttajien haitaksi, tämän direktiivin avoimuussäännöksiä ja maksupalveluntarjoajia koskevia tietojenantovaatimuksia sekä maksupalvelujen tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvoitteita koskevia säännöksiä olisi sovellettava myös tapahtumiin, joissa maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueella, jäljempänä ’ETA’, ja joissa toinen maksupalveluntarjoaja sijaitsee ETA:n ulkopuolella. Komission tarkastelun ja tarvittaessa komission antaman lainsäädäntöehdotuksen perusteella tämän direktiivin soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että siihen sisältyy mainittujen tapahtumien lisäksi suurin osa maksupalvelujen tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvoitteita koskevista säännöksistä. On myös aiheellista ulottaa avoimuus- ja tietojenantosäännösten soveltaminen kaikkien valuuttojen määräisiin tapahtumiin ETA:ssa sijaitsevien maksupalveluntarjoajien välillä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Maksupalveluiden määritelmän olisi oltava teknologiasta riippumaton ja mahdollistettava uudentyyppisten maksupalveluiden jatkokehitys samalla kun varmistetaan, että sekä nykyisten että uusien maksupalveluntarjoajien toimintaedellytykset ovat tasapuoliset.

(10) Maksupalveluiden, maksukäytäntöjen ja -standardien määritelmien olisi oltava teknologiasta riippumattomia ja mahdollistettava uudentyyppisten maksupalveluiden jatkokehitys samalla kun varmistetaan, että sekä nykyisten että uusien maksupalveluntarjoajien toimintaedellytykset ovat turvalliset ja tasapuoliset.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Markkinoilta saatu palaute osoittaa, että rajallisia verkkoja koskevan poikkeuksen kattamiin maksutoimintoihin sisältyvien maksujen määrä ja arvo on usein erittäin suuri ja että nämä maksutoiminnot tarjoavat kuluttajille satoja tai tuhansia eri tuotteita ja palveluita, mikä ei vastaa direktiivissä 2007/64/EY säädetyn rajattuja verkkoja koskevan poikkeuksen tarkoitusta. Tämä kasvattaa riskejä ja poistaa maksupalvelunkäyttäjiltä ja erityisesti kuluttajilta oikeussuojan sekä asettaa säänneltyjen markkinoiden toimijat selkeästi epäedulliseen asemaan. Näiden riskien hillitseminen edellyttää rajallisen verkon täsmällisempää kuvaamista direktiivin 2009/110/EY mukaisesti. Maksuvälineen olisi katsottava olevan käytössä rajallisessa verkossa, jos sitä voidaan käyttää vain tavaroiden tai palveluiden hankintoihin tietyssä liikkeessä tai liikeketjussa taikka vain rajallisessa tavara- tai palveluvalikoimassa ostopaikan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tällaisiin välineisiin voivat kuulua kauppojen omat kortit, polttoainekortit, jäsenkortit, julkisen liikenteen matkakortit, ateriasetelit tai tiettyihin palveluihin käytettävät setelit, joihin sovelletaan toisinaan erityistä verokohtelua tai työvoimaa koskevaa oikeudellista järjestelmää, jolla pyritään edistämään tällaisten välineiden käyttöä sosiaalilainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun tällaisesta erityiseen käyttötarkoitukseen osoitetusta välineestä kehittyy yleisväline, siihen ei enää pitäisi soveltaa poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta. Välineille, joita voidaan käyttää vain hankintoihin lueteltujen kauppiaiden liikkeissä, ei pitäisi myöntää poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta, koska tyypillisesti tällaiset välineet on suunniteltu jatkuvasti kasvavia palveluntarjoajien verkostoja varten. Poikkeusta olisi sovellettava vain mahdollisille maksupalveluntarjoajille asetetun, rajallisen verkon määritelmän mukaisia toimintoja koskevan ilmoitusvelvoitteen yhteydessä.

(12) Markkinoilta saatu palaute osoittaa, että rajallisia verkkoja koskevan poikkeuksen kattamiin maksutoimintoihin sisältyvien maksujen määrä ja arvo on usein erittäin suuri ja että nämä maksutoiminnot tarjoavat kuluttajille satoja tai tuhansia eri tuotteita ja palveluita, mikä ei vastaa direktiivissä 2007/64/EY säädetyn rajattuja verkkoja koskevan poikkeuksen tarkoitusta. Tämä kasvattaa riskejä ja poistaa maksupalvelunkäyttäjiltä ja erityisesti kuluttajilta oikeussuojan sekä asettaa säänneltyjen markkinoiden toimijat selkeästi epäedulliseen asemaan. Näiden riskien hillitseminen edellyttää rajallisen verkon täsmällisempää kuvaamista direktiivin 2009/110/EY mukaisesti. Maksuvälineen olisi katsottava olevan käytössä rajallisessa verkossa, jos sitä voidaan käyttää vain tavaroiden tai palveluiden hankintoihin tietyltä vähittäismyyjältä tai tietystä vähittäismyyntiketjusta taikka vain rajallisessa tavara- tai palveluvalikoimassa ostopaikan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tällaisiin välineisiin voivat kuulua kauppojen omat kortit, polttoainekortit, jäsenkortit, julkisen liikenteen matkakortit, pysäköintikortit, ateriasetelit tai tiettyihin palveluihin käytettävät setelit, joihin sovelletaan toisinaan erityistä verokohtelua tai työvoimaa koskevaa oikeudellista järjestelmää, jolla pyritään edistämään tällaisten välineiden käyttöä sosiaalilainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun tällaisesta erityiseen käyttötarkoitukseen osoitetusta välineestä kehittyy yleisväline, siihen ei enää pitäisi soveltaa poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta. Välineille, joita voidaan käyttää vain hankintoihin lueteltujen kauppiaiden liikkeissä, ei pitäisi myöntää poikkeusta tämän direktiivin soveltamisalasta, koska tyypillisesti tällaiset välineet on suunniteltu jatkuvasti kasvavia palveluntarjoajien verkostoja varten. Poikkeusta olisi sovellettava vain mahdollisille maksupalveluntarjoajille asetetun, rajallisen verkon määritelmän mukaisia toimintoja koskevan ilmoitusvelvoitteen yhteydessä.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Direktiivissä 2007/64/EY myönnetään poikkeus sen soveltamisesta tietyille televiestintälaitteella tai tietoteknisellä laitteella toteutettaville maksutapahtumille edellyttäen, että verkko-operaattori ei toimi pelkästään välittäjänä digitaalisten tavaroiden ja palveluiden toimittamisessa kyseisen laitteen välityksellä vaan antaa myös lisäarvoa kyseisille tavaroille tai palveluille. Tämä poikkeus mahdollistaa erityisesti niin kutsutun operaattorilaskutuksen tai ostokset, joita koskevat maksut lisätään suoraan puhelinlaskuun, mikä edistää soiton merkkiäänten ja lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden kaltaisen digitaalisen sisällön arvoltaan vähäiseen myyntiin perustuvien uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Markkinoilta saadussa palautteessa ei ole viitteitä siitä, että tämä maksutapa, jota kuluttajat pitävät luotettavana ja tarkoituksenmukaisena pienten maksujen maksutapana, olisi kehittynyt yleiseksi maksunvälityspalveluksi. Nykyisen poikkeuksen moniselitteinen sanamuoto on kuitenkin aiheuttanut sen, että tämä sääntö on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön eri tavoilla. Tämä puolestaan on heikentänyt oikeusvarmuutta toimijoiden ja kuluttajien kannalta ja on toisinaan mahdollistanut sen, että muut maksunvälityspalvelut ovat vaatineet poikkeuksen saamista direktiivin 2007/64/EY soveltamisesta. Kyseisen direktiivin soveltamisalaa on sen vuoksi aiheellista kaventaa. Poikkeus olisi keskitettävä erityisesti mikromaksuihin, jotka liittyvät digitaaliseen sisältöön, kuten soittoääniin, taustakuviin, musiikkiin, peleihin, videoihin tai sovelluksiin. Poikkeusta olisi sovellettava maksupalveluihin vain silloin, kun niitä tarjotaan sähköisten viestintäpalveluiden (eli asianomaisen operaattorin pääasiallisen toiminnan) liitännäispalveluina.

(13) Direktiivissä 2007/64/EY myönnetään poikkeus sen soveltamisesta tietyille televiestintälaitteella tai tietoteknisellä laitteella toteutettaville maksutapahtumille edellyttäen, että verkko-operaattori ei toimi pelkästään välittäjänä digitaalisten tavaroiden ja palveluiden toimittamisessa kyseisen laitteen välityksellä vaan antaa myös lisäarvoa kyseisille tavaroille tai palveluille. Tämä poikkeus mahdollistaa erityisesti niin kutsutun operaattorilaskutuksen tai ostokset, joita koskevat maksut lisätään suoraan puhelinlaskuun, mikä edistää soiton merkkiäänten ja lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden kaltaisen digitaalisen sisällön arvoltaan vähäiseen myyntiin perustuvien uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Markkinoilta saadussa palautteessa ei ole viitteitä siitä, että tämä maksutapa, jota kuluttajat pitävät luotettavana ja tarkoituksenmukaisena pienten maksujen maksutapana, olisi kehittynyt yleiseksi maksunvälityspalveluksi. Nykyisen poikkeuksen moniselitteinen sanamuoto on kuitenkin aiheuttanut sen, että tämä sääntö on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön eri tavoilla. Tämä puolestaan on heikentänyt oikeusvarmuutta toimijoiden ja kuluttajien kannalta ja on toisinaan mahdollistanut sen, että muut maksunvälityspalvelut ovat vaatineet poikkeuksen saamista direktiivin 2007/64/EY soveltamisesta. Kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävää osuutta on sen vuoksi aiheellista kaventaa. Jotta laajamittaiset maksutoiminnot eivät jäisi sääntelyn ulkopuolelle, poikkeus olisi keskitettävä mikromaksuihin, jotka liittyvät digitaaliseen sisältöön, kuten soittoääniin, taustakuviin, musiikkiin, peleihin, videoihin tai sovelluksiin. Poikkeusta olisi sovellettava maksupalveluihin vain silloin, kun niitä tarjotaan sähköisten viestintäpalveluiden (eli asianomaisen operaattorin pääasiallisen toiminnan) liitännäispalveluina.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Direktiivin 2007/64/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävät tekniset palveluntarjoajat, jotka tukevat maksupalveluiden tarjoamista ottamatta siirrettäviä varoja missään vaiheessa haltuunsa. Tämän poikkeuksen piiriin kuuluvat tyypillisesti tietojen käsittelyä ja tallentamista, yksityisyyden suojelua ja tietotekniikkaa koskevat palvelut. Poikkeus koskee siten myös maksupalveluiden tarjoajille tarkoitettujen teknisten maksuratkaisujen (näitä kutsutaan myös ”verkkokukkaroiksi”) kehittämistä, jossa useimmiten on kyse maksupalveluiden asettamisesta saataville matkaviestin- tai tietotekniikkavälineessä.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Palveluntarjoajat, jotka pyrkivät saamaan poikkeuksen direktiivin 2007/64/EY nojalla, eivät useinkaan konsultoi viranomaisia siitä, kuuluuko niiden toiminta kyseisen direktiivin soveltamisalaan vai sovelletaanko siihen poikkeusta, vaan luottavat omiin arvioihinsa. Vaikuttaa siltä, että maksupalveluntarjoajat ovat saattaneet käyttää joitakin poikkeuksia muokatakseen liiketoimintamallejaan, jotta niiden tarjoamat maksutoiminnot jäisivät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä voi kasvattaa maksupalvelunkäyttäjien riskejä ja erilaistaa maksupalveluntarjoajien toimintaolosuhteita sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi palveluntarjoajat olisi velvoitettava ilmoittamaan tietyt toiminnot toimivaltaisille viranomaisille sääntöjen yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi kaikkialla sisämarkkinoilla.

(15) Palveluntarjoajat, jotka pyrkivät saamaan poikkeuksen direktiivin 2007/64/EY nojalla, eivät useinkaan konsultoi viranomaisia siitä, kuuluuko niiden toiminta kyseisen direktiivin soveltamisalaan vai sovelletaanko siihen poikkeusta, vaan luottavat omiin arvioihinsa. Vaikuttaa siltä, että maksupalveluntarjoajat ovat saattaneet käyttää joitakin poikkeuksia muokatakseen liiketoimintamallejaan, jotta niiden tarjoamat maksutoiminnot jäisivät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä voi kasvattaa maksupalvelunkäyttäjien riskejä ja erilaistaa maksupalveluntarjoajien toimintaolosuhteita sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi palveluntarjoajat olisi velvoitettava ilmoittamaan toimintonsa toimivaltaisille viranomaisille sääntöjen yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Direktiivin 2007/64/EY hyväksymisen jälkeen erityisesti verkkomaksujen alalle on ilmaantunut uudentyyppisiä maksupalveluita. Markkinoille on kehittynyt erityisesti kolmansia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat maksutoimeksiantopalveluita kuluttajille ja kauppiaille ottamatta välttämättä haltuunsa siirrettäviä varoja. Kyseiset palvelut helpottavat maksujen suorittamista sähköisessä kaupankäynnissä luomalla ohjelmistosillan kauppiaan verkkosivun ja kuluttajan verkkopankkipalvelun välille verkkomaksujen käynnistämiseksi tilisiirtojen tai suoraveloitusten perusteella. Kolmannet palveluntarjoajat tarjoavat sekä kauppiaille että kuluttajille edullisen vaihtoehdon korttimaksuille ja antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä verkko-ostoksia, vaikka heillä ei olisi luottokorttia. Kolmannet palveluntarjoajat eivät kuitenkaan tällä hetkellä kuulu direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan, ne eivät välttämättä ole toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa eivätkä noudata direktiivin 2007/64/EY vaatimuksia. Tämä nostaa esiin monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajansuojaan, turvallisuuteen ja vastuuseen sekä myös kilpailuun ja tietosuojaan. Uusilla säännöillä olisi sen vuoksi ratkaistava nämä kysymykset.

(18) Direktiivin 2007/64/EY hyväksymisen jälkeen erityisesti verkkomaksujen alalle on ilmaantunut uudentyyppisiä maksupalveluita. Markkinoille on kehittynyt erityisesti kolmansia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat maksutoimeksiantopalveluita kuluttajille ja kauppiaille ottamatta välttämättä haltuunsa siirrettäviä varoja. Kyseiset palvelut helpottavat maksujen suorittamista sähköisessä kaupankäynnissä luomalla ohjelmistosillan kauppiaan verkkosivun ja kuluttajan verkkopankkipalvelun välille verkkomaksujen käynnistämiseksi tilisiirtojen tai suoraveloitusten perusteella. Kolmannet palveluntarjoajat tarjoavat sekä kauppiaille että kuluttajille edullisen vaihtoehdon korttimaksuille ja antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä verkko-ostoksia, vaikka heillä ei olisi maksukorttia. Kolmansilla palveluntarjoajilla on myös lupaavat mahdollisuudet edistää rajatylittävää sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla. Kolmannet palveluntarjoajat muodostavat myös merkittävän turvallisuushaasteen maksujen ja maksajien kolmansille palveluntarjoajille ilmoittamien henkilötietojen koskemattomuuden varmistamiselle. Kolmannet palveluntarjoajat eivät kuitenkaan tällä hetkellä kuulu direktiivin 2007/64/EY soveltamisalaan, ne eivät välttämättä ole toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa eivätkä noudata direktiivin 2007/64/EY vaatimuksia. Tämä nostaa esiin monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajansuojaan, turvallisuuteen ja vastuuseen sekä myös kilpailuun ja tietosuojaan. Uusilla säännöillä olisi sen vuoksi ratkaistava kaikki kyseiset haasteet asianmukaisesti ja varmistettava, että unionissa toimiville kolmansille palveluntarjoajille on myönnetty toimilupa tai ne on rekisteröity ja niitä valvotaan maksulaitoksina.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Rahansiirto on yksinkertainen maksupalvelu, joka tavallisesti perustuu maksajan käteissuoritukseen maksupalveluntarjoajalle, joka siirtää varat edelleen maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle toiselle maksupalveluntarjoajalle esimerkiksi tiedonsiirtoverkon välityksellä. Joissain jäsenvaltioissa valintamyymälät, kauppiaat ja muut vähittäismyyjät tarjoavat yleisölle mahdollisuuden käyttää vastaavaa palvelua muun muassa kaasu-, sähkö-, vesi- ja muiden tavanomaisten kotitalouslaskujen maksamiseen. Näitä laskunmaksupalveluja olisi pidettävä rahansiirtona, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset katso tämän toiminnon kuuluvan muun maksupalvelun piiriin. On tarpeen määrittää ne maksupalveluntarjoajien ryhmät, joilla on oikeus tarjota maksupalveluita kaikkialla unionissa;

(19) Rahansiirto on yksinkertainen maksupalvelu, joka tavallisesti perustuu maksajan käteissuoritukseen maksupalveluntarjoajalle, joka siirtää varat edelleen maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle toiselle maksupalveluntarjoajalle esimerkiksi tiedonsiirtoverkon välityksellä. Joissain jäsenvaltioissa pankkiautomaatit, valintamyymälät, kauppiaat ja muut vähittäismyyjät tarjoavat yleisölle mahdollisuuden käyttää vastaavaa palvelua muun muassa kaasu-, sähkö-, vesi- ja muiden tavanomaisten kotitalouslaskujen maksamiseen. Näitä laskunmaksupalveluja olisi pidettävä rahansiirtona, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset katso tämän toiminnon kuuluvan muun maksupalvelun piiriin. On tarpeen määrittää ne maksupalveluntarjoajien ryhmät, joilla on oikeus tarjota maksupalveluita kaikkialla unionissa;

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Maksupalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että niillä edistetään kukoistavaa sähköistä kauppaa ja talouskasvua, on tärkeää sallia mahdollisille uusille tulokkaille ja nykyisille maksupalveluntarjoajille vaihtoehtoja korttimaksuille, jotta ne kehittävät ja tehostavat kuluttajille ja vähittäismyyjille tarjoamiaan palveluja. Näin ollen Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta laadittava läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa perusteellinen arviointi mahdollisuudesta ja tarpeellisuudesta ottaa käyttöön vaatimus asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklan 15 kohdassa määritetyn IBAN-tilinumeron tai muun vastaavan tunnisteen esittämisestä sähköisesti luettavassa muodossa maksukorteissa tai tarvittaessa muissa maksuvälineissä. Arvioinnissa on otettava huomioon petosten torjuntaa ja tietosuojaa koskevat säännöt.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Jos maksupalveluntarjoajat tarjoavat yhtä tai useampaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa maksupalvelua, niillä olisi aina oltava yksinomaan maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jotta maksulaitokset voisivat tarjota maksupalveluita, niillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus käyttää maksutilejä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällainen mahdollisuus tarjotaan tavalla, joka on suhteutettu oikeutettuun tavoitteeseen, joka sillä aiotaan saavuttaa.

(27) Jos maksupalveluntarjoajat tarjoavat yhtä tai useampaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa maksupalvelua, niillä olisi aina oltava yksinomaan maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jotta maksulaitokset voisivat tarjota maksupalveluita, niillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus käyttää maksutilejä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällainen mahdollisuus on syrjimätön ja että se tarjotaan tavalla, joka on suhteutettu oikeutettuun tavoitteeseen, joka sillä aiotaan saavuttaa. Mahdollisuus voi olla perusluonteinen mutta kuitenkin niin laaja, että maksulaitos voi tarjota palvelujaan esteettä ja tehokkaasti. Siitä veloitettavien maksujen ei pitäisi olla kohtuuttomia tai tavanomaisesta liiketoimintakäytännöstä poikkeavia.

Perustelu

Maksutilit ovat elintärkeä osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Vaikka tilejä tarjoavien toimijoiden on tietenkin voitava tarjota palvelujaan kaupallisesti, heidän tapaansa harjoittaa liiketoimintaansa on kuitenkin sovellettava tiettyjä keskeisiä rajoituksia. Ne eivät saa käyttää yhdyskäytäviin liittyvää valtaansa estääkseen muita toimijoita epäämällä niiltä pääsyn tai vaatimalla niiltä kohtuuttomia maksuja. Koska tällaisia tapauksia on ollut useita, on selvennettävä, että kaikille maksupalveluntarjoajille on myönnettävä syrjimätön pääsy tileihin.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Toimilupien myöntämisestä maksulaitoksille, valvonnan suorittamisesta ja kyseisten toimilupien peruuttamisesta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön on todettu toimivan kaiken kaikkiaan tyydyttävästi. Toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä olisi kuitenkin lisättävä sekä tietojenvaihdon että direktiivin johdonmukaisen soveltamisen ja tulkinnan alalla tilanteissa, joissa toimiluvan saanut maksulaitos haluaisi tarjota maksupalveluita myös muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan sijoittautumisoikeuden tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella (”passporting”). Euroopan pankkiviranomaista (EPV) olisi pyydettävä laatimaan tällaista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskeva ohjeisto.

(29) Toimilupien myöntämisestä maksulaitoksille, valvonnan suorittamisesta ja kyseisten toimilupien peruuttamisesta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön on todettu toimivan kaiken kaikkiaan tyydyttävästi. Toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä olisi kuitenkin lisättävä sekä tietojenvaihdon että direktiivin johdonmukaisen soveltamisen ja tulkinnan alalla tilanteissa, joissa toimiluvan saanut maksulaitos haluaisi tarjota maksupalveluita myös muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan sijoittautumisoikeuden tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella (”passporting”). EPV:n olisi laadittava tällaista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskeva ohjeisto kuultuaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti perustettua ja myös muita kuin pankkialan sidosryhmiä edustavaa neuvoa-antavaa lautakuntaa.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Sellaisten maksulaitosten, mukaan lukien niiden asiamiehet ja sivukonttorit, avoimuuden lisäämiseksi, joille toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet toimiluvan tai jotka ne ovat rekisteröineet, EPV:n olisi perustettava yhteisenä eurooppalaisena sähköisenä yhteyspisteenä toimiva verkkoportaali, jolla liitetään yhteen kansalliset rekisterit. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä tehostamaan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

(30) Sellaisten maksulaitosten, mukaan lukien niiden asiamiehet ja sivukonttorit, avoimuuden lisäämiseksi, joille toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet toimiluvan tai jotka ne ovat rekisteröineet, EPV:n olisi perustettava yhteisenä eurooppalaisena sähköisenä yhteyspisteenä toimiva verkkoportaali, jolla liitetään yhteen kansalliset rekisterit. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä tehostamaan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja edistämään täysimääräisesti maksuympäristöä, jossa tuetaan kilpailua, innovaatioita ja turvallisuutta kaikkien sidosryhmien ja erityisesti kuluttajien hyödyksi.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Tässä direktiivissä määritetään vähimmäisvaltuudet, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valvoessaan, että maksulaitokset noudattavat tätä direktiiviä, ja näitä valtuuksia olisi käytettävä kunnioittaen perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen. Käytettäessä kyseisiä valtuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia ristiriitoja yksityis- ja perhe-elämää, kotia sekä viestien kunnioittamista koskevien oikeuksien kanssa, jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä riittävät ja tehokkaat suojatoimet esimerkiksi mahdollisen väärinkäytön ja mielivaltaisuuden varalta, tarvittaessa edellyttämällä ennakkolupaa kyseisen jäsenvaltion oikeusviranomaiselta.

(32) Tässä direktiivissä määritetään vähimmäisvaltuudet, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valvoessaan, että maksulaitokset noudattavat tätä direktiiviä, ja näitä valtuuksia olisi käytettävä kunnioittaen perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen. Käytettäessä kyseisiä valtuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia ristiriitoja yksityis- ja perhe-elämää, kotia sekä viestien kunnioittamista koskevien oikeuksien kanssa, jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä riittävät ja tehokkaat suojatoimet esimerkiksi mahdollisen väärinkäytön ja mielivaltaisuuden varalta, tarvittaessa edellyttämällä ennakkolupaa kyseisen jäsenvaltion oikeusviranomaiselta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohdan mukaista riippumattoman viranomaisen (kansallisen tietosuojaviranomaisen) suorittamaa valvontaa.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) On tärkeää, että kaikilla maksupalveluntarjoajilla on pääsy maksujärjestelmien teknisiä infrastruktuureja koskeviin palveluihin. Tällaiseen pääsyyn olisi kuitenkin sovellettava tarkoituksenmukaisia vaatimuksia maksujärjestelmien eheyden ja vakauden varmistamiseksi. Jokaisen maksupalveluntarjoajan olisi maksujärjestelmän jäsenyyttä hakiessaan toimitettava maksujärjestelmän jäsenille näyttö siitä, että sen sisäiset järjestelyt ovat riittävän vahvat kaikenlaisten riskien varalta. Muun muassa neljän osapuolen korttijärjestelmät ja suuremmat tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelmät sisältyvät tavallisesti näihin maksujärjestelmiin. Jotta voidaan varmistaa erilaisten toimiluvan saaneiden maksupalveluntarjoajaryhmien yhtäläinen kohtelu kaikkialla unionissa niiden toimilupaehdot huomioon ottaen, on tarpeen selventää sääntöjä, jotka koskevat pääsyä maksupalvelumarkkinoille ja maksujärjestelmiin.

(34) On tärkeää, että kaikilla maksupalveluntarjoajilla on pääsy maksujärjestelmien teknisiä infrastruktuureja koskeviin palveluihin. Tällaiseen pääsyyn olisi kuitenkin sovellettava tarkoituksenmukaisia vaatimuksia maksujärjestelmien eheyden ja vakauden varmistamiseksi. Jokaisen maksupalveluntarjoajan olisi maksujärjestelmän jäsenyyttä hakiessaan vastattava valitsemansa järjestelmän riskeistä ja toimitettava maksujärjestelmän jäsenille näyttö siitä, että sen sisäiset järjestelyt ovat riittävän vahvat kaikenlaisten riskien ja kolmannen osapuolen harjoittaman petollisen väärinkäytön varalta valitun käyttöjärjestelmän vuoksi. Muun muassa neljän osapuolen korttijärjestelmät ja suuremmat tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelmät sisältyvät tavallisesti näihin maksujärjestelmiin. Jotta voidaan varmistaa erilaisten toimiluvan saaneiden maksupalveluntarjoajaryhmien yhtäläinen kohtelu kaikkialla unionissa niiden toimilupaehdot huomioon ottaen, on tarpeen selventää sääntöjä, jotka koskevat pääsyä maksupalvelumarkkinoille ja maksujärjestelmiin.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Tässä direktiivissä olisi määritettävä maksupalveluntarjoajien velvoitteet antaa tietoja maksupalvelunkäyttäjille, jotta nämä saisivat maksupalveluista kaikkialla yhtä korkeatasoista ja selkeää tietoa maksupalveluista voidakseen tehdä perusteltuja valintoja vapaasti EU:ssa. Avoimuuden nimissä tässä direktiivissä olisi säädettävä yhdenmukaistetuista vaatimuksista, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että maksupalvelunkäyttäjälle annetaan tarvittavat ja riittävät tiedot sekä maksupalvelusopimuksesta että maksutapahtumista. Maksupalveluiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää vain tämän direktiivin mukaisista tietojenantosäännöksistä.

(41) Tässä direktiivissä olisi määritettävä maksupalveluntarjoajien velvoitteet antaa tietoja maksupalvelunkäyttäjille, jotta nämä saisivat kaikkialla yhtä korkeatasoista ja selkeää tietoa maksupalveluista voidakseen verrata eri tarjoajien ehtoja (erityisesti hintarakenteen suhteen) EU:ssa ja tehdä perusteltuja valintoja vapaasti. Avoimuuden nimissä tässä direktiivissä olisi säädettävä yhdenmukaistetuista vaatimuksista, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että maksupalvelunkäyttäjälle annetaan tarvittavat, riittävät ja helppotajuiset tiedot sekä maksupalvelusopimuksesta että maksutapahtumista. Maksupalveluiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää vain tämän direktiivin sekä direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisista tietojenantosäännöksistä.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43) Vaadittavien tietojen olisi oltava oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin, ja ne olisi välitettävä vakioformaatilla. Erillistä maksutapahtumaa koskevien tietojenantovaatimusten olisi kuitenkin oltava erilaiset kuin vaatimukset, jotka koskevat useita maksutapahtumia kattavaa puitesopimusta.

(43) Vaadittavien tietojen olisi oltava oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin ja ne olisi välitettävä selkeällä vakioformaatilla tehokkuuden parantamiseksi. Erillistä maksutapahtumaa koskevien tietojenantovaatimusten olisi kuitenkin oltava erilaiset kuin vaatimukset, jotka koskevat useita maksutapahtumia kattavaa puitesopimusta.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46) Tässä direktiivissä olisi säädettävä kuluttajan oikeudesta saada olennaiset tiedot maksutta ennen sitovan maksupalvelusopimuksen tekemistä. Kuluttajan pitäisi myös voida milloin tahansa sopimussuhteen aikana pyytää ennakolta annettavia tietoja sekä puitesopimuksen paperimuodossa ja maksutta voidakseen vertailla maksupalveluntarjoajien palveluita ja niiden ehtoja sekä todentaa sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa riitatilanteissa. Näiden säännösten olisi oltava direktiivin 2002/65/EY mukaiset. Tässä direktiivissä olevat säännökset, jotka koskevat nimenomaan maksuttomia tietoja, eivät saisi johtaa siihen, että kuluttajille annettavien tietojen antamisesta on mahdollista veloittaa maksuja muiden sovellettavien direktiivien nojalla.

(46) Tässä direktiivissä olisi säädettävä kuluttajan oikeudesta saada olennaiset tiedot maksutta ennen sitovan maksupalvelusopimuksen tekemistä. Kuluttajan pitäisi myös voida milloin tahansa sopimussuhteen aikana pyytää ennakolta annettavia tietoja sekä puitesopimuksen paperimuodossa ja maksutta voidakseen vertailla maksupalveluntarjoajien palveluita ja niiden ehtoja sekä todentaa sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvoitteensa riitatilanteissa, millä säilytetään korkeatasoinen kuluttajansuoja. Näiden säännösten olisi oltava direktiivin 2002/65/EY mukaiset. Tässä direktiivissä olevat säännökset, jotka koskevat nimenomaan maksuttomia tietoja, eivät saisi johtaa siihen, että kuluttajille annettavien tietojen antamisesta on mahdollista veloittaa maksuja muiden sovellettavien direktiivien nojalla.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49) Asiakkaiden liikkuvuuden helpottamiseksi kuluttajien olisi voitava irtisanoa puitesopimus vuoden kuluttua ilman kuluja. Sovittu irtisanomisaika ei saisi olla kuluttajille yhtä kuukautta pidempi eikä maksupalveluntarjoajille kahta kuukautta lyhyempi. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajan velvoitteeseen poikkeusolosuhteissa irtisanoa maksupalvelusopimus muun asiaankuuluvan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla; tällaista lainsäädäntöä on esimerkiksi rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta, toimenpiteistä varojen jäädyttämiseksi tai rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä erityistoimenpiteistä annettu lainsäädäntö.

(49) Asiakkaiden liikkuvuuden helpottamiseksi kuluttajien olisi voitava irtisanoa puitesopimus ilman kuluja. Sovittu irtisanomisaika ei saisi olla kuluttajille yhtä kuukautta pidempi eikä maksupalveluntarjoajille kolmea kuukautta lyhyempi. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajan velvoitteeseen poikkeusolosuhteissa irtisanoa maksupalvelusopimus muun asiaankuuluvan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla; tällaista lainsäädäntöä on esimerkiksi rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta, toimenpiteistä varojen jäädyttämiseksi tai rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvistä erityistoimenpiteistä annettu lainsäädäntö.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51) On tarpeen vahvistaa perusteet, joiden mukaan kolmansilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tutustua sellaisiin tietoihin ja käyttää sellaisia tietoja, jotka koskevat toisen maksupalveluntarjoajan pitämällä maksupalvelunkäyttäjän tilillä olevien varojen saatavuutta. Sekä kolmannen palveluntarjoajan että maksupalvelunkäyttäjän tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan olisi täytettävä erityisesti tässä direktiivissä vahvistetut tai tarkoitetut taikka EPV:n ohjeisiin sisältyvät välttämättömät tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset. Maksajien olisi annettava kolmannelle palveluntarjoajalle nimenomainen lupa tutustua maksutiliinsä, ja niitä olisi informoitava asianmukaisesti tällaisen käytön laajuudesta. Sellaisten muiden maksupalveluntarjoajien kehittymisen mahdollistamiseksi, jotka eivät voi ottaa vastaan talletuksia, luottolaitosten on tarpeen antaa niille tietoja varojen saatavuudesta, jos maksaja on antanut suostumuksen tällaisten tietojen välittämiseen maksuvälineen myöntäneelle maksupalveluntarjoajalle.

(51) On tarpeen vahvistaa perusteet, joiden mukaan kolmansilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tutustua sellaisiin tietoihin ja käyttää sellaisia tietoja, jotka koskevat toisen maksupalveluntarjoajan pitämällä maksupalvelunkäyttäjän tilillä olevien varojen saatavuutta. Sekä kolmannen palveluntarjoajan että maksupalvelunkäyttäjän tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan olisi täytettävä erityisesti tässä direktiivissä vahvistetut tai tarkoitetut taikka EPV:n teknisiin täytäntöönpanostandardeihin sisältyvät välttämättömät tietosuoja- ja turvallisuusvaatimukset. EPV:n olisi laadittava kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit johdanto-osan 29 kappaleessa tarkoitettua neuvoa-antava lautakuntaa kuultuaan. Maksajille olisi tiedotettava asiasta yksiselitteisesti silloin, kun ne käyttävät kolmatta palveluntarjoajaa, ja niiden olisi annettava kolmannelle palveluntarjoajalle nimenomainen lupa tutustua maksutiliinsä, ja niitä olisi informoitava asianmukaisesti tällaisen käytön laajuudesta. Kolmansien palveluntarjoajien lisäksi markkinoilla on muita kolmansia maksuvälineiden myöntäjiä, jotka eivät kolmansien palveluntarjoajien tavoin voi ottaa vastaan talletuksia mutta jotka, toisin kuin kolmannet palveluntarjoajat, kehittävät liiketoimintamallejaan korttipohjaisten maksuvälineiden myöntämisen perusteella. Näiden kolmansien maksuvälineiden myöntäjien kehittymisen mahdollistamiseksi tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on tarpeen antaa niille tietoja varojen saatavuudesta, jos maksaja on antanut suostumuksen tällaisten tietojen välittämiseen niille. Jotta varmistetaan innovatiivisten maksupalveluntarjoajien vapaa pääsy markkinoille, ei tiliä ylläpitävää maksupalveluntarjoajaa ja kolmatta palveluntarjoajaa saisi vaatia tekemään sopimusta keskenään.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(51 a) Innovoinnin helpottamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten säilyttämiseksi kolmansia palveluntarjoajia ei pitäisi vaatia muodostamaan sopimussuhteita tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien kanssa maksutoimeksianto- tai tilitietopalvelujen puitteissa. Kolmansien palveluntarjoajien pitäisi ainoastaan kunnioittaa ja noudattaa yleisiä lainsäädäntö- ja valvontapuitteita.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54) Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajalle olisi palautettava välittömästi kyseisen maksutapahtuman summa. Maksajalle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi palautuksen tilillepanon arvopäivän olisi oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Jotta voitaisiin kannustaa maksupalvelunkäyttäjää ilmoittamaan viipymättä palveluntarjoajalleen maksuvälineen varastamisesta tai katoamisesta ja sillä tavoin vähentää oikeudettomien maksutapahtumien riskiä, maksupalvelunkäyttäjän vastuun määrän olisi oltava erittäin rajattu, ellei maksupalvelunkäyttäjä ole toiminut petollisesti tai syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Tässä yhteydessä näyttää siltä, että 50 euron summa on riittävä sen varmistamiseksi, että käyttäjille tarjotaan yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja koko unionissa. Kun käyttäjät ovat ilmoittaneet maksupalveluntarjoajalle maksuvälineensä mahdollisesta väärinkäytöstä, käyttäjiä ei enää pitäisi vaatia vastaamaan kyseisen välineen luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajien vastuuseen omien tuotteidensa teknisestä turvallisuudesta.

(54) Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajalle olisi palautettava yhden työpäivän kuluessa kyseisen maksutapahtuman summa. Maksajalle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi palautuksen tilillepanon arvopäivän olisi oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle olisi lisäksi korvattava menetetyt korkotulot. Jotta voitaisiin kannustaa maksupalvelunkäyttäjää ilmoittamaan viipymättä palveluntarjoajalleen maksuvälineen varastamisesta tai katoamisesta ja sillä tavoin vähentää oikeudettomien maksutapahtumien riskiä, maksupalvelunkäyttäjän vastuun määrän olisi oltava erittäin rajattu, ellei maksupalvelunkäyttäjä ole toiminut petollisesti tai syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Tässä yhteydessä näyttää siltä, että 50 euron summa on riittävä sen varmistamiseksi, että käyttäjille tarjotaan yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja koko unionissa. Kun käyttäjät ovat ilmoittaneet maksupalveluntarjoajalle maksuvälineensä mahdollisesta väärinkäytöstä, käyttäjiä ei enää pitäisi vaatia vastaamaan kyseisen välineen luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa maksupalveluntarjoajien vastuuseen omien tuotteidensa teknisestä turvallisuudesta.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57) Tässä direktiivissä olisi annettava kuluttajien suojaamiseksi säännöt palautuksesta, kun toteutettu maksutapahtuma ylittää kohtuullisena pidettävän summan. Maksajalle aiheutuvan taloudellisen haitan ehkäisemiseksi on tarpeen varmistaa, että palautuksen tilillepanon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Kun on kyse suoraveloituksista, maksupalveluntarjoajien olisi voitava myöntää asiakkailleen vielä tätä edullisempia ehtoja, ja asiakkailla olisi oltava ehdoton oikeus palautukseen kaikista riitautetuista maksutapahtumista. Tämä ehdoton oikeus palautukseen, jolla taataan korkein mahdollinen kuluttajansuojan taso, ei ole kuitenkaan perusteltu silloin, kun kauppias on jo täyttänyt sopimusvelvoitteensa ja kyseinen tavara tai palvelu on jo kulutettu. Jos käyttäjä esittää maksutapahtumaa koskevan palautusvaatimuksen, palautusoikeudet eivät saisi vaikuttaa maksajan vastuuseen suhteessa maksunsaajaan maksun perustana olevan oikeussuhteen nojalla, esimerkiksi tilatuista, kulutetuista tai laillisesti veloitetuista tavaroista tai palveluista, eikä käyttäjien oikeuteen peruuttaa maksutoimeksianto.

(57) Tässä direktiivissä olisi annettava kuluttajien suojaamiseksi säännöt palautuksesta, kun toteutettu maksutapahtuma ylittää kohtuullisena pidettävän summan. Maksajalle aiheutuvan taloudellisen haitan ehkäisemiseksi on tarpeen varmistaa, että palautuksen tilillepanon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa on veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle olisi lisäksi korvattava menetetyt korkotulot. Kun on kyse suoraveloituksista, maksupalveluntarjoajien olisi voitava myöntää asiakkailleen vielä tätä edullisempia ehtoja, ja asiakkailla olisi oltava ehdoton oikeus palautukseen kaikista riitautetuista maksutapahtumista. Jos käyttäjä esittää maksutapahtumaa koskevan palautusvaatimuksen, palautusoikeudet eivät saisi vaikuttaa maksajan vastuuseen suhteessa maksunsaajaan maksun perustana olevan oikeussuhteen nojalla, esimerkiksi tilatuista, kulutetuista tai laillisesti veloitetuista tavaroista tai palveluista, eikä käyttäjien oikeuteen peruuttaa maksutoimeksianto.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63) Erilaiset kansalliset käytännöt maksun veloittamisessa tietyn maksuvälineen käytöstä, jäljempänä ’lisämaksun veloittaminen’, ovat johtaneet äärimmäisen heterogeeniseen tilanteeseen unionin maksumarkkinoilla ja aiheuttaneet sekaannusta kuluttajien keskuudessa erityisesti sähköisen kaupankäynnin ja rajatylittävän toiminnan yhteydessä. Kauppiaat, jotka sijaitsevat jäsenvaltioissa, joissa lisämaksun veloittaminen on sallittua, tarjoavat tuotteita ja palveluita jäsenvaltioissa, joissa se on kiellettyä mutta joissa ne silti veloittavat kuluttajilta lisämaksun. Vahvoja perusteita lisämaksun veloituskäytäntöjen tarkistamiseen tukee myös se seikka, että asetuksella (EU) N:o xxx/yyyy otetaan käyttöön korttipohjaisista maksuista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja koskevat säännöt. Koska toimitusmaksut ovat pääasiallisia syitä siihen, että useimmat korttimaksut ovat kalliita, ja koska lisämaksun veloittaminen rajoittuu käytännössä korttipohjaisiin maksuihin, toimitusmaksuja koskevia sääntöjä olisi täydennettävä lisämaksun veloittamista koskevien sääntöjen tarkistamisella. Kustannusten avoimuuden ja tehokkaimpien maksuvälineiden käytön edistämiseksi jäsenvaltiot ja maksupalveluntarjoajat eivät saisi estää maksunsaajaa pyytämästä maksajalta maksua tietyn maksuvälineen käytöstä ottaen asianmukaisesti huomioon direktiivin 2011/83/EU säännökset. Maksunsaajan oikeutta pyytää lisämaksua olisi kuitenkin sovellettava vain niihin maksuvälineisiin, joita koskevia toimitusmaksuja ei säännellä. Tämän odotetaan toimivan mekanismina, joka ohjaa edullisimpien maksuvälineiden käyttöön.

(63) Erilaiset kansalliset käytännöt maksun veloittamisessa tietyn maksuvälineen käytöstä, jäljempänä ’lisämaksun veloittaminen’, ovat johtaneet äärimmäisen heterogeeniseen tilanteeseen unionin maksumarkkinoilla ja aiheuttaneet sekaannusta kuluttajien keskuudessa erityisesti sähköisen kaupankäynnin ja rajatylittävän toiminnan yhteydessä. Kauppiaat, jotka sijaitsevat jäsenvaltioissa, joissa lisämaksun veloittaminen on sallittua, tarjoavat tuotteita ja palveluita jäsenvaltioissa, joissa se on kiellettyä mutta joissa ne silti veloittavat kuluttajilta lisämaksun. On myös monia esimerkkejä kauppiaista, jotka ovat veloittaneet kuluttajilta lisämaksuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin kauppiaalle tietyn maksuvälineen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Vahvoja perusteita lisämaksun veloituskäytäntöjen tarkistamiseen tukee myös se seikka, että asetuksella (EU) N:o xxx/yyyy otetaan käyttöön korttipohjaisista maksuista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja koskevat säännöt. Koska toimitusmaksut ovat pääasiallisia syitä siihen, että useimmat korttimaksut ovat kalliita, ja koska lisämaksun veloittaminen rajoittuu käytännössä korttipohjaisiin maksuihin, toimitusmaksuja koskevia sääntöjä olisi täydennettävä lisämaksun veloittamista koskevien sääntöjen tarkistamisella. Unionin maksumarkkinoiden toiminnan edistämiseksi, kuluttajien hämmennyksen vähentämiseksi ja liiallisen yliveloittamiskäytännön lopettamiseksi jäsenvaltioiden olisi kiellettävä yliveloitukset estämällä johdonmukaisesti maksunsaajia pyytämästä maksajalta maksua tietyn maksuvälineen käyttämisestä.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(66) Voidakseen tehdä valintoja maksupalvelunkäyttäjien on tärkeää tietää, mitä kustannuksia ja maksuja maksupalveluista todellisuudessa aiheutuu. Läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttöä ei sen vuoksi pitäisi sallia, sillä yleisesti tunnustetaan, että käyttäjien on tällaisten menetelmien vuoksi erittäin vaikea selvittää maksupalvelun todellista hintaa. Varsinkaan käyttäjälle epäedullista arvopäivän määritystä ei pitäisi sallia.

(66) Voidakseen tehdä valintoja maksupalvelunkäyttäjien on tärkeää tietää, mitä kustannuksia ja maksuja maksupalveluista todellisuudessa aiheutuu, jotta kuluttajien luottamusta yhdenmukaistettuihin maksumarkkinoihin voidaan lisätä. Läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttöä ei sen vuoksi pitäisi sallia, sillä yleisesti tunnustetaan, että käyttäjien on tällaisten menetelmien vuoksi erittäin vaikea selvittää maksupalvelun todellista hintaa. Varsinkaan käyttäjälle epäedullista arvopäivän määritystä ei pitäisi sallia.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(68) Maksajan maksupalveluntarjoajan olisi otettava vastuu maksun oikeasta suorittamisesta, mukaan lukien erityisesti maksutapahtuman täysimääräisyys ja toteuttamisaika, sekä täysi vastuu muiden maksuketjun osapuolten laiminlyönneistä maksunsaajan tiliin saakka. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle ei ole maksettu koko määrää tai koko määrä maksetaan myöhässä, maksajan maksupalveluntarjoajan olisi mainitun vastuun seurauksena oikaistava maksutapahtuma tai palautettava maksajalle viipymättä kyseessä oleva osa maksutapahtumasta, tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti esitettäviä vaatimuksia. Maksupalveluntarjoajan vastuun vuoksi maksajaa tai maksunsaajaa ei pitäisi vaatia maksamaan virheelliseen maksuun liittyviä kustannuksia. Toteuttamatta jääneiden taikka virheellisesti tai myöhässä toteutettujen maksutapahtumien osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien oikaisevien maksujen arvopäivä ja oikein suoritetun maksun arvopäivä ovat aina samat.

(68) Maksajan maksupalveluntarjoajan, joka on tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja tai, tapauksen mukaan, kolmas palveluntarjoaja, olisi otettava vastuu maksun oikeasta suorittamisesta, mukaan lukien erityisesti maksutapahtuman täysimääräisyys ja toteuttamisaika, sekä täysi vastuu muiden maksuketjun osapuolten laiminlyönneistä maksunsaajan tiliin saakka. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle ei ole maksettu koko määrää tai koko määrä maksetaan myöhässä, maksajan maksupalveluntarjoajan olisi mainitun vastuun seurauksena oikaistava maksutapahtuma tai palautettava maksajalle viipymättä kyseessä oleva osa maksutapahtumasta samana päivänä, jona maksupalveluntarjoaja on saanut virheen tietoonsa, tämän kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti esitettäviä vaatimuksia. Maksupalveluntarjoajan vastuun vuoksi maksajaa tai maksunsaajaa ei pitäisi vaatia maksamaan virheelliseen maksuun liittyviä kustannuksia. Toteuttamatta jääneiden taikka virheellisesti tai myöhässä toteutettujen maksutapahtumien osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien oikaisevien maksujen arvopäivä ja oikein suoritetun maksun arvopäivä ovat aina samat. Palautuksen ehdottoman oikeuden vastustajat korostavat riskiä siitä, että kuluttajat käyttävät oikeutta väärin. Maista, joissa kuluttajilla on oikeus ehdottomaan palatukseen, ei ole todisteita oikeuden väärinkäytöstä. Oikeuden väärinkäytöstä voitaisiin rangaista maksunsaajan uutena maksuvaatimuksena, R-maksutapahtuman aiheuttaneelle osapuolelle johtuvina lisäkustannuksina, kuluttajan joutumisena mustalle listalle tai siten, että kuluttajaa estetään käyttämästä palvelua perumalla sitä koskeva sopimus, eikä maksun periminen takaisin vapauttaisi velvollisuudesta maksaa käytetyistä tavaroista.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71) Jotta voitaisiin helpottaa tehokasta petostentorjuntaa ja torjua maksupetoksia kaikkialla unionissa, olisi säädettävä tehokkaasta tietojenvaihdosta maksupalveluntarjoajien välillä, ja maksupalveluntarjoajien olisi voitava kerätä, käsitellä ja vaihtaa maksupetoksiin osallisten henkilöiden henkilötietoja. Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY37 sekä direktiivin 95/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200138 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia sääntöjä.

(71) Maksupalvelun tarjonta voi sisältää henkilötietojen käsittelyä. Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY37 sekä direktiivin 95/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200138 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia sääntöjä.

__________________

__________________

37 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

38 Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(72 a) Turvapoikkeamia koskevat raportointivelvoitteet eivät vaikuta muissa säädöksissä säädettyihin muita poikkeamia koskeviin raportointivelvoitteisiin, erityisesti direktiivissä 2002/58/EY, asetuksessa (EU) N:o … [yleinen tietosuoja-asetus] ja direktiivin …/…/EU [tietoverkkoturvallisuutta koskeva direktiivi] mukaisesti suunnitelluissa turvapoikkeamia koskevissa raportointivaatimuksissa vahvistettuihin henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskeviin vaatimuksiin.

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan tietosuojavaltuutetun ehdotukseen.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(74) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien ja kuluttajien tässä direktiivissä tarkoitettuja oikeuksia ja velvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi on olemassa helposti saatavilla oleva ja edullinen tuomioistuimen ulkopuolinen menettely, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien oikeutta viedä asia tuomioistuimeen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/200840 säädetään, että kuluttaja ei sovellettavaa lakia koskevien sopimusehtojen perusteella menetä sen valtion lain pakottavien säännösten suojaa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Tehokkaan ja toimivan riidanratkaisumenettelyn osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön tehokkaan kuluttajien valituksia koskevan menettelyn, jota kuluttajat voivat noudattaa ennen riidan siirtämistä tuomioistuimen ulkopuoliseen menettelyyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä maksupalveluntarjoajan olisi vastattava valitukseen.

(74) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajien ja maksupalvelunkäyttäjien tässä direktiivissä tarkoitettuja oikeuksia ja velvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi perustetaan helposti saatavilla olevat, riippumattomat, puolueettomat, avoimet ja tehokkaat tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt ja pidetään niitä yllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien oikeutta viedä asia tuomioistuimeen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/200840 säädetään, että kuluttaja ei sovellettavaa lakia koskevien sopimusehtojen perusteella menetä sen valtion lain pakottavien säännösten suojaa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Tehokkaan ja toimivan riidanratkaisumenettelyn osalta jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön tehokkaan valituksia koskevan menettelyn, jota maksupalvelunkäyttäjät voivat noudattaa ennen riidan siirtämistä tuomioistuimen ulkopuoliseen menettelyyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä maksupalveluntarjoajan olisi vastattava valitukseen.

__________________

__________________

40 Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008 (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).

Perustelu

Tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä koskevien vaatimusten pitäisi olla tiukkoja. Tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyjen ja valitusmenettelyjen ei välttämättä pitäisi olla vain kuluttajien saatavilla, vaan ne voitaisiin antaa myös muiden maksupalvelunkäyttäjien saataville.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(74 a) Kun otetaan huomioon, että EKP on sitoutunut perustamaan ERPB:n ja toimimaan sen puheenjohtajana ja että komissio on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti ERPB:n toimintaan, komission olisi varmistettava, että SEPA:n hallintoa vahvistetaan mahdollisimman pian tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Komission olisi varmistettava unionimenetelmän soveltaminen mahdollisuuksien mukaan ja samalla sen olisi pyrittävä kannustamaan sidosryhmien sitoutumiseen sekä tarjonta- että kysyntäpuolella aktiivisella osallistuttamisella, kuulemisella ja täydellä avoimuudella. Erityisesti maksupalveluntarjoajien ja käyttäjien olisi oltava tasapuolisesti edustettuina, jotta voidaan varmistaa sidosryhmien aktiivinen osallistuminen, edistää riittävää tiedottamista SEPA-prosessista käyttäjille ja seurata SEPA-prosessin täytäntöönpanoa.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(80) Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komission olisi voitava tukeutua EPV:n asiantuntemukseen ja tukeen, ja EPV:n tehtävänä olisi oltava laatia ohjeita ja teknisiä sääntelystandardeja maksupalveluihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, joka koskee palveluiden tarjoamista ja toimiluvan saaneiden maksulaitosten perustamista muissa jäsenvaltioissa. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit. Nämä erityistehtävät ovat täysin EPV:n aseman ja vastuiden mukaiset, sellaisina kuin ne määritellään EPV:n perustamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 1093/2010.

(80) Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komission olisi voitava tukeutua EPV:n asiantuntemukseen ja tukeen, ja EPV:n tehtävänä olisi oltava laatia teknisiä täytäntöönpanostandardeja maksupalveluihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, joka koskee palveluiden tarjoamista ja toimiluvan saaneiden maksulaitosten perustamista muissa jäsenvaltioissa. Kun tekniset täytäntöönpanostandardit koskevat maksujen turvallisuusnäkökohtia, EPV:n on otettava huomioon myös vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen foorumin (Secure Pay -foorumi) antamat suositukset Internet-maksujen ja maksutilien käyttöpalvelujen turvallisuudesta. EPV:n olisi ennen näiden vaatimusten täyttämistä kuultava johdanto-osan 29 kappaleessa tarkoitettua neuvoa-antava lautakuntaa. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit. Nämä erityistehtävät ovat täysin EPV:n aseman ja vastuiden mukaiset, sellaisina kuin ne määritellään EPV:n perustamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 1093/2010.

Perustelu

Tämä on tarpeen yhtäläisten toimintaolosuhteiden luomiseksi turvallisuus- ja valvontatoimenpiteiden osalta.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(80 a) Jotta maksupalvelut toimisivat kitkattomasti ja jotta laajempi SEPA-hanke toteutuisi täysin, on tärkeää, että kaikki sidosryhmät ja erityisesti käyttäjät ja kuluttajat osallistuvat siihen tiiviisti ja täysipainoisesti. Vaikka SEPA-hallintoelimen perustaminen on edistysaskel SEPAn ja maksupalvelujen hallinnossa, koska sidosryhmien edustusta siinä on parannettu, maksupalveluja koskevassa päätöksenteossa korostuvat edelleen tarjontapuoli ja erityisesti eurooppalaiset pankit Euroopan maksuneuvoston (EPC) vuoksi. Siksi on olennaisen tärkeää, että komissio tarkastelee uudelleen muun muassa EPC:n kokoonpanoa, EPC:n ja yleisen hallintorakenteen, kuten SEPA-neuvoston, välistä vuorovaikutusta sekä tämän yleisen rakenteen tehtäviä. Jos komissio vahvistaa tarkastelunsa perusteella tarpeen käynnistää uusia aloitteita SEPAn hallinnon parantamiseksi, komission olisi tarvittaessa annettava lainsäädäntöehdotus.

Perustelu

Kun SEPA-asetuksesta päästiin sopimukseen vuonna 2012, Euroopan komissio ilmoitti analysoivansa Euroopan maksuneuvoston (EPC) rakenteet ja antavansa mahdollisesti ehdotuksia sen uudistamiseksi, jotta voitaisiin puuttua tähän laitokseen, jossa pankkialan edut ovat näkyvästi edustettuina. Tähän mennessä komission ajatukset kyseisestä uudistuksesta eivät ole aineellistuneet missään ehdotuksessa. Siksi on välttämätöntä viitata komission ilmoitukseen tulevien uudistustoimien edistämiseksi.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(83 a) Vastavuoroisen tunnustamisen ja kotijäsenvaltion valvonnan periaatteet edellyttävät, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi peruutettava tai evättävä toimilupa, jos esimerkiksi toimintasuunnitelman sisällön, toiminnan alueellisen jakauman tai tosiasiallisen toiminnan perusteella on ilmeistä, että maksulaitos on valinnut jonkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa se pääasiallisesti harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaansa. Maksulaitos pitäisi valtuuttaa jäsenvaltiossa, jossa sillä on rekisteröity toimipaikka, tai jos sillä ei kansallisen lainsäädännön nojalla ole rekisteröityä toimipaikkaa, sen päätoimipaikka. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että maksulaitoksen päätoimipaikka sijaitsee aina sen kotijäsenvaltiossa ja että se tosiasiassa toimii siellä.

Perustelu

Tämä tarkistus on rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 31 kappaleen mukainen ja perustuu siihen. Tavoitteena on estää keinottelu unionissa.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tarkastelee uudelleen tämän kohdan soveltamista. Se antaa tarvittaessa kyseisen uudelleentarkastelun perusteella viimeistään .. päivänä …kuuta ...* lainsäädäntöehdotuksen ulottaakseen IV osaston säännökset 78 artiklaa lukuun ottamatta koskemaan maksutapahtumia, joissa vain yksi maksupalveluntarjoajista sijaitsee unionissa, niiden maksutapahtuman osien osalta, jotka toteutetaan unionissa, jos se on teknisesti toteutettavissa.

 

________________

 

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Olisi erittäin järkevää soveltaa kokonaan EU:ssa suoritettaviin tapahtumiin suurinta osaa IV osastosta. Koska ei kuitenkaan ole selvää, mikä on sen osalta teknisesti toteuttamiskelpoista, olisi järkevää tehdä kyseinen laajennus yksityiskohtaisen tarkastuksen perusteella.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) maksutapahtumat, joissa on kyse ei-ammattimaisesta käteisrahan vastaanottamisesta ja luovuttamisesta voittoa tavoittelemattoman toiminnan tai hyväntekeväisyyden yhteydessä;

d) maksutapahtumat, joissa on kyse luvan saaneen järjestön johtamasta voittoa tavoittelematonta toimintaa koskevien lahjoitusten vastaanottamisesta ja käsittelemisestä hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j) maksupalveluiden tarjoamista tukevat palvelut, joista tekniset palveluntarjoajat huolehtivat saamatta siirrettäviä varoja missään vaiheessa haltuunsa, kuten tietojen käsittely ja tallentaminen, yksityisyyttä suojaavat palvelut, tietojen ja henkilöllisyyden todentaminen, tietotekniikan ja viestintäverkkojen tarjoaminen, maksupalveluissa käytettävien päätteiden ja laitteiden tarjoaminen ja ylläpitäminen, lukuun ottamatta maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluita;

j) maksupalveluiden tarjoamista tukevat palvelut, joista tekniset palveluntarjoajat huolehtivat saamatta siirrettäviä varoja missään vaiheessa haltuunsa, kuten tietojen käsittely ja tallentaminen, yksityisyyttä suojaavat palvelut, tietojen ja henkilöllisyyden todentaminen, tietotekniikan ja viestintäverkkojen tarjoaminen, maksupalveluissa käytettävien päätteiden ja laitteiden ja turvallisten kanavien tarjoaminen ja ylläpitäminen, lukuun ottamatta maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluita;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k) palvelut, jotka perustuvat erityisiin välineisiin, jotka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämistä varten ja joita voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan välineen myöntäjän tiloissa tai välineen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla palveluntarjoajien rajallisessa verkossa tai koska sitä voidaan käyttää vain joidenkin tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen;

k) palvelut, jotka perustuvat erityisiin välineisiin, jotka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämistä varten ja joita voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan yhdeltä välineen myöntäjältä tai välineen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla palveluntarjoajien rajallisessa verkossa tai koska sitä voidaan käyttää vain harvojen tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen;

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a) ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa voimassa oleva ja erityisellä sosiaali- tai verolainsäädännöllä säännelty väline, joka on asetettu saataville yrityksen tai julkisen elimen pyynnöstä ja johon liittyy henkilölle myönnetty oikeus ottaa vastaan tavaroita tai palveluja palveluntarjoajilta, jotka ovat tehneet kaupallisen sopimuksen välineen myöntäjän kanssa ja jota ei voida vaihtaa rahaan;

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l) maksutapahtumat, jotka sähköisten viestintäverkkojen tai palveluiden tarjoajat toteuttavat, jos tapahtuma toteutetaan verkon tai palvelun käyttäjää varten ja digitaalisen sisällön hankintaa varten sähköisten viestintäpalveluiden liitännäispalveluina, riippumatta sisällön hankintaan tai kulutukseen käytettävästä laitteesta edellyttäen, että kunkin erillisen maksutapahtuman arvo on enintään 50 euroa ja maksutapahtumien kumulatiivinen arvo on enintään 200 euroa minkä tahansa laskutuskuukauden aikana;

l) maksutapahtumat, jotka sähköisten viestintäverkkojen tai palveluiden tarjoajat toteuttavat välittäjän ominaisuudessa, ja maksutapahtumat, jotka ovat tarjoajan ydinliiketoiminnan liitännäispalveluja, jos tapahtuma toteutetaan verkon tai palvelun käyttäjää varten ja digitaalisen sisällön tai palvelun hankintaa varten, riippumatta digitaalisen sisällön tai palvelun hankintaan tai kulutukseen käytettävästä laitteesta edellyttäen, että kunkin erillisen maksutapahtuman arvo on enintään 20 euroa ja maksutapahtumien kumulatiivinen arvo on enintään 100 euroa minkä tahansa kalenterikuukauden aikana;

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12. ’maksupalvelunkäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää maksupalvelua joko maksajan tai maksunsaajan tai molempien ominaisuudessa;

12. ’maksupalvelunkäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää maksupalvelua joko maksajan tai maksunsaajan tai molempien ominaisuudessa, mutta ’maksupalvelunkäyttäjällä’ ei tarkoiteta kolmatta maksupalveluntarjoajaa silloin, kun tämä toimii toisen maksupalvelunkäyttäjän puolesta toimivan maksupalveluntarjoajan ominaisuudessa;

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 18 kohta

Komission teksti

Tarkistus

18. ’maksutoimeksiannolla’ maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajalleen antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma;

18. ’maksutoimeksiannolla’ maksajan tai maksunsaajan maksupalveluntarjoajalleen joko suoraan tai kolmannen maksupalveluntarjoajan välityksellä antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma;

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 21 kohta

Komission teksti

Tarkistus

21. ’todentamisella’ menettelyä, jolla maksupalveluntarjoajan on mahdollista varmistaa tietyn maksuvälineen käyttäjän henkilöllisyys, mukaan lukien henkilökohtaisten turvatekijöiden käyttö tai henkilötietoasiakirjojen tarkistaminen;

21. ’todentamisella’ menettelyjä, joilla maksupalveluntarjoajan on mahdollista varmistaa tietyn maksuvälineen käytön kelpoisuus, mukaan lukien käyttäjän henkilökohtaisten tietoturvavaltuuksien käyttö tai henkilötietoasiakirjojen tarkistaminen, tai tunnistaa kolmas maksupalveluntarjoaja;

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 22 kohta

Komission teksti

Tarkistus

22. ’asiakkaan vahvalla tunnistamisella’ menettelyä, jota käytetään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tunnistetietojen vahvistamisessa käyttäen kahta tai useampaa tekijää, jotka ryhmitellään tietämykseksi, hallinnaksi ja olennaiseksi osaksi; nämä ryhmät ovat riippumattomia toisistaan siten, että yhden rikkominen ei aseta kyseenalaiseksi muiden luotettavuutta; menettely on suunniteltu todentamistiedon luottamuksellisuuden suojaamiseksi;

22. ’asiakkaan vahvalla tunnistamisella’ menettelyä, jota käytetään maksuvälineen kelpoisuuden varmistamisessa käyttäen kahta tai useampaa tekijää, jotka ryhmitellään tietämykseksi (jotain, minkä vain käyttäjä tietää), hallinnaksi (jotain, mitä vain käyttäjällä on hallussaan) ja olennaiseksi osaksi (jotain, mitä käyttäjä on); nämä ryhmät ovat riippumattomia toisistaan siten, että yhden rikkominen ei aseta kyseenalaiseksi muiden luotettavuutta; menettely on suunniteltu todentamistiedon luottamuksellisuuden suojaamiseksi;

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 26 kohta

Komission teksti

Tarkistus

26. ’maksuvälineellä’ henkilökohtaista välinettä ja/tai menettelytapoja, joista maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ovat sopineet keskenään ja joita käytetään maksutoimeksiannon käynnistämiseksi;

26. ’maksuvälineellä’ henkilökohtaista välinettä ja/tai menettelytapoja, joista maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ovat sopineet keskenään ja joiden avulla maksupalvelunkäyttäjä käynnistää maksutoimeksiannon;

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 32 kohta

Komission teksti

Tarkistus

32. ’maksutoimeksiantopalvelulla’ maksupalvelua, joka mahdollistaa pääsyn kolmannen maksupalveluntarjoajan tarjoamalle maksutilille, jolloin maksaja voi osallistua aktiivisesti maksutoimeksiannon käynnistämiseen tai kolmannen maksupalveluntarjoajan ohjelmistoon tai jolloin maksaja tai maksunsaaja voi käyttää maksuvälineitä toimittaakseen maksajan valtakirjat tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;

32. ’maksutoimeksiantopalvelulla’ maksupalvelua, joka mahdollistaa pääsyn maksutilille, kun kolmas maksupalveluntarjoaja käynnistää maksajan pyynnöstä maksutapahtuman tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan hoitamalta maksajan maksutililtä;

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 33 kohta

Komission teksti

Tarkistus

33. ’tilitietopalvelulla’ maksupalvelua, jolla maksupalvelunkäyttäjälle annetaan koottuja ja käyttäjäystävällisessä muodossa olevia tietoja yhdestä tai useammasta maksutilistä, jota yksi tai useampi tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ylläpitää maksupalvelunkäyttäjälle;

33. ’tilitietopalvelulla’ kolmannen maksupalveluntarjoajan tarjoamaa palvelua, jossa maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä annetaan koottuja tietoja yhdestä tai useammasta maksutilistä, jota yksi tai useampi maksupalveluntarjoaja ylläpitää maksupalvelunkäyttäjälle;

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 38 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 a. ’henkilökohtaisilla tietoturvavaltuuksilla’ tietoja, joita käytetään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyyden vahvistamiseen;

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 38 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 b. ’kolmannella maksuvälineiden myöntäjällä’ muuta kuin tiliä ylläpitävää maksupalveluntarjoajaa, joka harjoittaa liitteessä I olevassa 3 tai 5 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa;

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 38 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 c. ’tilisiirrolla’ kansallista tai rajatylittävää maksupalvelua, jolla maksajan maksutiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja hyvittää maksunsaajan maksutiliä yhdellä tai useammalla maksajan maksutililtä toteutettavalla maksutapahtumalla maksajan antaman määräyksen perusteella;

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 38 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 d. ’arkaluonteisilla maksutiedoilla’ tietoja, joita voitaisiin käyttää petosten tekemiseen, lukuun ottamatta tilinomistajan nimeä ja tilinumeroa, myös tietoja, jotka mahdollistavat maksutoimeksiannon käynnistämisen, tunnistamiseen käytettyjä tietoja, asiakkaalle toimitettavien maksu- tai tunnistamisvälineiden tilaamiseen käytettyjä tietoja, sekä tietoja, parametrejä ja ohjelmistoja, joilla voi muutettuina olla vaikutus oikeutetun osapuolen kykyyn tarkistaa maksutapahtumia, myöntää sähköisiä valtuutuksia tai valvoa tiliä;

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 38 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 e. ’maksutapahtuman hyväksymisellä’ maksupalveluntarjoajan tarjoamaa maksupalvelua, jossa maksupalveluntarjoaja tekee suoraan tai välillisesti maksunsaajan kanssa sopimuksen tämän maksutapahtumien, jotka maksajan maksuväline on käynnistänyt, hyväksymiseksi ja käsittelemiseksi, joiden tuloksena varat siirretään maksunsaajalle; palveluun voi kuulua tunnistus- ja hyväksymispalveluja ja muita palveluja, jotka liittyvät maksunsaajalle päätyvien rahavirtojen hallintaan, riippumatta siitä, pitääkö maksupalveluntarjoaja varoja hallussaan maksunsaajan puolesta;

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) kuvaus prosessista, joka on käytössä arkaluonteisten maksutietojen sekä olennaisten loogisten ja fyysisten resurssien valvontaa ja paikannusta sekä niiden käyttömahdollisuuden rajoittamista varten;

g) kuvaus prosessista, joka on käytössä arkaluonteisten maksutietojen valvontaa ja paikannusta sekä niiden käyttömahdollisuuden rajoittamista varten;

Perustelu

Viittaus olennaisiin loogisiin ja fyysisiin resursseihin voidaan poistaa samoin kuin verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivistä.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k) kuvaus sisäisen tarkastuksen menetelmistä, jotka hakija on ottanut käyttöön täyttääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY45 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/200646 mukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvoitteensa;

(k) niiden maksulaitosten osalta, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY45 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/200646 mukaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä velvoitteita, kuvaus sisäisen tarkastuksen menetelmistä, jotka hakija on ottanut käyttöön täyttääkseen kyseiset velvoitteet;

__________________

__________________

45 Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).

46 Maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006 (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1).

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. EPV laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 41 artiklan mukaisesti perustettua ja kaikkia sidosryhmiä, muut kuin pankkialan sidosryhmät mukaan luettuina, edustavaa neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille maksulaitosten toimilupahakemuksissa, 1 kohdan a, b, c, e, g, h, i ja j alakohdassa vahvistetut vaatimukset mukaan luettuina.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... .

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio hyväksyy ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava maksulaitosta, joka tarjoaa jotakin maksupalvelua ja harjoittaa samanaikaisesti 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua muuta liiketoimintaa, suojaamaan maksupalvelunkäyttäjiltä tai toisen maksupalveluntarjoajan kautta maksutapahtumien toteuttamista varten saadut varat jommallakummalla seuraavista tavoista:

1. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava maksulaitosta, joka tarjoaa jotakin liitteessä I luetelluista maksupalveluista tai harjoittaa 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua liiketoimintaa, suojaamaan maksupalvelunkäyttäjiltä tai toisen maksupalveluntarjoajan kautta maksutapahtumien toteuttamista varten saadut varat jommallakummalla seuraavista tavoista:

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Varoja ei saa missään vaiheessa sekoittaa kenenkään muun luonnollisen henkilön tai minkään muun oikeushenkilön kuin niiden maksupalvelunkäyttäjien, joiden lukuun varoja säilytetään, varoihin, ja jos ne ovat yhä maksulaitoksen hallussa eikä niitä ei ole vielä suoritettu maksunsaajalle tai siirretty toiselle maksupalveluntarjoajalle varojen vastaanottamista seuraavana työpäivänä, ne on talletettava luottolaitoksessa olevalle erilliselle tilille tai sijoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten määrittelemään turvalliseen, likvidiin ja vähäriskiseen varallisuuteen. Lisäksi varat on suojattava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksupalvelunkäyttäjien edun mukaisesti maksulaitoksen muiden velkojien saatavia vastaan, erityisesti maksukyvyttömyystapauksessa.

a) Varoja ei saa missään vaiheessa sekoittaa kenenkään muun luonnollisen henkilön tai minkään muun oikeushenkilön kuin niiden maksupalvelunkäyttäjien, joiden lukuun varoja säilytetään, varoihin, ja jos ne ovat yhä maksulaitoksen hallussa eikä niitä ei ole vielä suoritettu maksunsaajalle tai siirretty toiselle maksupalveluntarjoajalle varojen vastaanottamista seuraavana työpäivänä, ne on tämän jälkeen talletettava luottolaitoksessa olevalle erilliselle tilille tai sijoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten määrittelemään turvalliseen, likvidiin ja vähäriskiseen varallisuuteen. Lisäksi varat on suojattava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksupalvelunkäyttäjien edun mukaisesti maksulaitoksen muiden velkojien saatavia vastaan, erityisesti maksukyvyttömyystapauksessa.

Perustelu

Tarkennetaan ajallista järjestystä.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Maksulaitoksella, jolla on kotijäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava sääntömääräinen kotipaikka, on oltava päätoimipaikka samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka.

3. Maksulaitoksella, jolla on kotijäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava sääntömääräinen kotipaikka, on oltava päätoimipaikka samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka ja samassa jäsenvaltiossa, jossa se todellisuudessa harjoittaa liiketoimintaansa.

Perustelu

Liittyy voimassa olevan rahoitusvälinedirektiivin johdanto-osan 13 kappaleeseen.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa maksulaitokselle myönnetyn toimiluvan, ainoastaan, jos laitos on jossakin seuraavista tilanteista:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) se muodostaisi uhan maksujärjestelmän vakaudelle tai siihen kohdistettavalle luottamukselle jatkamalla maksupalvelutoimintaansa; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Rekisterissä on myös yksilöitävä ja perusteltava kaikki tapaukset, joissa toimivaltainen viranomainen on peruuttanut toimiluvan.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat pääsyä 13 artiklassa tarkoitettuihin julkisiin rekistereihin sisältyviin tietoihin unionin tasolla. EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle […kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

4. EPV laatii 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat pääsyä 13 artiklassa tarkoitettuihin julkisiin rekistereihin sisältyviin tietoihin unionin tasolla.

 

 

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle […kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos maksulaitokset tarjoavat yhtä tai useampaa maksupalvelua, niillä voi olla vain yksinomaan maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pääsy kyseisiin maksutileihin on oikeasuhteinen.

2. Jos maksulaitokset tarjoavat yhtä tai useampaa maksupalvelua, niillä voi olla vain maksutapahtumiin käytettäviä maksutilejä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksulaitoksille myönnetään pääsy luottolaitosten maksu- ja talletustilipalveluihin objektiivisin, syrjimättömin ja oikeasuhteisin perustein. Kyseisen pääsyn on oltava niin laaja, että maksulaitokset voivat tarjota maksupalvelujaan esteettä ja tehokkaasti.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos useampi kuin yksi viranomainen on jäsenvaltion alueella toimivaltainen asioissa, joita tämä osasto koskee, jäsenvaltion on varmistettava, että kyseiset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. Sama koskee tapauksia, joissa tämän osaston soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta toimivaltaiset viranomaiset eivät ole luottolaitosten valvonnasta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia.

3. Jos viranomainen, joka on toimivaltainen asioissa, joita tämä osasto koskee, ei ole luottolaitosten valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltion on varmistettava, että kyseiset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vaatia maksulaitosta antamaan tiedot, joita tarvitaan, jotta noudattamista voidaan valvoa;

a) vaatia maksulaitosta antamaan tiedot, joita tarvitaan, jotta noudattamista voidaan valvoa, virallisella päätöksellä, jossa täsmennetään pyynnön oikeusperusta ja pyynnön tarkoitus, pyydettävät tiedot sekä määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava;

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten esittämien tieto- tai asiakirjapyyntöjen on perustuttava päätökseen, jossa eritellään päätöksen oikeusperusta, pyynnön tarkoitus, pyydettyjen tietojen ja asiakirjojen yksityiskohdat, sekä tietojen tai asiakirjan toimittamista ja säilyttämistä koskeva määräaika.

Perustelu

Tämä ehdotus perustuu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoon.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Euroopan keskuspankin ja jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, EPV:n sekä maksupalveluntarjoajiin sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla nimettyjen muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

1. Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Euroopan keskuspankin ja jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, EPV:n sekä maksupalveluntarjoajiin sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla nimettyjen muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Jos nämä viranomaiset käsittelevät henkilötietoja, niiden on mainittava, mihin tarkoitukseen tietoja tarvitaan ja mikä on asianmukainen unionin oikeuden mukainen oikeusperusta.

Perustelu

Perustuu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoon.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) Europol, joka toimii unionin lainvalvontavirastona ja joka on vastuussa jäsenvaltioiden toimivaltaisten poliisiviranomaisten yhteisen lähestymistavan tukemisesta ja koordinoimisesta järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi, euron väärentäminen ja rahan ja muiden maksuvälineiden väärentäminen mukaan luettuna.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. EPV:llä on valtuudet käynnistää ja edistää sitovia sovitteluja toimivaltaisten viranomaisten välisten tietojenvaihtoon liittyvien riitojen ratkaisemiseksi.

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) lausuntoon.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa unionin maksulaitokselle, joka haluaa tarjota maksupalveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, lisävaatimuksia, joita ei sovelleta vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymiin maksulaitoksiin.

Perustelu

Pyritään varmistamaan kaikkialla Euroopan unionissa tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen kaikki olennaisen tärkeät ja/tai merkitykselliset tiedot erityisesti, jos asiamies, sivukonttori tai sellainen yksikkö, jolle maksupalvelutoimintoja on ulkoistettu, on rikkonut tai sen epäillään rikkoneen säännöksiä. Toimivaltaisten viranomaisten on tältä osin toimitettava pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot ja omasta aloitteestaan kaikki olennaisen tärkeät tiedot.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen kaikki olennaisen tärkeät ja/tai merkitykselliset tiedot erityisesti, jos asiamies, sivukonttori tai sellainen yksikkö, jolle maksupalvelutoimintoja on ulkoistettu, on rikkonut tai sen epäillään rikkoneen säännöksiä. Toimivaltaisten viranomaisten on tältä osin toimitettava pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot ja omasta aloitteestaan kaikki olennaisen tärkeät tiedot. Jos henkilötietoja säilytetään, toimivaltaiset viranomaiset eivät saa säilyttää henkilötietoja yli kymmenen vuoden ajan. Henkilötietojen säilytyksessä on joka tapauksessa noudatettava direktiiviä 95/46/EY.

Perustelu

Perustuu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoon.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille ohjeita tekijöistä, jotka on otettava huomioon tehtäessä päätöstä siitä, onko maksulaitoksen ilmoittamassa toiminnassa, jota maksulaitos aikoo harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa tämän artiklan 1 kohdan nojalla, kyse sijoittautumisoikeuden tai palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä. Ohjeet annetaan […kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

5. EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille ohjeita tekijöistä, jotka on otettava huomioon tehtäessä päätöstä siitä, onko maksulaitoksen ilmoittamassa toiminnassa, jota maksulaitos aikoo harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa tämän artiklan 1 kohdan nojalla, kyse sijoittautumisoikeuden tai palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä. Ohjeet annetaan […12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kyseisen henkilön, mukaan lukien mahdollinen asiamies, josta henkilö ottaa täyden vastuun, maksutapahtumien kokonaismäärä 12 edeltävän kuukauden aikana on keskimäärin enintään miljoona euroa kuukaudessa. Tätä vaatimusta arvioidaan kyseisen henkilön liiketoimintasuunnitelman mukaisen ennakoidun maksutapahtumien kokonaismäärän perusteella, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset vaadi kyseisen suunnitelman mukauttamista;

a) kyseisen henkilön, mukaan lukien mahdollinen asiamies, josta henkilö ottaa täyden vastuun, maksutapahtumien tai kyseisen henkilön käynnistämien maksutapahtumien kokonaismäärä 12 edeltävän kuukauden aikana on keskimäärin enintään miljoona euroa kuukaudessa. Tätä vaatimusta arvioidaan kyseisen henkilön liiketoimintasuunnitelman mukaisen ennakoidun maksutapahtumien kokonaismäärän perusteella, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset vaadi kyseisen suunnitelman mukauttamista;

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki kansalaiset saavat riittävästi tietoa henkilötietojen käsittelystä niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos maksupalveluntarjoaja saa veloittaa maksuja tietojen antamisesta 2 kohdan mukaisesti, maksujen on oltava asianmukaiset, ja ne on suhteutettava maksupalveluntarjoajan tosiasiallisiin kustannuksiin.

3. Jos maksupalveluntarjoaja saa veloittaa maksuja tietojen antamisesta 2 kohdan mukaisesti, maksujen on oltava kohtuulliset, ja ne on suhteutettava maksupalveluntarjoajan tosiasiallisiin kustannuksiin.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajat, jotka vaihtavat maksutiliä, saavat pyynnöstä siirrosta vastaavalta maksupalveluntarjoajalta aiemmalta maksutililtä toteutetut maksutapahtumat kirjattuina pysyvällä välineellä kohtuullista maksua vastaan.

Perustelu

Vaihdettaessa maksutiliä toiselle maksupalveluntarjoajalle edellisen maksupalveluntarjoajan tiliotteita voidaan tarvita eri tarkoituksiin, esimerkiksi lainan hakemiseen, asunnon vuokraamiseen tai tositteena tuloverotusta varten. Sähköisten pankkitilien kehityksen ansiosta asiakkaiden käytössä saattaa olla vain sähköisiä tiliotteita, eikä mahdollisuutta ladata maksutapahtumia usealta vuodelta.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka sen osoittamisesta, että se on noudattanut tässä osastossa säädettyjä tietojenantovaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka sen osoittamisesta, että se on noudattanut tässä osastossa säädettyjä tietojenantovaatimuksia.

Perustelu

Järkevä lähestymistapa on, että tehdään selväksi todistustaakan olevan johdonmukaisesti maksupalveluntarjoajalla. Maksupalveluntarjoajan on helppoa ja vaivatonta osoittaa, mitä se on tehnyt ja mitä ei tietojenantovaatimusten osalta, kun taas maksupalveluiden käyttäjän on usein vaikeaa tai mahdotonta osoittaa, ettei ole saanut tietoja, joihin on oikeutettu. Varsinkin jos käyttäjä on kuluttaja, on todistustaakan osoittaminen käyttäjälle epärealistista.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että ennen kuin erillistä maksua koskeva palvelusopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoajan on asetettava maksupalvelunkäyttäjän helposti saataville 38 artiklan mukaiset tiedot ja ehdot. Maksupalveluntarjoajan on annettava tiedot ja ehdot maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että ennen kuin erillistä maksua koskeva palvelusopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoajan on asetettava maksupalvelunkäyttäjän helposti saataville 38 artiklan mukaiset tiedot ja ehdot omien palveluidensa osalta. Maksupalveluntarjoajan on annettava tiedot ja ehdot maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sen jälkeen kun kolmas maksupalveluntarjoaja on käynnistänyt maksutoimeksiannon, se antaa maksajan saataville 38 artiklassa tarkoitetut tiedot ja ehdot. Tiedot ja ehdot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannet maksupalveluntarjoajat antavat maksutoimeksiantopalveluiden osalta maksajalle tiedot tarjotusta palvelusta ja kolmannen maksupalveluntarjoajan yhteystiedot.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannet maksupalveluntarjoajat antavat maksutoimeksiantopalveluiden osalta ennen toimeksiannon käynnistämistä maksajalle seuraavat selkeät ja kattavat tiedot:

 

a) kolmannen maksupalveluntarjoajan yhteystiedot ja rekisterinumero ja asiasta vastaavan valvontaviranomaisen nimi;

 

b) tarvittaessa aika, jonka kuluessa maksutoimeksianto on käynnistettävä;

 

c) kaikki mahdolliset maksut, jotka maksupalvelunkäyttäjän on maksettava kolmannelle maksupalveluntarjoajalle, ja tarvittaessa maksujen määrien erittely;

 

d) tarvittaessa sovellettava tosiasiallinen vaihtokurssi tai viitekurssi.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos kolmas maksupalveluntarjoaja käynnistää maksutoimeksiannon maksajan pyynnöstä, sen on toimitettava maksajalle ja tarvittaessa maksunsaajalle tai asetettava maksajan ja tarvittaessa maksunsaajan saataville välittömästi toimeksiannon käynnistämisen jälkeen seuraavat tiedot:

Jos kolmas maksupalveluntarjoaja käynnistää maksutoimeksiannon maksajan pyynnöstä, sen on toimitettava maksajalle ja tarvittaessa maksunsaajalle välittömästi toimeksiannon käynnistämisen jälkeen selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla seuraavat tiedot:

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vahvistus maksutoimeksiannon onnistuneesta käynnistämisestä maksajan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;

a) vahvistus maksutapahtuman onnistuneesta käynnistämisestä maksajan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) tarvittaessa maksutapahtumasta veloitettavien maksujen määrä ja tarvittaessa niiden erittely.

d) tarvittaessa kolmannen maksupalveluntarjoajan maksutapahtumasta veloittama maksujen määrä yksilöityinä.

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällä artiklalla ei rajoiteta kolmanteen maksupalveluntarjoajaan ja maksunsaajaan sovellettavien tietosuojavelvoitteiden soveltamista.

Tarkistus  94

Ehdotus direktiiviksi

41 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Maksajan maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen annettava maksajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla seuraavat tiedot:

Tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen annettava maksajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla seuraavat tiedot omista palveluistaan:

Tarkistus  95

Ehdotus direktiiviksi

42 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen annettava maksunsaajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla seuraavat tiedot:

Maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on välittömästi maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen annettava maksunsaajalle tai asetettava tämän saataville 37 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla omien palveluidensa osalta seuraavat tiedot, jos ne ovat suoraan tämän käytettävissä:

Tarkistus  96

Ehdotus direktiiviksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että hyvissä ajoin ennen kuin puitesopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoaja antaa maksupalvelunkäyttäjälle 45 artiklassa mainitut tiedot ja ehdot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että hyvissä ajoin ennen kuin puitesopimus tai tarjous sitoo maksupalvelunkäyttäjää, maksupalveluntarjoaja asettaa maksupalvelunkäyttäjän saataville, tai antaa maksupalvelunkäyttäjän pyynnöstä maksupalvelunkäyttäjälle 45 artiklassa mainitut tiedot ja ehdot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä. Tiedot ja ehdot on annettava helposti ymmärrettävin termein selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa maksupalvelua tarjotaan, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

Tarkistus  97

Ehdotus direktiiviksi

45 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

а) kuvaus tarjottavan maksupalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;

а) selkeä kuvaus tarjottavan maksupalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;

Tarkistus  98

Ehdotus direktiiviksi

45 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) maksutapahtuman käynnistämistä tai toteuttamista varten annettavan suostumuksen ja tällaisen suostumuksen peruuttamisen muoto ja toimittamistapa 57 ja 71 artiklan mukaisesti;

c) maksutoimeksiannon käynnistämistä tai maksutapahtuman toteuttamista varten annettavan suostumuksen ja tällaisen suostumuksen peruuttamisen muoto ja toimittamistapa 57 ja 71 artiklan mukaisesti;

Tarkistus  99

Ehdotus direktiiviksi

45 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jos niin sovitaan, tieto siitä, että maksupalvelunkäyttäjän katsotaan hyväksyneen 47 artiklan mukaisesti sopimusehtojen muutokset, jollei hän ilmoita maksupalveluntarjoajalle ennen ehtojen ehdotettua voimaantulopäivää, ettei hyväksy niitä;

a) jos niin sovitaan, tieto siitä, että maksupalvelunkäyttäjän katsotaan hyväksyneen 47 artiklan mukaisesti sopimusehtojen muutokset, jollei hän ilmoita maksupalveluntarjoajalle ennen ehtojen ehdotettua voimaantulopäivää, ettei hyväksy niitä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa muutos on selkeästi ja kiistattomasti edullisempi maksupalvelunkäyttäjille 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sillä tällaisella ilmoituksella ei ole vaikutusta, jos muutos on selkeästi ja yksiselitteisesti suotuisampi maksupalvelunkäyttäjille;

Tarkistus  100

Ehdotus direktiiviksi

47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Maksupalveluntarjoaja voi ehdottaa muutoksia puitesopimukseen sekä 45 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja ehtoihin 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla ja viimeistään kaksi kuukautta ennen niiden ehdotettua soveltamispäivää.

1. Maksupalveluntarjoaja voi ehdottaa puitesopimukseen muutoksia, jotka eivät ole selkeästi ja kiistattomasti edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, sekä 45 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja ehtoihin 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla ja viimeistään kaksi kuukautta ennen niiden ehdotettua soveltamispäivää.

Tarkistus  101

Ehdotus direktiiviksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Korkoja tai vaihtokursseja koskevia muutoksia voidaan soveltaa välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta edellyttäen, että tällaisesta oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa ja että muutokset perustuvat viitekorkoon tai -kursseihin, joista on sovittu 45 artiklan 3 alakohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava koron muutoksista mahdollisimman pian 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla, elleivät osapuolet ole sopineet, että tiedot toimitetaan tai asetetaan saataville tietyin väliajoin tai tietyillä tavoilla. Korkojen tai vaihtokurssien muutoksia, jotka ovat edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, voidaan kuitenkin soveltaa ilman ennakkoilmoitusta.

2. Korkoja tai vaihtokursseja koskevia muutoksia voidaan soveltaa välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta edellyttäen, että tällaisesta oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa ja että korkoja tai vaihtokursseja koskevat muutokset perustuvat viitekorkoon tai -kursseihin, joista on sovittu 45 artiklan 3 alakohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava koron muutoksista mahdollisimman pian 44 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla, elleivät osapuolet ole sopineet, että tiedot toimitetaan tai asetetaan saataville tietyin väliajoin tai tietyillä tavoilla. Korkojen tai vaihtokurssien muutoksia, jotka ovat edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, sekä puitesopimuksen muutoksia, jotka ovat selkeästi ja kiistattomasti edullisempia maksupalvelunkäyttäjille, voidaan kuitenkin soveltaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tarkistus  102

Ehdotus direktiiviksi

48 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yli 12 kuukauden määräajaksi tehdyn tai toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen irtisanomisen on oltava maksutonta maksupalvelunkäyttäjälle 12 kuukauden jälkeen. Muissa tapauksissa sopimuksen irtisanomisesta veloitettavien maksujen on oltava asianmukaiset ja oikeassa suhteessa kustannuksiin.

2. Puitesopimuksen irtisanomisen on oltava maksutonta maksupalvelunkäyttäjälle.

Perustelu

Maksut tilien lakkauttamisesta ovat este maksutilien siirtämiselle. Maksupalveluntarjoajien ei pidä veloittaa kuluttajilta maksuja puitesopimuksen irtisanomisesta. Joissakin jäsenvaltioissa maksupalveluntarjoajat eivät voi veloittaa kuluttajilta maksuja siirtopalveluista. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan siirtopalvelut eivät veloita kuluttajia palveluidensa käyttämisestä, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuluttajilta, jotka lakkauttavat tilinsä 12 kuukauden kuluessa sen avaamisesta, ei veloiteta maksua. Italiassa kuluttajilta ei peritä maksua tilin lakkauttamisesta.

Tarkistus  103

Ehdotus direktiiviksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Puitesopimukseen voi sisältyä ehto, jonka mukaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tai asetettava saataville määräajoin vähintään kerran kuukaudessa ja sovitulla tavalla siten, että maksaja voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen muuttumattomina.

2. Puitesopimukseen on sisällyttävä ehto, jonka mukaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tai asetettava saataville määräajoin vähintään kerran kuukaudessa, maksutta ja sovitulla tavalla siten, että maksaja voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen muuttumattomina.

Tarkistus  104

Ehdotus direktiiviksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa kerran kuukaudessa maksutta.

3. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä kerran kuukaudessa maksutta.

Tarkistus  105

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) viite, jonka avulla maksunsaaja voi tunnistaa maksutapahtuman ja tarvittaessa maksajan, sekä maksutapahtuman yhteydessä siirretyt tiedot;

a) viite, jonka avulla maksunsaaja voi tunnistaa maksutapahtuman ja maksajan, sekä maksutapahtuman yhteydessä siirretyt tiedot;

Tarkistus  106

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa kerran kuukaudessa maksutta.

3. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että maksupalveluntarjoajat antavat tiedot paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä kerran kuukaudessa maksutta.

Tarkistus  107

Ehdotus direktiiviksi

52 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos valuutan muuntamispalvelua tarjotaan ennen maksutapahtuman käynnistämistä ja jos kyseistä valuutan muuntamispalvelua tarjotaan myyntipaikassa tai tarjoaja on maksunsaaja, osapuolen, joka tarjoaa valuutan muuntamispalvelua maksajalle, on ilmoitettava tälle kaikki veloitettavat maksut sekä maksutapahtuman muuntamisessa käytettävä vaihtokurssi.

Jos valuutan muuntamispalvelua tarjotaan ennen maksutapahtuman käynnistämistä ja jos kyseistä valuutan muuntamispalvelua tarjotaan pankkiautomaatissa tai myyntipaikassa tai tarjoaja on maksunsaaja, osapuolen, joka tarjoaa valuutan muuntamispalvelua maksajalle, on ilmoitettava tälle kaikki veloitettavat maksut sekä maksutapahtuman muuntamisessa käytettävä vaihtokurssi.

Tarkistus  108

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos maksupalveluntarjoaja tai kolmas pyytää maksua tietyn maksuvälineen käytöstä, maksupalveluntarjoajan tai kolmannen on ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjälle asiasta ennen maksutapahtuman käynnistämistä.

Poistetaan.

Tarkistus  109

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos maksupalveluntarjoajalla on oikeus siirtää kolmannen osapuolen kustannukset maksajalle, maksaja ei ole velvollinen maksamaan niitä, ellei niiden koko määrää ole ilmoitettu ennen maksutapahtuman käynnistämistä.

Tarkistus  110

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Maksupalveluntarjoaja ei saa veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä maksuja tässä osastossa tarkoitettujen tietojenantovelvoitteiden noudattamisesta tai oikaisu- ja varotoimenpiteistä, ellei 70 artiklan 1 kohdassa, 71 artiklan 5 kohdassa tai 79 artiklan 2 kohdassa toisin mainita. Maksupalvelunkäyttäjän ja -tarjoajan on sovittava näistä maksuista, ja niiden on oltava asianmukaiset ja oikeassa suhteessa maksupalveluntarjoajan todellisiin kustannuksiin.

1. Maksupalveluntarjoaja ei saa veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä maksuja tässä osastossa tarkoitettujen tietojenantovelvoitteiden noudattamisesta tai oikaisu- ja varotoimenpiteistä, ellei 70 artiklan 1 kohdassa, 71 artiklan 5 kohdassa tai 79 artiklan 2 kohdassa toisin mainita. Maksupalvelunkäyttäjän ja -tarjoajan on sovittava näistä maksuista, ja niiden on oltava asianmukaiset ja oikeassa suhteessa maksupalveluntarjoajan todellisiin kustannuksiin. Maksupalveluntarjoajan on pyynnöstä julkistettava maksutapahtuman todelliset kustannukset.

Tarkistus  111

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Maksupalveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa veloittamasta maksajalta maksua tai tarjoamasta alennusta tietyn maksuvälineen käytöstä tai ohjaamasta häntä tietyn maksuvälineen käyttöön. Veloitettavat maksut eivät kuitenkaan saa ylittää kustannuksia, joita maksunsaajalle on aiheutunut tietyn maksuvälineen käytöstä.

3. Maksupalveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa veloittamasta maksajalta maksua tai tarjoamasta alennusta tietyn maksuvälineen käytöstä tai ohjaamasta häntä tietyn maksuvälineen käyttöön. Veloitettavat maksut eivät kuitenkaan saa ylittää suoria kustannuksia, joita maksunsaajalle on aiheutunut tietyn maksuvälineen käytöstä.

Tarkistus  112

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säätää, että maksunsaaja ei saa veloittaa maksua tietyn maksuvälineen käytöstä.

Tarkistus  113

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Maksutapahtuman tai useiden maksutapahtumien toteuttamista koskeva suostumus on annettava muodossa, josta maksaja ja maksupalveluntarjoaja ovat sopineet. Suostumus voidaan antaa myös suoraan tai välillisesti maksunsaajan kautta. On katsottava, että maksutapahtuman toteuttamiseen on saatu suostumus, jos maksaja antaa kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan käynnistää maksutapahtuma tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa.

2. Maksutapahtuman tai useiden maksutapahtumien (myös suoraveloitusten) toteuttamista koskeva suostumus on annettava muodossa, josta maksaja ja maksupalveluntarjoaja ovat sopineet. Suostumus voidaan antaa myös suoraan tai välillisesti maksunsaajan kautta. On katsottava, että maksutapahtuman toteuttamiseen on saatu suostumus, jos maksaja antaa kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan käynnistää maksutapahtuma maksajan tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa.

Tarkistus  114

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kolmansien maksupalveluntarjoajien pääsy maksutilitietoihin ja kyseisten tietojen käyttö

Kolmansien maksupalveluntarjoajien ja kolmansien maksuvälineiden myöntäjien pääsy maksutilitietoihin ja kyseisten tietojen käyttö

Tarkistus  115

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää kolmatta maksupalveluntarjoajaa saadakseen maksupalveluita, jotka mahdollistavat pääsyn liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuihin maksutileihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää hyväksyttyä kolmatta maksupalveluntarjoajaa saadakseen maksupalveluita, jotka mahdollistavat pääsyn liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuihin maksutileihin, edellyttäen, että maksaja voi käyttää maksutiliään verkkopankkipalvelun kautta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää hyväksyttyä kolmatta maksuvälineiden myöntäjää hankkiakseen maksutapahtumien käynnistämisen mahdollistavan maksuvälineen.

Tarkistus  116

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ei saa kieltää kolmannen maksupalveluntarjoajan tai kolmannen maksuvälineiden myöntäjän tässä artiklassa tarkoitettua pääsyä, kun se on oikeutettu suorittamaan tietty maksu maksajan puolesta, sillä edellytyksellä, että maksaja antaa nimenomaisesti suostumuksensa 57 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  117

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Maksunsaajien, jotka tarjoavat maksajille mahdollisuuden käyttää kolmansia maksupalveluntarjoajia tai kolmansia maksuvälineiden myöntäjiä, on annettava yksiselitteisesti maksajille kyseistä kolmatta maksupalveluntarjoajaa / kyseisiä kolmansia maksupalveluntarjoajia koskevat tiedot, sen/niiden rekisterinumero ja asiasta vastaavan valvontaviranomaisen nimi mukaan luettuna.

Tarkistus  118

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos maksaja on antanut kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan tarjota maksupalveluita 1 kohdan nojalla, maksajalla on oltava seuraavat velvoitteet:

2. Jos maksaja on antanut kolmannelle maksupalveluntarjoajalle luvan tarjota maksupalveluita 1 kohdan nojalla, maksupalveluntarjoajalla on oltava seuraavat velvoitteet:

Tarkistus  119

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) varmistaa, että maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaiset turvatekijät eivät ole muiden osapuolten saatavilla;

a) varmistaa, että maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaiset tietoturvavaltuudet eivät ole muiden osapuolten saatavilla;

Tarkistus  120

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) todentaa henkilöllisyytensä yksiselitteisesti tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle (ylläpitäville) maksupalveluntarjoajalle (-tarjoajille);

b) todentaa henkilöllisyytensä yksiselitteisesti tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle (ylläpitäville) maksupalveluntarjoajalle (-tarjoajille) aina maksutapahtuman käynnistämisen tai tilitietojen keräämisen yhteydessä;

Tarkistus  121

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) olla tallentamatta maksupalvelunkäyttäjän arkaluonteisia maksutietoja tai henkilökohtaisia tietoturvavaltuuksia.

c) olla tallentamatta maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaisia tietoturvavaltuuksia.

Tarkistus  122

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) olla käyttämättä tietoja muihin kuin maksajan nimenomaisesti pyytämiin tarkoituksiin.

Tarkistus  123

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos maksaja on antanut kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle, joka on antanut maksajalle maksuvälineen, suostumuksen tietojen hankkimiseen siitä, onko maksajan tietyllä maksutilillä käytettävissä riittävästi varoja tiettyä maksutapahtumaa varten, kyseistä maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on annettava kyseiset tiedot kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle välittömästi maksajan maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen. Tieto siitä, onko käytettävissä riittävästi varoja, annetaan direktiivin 95/46/EY mukaisesti pelkästään ”kyllä” tai ”ei” vastauksen muodossa, eikä tilin katetta ilmoiteta.

Tarkistus  124

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on käsiteltävä kolmannen maksupalveluntarjoajan palveluiden kautta välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimättömästi aikataulun ja ensisijaisuusjärjestyksen osalta suhteessa maksajan itsensä välittämiin maksutoimeksiantoihin, paitsi jos erilaiseen käsittelyyn on objektiiviset syyt.

4. Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on käsiteltävä kolmannen maksupalveluntarjoajan tai kolmannen maksuvälineiden myöntäjän palveluiden kautta välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimättömästi erityisesti aikataulun ja ensisijaisuusjärjestyksen ja maksujen osalta suhteessa maksajan itsensä välittämiin maksutoimeksiantoihin, paitsi jos erilaiseen käsittelyyn on objektiiviset syyt.

Tarkistus  125

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kolmansia maksupalveluntarjoajia ei vaadita ryhtymään sopimussuhteeseen tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa maksutoimeksianto- tai tilitietopalvelujen osalta.

Perustelu

Jos kolmansien maksupalveluntarjoajien ja tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien suhteet perustuisivat sopimuksiin, monilta kolmansilta maksupalveluntarjoajilta todennäköisesti estettäisiin toiminta tai sitä hankaloitettaisiin. Innovaatio ja kilpailu, joita kolmannet maksupalveluntarjoajat ovat alkaneet tuoda markkinoille, todennäköisesti kärsisi tästä. Yhteiskunnalliselta kannalta on siis paljon järkevämpää varmistaa, että kolmansien maksupalveluntarjoajien ja tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien väliset suhteet perustuvat yksinomaan yleiseen lainsäädäntö- ja valvontakehykseen.

Tarkistus  126

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että heti kun yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit on otettu käyttöön ja 94 a artiklan mukaisen kolmannen maksupalveluntarjoajan asiakkaan tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja on pannut ne täytäntöön, maksupalvelunkäyttäjä voi käyttää turvallisinta ja uusinta teknologista ratkaisua sähköisten maksutapahtumien käynnistämiseksi kolmansien maksupalveluntarjoajien kautta.

Perustelu

Päätös ulottaa tarkistetun maksupalveludirektiivin soveltamisala kolmansiin palveluntarjoajiin on tärkeää myös tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi maksupalvelumarkkinoilla. Tähän mennessä kolmansien palveluntarjoajien osalta ei ole havaittu vakavia turvapoikkeamia, mutta kyse on edelleen suhteellisen pienistä erikoismarkkinoista, jotka mahdollisesti houkuttelevat petosten tekijöitä, kun saavutetaan merkittävä maksutapahtumien määrä. Ehdotus perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus  127

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla

Komission teksti

Tarkistus

59 artikla

Poistetaan.

Kolmannen maksuvälineiden myöntäjän pääsy maksutilitietoihin ja kyseisten tietojen käyttö

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksajalla on oikeus käyttää kolmatta maksuvälineiden myöntäjää hankkiakseen maksukorttipalveluita.

 

2. Jos maksaja on antanut kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle, joka on antanut maksajalle maksuvälineen, suostumuksen tietojen hankkimiseen siitä, onko maksajalla hallussa olevaa maksutiliä koskevaa maksutapahtumaa varten käytettävissä riittävästi varoja, kyseistä maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on annettava kyseiset tiedot kolmannelle maksuvälineiden myöntäjälle välittömästi maksajan maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen.

 

3. Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on käsiteltävä kolmannen maksuvälineiden myöntäjän palveluiden kautta välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimättömästi aikataulun ja ensisijaisuusjärjestyksen osalta suhteessa maksajan itsensä välittämiin maksutoimeksiantoihin, paitsi jos erilaiseen käsittelyyn on objektiiviset syyt.

 

Tarkistus  128

Ehdotus direktiiviksi

61 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa maksupalvelunkäyttäjän on heti maksuvälineen saatuaan erityisesti toteutettava kaikki kohtuulliset toimet huolehtiakseen henkilökohtaisten turvatekijöidensä säilymisestä. Maksupalvelunkäyttäjien velvoitteet huolehtia maksuvälineistä eivät saa estää tämän direktiivin nojalla hyväksyttyjen maksuvälineiden ja -palveluiden käyttöä.

2. Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa maksupalvelunkäyttäjän on heti maksuvälineen saatuaan erityisesti toteutettava kaikki kohtuulliset toimet huolehtiakseen henkilökohtaisten tietoturvavaltuuksiensa säilymisestä. Maksupalvelunkäyttäjien velvoitteet huolehtia maksuvälineistä eivät saa estää tämän direktiivin nojalla hyväksyttyjen maksuvälineiden ja -palveluiden käyttöä.

Tarkistus  129

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) varmistaa, että maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset turvatekijät eivät ole muiden osapuolten kuin maksuvälineen käyttöön oikeutetun maksupalvelunkäyttäjän saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklassa tarkoitettuja maksupalvelunkäyttäjän velvoitteita;

a) varmistaa, että maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset tietoturvavaltuudet ovat tosiasiallisesti varmoja eivätkä ole muiden osapuolten kuin maksuvälineen käyttöön oikeutetun maksupalvelunkäyttäjän saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklassa tarkoitettuja maksupalvelunkäyttäjän velvoitteita;

Tarkistus  130

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajan on vastattava riskistä, joka aiheutuu maksuvälineen tai maksuvälineeseen liitettyjen henkilökohtaisten turvatekijöiden lähettämisestä maksajalle.

2. Maksupalveluntarjoajan on vastattava riskistä, joka aiheutuu maksuvälineen tai maksuvälineeseen liitettyjen henkilökohtaisten tietoturvavaltuuksien lähettämisestä maksajalle.

Tarkistus  131

Ehdotus direktiiviksi

63 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun on kyse kolmannesta maksupalveluntarjoajasta, maksupalvelunkäyttäjän on saatava tämän artiklan 1 kohdan nojalla annettava hyvitys myös tiliä hoitavalta maksupalveluntarjoajalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 65 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2. Jos maksupalvelunkäyttäjä on päättänyt käyttää kolmatta maksupalveluntarjoajaa, maksupalvelunkäyttäjän on ilmoitettava päätöksestään kolmannelle maksupalveluntarjoajalle ja tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle. Maksupalvelunkäyttäjän on saatava tämän artiklan 1 kohdan nojalla annettava hyvitys tiliä hoitavalta maksupalveluntarjoajalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 80 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus  132

Ehdotus direktiiviksi

63 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Maksupalvelunkäyttäjän on ilmoitettava tiliään ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle kaikki tietämänsä poikkeamat, jotka vaikuttavat maksupalvelunkäyttäjään, kun tämä käyttää kolmatta maksupalveluntarjoajaa tai kolmatta maksuvälineen myöntäjää. Tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisista poikkeamista. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava EPV:n läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa 85 artiklan mukaisesti vahvistamia menettelyjä.

Tarkistus  133

Ehdotus direktiiviksi

64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman tai väittää, että maksutapahtuma on virheellisesti toteutettu, hänen maksupalveluntarjoajansa ja, tapauksen mukaan maksutapahtumaan mahdollisesti osallistuvan kolmannen maksupalveluntarjoajan, on esitettävä todisteet siitä, että maksutapahtuma oli todennettu, oikein kirjattu ja merkitty tileille eikä siihen ollut vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman tai väittää, että maksutapahtuma on virheellisesti toteutettu, hänen maksupalveluntarjoajansa ja maksutapahtumaan mahdollisesti osallistuvan kolmannen maksupalveluntarjoajan on esitettävä todisteet siitä, että maksutapahtuma oli todennettu, oikein kirjattu ja merkitty tileille eikä siihen ollut vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö.

Perustelu

Osallistuvan kolmannen maksupalveluntarjoajan on aina esitettävä todisteet siitä, että ”maksutapahtuma oli todennettu, oikein kirjattu ja merkitty tileille eikä siihen ollut vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö”. Sanat ”tapauksen mukaan” voisivat johtaa tilanteeseen, jossa kolmannen maksupalveluntarjoajan vastuu on epäselvä.

Tarkistus  134

Ehdotus direktiiviksi

64 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos maksutapahtuma on käynnistetty kolmannen maksupalveluntarjoajan kautta, tämä vastaa todisteiden esittämisestä siitä, ettei tekninen vika tai muu sen vastuulla olevaan maksupalveluun liittyvä häiriö vaikuttanut maksutapahtumaan.

Jos maksupalvelunkäyttäjä käynnistää maksutapahtuman kolmannen maksupalveluntarjoajan kautta, tämä vastaa todisteiden esittämisestä siitä, että maksutapahtuma oli todennettu ja oikein kirjattu ja ettei tekninen vika tai muu sen vastuulla olevaan maksupalveluun liittyvä häiriö vaikuttanut maksutapahtumaan.

Tarkistus  135

Ehdotus direktiiviksi

64 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman, se, että maksupalveluntarjoaja, mukaan lukien mahdollinen kolmas maksupalveluntarjoaja, on kirjannut maksuvälineen käytön, ei välttämättä sinänsä riitä osoittamaan, että maksaja olisi hyväksynyt maksutapahtuman tai toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomasti yhtä tai useampaa 61 artiklassa tarkoitettua velvoitetta.

2. Jos maksupalvelunkäyttäjä kiistää hyväksyneensä toteutetun maksutapahtuman, se, että maksupalveluntarjoaja, mukaan lukien mahdollinen kolmas maksupalveluntarjoaja, on kirjannut maksuvälineen käytön, ei välttämättä sinänsä riitä osoittamaan, että maksaja olisi hyväksynyt maksutapahtuman tai toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomasti yhtä tai useampaa 61 artiklassa tarkoitettua velvoitetta. Tällaisessa tapauksessa pelkät olettamat ilman niitä tukevaa näyttöä maksuvälineen kirjatun käytön lisäksi eivät ole riittävää näyttöä maksajaa vastaan. Maksupalveluntarjoajan, tarvittaessa myös kolmannen maksupalveluntarjoajan, on esitettävä näyttöä maksajan petoksen tai törkeän huolimattomuuden osoittamiseksi.

Tarkistus  136

Ehdotus direktiiviksi

65 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajan maksupalveluntarjoaja palauttaa maksajalle oikeudettoman maksutapahtuman summan välittömästi ja tarvittaessa palauttaa veloitetun maksutilin tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan soveltamista. Samalla on varmistettava myös, että maksajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksajan maksupalveluntarjoaja palauttaa maksajalle oikeudettoman maksutapahtuman summan viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on havainnut tai sille on ilmoitettu maksutapahtumasta, ja tarvittaessa palauttaa veloitetun maksutilin tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan soveltamista. Samalla on varmistettava myös, että maksajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.

Tarkistus  137

Ehdotus direktiiviksi

65 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos on kyse kolmannesta maksupalveluntarjoajasta, tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on palautettava oikeudettoman maksutapahtuman summa ja tarvittaessa palautettava veloitettu maksutili tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista. On mahdollista, että kolmatta maksupalveluntarjoajaa vaaditaan maksamaan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle taloudellinen korvaus.

2. Jos on kyse kolmannesta maksupalveluntarjoajasta, tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on palautettava oikeudettoman maksutapahtuman summa ja tarvittaessa palautettava veloitettu maksutili tilaan, jossa se olisi ollut ilman oikeudettoman maksutapahtuman toteuttamista. Jos kolmas maksupalveluntarjoaja ei pysty osoittamaan, että se ei ole vastuussa oikeudettomasta maksutapahtumasta, sen on yhden pankkipäivän kuluessa korvattava tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle maksetusta korvauksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, myös oikeudettoman maksutapahtuman summa.

Tarkistus  138

Ehdotus direktiiviksi

66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, maksaja voi olla enintään 50 euroon saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä.

Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, maksaja voi olla enintään 50 euroon tai vastaavaan summaan kansallisessa valuutassa saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä. Tätä ei sovelleta, jos maksuvälineen katoaminen, varkaus tai joutuminen vääriin käsiin ei ollut maksajan tiedossa ennen maksua.

Tarkistus  139

Ehdotus direktiiviksi

66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan maksupalveluntarjoajille suunnattuja ohjeita ”törkeän huolimattomuuden” käsitteen tulkinnasta ja käytännön soveltamisesta tässä yhteydessä. Ohjeet annetaan viimeistään [lisätään päivä – kaksitoista kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä], ja ne on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tapauksen mukaan.

Perustelu

Tällä hetkellä ’törkeän huolimattomuuden’ käsitettä tulkitaan ja sovelletaan hyvin epäyhtenäisellä tavalla jäsenvaltioissa. Tämä on kielteinen tekijä rajat ylittävän toiminnan kannalta, eikä sitä voida hyväksyä sisämarkkinoilla. EPV:n ohjeet ja niiden kehittämismenettely olisivat asianmukainen tapa parantaa yhtenäisyyttä.

Tarkistus  140

Ehdotus direktiiviksi

66 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Jäsenvaltiot voivat tapauksissa, joissa maksaja ei ole toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tarkoituksellisesti 61 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan, vähentää maksajan 1 kohdan mukaista vastuuta, ottaen huomioon erityisesti maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset turvatekijät ja olosuhteet, joissa maksuväline katosi, varastettiin tai tuli väärinkäytetyksi.

Tarkistus  141

Ehdotus direktiiviksi

66 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c. Maksaja ei ole vastuussa taloudellisista seurauksista, joita aiheutuu kadonneen, varastetun tai vääriin käsiin joutuneen maksuvälineen käytöstä, jos oikeudeton maksutapahtuma oli mahdollinen sellaisen menetelmän tai tietoturvaloukkauksen avulla, joka oli tiedossa ja dokumentoitu eikä maksupalveluntarjoaja ollut parantanut turvallisuusjärjestelmiä estääkseen tehokkaasti vastaavanlaiset hyökkäykset, jollei maksaja itse ole toiminut petollisesti.

Tarkistus  142

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maksajan on maksupalveluntarjoajan pyynnöstä vastattava todisteiden esittämisestä tällaisten ehtojen täyttymisestä.

Maksajan on maksupalveluntarjoajan pyynnöstä ilmoitettava tosiasialliset tällaisiin ehtoihin liittyvät osatekijät.

Perustelu

Komissio ehdottaa jostain syystä tasapainon kallistamista tässä voimakkaasti maksunsaajan hyväksi. Ei vaikuta kohtuulliselta, että todistetaakka olisi maksajalla, varsinkaan jos maksaja on kuluttaja. Tasapainoisempi ratkaisu on säilyttää nykyisen maksupalveludirektiivin sanamuoto.

Tarkistus  143

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Palautus koskee toteutetun maksutapahtuman koko määrää. Tämä kattaa myös sen, että maksajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.

Poistetaan.

Tarkistus  144

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Suoraveloitusten osalta maksajalla on ehdoton oikeus palautukseen 68 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa maksunsaaja on jo täyttänyt sopimusvelvoitteet ja palvelut on jo saatu tai maksaja on jo kuluttanut tavarat. Maksunsaajan on maksupalveluntarjoajan pyynnöstä vastattava todisteiden esittämisestä kolmannessa alakohdassa säädettyjen ehtojen täyttymisestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden lisäksi maksajalla on suoraveloitusten osalta ehdoton oikeus palautukseen 68 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että ehdoton oikeus palautukseen suoraveloitusten osalta toimii hyvin. Järjestelmät ovat tehokkaita, eikä oikeuden väärinkäytöstä ole näyttöä. Tämän vuoksi olisi järkevää tehdä tästä normi sisämarkkinoilla. Lisäksi olisi harkitsematonta velvoittaa maksupalveluntarjoajat arvioimaan, täyttyvätkö sopimusvelvoitteet. Tämä ei ole maksupalveluntarjoajien tehtävä.

Tarkistus  145

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Palautus koskee toteutetun maksutapahtuman koko määrää. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu. Palautuksen maksaminen ei itsessään muuta maksunsaajan oikeudellista vaadetta.

Tarkistus  146

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Jäsenvaltiot voivat sallia maksupalveluntarjoajien tarjota suotuisampia oikeuksia palautukseen suoraveloitusjärjestelmiensä mukaisesti sillä edellytyksellä, että ne ovat maksajan kannalta edullisempia.

Perustelu

Sallitaan jäsenvaltioiden tarjota laajempaa kuluttajansuojaa kuin mitä tässä direktiivissä ehdotetaan.

Tarkistus  147

Ehdotus direktiiviksi

67 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

67 a artikla

 

Maksutapahtumat, joiden summaa ei tiedetä etukäteen

 

1. Jäsenvaltiot vahvistavat niiden varojen enimmäismäärän, joiden käytön maksunsaaja voi estää maksajan maksutililtä sellaisten maksutoimeksiantojen osalta, joiden summaa ei tiedetä hankintahetkellä, sekä enimmäismääräajat sille, kuinka pitkään maksunsaaja voi estää varojen käyttöä.

 

2. Maksunsaaja velvoitetaan ilmoittamaan maksajalle ennen maksutapahtumaa, estetäänkö hankintaan tarvittavan summan ylittävien varojen käyttö maksajan maksutililtä.

 

3. Jos hankintaan tarvittavan summan ylittävien varojen käyttö on estetty maksajan maksutililtä, maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tästä maksajalle tiliotteessa.

Tarkistus  148

Ehdotus direktiiviksi

68 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksaja voi pyytää 67 artiklassa tarkoitettua palautusta maksunsaajan käynnistämän tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn oikeutetun maksutapahtuman osalta kahdeksan viikon kuluessa varojen veloituspäivästä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksaja voi pyytää 67 artiklassa tarkoitettua palautusta maksunsaajan käynnistämän tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn oikeutetun maksutapahtuman osalta ainakin kahdeksan viikon kuluessa varojen veloituspäivästä.

Perustelu

Varmistetaan, että tietyt jäsenvaltiot voivat edelleen jatkaa oikeutta palautukseen suoraveloitusjärjestelmässä toisessa maksupalveludirektiivissä asetetun kahdeksan viikon määräajan jälkeen.

Tarkistus  149

Ehdotus direktiiviksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottoajankohdaksi katsotaan ajankohta, jona maksajan maksupalveluntarjoaja on vastaanottanut joko maksajan suoraan käynnistämän tai kolmannen maksupalveluntarjoajan hänen puolestaan käynnistämän taikka maksunsaajan välillisesti käynnistämän tai hänen kauttaan välillisesti käynnistetyn maksutoimeksiannon. Jos vastaanottoajankohta ei ole maksajan maksupalveluntarjoajan työpäivä, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä. Maksupalveluntarjoaja voi vahvistaa lähelle työpäivän päättymistä takarajan, jonka jälkeen vastaanotetut maksutoimeksiannot katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana työpäivänä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottoajankohdaksi katsotaan ajankohta, jona maksajan maksupalveluntarjoaja on vastaanottanut joko maksajan suoraan käynnistämän tai kolmannen maksupalveluntarjoajan hänen puolestaan käynnistämän taikka maksunsaajan välillisesti käynnistämän tai hänen kauttaan välillisesti käynnistetyn maksutoimeksiannon. Vastaanottoajankohta ei voi olla myöhempi kuin ajankohta, jona maksajan tiliä on veloitettu. Jos vastaanottoajankohta ei ole maksajan maksupalveluntarjoajan työpäivä, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä. Maksupalveluntarjoaja voi vahvistaa lähelle työpäivän päättymistä takarajan, jonka jälkeen vastaanotetut maksutoimeksiannot katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana työpäivänä.

Perustelu

Vastaanottoajankohta 74 artiklan tarkoituksessa ei voi olla myöhempi kuin ajankohta, jona maksajan tiliä on veloitettu. Säännös on tarpeen, jotta vältetään se, että suuret maksutapahtumien vastaanottajat käyttävät väärin voimaansa markkinoilla ja ”sopivat” maksunsaajien kanssa rahojen säilyttämisestä pidempään. Tällainen väärinkäytös lisää korttimaksujen hyväksymisen kustannuksia, jonka lopulta kantavat kuluttajat. Perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus  150

Ehdotus direktiiviksi

70 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos maksupalveluntarjoaja kieltäytyy toteuttamasta maksutoimeksiantoa, maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava kieltäytymisestä ja, jos mahdollista, sen syistä sekä menettelystä, jolla korjataan hylkäämiseen johtaneet tosiasialliset virheet, ellei sitä ole kielletty muussa asiaan liittyvässä unionin tai kansallisessa lainsäädännössä.

1. Jos maksupalveluntarjoaja, tilanteen mukaan kolmas maksupalveluntarjoaja mukaan luettuna, kieltäytyy toteuttamasta maksutoimeksiantoa tai käynnistämästä maksutapahtumaa, maksupalvelunkäyttäjälle on ilmoitettava kieltäytymisestä ja, jos mahdollista, sen syistä sekä menettelystä, jolla korjataan hylkäämiseen johtaneet tosiasialliset virheet, ellei sitä ole kielletty muussa asiaan liittyvässä unionin tai kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus  151

Ehdotus direktiiviksi

70 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Puitesopimus voi sisältää ehdon, jonka mukaan maksupalveluntarjoaja voi periä maksun tällaisesta ilmoituksesta, jos kieltäytyminen on objektiivisesti perusteltua.

Maksupalveluntarjoaja ei saa periä maksupalvelunkäyttäjältä maksua tällaisesta ilmoituksesta.

Perustelu

Ilmoitukset maksutoimeksiantojen hylkäämisestä on katsottava perustiedoksi käyttäjälle, joten ne on toimitettava maksutta.

Tarkistus  152

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä jaksoa sovelletaan myös muihin maksutapahtumiin, elleivät maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ole toisin sopineet, lukuun ottamatta 78 artiklaa, josta osapuolet eivät voi sopia toisin. Jos kuitenkin maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja sopivat pidemmästä kuin 74 artiklassa säädetystä määräajasta, kyseinen määräaika saa unionin sisäisten maksutapahtumien osalta olla enintään neljä työpäivää 69 artiklan mukaisesta vastaanottoajankohdasta laskettuna.

2. Tätä jaksoa sovelletaan myös muihin maksutapahtumiin, elleivät maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja ole toisin sopineet, lukuun ottamatta 78 artiklaa, josta osapuolet eivät voi sopia toisin. Jos kuitenkin maksupalvelunkäyttäjä ja -tarjoaja sopivat pidemmästä kuin 74 artiklassa säädetystä määräajasta, kyseinen määräaika saa unionin sisäisten maksutapahtumien osalta olla enintään neljä työpäivää tai kansallisen ja unionin lainsäädännön kattamien muiden oikeudellisten velvoitteiden mukainen aika 69 artiklan mukaisesta vastaanottoajankohdasta laskettuna.

Perustelu

Tarkkaan määrätty aika on tarpeeton ja voi rajoittaa muita petostentorjuntatoimenpiteitä tai olla niiden kanssa ristiriidassa.

Tarkistus  153

Ehdotus direktiiviksi

74 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava maksajan maksupalveluntarjoajaa varmistamaan, että 69 artiklassa tarkoitetun vastaanottoajankohdan jälkeen maksutapahtuman summa hyvitetään maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille viimeistään seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä. Kyseisiä määräaikoja voidaan pidentää yhdellä työpäivällä, jos maksutapahtuma on käynnistetty paperimuodossa.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava maksajan maksupalveluntarjoajaa varmistamaan, että 69 artiklassa tarkoitetun vastaanottoajankohdan jälkeen maksutapahtuman summa hyvitetään maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille viimeistään seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä. Kyseistä määräaikaa voidaan pidentää yhdellä työpäivällä, jos maksutapahtuma on käynnistetty paperimuodossa.

Tarkistus  154

Ehdotus direktiiviksi

79 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapauksessa, jossa varojen saaminen takaisin 3 kohdan mukaisesti ei onnistu, väärin ohjattujen varojen maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on velvollinen antamaan maksajalle kaikki tarvittavat tiedot, jotta tämä voi ottaa yhteyttä varojen vastaanottajaan ja tarvittaessa esittää oikeudellisen vaateen varojen takaisin saamiseksi.

Tarkistus  155

Ehdotus direktiiviksi

80 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos maksajan maksupalveluntarjoaja tai kolmas maksupalveluntarjoaja on ensimmäisen tai toisen alakohdan nojalla vastuussa, kyseisen maksupalveluntarjoajan on viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu maksutapahtuman summa ja tarvittaessa saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.

Jos maksajan maksupalveluntarjoaja tai kolmas maksupalveluntarjoaja on ensimmäisen tai toisen alakohdan nojalla vastuussa, kyseisen maksupalveluntarjoajan on viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu maksutapahtuman summa ja tarvittaessa saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.

Tarkistus  156

Ehdotus direktiiviksi

80 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos maksajan käynnistämän maksutoimeksiannon maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai jos se on toteutettu virheellisesti, maksajan maksupalveluntarjoajan on tässä kohdassa tarkoitetusta vastuusta huolimatta pyynnöstä ryhdyttävä välittömästi toimiin jäljittääkseen maksutapahtuman ja ilmoitettava maksajalle tuloksista. Tästä ei saa veloittaa maksua maksajalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  157

Ehdotus direktiiviksi

80 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoaja on maksunsaajan käynnistämän tai tämän välityksellä käynnistetyn maksutoimeksiannon osalta vastuussa maksunsaajalle maksutoimeksiannon asianmukaisesta toimittamisesta maksajan maksupalveluntarjoajalle 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on välittömästi toimitettava uudelleen kyseinen maksutoimeksianto maksajan maksupalveluntarjoajalle. Jos maksutoimeksianto toimitetaan myöhässä, kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutoimeksianto olisi toteutettu oikein.

2. Maksupalveluntarjoaja on maksunsaajan käynnistämän tai tämän välityksellä käynnistetyn maksutoimeksiannon osalta vastuussa maksunsaajalle maksutoimeksiannon asianmukaisesta toimittamisesta maksajan maksupalveluntarjoajalle 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on välittömästi toimitettava uudelleen kyseinen maksutoimeksianto maksajan maksupalveluntarjoajalle. Jos maksutoimeksianto toimitetaan myöhässä, kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivä on viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutoimeksianto olisi toteutettu oikein. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.

Tarkistus  158

Ehdotus direktiiviksi

80 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksunsaajalle siitä, että se käsittelee maksutapahtuman sille 78 artiklan nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on varmistettava, että maksutapahtuman summa on maksunsaajan käytettävissä välittömästi sen jälkeen, kun summa on hyvitetty maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille. Kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.

Lisäksi maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksunsaajalle siitä, että se käsittelee maksutapahtuman sille 78 artiklan nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan, 79 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 83 artiklan soveltamista. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on tämän alakohdan nojalla vastuussa, sen on varmistettava, että maksutapahtuman summa on maksunsaajan käytettävissä välittömästi sen jälkeen, kun summa on hyvitetty maksunsaajan maksupalveluntarjoajan tilille. Kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.

Tarkistus  159

Ehdotus direktiiviksi

80 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos maksutapahtuma, josta maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ei ole ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla vastuussa, on jäänyt toteuttamatta tai jos se on toteutettu virheellisesti, maksajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksajalle. Jos maksajan maksupalveluntarjoaja on tällä tavoin vastuussa, sen on asianmukaisesti ja viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jääneen tai virheellisesti toteutetun maksutapahtuman summa ja saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu.

Jos maksutapahtuma, josta maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ei ole ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla vastuussa, on jäänyt toteuttamatta tai jos se on toteutettu virheellisesti, maksajan maksupalveluntarjoaja on vastuussa maksajalle. Jos maksajan maksupalveluntarjoaja on tällä tavoin vastuussa, sen on asianmukaisesti ja viipymättä palautettava maksajalle toteuttamatta jääneen tai virheellisesti toteutetun maksutapahtuman summa ja saatettava maksutili, jolta kyseinen summa oli veloitettu, tilaan, jossa se olisi ollut ilman virheellistä maksutapahtumaa. Maksajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona kyseinen summa oli veloitettu. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.

Tarkistus  160

Ehdotus direktiiviksi

80 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, maksaja voi päättää, että kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.

Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, maksaja voi päättää, että kyseisen summan maksunsaajan maksutilille panon arvopäivän on oltava viimeistään päivä, jona sen tilillepanon arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein. Mikäli tämä ei enää ole teknisesti mahdollista, maksajalle on lisäksi korvattava menetetyt korkotulot.

Tarkistus  161

Ehdotus direktiiviksi

82 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos 80 artiklan mukainen maksupalveluntarjoajan vastuu voidaan kohdistaa toiseen maksupalveluntarjoajaan tai välittäjään, tämän on korvattava ensimmäiselle maksupalveluntarjoajalle syntyneet menetykset ja/tai maksetut määrät 80 artiklan mukaisesti. Tämä kattaa korvausten maksamisen siitä, että maksupalveluntarjoaja jättää käyttämättä asiakkaan vahvaa tunnistamista.

1. Jos 65 ja 80 artiklan mukainen maksupalveluntarjoajan vastuu kohdistuu toiseen maksupalveluntarjoajaan tai välittäjään, tämän on korvattava ensimmäiselle maksupalveluntarjoajalle syntyneet tappiot ja/tai maksetut määrät 65 ja 80 artiklan mukaisesti . Tämä kattaa korvausten maksamisen siitä, että maksupalveluntarjoaja jättää käyttämättä asiakkaan vahvaa tunnistamista.

Tarkistus  162

Ehdotus direktiiviksi

82 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. EPV:llä on valtuudet käynnistää oikeudellisesti sitova sovittelu ja edistää sitä tässä artiklassa taattujen oikeuksien harjoittamista koskevissa toimivaltaisten viranomaisten välisissä kiistoissa.

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) lausuntoon.

Tarkistus  163

Ehdotus direktiiviksi

84 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovellettaessa toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava direktiiviä 95/46/EY, direktiivin 95/46/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia kansallisia sääntöjä ja asetusta (EY) N:o 45/2001.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja, kun se on välttämätöntä maksupetoksiin liittyvien rikosten torjunnan, tutkinnan ja selvittämisen varmistamiseksi. Tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava direktiiviä 95/46/EY, direktiivin 95/46/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia kansallisia sääntöjä ja asetusta (EY) N:o 45/2001.

Perustelu

Maksupalveluntarjoajien henkilötietojen käsittelyä koskeva poikkeus antaa maksupalveluntarjoajille oikeusvarmuuden, kun tällaisia tietoja käytetään näihin tarkoituksiin.

Tarkistus  164

Ehdotus direktiiviksi

84 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kun henkilötietoja käsitellään tässä direktiivissä esitettyihin tarkoituksiin, on noudatettava tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden, käyttötarkoituksen rajoittamisen ja oikeasuhteisen enimmäisajan periaatteita.

Tarkistus  165

Ehdotus direktiiviksi

84 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Erityisesti palveluntarjoajalla, asiamiehellä ja henkilötietojen käsittelijällä on oltava saatavilla sekä mahdollisuus käsitellä ja säilyttää ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi.

Tarkistus  166

Ehdotus direktiiviksi

84 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Kaikkiin tämän direktiivin osalta kehitettäviin ja sovellettaviin tietojenkäsittelyjärjestelmiin on sisällyttävä sisäänrakennettu yksityisyyden suoja tai oletusarvoinen yksityisyyden suoja.

Tarkistus  167

Ehdotus direktiiviksi

84 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. Edellä 5 artiklan j alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on muun muassa täsmennettävä myös toimenpiteet, joilla taataan turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevien periaatteiden noudattaminen ja sisäänrakennetun yksityisyyden suojan tai oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteen täytäntöönpano.

Tarkistus  168

Ehdotus direktiiviksi

84 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e. Standardien kehittäminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen tämän direktiivin tarkoituksia varten perustuu yksityisyyden suojaa koskevaan vaikutustenarviointiin, jossa määritetään kuhunkin saatavilla olevaan tekniseen vaihtoehtoon liittyvät riskit sekä korjaustoimenpiteet, joilla voidaan minimoida tietosuojaan kohdistuvat uhat.

Tarkistus  169

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Maksupalveluntarjoajiin sovelletaan verkko- ja tietoturvaa koskevaa direktiiviä [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] sekä erityisesti sen 14 ja 15 artiklassa säädettyjä riskinhallintaa ja turvapoikkeamien raportointia koskevia vaatimuksia.

1. Maksupalvelutarjoajien on luotava asianmukaisista hallintatoimenpiteistä ja valvontamekanismeista koostuva kehys tarjoamiinsa maksupalveluihin liittyvien operatiivisten riskien, myös turvariskien hallitsemiseksi. Kyseisen kehyksen osana maksupalveluntarjoajien on otettava käyttöön ja pidettävä yllä tehokkaita poikkeamien hallintamenettelyjä, merkittävien poikkeamien havaitseminen ja luokittelu mukaan luettuna.

Tarkistus  170

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 6 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn viranomaisen on viipymättä ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EPV:lle ilmoituksista, jotka maksupalveluntarjoajilta on saatu verkko- ja tietoturvapoikkeamista.

2. Maksupalveluntarjoajien on viipymättä ilmoitettava maksupalveluntarjoajan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle merkittävistä operatiivisista poikkeamista, myös turvapoikkeamista.

Tarkistus  171

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Ilmoituksen vastaanotettuaan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä toimitettava poikkeamaa koskevat merkitykselliset tiedot EPV:lle.

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja sen huomioimiseksi, että merkityksellisiä jaettavia tietoja ei välttämättä ole.

Tarkistus  172

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Vastaanotettuaan ilmoituksen EPV ilmoittaa tarvittaessa asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3. Vastaanotettuaan ilmoituksen EPV, joka toimii läheisessä yhteistyössä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa, arvioi poikkeaman merkityksen ja ilmoittaa tämän arvioinnin perusteella asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  173

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimittava tarvittaessa ennakoivasti suojellakseen rahoitusjärjestelmän välitöntä turvallisuutta.

Tarkistus  174

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos turvapoikkeama saattaa vaikuttaa maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjien taloudellisiin etuihin, maksupalveluntarjoajan on direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 14 artiklan 4 kohdan säännösten noudattamisen lisäksi viipymättä ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjilleen poikkeamasta ja annettava niille tiedoksi mahdolliset hallintatoimenpiteet, joita ne voivat toteuttaa omasta puolestaan lieventääkseen poikkeaman haitallisia vaikutuksia.

4. Jos turvapoikkeama saattaa vaikuttaa maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjien taloudellisiin etuihin, maksupalveluntarjoajan on viipymättä ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjilleen poikkeamasta ja annettava niille tiedoksi kaikki käytettävissä olevat hallintatoimenpiteet, joita ne voivat toteuttaa omasta puolestaan lieventääkseen poikkeaman haitallisia vaikutuksia.

Tarkistus  175

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan ohjeet, joissa täsmennetään edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen merkittävien poikkeamien ilmoittamiskehys. Ohjeissa on täsmennettävä toimitettavien tietojen laajuus ja käsittely, myös poikkeamien merkityksellisyyttä koskevat kriteerit ja standardoidut ilmoitusmallit johdonmukaisen ja tehokkaan ilmoittamismenettelyn takaamiseksi

Tarkistus  176

Ehdotus direktiiviksi

85 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat toimittavat säännöllisesti eri maksuvälineisiin liittyviä petoksia koskevat tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja EPV:lle.

Tarkistus  177

Ehdotus direktiiviksi

86 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat antavat direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 6 artiklan 1 kohdan nojalla nimetylle viranomaiselle vuosittain ajantasaistettuja tietoja niiden tarjoamiin maksupalveluihin liittyvien operatiivisten ja turvallisuusriskien arvioinnista ja kyseisiin riskeihin kohdistettujen hallintatoimenpiteiden ja valvontamekanismien riittävyydestä. Direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 6 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn viranomaisen on viipymättä toimitettava jäljennös näistä tiedoista kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat antavat toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain ajantasaistetut ja kattavat tiedot niiden tarjoamiin maksupalveluihin liittyvien operatiivisten ja turvallisuusriskien arvioinnista ja kyseisiin riskeihin kohdistettujen hallintatoimenpiteiden ja valvontamekanismien riittävyydestä.

Tarkistus  178

Ehdotus direktiiviksi

86 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Rajoittamatta direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 14 ja 15 artiklan soveltamista EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ohjeet turvatoimien käyttöönotosta, toteutuksesta ja seurannasta, mukaan lukien mahdolliset sertifiointiprosessit. EPV ottaa huomioon muun muassa standardit ja/tai eritelmät, jotka komissio on julkaissut direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 16 artiklan 2 kohdan nojalla.

2. EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa tekniset täytäntöönpanostandardit turvatoimien käyttöönotosta, toteutuksesta ja seurannasta, mukaan lukien mahdolliset sertifiointiprosessit. EPV ottaa huomioon muun muassa komission julkaisemat standardit ja/tai eritelmät sekä EKP:n/eurojärjestelmän SecuRePay Forum -järjestelyssä antamat suositukset internetmaksujen turvallisuudesta.

 

EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä … kuuta …*.

 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Viitataan SecuRePay -järjestelmään sääntelyn päällekkäisyyden välttämiseksi. EKP:n suositukset tulevat voimaan helmikuussa 2015.

Tarkistus  179

Ehdotus direktiiviksi

86 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. EPV tarkastelee ohjeita uudelleen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein, tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa.

3. EPV tarkastelee 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä täytäntöönpanostandardeja uudelleen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein, tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa.

Tarkistus  180

Ehdotus direktiiviksi

86 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Rajoittamatta direktiivin [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] 14 ja 15 artiklan soveltamista EPV antaa ohjeita auttaakseen maksupalveluntarjoajia merkittävien poikkeamien ja niiden olosuhteiden määrityksessä, joissa maksulaitoksen edellytetään ilmoittavan turvapoikkeamasta. Ohjeet annetaan [lisätään päivä … kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

4. EPV koordinoi maksupalveluihin liittyviä operatiivisia ja turvallisuusriskejä koskevien tietojen välittämistä toimivaltaisille viranomaisille ja EKP:lle.

Tarkistus  181

Ehdotus direktiiviksi

87 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos maksupalveluntarjoaja tarjoaa liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuja palveluita, sen on todennettava henkilöllisyytensä tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle.

2. Jos maksupalveluntarjoaja tarjoaa liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuja palveluita, sen on todennettava henkilöllisyytensä tilinhaltijan tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle 94 a artiklassa määriteltyjen yhteisten ja turvallisten avointen viestintästandardien mukaisesti.

Tarkistus  182

Ehdotus direktiiviksi

87 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille maksupalveluntarjoajille suunnattuja ohjeita uusimmasta asiakkaiden tunnistamistekniikasta ja asiakkaan vahvan tunnistamisen käytöstä mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista. Ohjeet annetaan [lisätään päivä … kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä], ja ne on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tapauksen mukaan.

3. EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa sekä Euroopan tietosuojavaltuutettua ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille maksupalveluntarjoajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kolmansien maksupalveluntarjoajien on tunnistauduttava tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle, uusimmasta asiakkaiden tunnistamistekniikasta ja asiakkaan vahvan tunnistamisen käytöstä mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista. Ohjeet tulevat voimaan ennen tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua lopullista määräaikaa, ja ne on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tapauksen mukaan.

Tarkistus  183

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla maksupalvelunkäyttäjät ja muut asiaan osalliset, mukaan lukien kuluttajajärjestöt, voivat tehdä toimivaltaisille viranomaisille valituksia tapauksista, joissa maksupalveluntarjoajien väitetään rikkoneen tätä direktiiviä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla maksupalvelunkäyttäjät ja muut asiaan osalliset, mukaan lukien kuluttajajärjestöt, voivat tehdä toimivaltaisille viranomaisille tai vaihtoehtoisille riidanratkaisutahoille valituksia tapauksista, joissa maksupalveluntarjoajien väitetään rikkoneen tätä direktiiviä.

Perustelu

On otettava huomioon, että kaikki toimivaltaiset viranomaiset eivät käsittele valituksia.

Tarkistus  184

Ehdotus direktiiviksi

89 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat tämän direktiivin tehokkaan noudattamisen ja valvovat sitä. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän direktiivin noudattamisen. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava riippumattomia maksupalveluntarjoajista. Niiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1039/2010 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia.

1. Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat tämän direktiivin tehokkaan noudattamisen ja valvovat sitä. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän direktiivin noudattamisen. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava riippumattomia maksupalveluntarjoajista. Niiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia.

Tarkistus  185

Ehdotus direktiiviksi

89 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat valtuudet. Jos useampi kuin yksi viranomainen on jäsenvaltion alueella toimivaltainen varmistamaan tämän direktiivin tehokkaan noudattamisen ja valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat valtuudet ja resurssit.

Tarkistus  186

Ehdotus direktiiviksi

89 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. EPV antaa EKP:tä kuultuaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille valitusmenettelyjä koskevia ohjeita, jotka on otettava huomioon, jotta varmistetaan tässä direktiivissä 1 kohdassa vahvistettujen asiaan liittyvien säännösten noudattaminen. Ohjeet on annettava viimeistään ...* [lisätään päivä – kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä], ja ne on tarvittaessa ajantasaistettava säännöllisin väliajoin.

Tarkistus  187

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön riittävät ja tehokkaat kuluttajien valitusten käsittelyä koskevat menettelyt maksupalvelunkäyttäjien tekemien tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten käsittelemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön riittävät ja tehokkaat kuluttajien valitusten käsittelyä koskevat menettelyt ja soveltavat niitä maksupalvelunkäyttäjien tekemien tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten käsittelemiseksi ja seuraavat näiden menettelyjen tuloksellisuutta.

Tarkistus  188

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava maksupalveluntarjoajia pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan maksupalvelunkäyttäjien valituksiin ja kaikkiin niissä esille otettuihin seikkoihin kirjallisesti asianmukaisessa määräajassa, kuitenkin viimeistään 15 työpäivän kuluessa. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin maksupalveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, maksupalveluntarjoajan edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä kuluttaja tulee saamaan lopullisen vastauksen. Kyseistä määräaikaa voidaan kulloinkin jatkaa vain enintään 30 työpäivällä.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava maksupalveluntarjoajia pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan maksupalvelunkäyttäjien valituksiin ja kaikkiin niissä esille otettuihin seikkoihin kirjallisesti asianmukaisessa määräajassa, kuitenkin viimeistään 15 työpäivän kuluessa. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin maksupalveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, maksupalveluntarjoajan edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä kuluttaja tulee saamaan lopullisen vastauksen. Kyseistä määräaikaa voidaan kulloinkin jatkaa vain enintään 15 työpäivällä. Mikäli jäsenvaltiolla on tätä kattavampia valitusten käsittelymenettelyjä, joita kansallinen toimivaltainen viranomainen hallinnoi, voidaan soveltaa kansallisia sääntöjä.

Perustelu

Valituksiin vastaamisen menettelyä ei pidä venyttää liikaa. Poikkeuksellisissakin tapauksissa 15 + 15 päivää olisi tarpeeksi.

Tarkistus  189

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla tavalla maksupalveluntarjoajan verkkosivustolla, jos sellainen on olemassa, maksupalveluntarjoajan ja -käyttäjän välisen sopimuksen yleisissä ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Lisäksi on ilmoitettava, missä kyseisestä tuomioistuinten ulkopuolisesta oikeussuojaelimestä ja sen käytöstä on saatavilla lisätietoja.

4. Edellä olevassakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos sellainen on olemassa, ja tarvittaessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen myyntiin tai palveluihin liittyvän sopimuksen yleisissä ehdoissa.

Perustelu

Säännös ylittää vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä annetun direktiivin säännökset, koska siinä viitataan laskuihin ja kuitteihin. Lisävaatimuksen lisääminen tämän tiedon toimittamisesta kaikista kuiteista ja laskuista voi aiheuttaa rasitetta pienyrityksille ja olla hankalaa yrityksille, jotka käyttävät useita erilaisia riitojenratkaisumenettelyjä, jotka vastaavat niiden myymiä erilaisia tavaroita ja palveluita.

Tarkistus  190

Ehdotus direktiiviksi

91 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien, maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi otetaan käyttöön riittävät ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti käyttäen tarvittaessa olemassa olevia elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisia menettelyitä sovelletaan maksupalveluntarjoajiin ja että ne kattavat myös nimettyjen edustajien toiminnan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien, maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi otetaan käyttöön riittävät, riippumattomat, puolueettomat, avoimet ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti käyttäen tarvittaessa olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisia menettelyitä sovelletaan sekä maksupalvelunkäyttäjiin että -tarjoajiin, että molemmilla osapuolilla on mahdollisuus tutustua niihin ja että ne kattavat myös nimettyjen edustajien toiminnan.

Tarkistus  191

Ehdotus direktiiviksi

91 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat käyttävät yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riitojenratkaisuelintä.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin 2013/11/EU kanssa (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi).

Tarkistus  192

Ehdotus direktiiviksi

91 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä tekemään yhteistyötä tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä tekemään yhteistyötä tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näillä elimillä on riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön.

Perustelu

On melko yleistä, että tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisuelimet toimivat tehokkaasti kansallisesta näkökulmasta, mutta eivät rajatylittävissä tapauksissa. On melko yleistä, että tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisuelimet toimivat tehokkaasti kansallisesta näkökulmasta, mutta eivät rajatylittävissä tapauksissa.

Tarkistus  193

Ehdotus direktiiviksi

92 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 а. EPV antaa 2 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia koskevat ohjeet ja varmistaa, että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus  194

Ehdotus direktiiviksi

V osasto

Komission teksti

Tarkistus

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TEKNISET STANDARDIT

Tarkistus  195

Ehdotus direktiiviksi

93 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

93 a artikla

 

Tekniset standardit

 

EPV laatii teknisiä sääntelystandardeja, joissa täsmennetään 7 ja 8 artiklassa esitettyjen omia varoja koskevien vaatimusten ja 9 artiklassa esitettyjen suojaamista koskevien vaatimusten soveltamisedellytykset.

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) lausuntoon.

Tarkistus  196

Ehdotus direktiiviksi

94 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus  197

Ehdotus direktiiviksi

94 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

94 a artikla

 

Yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit

 

1. EPV laatii läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa ja 5 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa kuultuaan yhteisten ja turvallisten avointen viestintästandardien muodossa olevia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritetään, miten tiliä ylläpitävien palveluntarjoajien ja kolmansien maksupalveluntarjoajien tai kolmansien maksuvälineiden myöntäjien on viestittävä keskenään.

 

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ...* [kahdentoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten ja turvallisten avointen viestintästandardien on sisällettävä tietojen toimittamista koskevat tekniset ja toiminnalliset eritelmät ja standardeissa on keskityttävä viestinnän turvallisuuden ja tehokkuuden optimoimiseen.

 

3. Yhteisissä ja turvallisissa avoimissa viestintästandardeissa on 58 ja 87 artiklan säännösten mukaisesti erityisesti määritettävä, miten kolmansien maksupalveluntarjoajien on tunnistauduttava tiliä ylläpitäville maksupalveluntarjoajille ja miten tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava ja tiedotettava kolmansille maksupalveluntarjoajille.

 

4. EPV varmistaa läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa, että yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit laaditaan maksupalvelumarkkinoiden kaikkien sidosryhmien, muut kuin pankkialan sidosryhmät mukaan luettuina, asianmukaisen kuulemisen jälkeen.

 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiliä ylläpitävät palveluntarjoajat, kolmannet maksupalveluntarjoajat ja kolmannet maksuvälineiden myöntäjät käyttävät yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja.

 

6. Yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja tarkistetaan säännöllisesti innovaatioiden ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

 

7. Tällä artiklalla ei estetä muiden tässä direktiivissä asetettujen velvoitteiden soveltamista.

Tarkistus  198

Ehdotus direktiiviksi

94 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

94 b artikla

 

1. EPV julkistaa verkkosivustollaan luettelon kaikista unionissa toimiluvan saaneista maksupalveluntarjoajista.

 

2. Luettelossa on mainittava kaikki toimiluvan saaneet maksupalveluntarjoajat, joiden rekisteröinnin peruuttaminen on meneillään sekä peruuttamiseen johtaneet syyt.

 

3. Kaikkien maksupalveluntarjoajien verkkosivustoilla on oltava suora linkki sen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolle, joka on julkaissut luettelon kaikista toimiluvan saaneista maksupalveluntarjoajista.

Tarkistus  199

Ehdotus direktiiviksi

94 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

94 c artikla

 

Velvollisuus ilmoittaa kuluttajille heidän oikeuksistaan

 

1. Komissio laatii viimeistään ...* [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja järjestettyään luonnokseen perustuvan julkisen kuulemisen helppokäyttöisen sähköisen esitteen, jossa tämän direktiivin ja asiaan liittyvän unionin lainsäädännön nojalla kuluttajille kuuluvat oikeudet luetellaan selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu esite asetetaan unionin kaikkien kuluttajien ja muiden asianomaisten osapuolten saataville komission, EPV:n ja kansallisten pankkialan sääntelyviranomaisten verkkosivustoille, joista ne on helppo ladata ja siirtää muille verkkosivustoille. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, maksupalveluntarjoajille ja kuluttajajärjestöille esitteen julkistamisesta.

 

3. Kaikkien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että esite asetetaan alkuperäisessä muodossaan kaikkien kuluttajien, myös muiden kuin asiakkaiden, saataville sähköisesti niiden verkkosivustoilla sekä paperimuodossa niiden konttoreissa, niiden asiamiesten toimistoissa ja yksiköissä, joille ne ovat ulkoistaneet toimintojaan.

 

Seuraava helposti luettava ilmoitus on asetettava kyseisten konttoreiden, asiamiesten ja yksiköiden tiloissa esille siten, että se on kuluttajien helposti nähtävissä: ”Pyydä tiskiltä teksti, jossa oikeutesi maksupalveluiden käyttäjänä on esitetty.”

 

Verkkosivustoilla on pidettävä esillä helposti nähtävissä seuraava ilmoitus: “Tästä voit lukea oikeuksistasi maksupalveluiden käyttäjänä”. Maksupalveluntarjoajien on myös varmistettava, että niiden asiakkaat voivat milloin tahansa helposti tutustua kyseisiin tietoihin mahdollisen verkkopankkiyhteyden kautta.

 

4. Esitettä on erityisesti jaettava sähköisesti tai paperimuodossa hetkellä, jolloin asiakas aloittaa sopimussuhteen, tai, kun on kyse asiakkaista, jotka olivat asiakkaita esitteen julkaisuhetkellä, ilmoittamalla heille esitteestä vuoden kuluessa siitä, kun komissio julkaisi esitteen.

 

5. Kaikkien maksupalveluntarjoajien verkkosivustoilla on oltava suora linkki sen toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolle, joka on julkaissut luettelon kaikista sertifioiduista maksupalveluntarjoajista.

 

6. Maksupalveluntarjoajat eivät saa periä asiakkailtaan maksua tämän artiklan mukaisten tietojen antamisesta.

 

7. Sokeiden ja näkövammaisten osalta on tämän artiklan säännöksiä sovellettava asianmukaisia vaihtoehtoisia keinoja käyttäen.

Tarkistus  200

Ehdotus direktiiviksi

95 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio soveltaa jotain 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista, sen on ilmoitettava siitä ja muista mahdollisista myöhemmistä muutoksista komissiolle. Komissio julkistaa tiedot verkkosivustolla tai muulla tavalla, jonka avulla tietoihin on helppo tutustua.

2. Jos jäsenvaltio soveltaa jotain 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista, sen on ilmoitettava siitä ja muista mahdollisista myöhemmistä muutoksista komissiolle. Komissio julkistaa tiedot verkkosivustolla tai muulla tavalla, jonka avulla tietoihin on helppo tutustua, ja ilmoittaa tästä samanaikaisesti Euroopan parlamentille.

Tarkistus  201

Ehdotus direktiiviksi

96 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio antaa viimeistään … päivänä …kuuta …* kertomuksen vaikutuksista, joita on aiheutunut kolmen osapuolen järjestelmien sisällyttämisestä maksujärjestelmiin pääsyä koskevien säännösten soveltamisalaan, ottaen erityisesti huomioon korttijärjestelmien kilpailutilanteen ja markkinaosuuden, ja sisällyttää kertomukseen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

 

____________

 

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.12.2013)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta

(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Valmistelija: Dimitar Stoyanov

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on jouduttaa Euroopan sähköisten maksujen markkinoiden kehittämistä, koska digitaalitalous on syrjäyttämässä perinteisen kauppavaihdon ja kuluttajien maksutottumukset muuttuvat. Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan.

Asianosaisten toimittamien lukuisten lausuntojen ja huomautusten perusteella on selvää, että voimassa olevaa lainsäädäntökehystä on muutettava, jotta se vastaisi paremmin tehokkaiden eurooppalaisten maksumarkkinoiden tarpeita ja edistäisi kilpailua, innovaatiotoimintaa ja turvallisuutta lujittavan maksuympäristön luomista.

Oikeusvarmuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi maksupalvelujen nykyistä säädöskehystä olisi ajantasaistettava ja täydennettävä ja olisi otettava käyttöön säännöksiä, joilla lisätään avoimuutta, edistetään innovointia, parannetaan yksityishenkilöiden käyttämien maksupalvelujen turvallisuutta ja joilla pyritään yhtenäistämään asianomaista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Komission toteuttama vaikutustenarviointi, jossa se arvioi yhdentyneiden eurooppalaisten maksumarkkinoiden puuttumisen mahdollisia seurauksia, toi esiin ongelmia, jotka vaikuttavat kuluttajiin, kauppiaisiin, uusiin maksupalveluntarjoajiin ja koko maksupalvelumarkkinoihin.

Asiantilaa voidaan kohentaa monin eri keinoin, esimerkiksi helpottamalla tasapuolista kilpailua vakiintuneiden ja uusien kortti-, verkko- ja mobiilimaksupalveluiden tarjoajien välillä, lisäämällä maksuvälineiden tehokkuutta, avoimuutta ja valinnanvaraa maksupalvelunkäyttäjien kannalta sekä varmistamalla viimeksi mainituille korkea suojataso.

Ehdotettu uusi direktiivi sisältää useita mukautuksia voimassa olevaan maksupalveludirektiiviin ja tiettyjä uusia velvoitteita jäsenvaltioille, joille on jätetty merkittävää harkintavaltaa sen suhteen, miten ne saattavat kyseiset velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Sovellettavien periaatteiden, sääntöjen, prosessien ja standardien on oltava johdonmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa oikeusvarmuuden ja eri markkinatoimijoiden tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Ehdotuksen tavoitteet vastaavat täysin unionin toimintalinjoja tehokkaiden maksupalvelujen sisämarkkinoiden luomisen, henkilötietojen suojan, hallinnollisten seuraamusten sekä rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoittamisen estämisen alalla.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 25 kohta

Komission teksti

Tarkistus

25. ’asiamiehellä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa maksupalveluita maksulaitoksen puolesta;

25. ’asiamiehellä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa maksupalveluita maksulaitoksen nimissä ja puolesta;

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 28 kohta

Komission teksti

Tarkistus

28. ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla maksupalvelunkäyttäjä voi tallentaa kyseiselle käyttäjälle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat helposti saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen tulostamisen muuttumattomina;

28. ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla maksupalvelunkäyttäjä voi tallentaa kyseiselle käyttäjälle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat helposti maksupalvelunkäyttäjän saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen tulostamisen muuttumattomina;

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

а) toimintasuunnitelma, josta ilmenee erityisesti sen maksupalvelun tyyppi, jota on tarkoitus tarjota;

а) toimintasuunnitelma, josta ilmenevät kaikki ne maksupalvelun tyypit, joita on tarkoitus tarjota;

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) kuvaus menettelystä, joka on käytössä turvapoikkeamien ja turvallisuuteen liittyvien asiakasvalitusten valvontaa, käsittelyä ja seurantaa varten, mukaan lukien poikkeamien raportointijärjestelmä, jossa otetaan huomioon 86 artiklassa säädetyt maksulaitoksen tietojenantovelvoitteet;

f) kuvaus menettelystä, joka on käytössä turvapoikkeamien ja turvallisuuteen liittyvien asiakasvalitusten valvontaa, käsittelyä, seurantaa ja ongelman poistamista varten, mukaan lukien poikkeamien raportointijärjestelmä, jossa otetaan huomioon 86 artiklassa säädetyt maksulaitoksen tietojenantovelvoitteet;

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) kuvaus periaatteista ja määritelmistä, joita käytetään suorituskykyä, maksutapahtumia ja petoksia koskevien tilastotietojen keruussa;

i) kuvaus periaatteista ja määritelmistä, joita käytetään suorituskykyä, maksutapahtumia ja petoksia koskevien tilastotietojen keruussa ja joiden on oltava voimassa olevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisia;

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Jos maksupalvelunkäyttäjän varoja käytetään maksu- tai suoraveloitustoimeksiantoihin ja ennen tulevan maksu- tai suoraveloitustapahtuman toteutumista varojen käyttäjään kohdistetaan oikeustoimia, joiden seurauksena varat jäädytetään, maksulaitoksen hallussa olevien varojen käyttöä ei saa estää, jos maksu- tai suoraveloitustoimeksianto on annettu ennen varojen jäädyttämistä koskevaa oikeuden päätöstä.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 а. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtopalveluja käyttävät kuluttajat saavat pyynnöstä tietoa aikaisemmin toteutetuista maksutapahtumista niitä välittäviltä maksupalveluntarjoajilta kohtuulliseen hintaan ja pysyvällä välineellä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka sen osoittamisesta, että se on noudattanut tässä osastossa säädettyjä tietojenantovaatimuksia.

Maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka sen osoittamisesta, että se on noudattanut tässä osastossa säädettyjä tietojenantovaatimuksia.

Perustelu

Maksupalveluntarjoajalla on todistustaakka tapauksissa, joissa ei ole noudatettu säädettyjä tietojenantovaatimuksia. Jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mahdollisuutta säätää jotain muuta tässä asiassa.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

45 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

а) kuvaus tarjottavan maksupalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;

а) selkeä kuvaus tarjottavan maksupalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

а) varmistaa, että maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset turvatekijät eivät ole muiden osapuolten kuin maksuvälineen käyttöön oikeutetun maksupalvelunkäyttäjän saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklassa tarkoitettuja maksupalvelunkäyttäjän velvoitteita;

а) varmistaa, että maksuvälineeseen liitetyt henkilökohtaiset turvatekijät ovat varmoja eivätkä ole muiden osapuolten kuin maksuvälineen käyttöön oikeutetun maksupalvelunkäyttäjän saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklassa tarkoitettuja maksupalvelunkäyttäjän velvoitteita;

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, maksaja voi olla enintään 50 euroon saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä.

Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa säädetään, maksaja voi olla enintään 50 euroon tai vastaavaan summaan saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä.

Perustelu

Summa on annettu ainoastaan euroissa, ja on otettava huomioon myös muita rahayksikköjä käyttävät jäsenvaltiot. Olisi hyväksyttävä vastaava summa asianomaisen jäsenvaltion valuutassa ja otettava huomioon, että valuuttakurssit vaihtuvat päivittäin.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

66 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

66 a artikla

 

Maksutapahtumat, joissa maksutapahtuman summaa ei tiedetä etukäteen

 

1. Maksutapahtumissa, joissa summaa ei tiedetä hankintahetkellä, jäsenvaltioiden olisi asetettava kohtuullinen enimmäismäärä varoille, joiden käyttö maksajan maksutililtä voidaan estää, ja aikaraja, johon saakka maksunsaaja voi estää kyseisten varojen käytön.

 

2. Maksunsaaja on velvoitettava ilmoittamaan maksajalle ennen maksutapahtumaa, onko hankintaan tarvittavan summan ylittävien varojen käyttö estettävä maksajan maksutililtä.

 

3. Jos hankinnan maksuun tarvittavan summan ylittävien varojen käyttö estetään maksajan maksutililtä, maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava siitä maksajalle tämän tiliotteessa.

Perustelu

Useissa tapauksissa palvelun lopullista hintaa ei tiedetä maksutapahtuman ajankohtana, ja elinkeinonharjoittajat, kuten autovuokraamot, hotellit jne. pidättävät pidemmäksi ajaksi summia jotka ovat korkeampia kuin ne, jotka veloitetaan maksajan luotto- tai maksukorttiyhtiöltä. Tällaisella menettelyllä taataan elinkeinonharjoittajan saama maksu, ilman että kuluttaja tietää siitä ennen kuin elinkeinonharjoittaja tai maksupalveluntarjoaja toteuttaa maksutapahtuman.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

89 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos III ja IV osaston nojalla annettuja kansallisia säännöksiä on rikottu tai niitä epäillään rikotun, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina toimivat maksupalveluntarjoajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, lukuun ottamatta sijoittautumisvapauden perusteella toimivia asiamiehiä ja sivukonttoreita, joiden osalta kyseisinä toimivaltaisina viranomaisina toimivat vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset.

3. Jos III ja IV osaston nojalla annettuja kansallisia säännöksiä on rikottu tai niitä epäillään rikotun, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina toimivat maksupalveluntarjoajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset.

Perustelu

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi valvottava maksupalveluntarjoajien toimintaa, koska niillä on siihen parhaat edellytykset. Vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten on voitava ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, jos maksupalveluntarjoaja ei täytä velvoitteitaan ja vastuitaan.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön riittävät ja tehokkaat kuluttajien valitusten käsittelyä koskevat menettelyt maksupalvelunkäyttäjien tekemien tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten käsittelemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat ottavat käyttöön riittävät ja tehokkaat kuluttajien valitusten käsittelyä koskevat menettelyt maksupalvelunkäyttäjien tekemien tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten käsittelemiseksi ja seuraavat näiden menettelyjen tuloksellisuutta.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla tavalla maksupalveluntarjoajan verkkosivustolla, jos sellainen on olemassa, maksupalveluntarjoajan ja -käyttäjän välisen sopimuksen yleisissä ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Lisäksi on ilmoitettava, missä kyseisestä tuomioistuinten ulkopuolisesta oikeussuojaelimestä ja sen käytöstä on saatavilla lisätietoja.

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, ja tarvittaessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen myyntiin tai palveluihin liittyvän sopimuksen yleisissä ehdoissa.

Perustelu

Ehdotetussa sanamuodossa mennään pitemmälle kuin vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevassa direktiivissä, sillä tässä vaaditaan asianomaisten tietojen ilmenemistä myös kaikissa kuiteissa ja laskuissa, mikä voisi olla rasite pk-yrityksille. Tässä yhteydessä on parasta käyttää vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaista sanamuotoa.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

91 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien, maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi otetaan käyttöön riittävät ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti käyttäen tarvittaessa olemassa olevia elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisia menettelyitä sovelletaan maksupalveluntarjoajiin ja että ne kattavat myös nimettyjen edustajien toiminnan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita koskevien, maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi otetaan käyttöön riittävät ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti käyttäen tarvittaessa olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisia menettelyitä sovelletaan sekä maksupalvelunkäyttäjiin että -tarjoajiin, että molemmilla osapuolilla on mahdollisuus tutustua niihin ja että ne kattavat myös nimettyjen edustajien toiminnan.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

92 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 а. EPV antaa 2 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia koskevat ohjeet ja varmistaa, että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

94 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Vastalauseiden esittämistä koskevaa määräaikaa on pidennettävä, jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston on mahdollista tarkastella delegoitua säädöstä perusteellisesti ja päättää, onko sen hyväksyminen esitetyssä muodossa asianmukaista ja oikein.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

95 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio soveltaa jotain 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista, sen on ilmoitettava siitä ja muista mahdollisista myöhemmistä muutoksista komissiolle. Komissio julkistaa tiedot verkkosivustolla tai muulla tavalla, jonka avulla tietoihin on helppo tutustua.

2. Jos jäsenvaltio soveltaa jotain 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista, sen on ilmoitettava siitä ja muista mahdollisista myöhemmistä muutoksista komissiolle. Komissio julkistaa tiedot verkkosivustolla tai muulla tavalla, jonka avulla tietoihin on helppo tutustua, ja ilmoittaa tästä samanaikaisesti Euroopan parlamentille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maksupalvelut sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.10.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

8.10.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Dimitar Stoyanov

14.10.2013

Valiokuntakäsittely

26.11.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maksupalvelut sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.7.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.10.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

8.10.2013

IMCO

8.10.2013

JURI

8.10.2013

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

25.9.2013

IMCO

25.9.2013

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Diogo Feio

10.9.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marta Andreasen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.3.2014

Päivitetty viimeksi: 21. maaliskuuta 2014Oikeudellinen huomautus