Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0001/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0001/2013

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2013 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0036

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 141kWORD 178k
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση
P7_TA(2013)0036A7-0001/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ – Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011)0803),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα «COSME» (COM(2011)0834),

–  έχοντας υπόψη την «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008)0394), η οποία αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και στην προώθηση της ανάπτυξής τους και του δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης περιορίζοντας ποικίλα προβλήματα τα οποία θεωρείται ότι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2011)0078) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011(1) ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (COM(2011)0860),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2011 σχετικά με την αποτίμηση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 2/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(2) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0001/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακοσχεδιασμένη ρύθμιση του χρηματοοικονομικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις σοβαρές και εκτεταμένες επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής κρίσης και της κρίσης χρέους, ενδέχεται να δυσχεράνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας η δημιουργία και η ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων καθώς και των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ένωση να προωθήσει την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ και στην Ένωση συνολικά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, τα επιτόκια δανεισμού των ΜΜΕ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ κρατών μελών, ενώ επίσης ανισορροπίες παρατηρούνται στην πρόσβαση σε ρευστότητα, με υψηλά ποσοστά απόρριψης της δανειοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων σε ορισμένες χώρες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 98% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και παρέχουν το 67% των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση· ότι κατά συνέπεια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί μοχλοί της ευρωπαϊκής μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης εντός των 27 κρατών μελών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ μεταξύ 2002 και 2010 δημιουργήθηκε από ΜΜΕ, ιδίως από νέες επιχειρήσεις· ότι 32,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ είναι αυτοαπασχολούμενοι,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται διάφορα είδη ΜΜΕ, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικές ανάγκες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα ρυθμίζονται από τον «Small Business Act» τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Γενικά θέματα

1.  επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και το ευρύ φάσμα προτάσεων και συστάσεων σχετικά με τις ΜΜΕ·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η οικονομική επιτυχία, η αριστεία και η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με βάση ΜΜΕ δεσμευμένες στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρο το φάσμα των εταιρειών· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου «οικοσυστήματος» επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι σε αυτό το «οικοσύστημα» το ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί εξίσου στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών· επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ένα ευρύ δίκτυο μικρότερων ΜΜΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι, λόγω της επιδείνωσης που προκαλείται από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με νέα και ενίοτε αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε σύγκριση με το παρελθόν· τονίζει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα που επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης από κρατικές ενισχύσεις, καθώς και από άλλες έμμεσες μορφές επιδοτήσεων, όπως δημόσιες εγγυήσεις και στήριξη της ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να υπόκεινται σε στόχους όσον αφορά τα ποσά και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης που προσφέρουν στις ΜΜΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προώθηση της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», που συνεπάγεται περαιτέρω απλούστευση του κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι όταν επιχειρείται περαιτέρω απλούστευση του κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, πρέπει να παρέχεται επαρκής προστασία στους εργαζομένους, στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες διακρίσεις κατά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε περιπτώσεις ΜΜΕ που διοικούνται από μειονεκτούντα άτομα ή κοινωνικές ομάδες·

5.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αξιόλογες προσπάθεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας·

6.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των τοπικών τραπεζικών συστημάτων· υπογραμμίζει την ευθύνη και τις λειτουργίες των τραπεζών, που κυμαίνονται από τράπεζες ευρωπαϊκής έως τοπικής κλίμακας, να επενδύουν συνετά στην οικονομία και πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· τονίζει τις διαφορές στο κόστος δανεισμού των ΜΜΕ και στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, που παρατηρούνται μεταξύ κρατών μελών λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητά τους στις παραμεθόριες περιοχές· επισημαίνει ότι, παρότι τα προβλήματα των ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις εξακολουθούν να ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών, τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων (Bank Lending Survey – BLS) της ΕΚΤ του Οκτωβρίου 2011 δείχνουν ότι τα κριτήρια πιστοληπτικής διαβάθμισης για τη χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ έχουν συνολικά γίνει αισθητά αυστηρότερα· αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση μικροπιστώσεων στην ΕΕ·

7.  επαναλαμβάνει ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης δεν πρέπει να παρακωλύουν την πρόσβαση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων·

8.  υπενθυμίζει ότι στην Ευρώπη η κύρια πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ είναι ο τραπεζικός τομέας· πιστεύει ότι εξαιτίας του κατακερματισμού του τραπεζικού τομέα και της συνακόλουθης μεγάλης απόκλισης των επιτοκίων δανειοδότησης και της προσφοράς πιστώσεων μεταξύ των χωρών, απαιτείται μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις ανά χώρα·

Η πολυμορφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

9.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανομοιογένεια, περιλαμβάνοντας από άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές επιχειρήσεις έως ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, πολύ μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και νεοσύστατες εταιρείες, και ότι για αυτό τον λόγο απαιτούνται εξίσου ποικίλες προσεγγίσεις·

10.  επισημαίνει ότι στην τρέχουσα κατάσταση, όπου η ανεπαρκής πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδίως στα πρώτα στάδια, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και ότι τα τραπεζικά δάνεια παραμένουν η βασική πηγή χρηματοδότησης·

11.  τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη ευρέος φάσματος προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων και πρωτοβουλιών, που ξεκινούν από μέσα ιδίων κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή χρηματοδότηση και οι πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων (ενδιάμεση χρηματοδότηση) και φτάνουν σε χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες εγγυήσεων), σε εταιρικές σχέσεις μεταξύ τραπεζών και άλλων φορέων που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ (λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις και ενώσεις ΜΜΕ, ή εμπορικά επιμελητήρια), για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες·

12.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει βαρύτητα στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το χρηματιστήριο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ρευστότητα τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τους επενδυτές σε διαφορετικά στάδια· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ήδη στην ευρωζώνη χρηματιστήρια ειδικά σχεδιασμένα για ΜΜΕ, τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές απαιτήσεις και απαιτήσεις της αγοράς·

Τρωτότητα των ΜΜΕ

13.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τους νέους κανονισμούς που αφορούν τις ΜΜΕ σε συνολική και σφαιρική εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης ολοκληρωμένης δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ·

14.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται συχνά στο τέλος ενός μακρού κύκλου παραδόσεων και συνεπώς επηρεάζονται περισσότερο από καθυστερήσεις πληρωμών και σύντομες προθεσμίες πληρωμών· επιδοκιμάζει συνεπώς την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών·

15.  υπογραμμίζει ότι μελέτες της Επιτροπής δείχνουν ότι κρίσιμοι παράγοντες για την πρόσβαση των ΜΜΕ στα ταμεία, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη δεν είναι μόνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά επίσης η πρόσβαση σε δεξιότητες, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δεξιότητες διαχείρισης, οι χρηματοπιστωτικές και οι λογιστικές γνώσεις· πιστεύει ότι η προσφορά ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από την παροχή των κατάλληλων συστημάτων καθοδήγησης και προγύμνασης και από παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη γνώση·

16.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η στήριξη των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους καθώς και την παροχή βοήθειας σ' αυτές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές· πιστεύει ότι η αναγνώριση κι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών αποτελούν κύρια στοιχεία αυτής της πολιτικής·

Απόδοση επαγγελματικού χαρακτήρα στην επιχειρηματικότητα

17.  σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων εκ μέρους των επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων και, κατά συνέπεια, την επιτυχία μιας αίτησης για χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών επιχειρηματιών και να παρέχουν στήριξη σε εταιρικές σχέσεις μεταξύ τραπεζών, εμπορικών επιμελητηρίων, επιχειρηματικών ενώσεων και λογιστών·

18.  πιστεύει ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν αναξιοποίητο πόρο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, που πρέπει να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί, και ότι πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας·

19.  πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και μαθήματα που θα διδάσκουν πώς λειτουργούν, διαρθρώνονται και αλληλεπιδρούν η οικονομία της αγοράς και το χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει ότι ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς καθυστέρηση· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» για την προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας·

20.  πιστεύει ότι απαιτείται ειδική στρατηγική για νεοσύστατες επιχειρήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων επιχειρηματιών·

21.  υπογραμμίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υφίστανται ήδη ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βελτίωσης της προετοιμασίας επιχειρηματιών· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την εφαρμογή τους σε άλλα κράτη μέλη·

22.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η ενημέρωση των επιχειρηματιών και των μελλοντικών επιχειρηματιών και των τραπεζών, με απλουστευμένο τρόπο και σε τακτική βάση, σχετικά με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ για τις ΜΜΕ , δεδομένου ότι πρέπει ν' αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες ευκαιρίες και δράσεις· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη σωστή ενημέρωση των εθνικών οργανώσεων ΜΜΕ για τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις πολιτικής της ΕΕ·

23.  ζητεί αύξηση των προσπαθειών επικοινωνίας από τον Όμιλο ΕΤΕπ για την προώθηση δημοσιονομικών σχεδίων απέναντι στην κοινότητα των ΜΜΕ, σε συνεργασία με οργανώσεις ΜΜΕ·

24.  επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για τους επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει είναι απαραίτητη με δεδομένο ότι το 15% των επιχειρήσεων που κλείνουν οδηγούνται σε αυτό εξαιτίας πτώχευσης· υποστηρίζει την απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών πτώχευσης και ενθαρρύνει την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στους εν λόγω επιχειρηματίες, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που ιδρύονται από επιχειρηματίες που προσπαθούν εκ νέου μπορεί να έχουν καλύτερες επιδόσεις·

Διαφάνεια

25.  σημειώνει ότι οι γνώσεις των πιστωτών για τα πιστωτικά εργαλεία είναι γενικά καλύτερες από τις γνώσεις των επιχειρηματιών και ότι οι επιχειρηματίες θα έπρεπε να επικοινωνούν καλύτερα με τους πιστωτές όσον αφορά τα επιχειρηματικά τους σχέδια και την μακροπρόθεσμη στρατηγική τους· τονίζει ότι αυτό το κενό στην πληροφόρηση δημιουργεί δυσκολίες κατά την εξέταση μιας αίτησης για χορήγηση πίστωσης· αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές, ειδικά προσαρμοσμένες ανά περίπτωση, όσον αφορά τις πιστωτικές ευκαιρίες· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον μερισμό των υπαρχουσών βέλτιστων πρακτικών για συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πιστωτών και των επιχειρηματιών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών και των πιστωτών·

26.  τονίζει ότι οι πιστωτές πρέπει να καθορίζουν σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια για τη διαφανή υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης· τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής απορρίπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αίτηση χορήγησης πίστωσης, οφείλει να ενημερώνει τον επιχειρηματία δεόντως και εποικοδομητικά για τους λόγους της απόρριψης· ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτή την εποικοδομητική προσέγγιση στη διαφάνεια·

27.  σημειώνει ότι σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δανείου, οι ΜΜΕ υποχρεώνονται να να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική ζημία και συχνά ένα επιπλέον πρόστιμο στον πιστωτή, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ένα δυσβάστακτα υψηλό συνολικό κόστος· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις συμβάσεις πρόωρης αποπληρωμής για τις ΜΜΕ και να διερευνήσει την πιθανότητα ενός ανώτατου ορίου για τον περιορισμό του κόστους των πράξεων αυτού του είδους·

28.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα και αυστηρότερες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών εγγυήσεων, προκειμένου να επιτύχουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα· επισημαίνει ότι η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μη τιμολογιακών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών εγγυήσεων· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η νομοθεσία που απαιτείται για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού κλάδου πρέπει να προστατεύει ρητά και να ενθαρρύνει την αποτελεσματική δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και ιδίως των ΜΜΕ·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής των ΜΜΕ με δεδομένες τις διαφορές μεταξύ χωρών στον τομέα αυτό που παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά προγράμματα και χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι κατά τη θέσπιση ενός τέτοιου αριθμού αναγνώρισης ΜΜΕ πρέπει να δοθεί προσοχή στις αρχές που διέπουν την προστασία των δεδομένων·

30.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για προώθηση της χρήσης ποιοτικών αξιολογήσεων ως εργαλείου για τη συμπλήρωση της τυποποιημένης ποσοτικής αξιολόγησης της φερεγγυότητας των ΜΜΕ·

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης

31.  επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών των εν λόγω ΜΜΕ·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το κονδύλι για τα χρηματοδοτικά χρεωστικά μέσα και μέσα ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και «Ορίζων 2020», και να βελτιωθεί αισθητά η πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτά·

33.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης της ευρωπαϊκής αγοράς οιονεί ιδίων κεφαλαίων, ιδίως σε σχέση με την ενδιάμεση χρηματοδότηση· προτείνει στην Επιτροπή να διερευνήσει πιθανούς τρόπους ενίσχυσης του ενδιάμεσου μηχανισμού του ΕΤΕ για την ανάπτυξη και να εξετάσει νέα ενδιάμεσα προϊόντα, όπως μια εγγύηση για τα ενδιάμεσα δάνεια· προτείνει επίσης να παρέχονται δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ίσως επιθυμούν να διερευνήσουν την αγορά δανείων για ενδιάμεσα κεφάλαια στην ΕΕ·

34.  ζητεί να διατεθεί τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» στις ΜΜΕ·

35.  σημειώνει ότι οι εγγυήσεις κεφαλαίου εκτιμώνται και χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ΜΜΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις εγγυήσεις κεφαλαίου·

36.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει ένα κατάλληλο προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο για τους εκδότες χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ που να μην αποδεικνύεται επαχθές για αυτούς και που κερδίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών (δυνάμει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα λογιστικά πρότυπα, της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο, της οδηγίας για τη διαφάνεια, της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς και της οδηγίας MIFID)·

37.  χαιρετίζει για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. EUR, γεγονός που θα δώσει στον Όμιλο ΕΤΕπ τη δυνατότητα να αυξήσει τη δανειοδοτική του ικανότητα στο εσωτερικό της Ένωσης για την περίοδο 2012-2015 σε περίπου 60 δισ. EUR και να μοχλεύσει συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. EUR και να διαδραματίσει, έτσι, έναν ευπρόσδεκτο ρόλο στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ στις δανειοδοτικές της προτεραιότητες αναγνώρισαν ειδικώς την ανάγκη να επεκταθεί το φάσμα των τραπεζικών εταίρων για τη δανειοδότηση των ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει νέους χρηματοπιστωτικούς και μη συμβατικούς διαμεσολαβητές· τονίζει ότι αυτή η νέα ανάληψη υποχρέωσης δεν πρέπει να υπονομεύσει τις παράλληλες προσπάθειες για ενίσχυση και βελτίωση των κοινών μέσων ΕΤΕπ-προϋπολογισμού της Ένωσης που χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό των κινδύνων ή τη συμμετοχή στο κεφάλαιο· υπό το πρίσμα αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει και να βελτιστοποιήσει τα μέσα επιμερισμού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για χαρτοφυλάκια μετοχών ή ενδιάμεση χρηματοδότηση που χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ενδιαμέσους) σε ΜΜΕ· αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία οικονομικής στήριξης για τις ΜΜΕ και ότι η χρηματοδότηση προγραμμάτων στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η αυξημένη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα είναι κεφαλαιώδη στοιχεία για την ενθάρρυνση της ανάκαμψης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

38.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια μόνιμη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εγγυήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, που θα βελτιώσει την ανάπτυξη εγγυήσεων ή δανειοδοτικών προϊόντων βάσει ευρωπαϊκών εγγυήσεων και θα μειώσει τις τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και την έκθεση σε κίνδυνο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

39.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω την πρωτοβουλία μικροχρηματοδοτήσεων και να ενισχύσει, συνεπώς, τη συμβολή της στην εκπλήρωση προτεραιοτήτων που τίθενται βάσει της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ένταξης·

40.  σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσό των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε τραπεζικούς λογαριασμούς είναι υψηλότατο, ενώ σε άλλα κράτη μέλη οι καταθέσεις μειώνονται λόγω των επιπτώσεων της κρίσης· τονίζει ότι η δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου κινήτρων για την ενεργοποίηση αυτών των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, τόσο εγχώρια όσο και διασυνοριακή, και να δώσει ώθηση στην οικονομία της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση σχετικά με την ενεργοποίηση των αποταμιεύσεων αυτών, για παράδειγμα μέσω της θέσπισης κινήτρων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που υφίστανται στα κράτη μέλη·

41.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν στη δραστηριοποίηση του πληθυσμού των περιφερειών που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα απασχόλησης καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης, ενώ ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των εν λόγω κατοίκων, επηρεάζοντας έτσι θετικά την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων· ως εκ τούτου πιστεύει ότι η ανάπτυξη των ΜΜΕ αποτελεί έναν από τους τρόπους μείωσης των ανισοτήτων στην επικράτεια μιας χώρας·

42.  χαιρετίζει τη στήριξη που παρέχεται σε ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα PSCI, «Δημιουργική Ευρώπη» (συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού εγγύησης δανείων για τον τομέα πολιτισμού και δημιουργίας), COSME και Horizon 2020, τα οποία παρέχουν νέους τρόπους για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, με στόχο να διευκολυνθεί η δυναμική ανάπτυξη των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση με στόχο την παροχή καινοτόμων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα· ζητεί ιδιαίτερα την λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης εξασφαλίζοντας ότι στο πλαίσιο των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και άλλων σχετικών ροών χρηματοδότησης θα αναγνωρίζεται πλήρως η δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με εταίρους του δημοσίου τομέα τόσο σε προεμπορικά προγράμματα προμηθειών όσο και στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων καινοτομίας·

44.  τονίζει ότι ένα δίκαιο και διαφανές ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και η αναλογική και χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια και απουσία διακρίσεων εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(3) είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και να έχουν εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα να υλοποιούν τις συμβάσεις αυτές·

45.  προσθέτει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η απλούστευση της διασυνοριακής δραστηριότητας των ΜΜΕ δεν θα διευκολύνει ταυτόχρονα τη διασυνοριακή δραστηριότητα στο πλαίσιο εικονικής αυτοαπασχόλησης, ιδίως στον τομέα των κατασκευών·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 102.
(2) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 6.
(3) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου