Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 109k
Torsdag den 29. januar 2004 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2001: Regionsudvalget
P5_TA(2004)0048A5-0486/2003
Afgørelse
 Beslutning

Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2001 - Sektion VII - Regionsudvalget (SEK(2002) 405 - C5-0247/2002 - 2002/2107(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forvaltningsregnskab og balance for regnskabsåret 2001 (SEK(2002) 405 - C5-0247/2002),

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2001, med institutionernes svar (C5-0538/2002)(1) ,

-   der henviser til Revisionsrettens revisionserklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248 (C5-0538/2002),

-   der henviser til Rådets henstilling af 7. marts 2003 (C5-0087/2003),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 275,

-   der henviser til artikel 22, stk. 2 og 3, i finansforordningen af 21. december 1977(2) og artikel 50 i finansforordningen af 25. juni 2002(3) ,

-   der henviser til bemærkningerne i Regionsudvalgets finansinspektørs notat af 25. september 2001 til udvalgets generalsekretær,

-   der henviser til skrivelse af 27. februar 2003 fra Regionsudvalgets direktør for administration til Budgetkontroludvalgets formand,

-   der henviser til den skrivelse, som Regionsudvalget modtog den 11. juli 2003 fra Revisionsretten som svar på udvalgets anmodning om en revision af 2001-regnskaberne, og den foreløbige rapport fra OLAF af 28. juli 2003,

-   der henviser til den endelige rapport fra OLAF af 8. oktober 2003 og Regionsudvalgets bemærkninger hertil, som blev fremsendt pr. post den 29. oktober 2003,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93a og bilag V,

-   der henviser til sin afgørelse af 8. april 2003 om udsættelse af decharge(4) ,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0486/2003),

1.   meddeler decharge til Regionsudvalgets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2001;

2.   forelægger sine bemærkninger i vedføjede beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og at sørge for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EFT C 295 af 28.11.2002, s. 1.
(2) EFT L 356 af 31.12.1977, s.1.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 148 af 16.6.2003, s. 57-58.


Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2001 – Sektion VII - Regionsudvalget – SEK(2002) 405 - C5-0247/2002 - 2002/2107(DEC)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forvaltningsregnskab og balance for regnskabsåret 2001 (SEK(2002) 405 - C5-0247/2002),

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2001, med institutionernes svar (C5-0538/2002)(1) ,

-   der henviser til Revisionsrettens revisionserklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248 (C5-0538/2002),

-   der henviser til Rådets henstilling af 7. marts 2003 (C5-0087/2003),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 275,

-   der henviser til artikel 22, stk. 2 og 3, i finansforordningen af 21. december 1977(2) og artikel 50 i finansforordningen af 25. juni 2002(3) ,

-   der henviser til bemærkningerne i Regionsudvalgets finansinspektørs notat af 25. september 2001 til udvalgets generalsekretær,

-   der henviser til skrivelse af 27. februar 2003 fra Regionsudvalgets Direktorat for Administration til Budgetkontroludvalgets formand,

-   der henviser til den skrivelse, som Regionsudvalget modtog den 11. juli 2003 fra Revisionsretten som svar på udvalgets anmodning om en revision af 2001-regnskaberne, og den foreløbige rapport fra OLAF af 28. juli 2003,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93a og bilag V,

-   der henviser til sin afgørelse af 8. april 2003 om udsættelse af decharge(4) ,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0486/2003),

1.   gør opmærksom på, at det ved sin afgørelse af 8. april 2003 udsatte decharge for Regionsudvalgets regnskaber for 2001 af følgende grunde:

   - de indre uoverensstemmelser mellem og de forskellige fortolkninger af de dokumenter, som finansinspektøren og direktøren for administration har forelagt som led i dechargeproceduren og bekræftet på Budgetkontroludvalgets møde den 19. marts 2003
   - finansinspektørens specifikke anmodning om ekstern bistand til at løse de udestående problemer vedrørende den finansielle forvaltning
   - finansinspektørens betænkeligheder med hensyn til godtgørelser for deltagelse i eksterne møder, rejser og dagpenge;

2.   gentager, at det i ovennævnte beslutning af 8. april 2003 opfordrede Regionsudvalget til omgående at give en ekstern og anerkendt institution – helst Revisionsretten – til opgave at udføre en detaljeret, fuldstændig og uafhængig revision af den samlede gennemførelse af udvalgets budget, finansielle forvaltning og administration, og gav udtryk for den opfattelse at denne revision bl.a. burde tage ovennævnte punkter op og attestere institutionens forsvarlige økonomiske forvaltning og hurtigst muligt burde forelægges for dechargemyndigheden med henblik på dennes behandling af den endelige afgørelse om decharge for 2001;

3.   bemærker, at Revisionsretten som reaktion på denne beslutning og efter anmodning fra Regionsudvalget (i en skrivelse af 14. maj 2003) lovede at udvide revisionen i forbindelse med revisionserklæringen for 2002, så den kom til at omfatte en analyse af de eksisterende kontrolprocedurer og en stikprøveundersøgelse af de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og erklærede, at Revisionsretten især ville foretage en stikprøveundersøgelse af de underliggende transaktioner i forbindelse med 2001-regnskaberne for konto 1004 - Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder og mødeindkaldelser; henviser til, at Revisionsretten desuden på et møde i Parlamentets ansvarlige udvalg lovede at give meddelelse om sine konklusioner i god tid, så udvalget fik mulighed for at udarbejde en anden betænkning og forelægge den for Parlamentet i løbet af efteråret 2003;

4.   noterer sig Revisionsrettens nedenstående konklusioner, som blev fremsendt i en skrivelse undertegnet af formanden(5) : Revisionsretten konstaterede, at kontrollen blev strammet i 2002, efter at finansinspektøren havde fremlagt en beretning i september 2001, og der var blevet udnævnt en ny forskudsforvalter i januar 2002; resultaterne af Revisionsrettens revision og gennemgang af Regionsudvalgets 2001-regnskaber viste ingen væsentlige brud på budget- eller finansbestemmelserne for Regionsudvalgets udgifter i 2001; Revisionsretten konkluderede, at resultaterne faldt i tråd med Rettens revisionserklæring i årsberetningen for regnskabsåret 2001;

5.   understreger, at Revisionsrettens konklusioner synes at være i modstrid med rettens egne resultater, der er indeholdt i sektorskrivelsen for 2002 til Regionsudvalget og forelagt Budgetkontroludvalget, og hvoraf det fremgår, at der kunne påvises otte fejl i en stikprøve på 30 transaktioner;

6.   bemærker, at skrivelsen fra Revisionsretten ikke var den detaljerede, fuldstændige og uafhængige revision, det havde krævet af Regionsudvalget; beklager, at den revision, Revisionsretten har foretaget, ikke har afsløret de eksisterende mangler i forbindelse med iværksættelsen af procedurerne for Regionsudvalgets indgåelse af kontrakter, som optager en betydelig del af OLAF's rapport; bemærker dog, at de omtalte mangler er behandlet i årsberetningen for 2002;

7.   mener, at det er kritisabelt, at Revisionsretten i modsætning til OLAF ikke har kunnet påvise uregelmæssigheder i Regionsudvalget; forventer inden udgangen af februar 2004 en udtalelse fra Revisionsretten med en omfattende redegørelse for, hvorledes man er nået frem til så forskellige resultater;

8.   noterer sig følgende bemærkninger på grundlag af nogle af OLAF's konklusioner:

  a) indkøbsprocedurer
   - ingen konkrete beviser for personlig vinding eller ond hensigt hos Regionsudvalgets personale og heller intet økonomisk tab for Regionsudvalget
   - systematisk inkompetence og tilsidesættelse af de vigtigste regler for udbudsprocedurer og finansforvaltning, herunder elementer af svig og falske bud
   - en indgroet kultur præget af manglende professionalisme og improvisering
   - Regionsudvalget bør for fremtiden uddanne sit personale i finans- og udbudsprocedurer
   - Regionsudvalget bør inddrage sin juridiske tjeneste i administrative procedurer
   - Regionsudvalgets formand bør overveje at indlede disciplinærsager mod de involverede tjenestemænd;
  b) betaling af godtgørelser til Regionsudvalgets medlemmer
   - adskillige medlemmer har indgivet forkerte eller ufuldstændige udgiftserklæringer og/eller bilag i modstrid med artikel 196 i den belgiske straffelov og den belgiske kongelige afgørelse af 31. maj 1933 om erklæringer om godtgørelser og tilskud
   - Regionsudvalgets administration bør indføre detaljerede regler vedrørende tilstedeværelseslister og godtgørelser
   - Regionsudvalgets regler vedrørende informanter "whistleblowers" bør tilpasses den model, Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om
   - betalingerne til bestemte medlemmer bør tages op til fornyet vurdering, og der bør, hvor det anses for nødvendigt, foretages tilbagesøgning af udbetalte godtgørelser
   - Regionsudvalget bør overveje, om der skal indledes en disciplinærsag i forbindelse med, at tjenestemænd i udvalget ikke har underrettet OLAF om forhold, som de var vidende om, og som kunne betragtes som en uregelmæssighed til skade for Fællesskabets finansielle interesser;
  c) finansinspektørens rolle
   - der har været udvist en mangel på respekt for finansinspektørens institutionelle rolle, for Det Rådgivende Udvalg for Indkøb og Aftaler (CCAM) og for formandens tilsidesættende beføjelser
   - administrationens bestræbelser har været koncentreret om at modarbejde eller destabilisere den, der bragte de dårlige nyheder, i dette tilfælde finansinspektøren, frem for at ændre tingenes tilstand til gavn for Regionsudvalget;

9.   henviser til artikel 10 i OLAF-forordningen (EF) nr. 1073/1999(6) , hvorefter OLAF's direktør udtrykkeligt er forpligtet til at fremsende til de retslige myndigheder oplysninger, der i givet fald kan føre til strafferetlig forfølgning; understreger, at forordningen ikke giver direktøren mulighed for personlig vurdering, og at kun de kompetente retslige myndigheder kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal indledes en straffesag;

10.   noterer sig Regionsudvalgets nedenstående bemærkninger, som var vedføjet en skrivelse af 29. oktober 2003 fra Regionsudvalgets formand:

   a) der ses ikke at være grundlag for at henvise sagen til en domstol, for så vidt angår nuværende eller tidligere medlemmers eller ansattes adfærd
  b) godtgørelser til medlemmerne:
   - det udestående beløb på 9 552,12 EUR fra medlem "A"(7) , vil blive tilbagesøgt fra arvingerne, såfremt det er juridisk og administrativt muligt
   - det omstridte beløb på 261,50 EUR, der var udbetalt i dagpenge til medlem "B" i 2000, er allerede blevet betalt tilbage til Regionsudvalget
   - sagen vedrørende medlem "C" er blevet underkastet en omhyggelig revurdering, som viser et tilgodehavende på 1 140,23 EUR i medlemmets favør
   - de relevante regler og ansøgelsesblanketterne for godtgørelser til medlemmerne ville blive taget op til fornyet overvejelse
  c) udbudsprocedurer:
   - der var intet økonomisk tab for Regionsudvalget
   - Regionsudvalget havde vedtaget ikke at forny kontrakten med det pågældende firma om trykning af nyhedsbrevet
  d) den almindelige forvaltning:
   - Regionsudvalget havde vedtaget en ny personalepolitik i april 2003
   - på mødet den 8. oktober 2003 var Regionsudvalgets Præsidium gået med til at udarbejde en arbejdsplan for at forbedre udvalgets administration og forvaltning og bl.a. nedsætte tre arbejdsgrupper, som skulle forelægge Præsidiet reformforslag til vedtagelse i februar 2004
   - Regionsudvalget havde imødekommet anmodningen fra den tidligere generalsekretær, hvis udnævnelse af formelle grunde blev annulleret af Retten i Første Instans den 18. september 2003 (sag T-73/01), om af personlige årsager uden løn at blive fritaget fra A2-tjenestemandsstillingen i Regionsudvalget fra og med den 1. februar 2004 og om at blive førtidspensioneret fra og med den 1. september 2004;

11.   noterer sig den redegørelse, Regionsudvalgets formand aflagde for det ansvarlige udvalg den 4. november 2003, hvori han erkendte, at der havde været en iboende nepotisme i Regionsudvalget i 2001, og hvori han bebudede, at han agtede at forelægge et samlet forslag til en administrativ reform af Regionsudvalget for udvalgets Præsidium i februar 2004; mener, at et sådant forslag burde udarbejdes med aktiv bistand fra en uafhængig ekspert udefra, f.eks. et tidligere medlem af Revisionsretten, og glæder sig over den fungerende generalsekretærs tilsagn herom; anmoder Regionsudvalget om snarest muligt at sende forslagets ordlyd til Parlamentet; mener, at et sådant forslag skal indeholde garantier for den interne revisors evne til at udføre sine opgaver på professionel og uafhængig vis;

12.   opfordrer formanden for Regionaludvalget til at udarbejde en handlingsplan for en tilbundsgående revision af institutionen svarende til den, Kommissionen introducerede i marts 2000, med specifikke foranstaltninger, mål og tidsfrister, der vil give mulighed for at måle eventuelle fremskridt;

13.   støtter kritik og henstillinger, for så vidt angår indledningen af disciplinærsager mod en række tjenestemænd i Regionsudvalget, herunder to navngivne tjenestemænd, og glæder sig over den fungerende generalsekretærs tilsagn herom;

14.   støtter den interne revisors arbejde; fordømmer, uden at det foregriber resultaterne af den procedure, som den interne revisor har iværksat i medfør af vedtægtens artikel 24, den officielle obstruktion, som finansinspektøren/den interne revisor og hans medarbejdere har været udsat for fra Regionsudvalgets administrations side under udøvelsen af deres opgaver i henhold til finansforordningen; takker den interne revisor og hans medarbejdere for deres seriøse og gentagne (men i sidste ende forgæves) forsøg på at overbevise administrationen og Præsidiet i Regionsudvalget om nødvendigheden af en korrigerende indgriben; mener, at den interne revisor, da der ikke kunne ydes den beskyttelse, der normalt ydes tjenestemænd, der anmelder uregelmæssigheder, gjorde rigtigt i at gå direkte til Europa-Parlamentet med sine problemer, og at dette ikke bør få negative konsekvenser for ham;

15.   bemærker, at regulativet om omkostningsgodtgørelser til medlemmerne af Regionsudvalget blev ændret den 19. november 2002, og at det nu er et krav, at billetter og boardingpas skal forelægges, før der udbetales godtgørelser;

16.   kræver en erklæring fra Regionsudvalget om, at det vil gøre alt for at sørge for, at alle dets medlemmer engageret deltager i arbejdet med at sikre en konsekvent og korrekt gennemførelse af regulativet om omkostningsgodtgørelser til medlemmerne af Regionsudvalget;

17.   kræver, at der gøres alt for at tilbagesøge beløb, der uretmæssigt er blevet udbetalt til nuværende og tidligere medlemmer af Regionsudvalget; mener dog ikke, at anmodninger fra medlemmer under nogen omstændigheder kan få tilbagevirkende kraft;

18.   noterer sig den dom, Retten i Første instans afsagde den 18. september 2003 om annulation af udnævnelsen af Regionsudvalgets generalsekretær (sag T-73/01);

19.   anmoder Regionsudvalget om at udtale sig om det hensigtsmæssige i at indlede en disciplinærsag for at få fastslået ansvaret blandt Regionsudvalget tjenestemænd og underrette Parlamentet herom;

20.   anmoder om, at Regionsudvalget afviser anmodningen fra den tidligere generalsekretær, hvis udnævnelse af formelle grunde blev annulleret af Retten i Første Instans den 18. september 2003, om af personlige årsager uden løn at blive fritaget for sin A2-tjenestemandsstilling i Regionsudvalget og om at blive førtidspensioneret fra og med den 1. september 2004;

21.   anmoder Regionsudvalget om at udarbejde en fuldstændig rapport om den aktuelle dechargeafgørelse i så god tid, at der kan tages hensyn hertil i forbindelse med dechargeproceduren for regnskabsåret 2002; finder, at formanden må påtage sig det personlige ansvar for gennemførelsen af reformerne og forventer at blive at blive regelmæssigt orienteret herom; er fast besluttet på at reevaluere engagementet i reformprocessen i sin næste dechargeafgørelse for 2002;

22.   insisterer på, at formanden, således som han givet tilsagn om, sikrer, at den interne revisors person og stilling nyder fuld respekt i hele institutionen, og at hans rådgivning tages seriøst; forventer, at reformforanstaltningerne vil give mulighed for åben rapportering af uregelmæssigheder og bedrageri uden risiko for den personlige eller institutionelle mobning, der tidligere har fundet sted;

23.   anmoder Regionsudvalget om træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at informanter, der handler i god tro, fremover ikke udsættes for samme behandling som den, der blev finansinspektøren til del;

24.   kræver, at den interne revisor får en officiel undskyldning fra Regionsudvalget, så snart den procedure, som den interne revisor har iværksat i medfør af vedtægtens artikel 24, er afsluttet, og uden at det foregriber resultatet af denne procedure;

(1) EFT C 295 af 28.11.2002, s. 1.
(2) EFT L 356 af 31.12.1977, s.1.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 148 af 16.6.2003, s. 57-58.
(5) Udateret skrivelse fra Fabra Vallés til Sir Albert Bore modtaget af Regionsudvalget den 11. juli 2003.
(6) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
(7) Dette beløb stammer fra 1998, og falder således ikke ind under denne dechargebetænkning.

Seneste opdatering: 12. oktober 2004Juridisk meddelelse