Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 63kWORD 20k
четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (10209/2012),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (05784/2011),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3, член 91, член 100, член 192, параграф 1, член 194, член 207, член 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0189/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A7-0411/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Република Ирак.

Последно осъвременяване: 22 януари 2015 г.Правна информация