Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2192(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0196/2008

Pateikti tekstai :

A6-0196/2008

Debatai :

PV 18/06/2008 - 18
CRE 18/06/2008 - 18

Balsavimas :

PV 19/06/2008 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0310

Priimti tekstai
WORD 68k
Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Avienos (ėrienos) ir ožkienos sektoriaus ateitis Europoje
P6_TA(2008)0310A6-0196/2008

2008 m. birželio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl avienos (ėrienos) ir ožkienos sektoriaus ateities Europoje (2007/2192(INI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento užsakytą tyrimą "Avienos (ėrienos) ir ožkienos sektorių ateitis Europoje",

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gruodžio 13 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo datos(1) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0196/2008),

A.   kadangi avienos ir ožkienos sektoriai ES apima svarbius tradicinius ūkius, kurie yra tūkstančių gamintojų gyvenimo šaltinis ir tiekia ypač aukštos kokybės bei ypatingų savybių produktus ir subproduktus, o tai parodo jų socialinį–ekonominį indėlį į ES žemės ūkio sritis,

B.   kadangi avininkystės ir ožkininkystės, įskaitant tradicinių veislių laikymą, vaidmuo aplinkai labai svarbus ir apima natūralią mažiau našių vietovių priežiūrą bei kraštovaizdžio ir jautrių ekosistemų apsaugą; kadangi avininkystė ir ožkininkystė padėjo per šimtmečius išsaugoti natūralius ganyklų plotus; be to, kadangi tam tikri gyvulių mitybos polinkiai (iš kurių labai svarbus ganymas) taip pat padeda išlaikyti augalijos biologinę įvairovę, saugoti laukinę gyvūniją ir pašalinti iš natūralių plotų sudžiūvusius augalus, kurie yra pagrindinis gaisrų prevencijos veiksnys Viduržemio jūros baseino šalyse,

C.   kadangi ES avienos ir ožkienos sektorių, įsikūrusių mažiau palankiose vietovėse, gamyba kritiškai mažėja ir gamintojai išvyksta, taip pat visiškai nepavyksta avininkyste ir ožkininkyste sudominti jaunų ūkininkų,

D.   kadangi šiuo metu mėlynojo liežuvio epidemija Europoje dėl trukmės ir plitimo, įvairių jos serotipų paplitimo vietovėse, kuriose iki tol liga nebuvo užregistruota, ir rimtų socialinių ir ekonominių padarinių dėl gyvulių judėjimo ir prekybos apribojimų yra labai sunki,

E.   kadangi iš ES avienos ir ožkienos sektorių gamintojai gauna mažai pajamų, vietos gamyba ir vartojimas, ypač jaunų žmonių, mažėja, o tarptautinė konkurencija didėja vidaus rinkoje,

F.   kadangi gyvulių pašarų kainų ir apskritai gamybos sąnaudų didėjimas kelia ypatingą grėsmę avininkystei ir ožkininkystei, nes didina išlaidas ir stiprina spaudimą, darantį poveikį sektoriui, kurio konkurencingumas jau dabar yra visiškai smukęs,

G.   kadangi dėl dabartinės ekonominės padėties ir numatomų pasaulinės paklausos bei žemės ūkio produktų ir maisto kainų tendencijų ES privalo daryti viską, kad nepriklausytume nuo importuojamų gyvulininkystės produktų ir gyvulių pašarų, ir užtikrinti didesnę šių produktų, ypač tradicinių saugių avininkystės ir ožkininkystės produktų, kuriais Europos rinka buvo gerai aprūpinama, tiekimo pusiausvyrą,

H.   kadangi avienos ir ožkienos gamybos mastas Šiaurės ir Pietų Europoje gerokai skiriasi;

I.   kadangi avininkystės sektoriuje, kuriame jau pasireiškė įvairios gerai žinomos ligos, dabar taip pat kelia grėsmę ir naujai atsirandančios ligos, pvz., mėlynojo liežuvio liga,

J.   kadangi ES ėriena negali realiai pretenduoti į Bendrijos žemės ūkio skatinimo lėšas ir reikalinga ilgalaikė kampanija, skatinanti vartotojų pasirinkimą,

K.   kadangi būsimasis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) patikrinimas sudaro sąlygas aptarti atitinkamas politikos priemones ir BŽŪP paramą avienos ir ožkienos sektoriams,

1.   pripažįsta, kad reikia, jog Žemės ūkio ministrų taryba ir Komisija skubiai imtųsi veiksmų siekiant užtikrinti pelningos ir tvarios avienos ir ožkienos bei avies ir ožkos pieno gamybos ateitį ES, skatinti labiau vartoti šiuos produktus ir išlaikyti bei pritraukti į avininkystės ir ožkininkystės sektorių jaunus ūkininkus, ir palaiko idėją išlaikyti tradicinius ekologinius ūkius, aprūpinančius Bendrijos rinką avininkystės ir ožkininkystės produktais ir užtikrinančius šių produktų pasiūlą Bendrijoje;

2.   pažymi Komisijos ketinimą persvarstyti politikos priemones, kai išaiškėja, kad buvo padarytas neigiamas poveikis; džiaugiasi, kad bus atsižvelgta į šią konkrečią problemą, siejant su neseniai išleistu Europos Komisijos komunikatu "Pasiruošimas BŽŪP reformos patikrinimui" (COM(2007)0722);

3.   ragina Žemės ūkio ministrų tarybą ir Komisiją skubiai skirti papildomą finansinę paramą ES avienos ir ožkienos bei avies ir ožkos pieno gamintojams, siekiant plėtoti energingą, ekonomiškai nepriklausomą, rinkos lemiamą ir į vartotojus orientuotą ES avienos ir ožkienos gamybą; ragina Žemės ūkio ministrų tarybą ir Komisiją apsvarstyti šių sektorių ateitį, vykdant BŽŪP patikrinimą ir kartu patvirtinant įvairias priemones, suteikiančias kiekvienai valstybei narei galimybę pasirinkti vieną iš šių finansavimo būdų, nepamirštant, kad turi būti išvengta konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje:

   naujos Ekologiškos avių priežiūros sistemos įdiegimas, finansuojamas arba a) tiesiogiai ES lėšomis, arba b) bendrai ES ir nacionalinių vyriausybių lėšomis, siekiant sustabdyti gamybos mažėjimą; toks finansavimas būtų susijęs su teigiamu poveikiu aplinkai tiek išlaikant avienos gamybą, tiek gerinant gamybos būdą ir kokybę,
   nepanaudotų bendrosios žemės ūkio politikos pirmojo ramsčio lėšų buvimo ir panaudojimo galimybių analizė, siekiant nukreipti šią paramą avienos ir ožkienos sektoriams,
   2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras paramos schemas ūkininkams(2) , 69 straipsnio dalinis pakeitimas vykdant BŽŪP patikrinimą, kad valstybės narės galėtų skirti iki 12 proc. savo nacionalinių išmokų priemonėms, skirtoms remti sunkumų patiriančius sektorius ir išlaikyti žemės ūkį ne tokiose palankiose vietovėse,
   avienos ir ožkienos gamintojams skirtų paramos priemonių, kartu numatant galimybę naudoti moduliavimo paramos lėšas, įtraukimas į remiantis BŽŪP patikrinimu pagal antrąjį ramstį spręstinų klausimų sąrašą;

4.   ragina Komisiją nustatyti papildomus mokėjimų asignavimus kalnų regionų ir kitų zonų, pasižyminčių ypatingais sunkumais, augintojams už retas tradicines ir regionines avių ir ožkų veisles, siekiant išlaikyti žemės ūkio biologinę įvairovę ir išsaugoti avis jautriose vietovėse;

5.   supaprastinant BŽŪP patikrinimą, ragina Komisiją suteikti 14 dienų išankstinį perspėjimą gyvulininkyste besiverčiantiems ūkininkams, prieš ūkiuose vykdant patikrinimus, ar laikomasi aplinkos apsaugos sąlygų;

6.   pažymi, kad gamintojų pelnas iš avienos produktų, kaip mažmeninės kainos procentinė dalis, yra nepakankamas ir atkreipia dėmesį į savo pareiškimą dėl tyrimo dėl Europos Sąjungoje veikiančių stambių prekybos centrų piktnaudžiavimo savo galiomis ir teisinių apsaugos nuo tokio piktnaudžiavimo priemonių(3) ; džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Europos Sąjungos žemės ūkio maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupę, kuri tirs įtakos rinkoje pasiskirstymą, ir tikisi, kad visame jos darbe dalyvaus Parlamento atstovai;

7.   ragina Komisiją išnagrinėti klausimus, susijusius su avienos ir ožkienos tiekimo grandine, kad būtų užtikrinta, jog ūkininkai gaus sąžiningą atlygį už šiuos produktus;

8.   ragina Komisiją sudaryti palankias sąlygas tiesioginei gamintojų ir jų organizacijų prekybai, kad būtų apribotas dirbtinis kainų kėlimas;

9.   pažymi, kad avies ir ožkos pieno gamybą reikia remti taip pat, kaip ir avienos ir ožkienos gamybą, ypač norint užtikrinti visos pieno perdirbimo ir sūrio gamybos grandinės, kurios produktų ypatingas pobūdis ir kokybė plačiai pripažįstami, tvarumą;

10.   ragina Žemės ūkio ministrų tarybą ir Komisiją išnagrinėti galimybę įdiegti Bendrijos finansavimą, skirtą elektroninės avių tapatybės nustatymo sistemos taikymui visoje Europos Sąjungoje, numatomą nuo 2009 m. gruodžio 31 d., nes nors ir ši sistema pagerins atsekamumą, bandų administravimą ir kovą su sukčiavimu, dėl jos šiam krizės ištiktam sektoriui atsiras nauja administracinė našta ir kils didelių išlaidų;

11.   ragina Komisiją padidinti savo galimybes su rimtomis gyvūnų ligomis (pvz., mėlynojo liežuvio ligos protrūkiu) susijusiems klausimams spręsti, pasitelkus naująją ES gyvūnų sveikatos strategiją, mokslinių tyrimų lėšas, nuostolių kompensavimo priemones, išankstinio apmokėjimo priemones ir t. t.;

12.   ragina ES derybų grupę diskusijoje Pasaulio prekybos organizacijoje apriboti siūlomo avienai taikomų muitų mažinimo mastą ir užtikrinti, kad ES išlaikytų galimybę suteikti jautraus produkto statusą avienos produktams;

13.   ragina Komisiją iš naujo svarstyti dabartines importo kvotų administravimo sistemas, siekiant užtikrinti, kad ES pagaminta ėriena nebūtų veikiama nesąžiningos konkurencijos;

14.   ragina Komisiją įdiegti ES privalomo ženklinimo reguliavimo sistemą, skirtą avienos produktams, kurie būtų žymimi visoje ES naudojamu logotipu, leidžiančiu vartotojams atskirti ES produktus nuo trečiosiose šalyse pagamintų produktų, ir nustatančią keletą kriterijų, įskaitant ūkių draudimo sistemą ir kilmės šalies nuorodą, siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų visiškai informuojami apie produkto kilmės vietą; ši sistema turėtų būti parengta taip, kad nebūtų pakenkta šiuo metu valstybių narių ir regioniniu lygmeniu taikomoms ženklinimo sistemoms, skirtoms vartotojų pasirinkimui skatinanti;

15.   pabrėžia, kad šiam sektoriui padėti skirtų veiksmingiausių ir tvariausių priemonių pagrindinės prielaidos – rinkos plėtra, bendradarbiavimas su vartotojais, atitinkamų produktų maistinių savybių ir naudos sveikatai propagavimas ir šių produktų vartojimo skatinimas;

16.   ragina Komisiją padidinti dabartinį metinį ES maisto skatinimo biudžetą, kurio 2008 m. vertė yra 45 mln. EUR, ir atskirti finansavimą ES avienai bei pakeisti, supaprastinti ir modernizuoti praktines taisykles, reglamentuojančias biudžeto veiklą, kad ėrienos produktai realiai galėtų pretenduoti į biudžetą;

17.   ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti didesnį dėmesį į tai, kad avininkystė atlieka ypač svarbų vaidmenį padėdama skatinti didelių sunkumų patiriančių regionų ekonomikos vystymąsi bei tvarumą ir teritorijų planavimą; todėl reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas jauniems ūkininkams įsikurti;

18.   ragina Komisiją koordinuoti kampanijas, skatinančias saugomomis geografinėmis nuorodomis (SGN) ir saugomomis kilmės vietos nuorodomis (SKVN) pažymėtus avienos ir ožkienos produktus, ir kreiptis į atitinkamas valstybes nares, siekiant kuo labiau padidinti vartojimą;

19.   ragina Komisiją ES lygmeniu pradėti visų vartotojų informavimo kampaniją, grindžiamą naujoviškais veiksmais (pradedant galimybe prekybos centruose susipažinti su kuo įvairiais receptais ir baigiant žinomiausių Europos virėjų kampanijomis), ir jos metu ypač pabrėžti produktų kokybę ir supažindinti su kulinariniais receptais;

20.   ragina Komisiją ir valstybes nares diegti programas, skatinančias gamintojus burtis į gamintojų ir prekybininkų asociacijas, patiems tiekti rinkai savo produktus, juos gaminti ir žymėti, nurodant ypatingas avienos ir ožkienos bei avių ir ožkų pieno produktų savybes (pvz., ekologiškus produktus arba regioninius firminius patiekalus);

21.   ragina Komisiją suteikti paramą atveriant eksporto rinkas ES avienai ir subproduktams šalyse, kuriose šiuo metu taikomi nereikalingi apribojimai;

22.   ragina Komisiją įtraukti avių ir ožkų auginimo sektorių į "Antrąją Bendrijos veiksmų programą sveikatos srityje (2008–2013 m.)" (4) , siekiant apie avienos ir ožkienos teikiamus baltymus ir naudą sveikatai informuoti vartotojus, visų pirma jaunus žmones, kurie avienos ir ožkienos produktų vartoja mažai; be to, ragina valstybėse narėse rengti aktyvias informavimo kampanijas apie avienos ir ožkienos ir iš jų gautų produktų privalumus;

23.   ragina Komisiją paremti "nedidelių atrajotojų" pramonės mokslinius tyrimus ir plėtrą, apimančius tiek techninę naujovę ūkiams ir produkto naujovę, susijusią su ėriena, sūriu ir subproduktais, pvz., vilna ir kailiu, vadinamais "penktuoju ketvirčiu", kurių finansinis pelnas šiuo metu yra nereikšmingas;

24.   įspėja, kad gali išnykti avių augintojų, piemenų, avių prižiūrėtojų ir kirpėjų profesijos, ir prašo Komisijos į šio sektoriaus strategiją įtraukti visuomenės informavimo renginius ir mokymo centrų specialistų mainus, o taip pat ir žemės ūkio švietimo institucijų specialistų ir studentų judumo programas valstybėse narėse;

25.   pabrėžia būtinybę pagerinti medicinos ir veterinarijos produktų pasiekiamumą avienos ir ožkienos sektoriams ES lygmeniu, teikiant paramą vaistų moksliniams tyrimams ir nustatant paprastesnę leidimo prekiauti tvarką;

26.   ragina Komisiją, atsižvelgiant, inter alia , į mėlynojo liežuvio ligos atvejus, gyvūnų ligų protrūkių atvejais skatinti jų priežasčių ir kovos su jomis galimybių tyrimus, parengti veiksmingą kovos su atitinkamomis ligomis strategiją, koordinuoti valstybių narių veiksmus, skatinti kurti reikiamas vakcinas, parengti veiksmingą skiepijimo strategiją ir teikti finansinę pagalbą, skirtą gyvulių skiepijimo programoms įgyvendinti; ragina kuo greičiau iš atitinkamų programų išbraukti teisės aktuose kovai su gyvulių ligų protrūkiais įtvirtintas priemones, kurios pasirodė neveiksmingos;

27.   ragina Komisiją parengti siūlymų dėl šio sektoriaus kainų skaidrumo tam, kad galima būtų informuoti vartotojus ir gamintojus apie produktų kainas;

28.   ragina Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją atidžiai stebėti avienos ir ožkienos sektorius ES ir užtikrinti, kad Parlamentui būtų reguliariai teikiamos vykstančių politikos pokyčių ataskaitos;

29.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0619.
(2) OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 470/2008 (OL L 140, 2008 5 30, p. 1).
(3) 2008 m. vasario 19 d. Priimti tekstai, P6_TA(2008)0054.
(4) 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 m.) (OL L 301, 2007 11 20, p. 3).

Atnaujinta: 2009 m. sausio 20 d.Teisinis pranešimas