Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 106k
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2003 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία ΕΚ/Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές *
P5_TA(2003)0357A5-0254/2003

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός και αφετέρου, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (6049/1/2003 – COM(2002) 97 – C5-0062/2003 – 2002/0048(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2002) 97)(1) ,

-   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός και αφετέρου, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (6049/1/2003),

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, παράγραφος 2 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0062/2003),

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 97, παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0254/2003),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   ζητεί να αξιολογούνται οι παράγοντες που αφορούν την αναγνώριση σημαιών τρίτων χωρών στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής κατά τις επόμενες ανανεώσεις της·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ C 181 Ε της 30.7.2002, σ. 176.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου