Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 71k
Dinsdag 2 september 2003 - Straatsburg Definitieve uitgave
Zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China *
P5_TA(2003)0357A5-0254/2003

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds (6049/1/2003 - COM(2002) 97 – C5-0062/2003 – 2002/0048(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement ,

-   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2002) 97)(1) ,

-   gezien de ontwerpovereenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Volksrepubliek China anderzijds (6049/1/2003),

-   gelet op de artikelen 80, lid 2 en 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

-   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0062/2003),

-   gelet op de artikelen 67 en 97, lid 7 van zijn Reglement,

-   gezien het verslag van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme (A5-0254/2003),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   wenst dat bij latere verlengingen wordt gekeken naar punten van zorg met betrekking tot de erkenning van vlaggen van derde landen binnen het kader van deze overeenkomst;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en van de Volksrepubliek China.

(1) PB C 181 E van 30.7.2002, blz. 176.

Laatst bijgewerkt op: 29 april 2004Juridische mededeling