Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2558(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0187/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0187/2013

Keskustelut :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Äänestykset :

PV 23/05/2013 - 13.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0227

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 28k
Torstai 23. toukokuu 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. toukokuuta 2013 EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluista (2013/2558(RSP))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2011 annetun EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen yhteisen julkilausuman sekä 29. marraskuuta 2011 annetun EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttisen talousneuvoston yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän 11. helmikuuta 2013 antaman loppuraportin(1) ,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman, Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn 13. helmikuuta 2013 antaman yhteisen julkilausuman(2) ,

–  ottaa huomioon 7. ja 8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät(3) ,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista Yhdysvaltoihin(4) ,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta ja 1. joulukuuta 2012 Washingtonissa pidetyn transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun 73. parlamenttien välisen kokouksen antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon Lontoossa sijaitsevan Centre for Economic Policy Researchin maaliskuussa 2013 julkaiseman loppuraportin ”Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment”(5) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat maailman kaksi merkittävintä globaalia kaupankävijää ja investoijaa ja että niiden osuus maailman BKT:stä on lähes puolet ja kaupasta kolmasosa;

B.  toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen markkinat ovat erittäin yhdentyneet ja että niiden välisen tavara- ja palvelukaupan arvo on joka päivä keskimäärin lähes kaksi miljardia euroa, mikä antaa työtä miljoonille molemmissa talouksissa; toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen investoinnit ovat todellinen transatlanttisten suhteiden moottori ja että kahdenväliset investoinnit olivat vuonna 2011 yhteensä yli 2 394 miljardia euroa;

C.  toteaa, että komission laatiman vaikutustenarviointiraportin, jonka pohjana on Centre for Economic Policy Researchin raportti, mukaan kunnianhimoinen ja kattava transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus – kun se on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön – voi tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä sekä koko EU:lle (119,2 miljardia euroa vuodessa) että Yhdysvalloille (94,9 miljardia euroa vuodessa); uskoo, että EU:n vienti Yhdysvaltioihin voisi siten kasvaa 28 prosenttia ja EU:n kokonaisvienti 6 prosenttia, mikä hyödyttäisi EU:n tavaroiden ja palvelujen viejiä sekä EU:n kuluttajia;

D.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Yhdysvalloilla on yhteiset arvot, keskenään vertailukelpoiset oikeusjärjestelmät ja korkeat työsuojelu-, kuluttajansuoja- ja ympäristönsuojeluvaatimukset;

E.  ottaa huomioon, että globaalilla taloudella on haasteita ja että uusia toimijoita nousee esiin la että EU:n ja Yhdysvaltojen on hyödynnettävä kaikkia mahdollisuuksia tiiviimpään talousyhteistyöhön, jotta voidaan käyttää hyväksi kansainvälisen kaupan tarjoamat edut talouskriisien voittamiseksi ja globaalin talouden jatkuvan elpymisen saavuttamiseksi;

F.  toteaa, että marraskuussa 2011 pidetyn EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen jälkeen korkean tason työryhmä sai tehtäväkseen selvittää keinoja lisätä kauppaa ja investointeja ja edistää siten kumpaakin osapuolta hyödyttäviä työpaikkojen luomista, talouskasvua ja kilpailukykyä;

G.  ottaa huomioon, että korkean tason työryhmä analysoi yhdessä monia mahdollisia vaihtoehtoja transatlanttisen kaupan ja investointien lisäämiseksi ja päätteli loppuraportissaan, että kattava kauppa- ja investointisopimus voisi hyödyttää eniten molempia talouksia;

H.  ottaa huomioon, että EU:n vankkumattomana kantana on, että monenvälisen järjestelmän kehittäminen ja vahvistaminen on keskeinen tavoite; katsoo, kuitenkin, että se ei estä sitä, että kahdenväliset sopimukset ylittävät WHO-sitoumukset ja täydentävät monenvälisiä sääntöjä, sillä sekä alueelliset sopimukset että vapaakauppasopimukset johtavat standardien yhdenmukaistamiseen ja sääntelyn laajempaan vapauttamiseen, mikä hyödyttää monenvälistä kauppajärjestelmää;

I.  toteaa, että komissio antoi 12. maaliskuuta 2013 neuvoston käsiteltäväksi ehdotuksen neuvottelujen käynnistämisestä ja neuvotteluohjeiden laatimisesta;

Strateginen, poliittinen ja taloudellinen konteksti

1.  katsoo siksi, että EU:n ja Yhdysvaltojen taloussuhteiden strategista merkitystä olisi vahvistettava ja syvennettävä ja että EU:n ja Yhdysvaltojen olisi suunniteltava yhteisiä globaalia kauppaa, investointeja ja kauppaan liittyviä kysymyksiä, kuten standardeja, normeja ja säännöksiä koskevia lähestymistapoja kehittääkseen laajempaa transatlanttista näkemystä ja yhteisiä strategisia tavoitteita;

2.  katsoo, että EU:lle ja Yhdysvalloille on erittäin tärkeää, että ne ottavat käyttöön aidosti integroitujen transatlanttisten markkinoiden hyödyntämättömät mahdollisuudet, jotta voidaan lisätä ihmisarvoisia työpaikkoja mahdollisimman paljon ja edistää älykkään, vahvan, kestävän ja tasapainoisen kasvun mahdollisuuksia; katsoo, että tämä on erityisen ajankohtaista, kun otetaan huomioon meneillään oleva talouskriisi, rahoitusmarkkinoiden ja -olosuhteiden tilanne, korkeat valtionvelka- ja työttömyysluvut ja vaatimattomat kasvunäkymät Atlantin molemmilla puolilla ja edut, joita aidosti koordinoitu vastaus näihin yhteisiin ongelmiin antaa;

3.  katsoo, että EU:n olisi käytettävä hyväksi laajaa kokemustaan laajakantoisten ja kattavien kahdenvälisten kauppasopimusten neuvottelemisesta, jotta Yhdysvaltojen kanssa voidaan saavuttaa vieläkin kunnianhimoisempia tuloksia;

Korkean tason työryhmän loppuraportti

4.  suhtautuu myönteisesti korkean tason työryhmän loppuraportin julkaisemiseen ja kannattaa täysin suositusta neuvottelujen käynnistämisestä kattavan kauppa- ja investointisopimuksen tekemiseksi;

5.  pitää ilahduttavana, että loppuraportissa korostettiin seuraavia asioita: (i) vastavuoroisen markkinoillepääsyn kunnianhimoinen parantaminen tavaroiden, palvelujen, investointien ja julkisten hankintojen osalta kaikilla hallinnon tasoilla; (ii) tullien ulkopuolisten esteiden vähentäminen ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden parantaminen; ja (iii) yhteisten sääntöjen laatiminen vastaamaan yhteisiin globaalin kaupan haasteisiin ja mahdollisuuksiin;

6.  toteaa, että keskimääräiset tullit ovat jo nykyisellään alhaiset, ja katsoo sen vuoksi, että avain transatlanttisten suhteiden potentiaalin hyödyntämiseen piilee tullien ulkopuolisten esteiden – eli useimmiten tullimenettelyjen, teknisten normien ja kohdemaan sisäisten sääntelytoimien – purkamisessa; tukee korkean tason työryhmän ehdottamaa tavoitetta pyrkiä asteittain kohti vielä yhdentyneempiä transatlanttisia markkinoita;

7.  suhtautuu myönteisesti suositukseen, jonka mukaan olisi tutkittava uusia keinoja vähentää sääntelyn aiheuttamia tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollisia viiveitä, samalla kun saavutetaan sellainen terveyden suojelun, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun taso, jota molemmat osapuolet pitävät asianmukaisena, tai samalla kun muulla tavalla saavutetaan oikeutetut sääntelytavoitteet;

Neuvotteluvaltuudet

8.  toistaa tukensa Yhdysvaltojen kanssa tehtävälle syvälliselle ja kattavalle kauppa- ja investointisopimukselle, joka edistäisi korkealaatuisten työpaikkojen luomista unionin työntekijöille, hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia kuluttajia, avaisi unionin yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, mahdollisuuksia myydä tuotteitaan ja tarjota palvelujaan Yhdysvaltoihin, varmistaisi täysimääräisen osallistumisen julkisiin hankintoihin Yhdysvalloissa ja parantaisi mahdollisuuksia EU:n investoinneille Yhdysvalloissa;

9.  kehottaa neuvostoa seuraamaan korkean tason työryhmän loppuraporttiin sisältyvien suositusten toteuttamista ja antamaan komissiolle valtuudet käynnistää neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa;

10.  painottaa, että kauppa- ja investointikumppanuuden olisi oltava kunnianhimoinen ja molempien osapuolten kaikkia hallinnon tasoja, kaikkia sääntelyviranomaisia ja muita toimivaltaisia viranomaisia sitova; korostaa, että sopimuksen olisi johdettava pysyvään ja aitoon markkinoiden avoimuuteen ja kaupan helpottumiseen kentällä ja että sopimuksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomioita rakenteellisiin keinoihin saavuttaa parempi transatlanttinen sääntelyn lähentyminen; katsoo, että sopimus ei saisi aiheuttaa vaaraa, että unionin kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus heikkenee esimerkiksi audiovisuaalisella alalla ja kulttuuripalvelujen alalla;

11.  pitää välttämättömänä, että EU ja sen jäsenvaltiot varaavat itselleen mahdollisuuden vaalia ja kehittää kulttuuripolitiikkaansa ja audiovisuaalialan politiikkaansa voimassa olevien säädösten, normien ja sopimusten mukaisesti; vaatii tästä syystä, että kulttuuripalvelut ja audiovisuaaliset palvelut, mukaan luettuna verkossa tarjottavat palvelut, jätetään neuvotteluvaltuuksien ulkopuolelle;

12.  korostaa sitä, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat eräs innovoinnin ja luomisen kantavista voimista ja tietoon perustuvan talouden peruspilari, ja että sopimukseen olisi sisällyttävä täsmällisesti ja selkeästi määriteltyjen teollis- ja tekijänoikeuksien alojen suojelu, mukaan luettuina maantieteelliset merkinnät, ja sen olisi oltava voimassa olevien kansainvälisten sopimusten mukainen; katsoo, että muut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät erot olisi ratkaistava kansainvälisten suojelunormien mukaisesti;

13.  katsoo, että sopimuksessa olisi varmistettava EU:n perusoikeusnormien täysimääräinen noudattaminen: toistaa tukensa henkilötietojen korkeatasoiselle suojelulle, minkä pitäisi hyödyttää kuluttajia Atlantin molemmilla puolilla; katsoo, että sopimuksessa olisi otettava huomioon palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) säännökset henkilötietojen suojelusta;

14.  muistuttaa, että liikenneala on tärkeä työllisyyden kasvun kannalta erityisesti ilmailussa, jossa unionin ja Yhdysvaltojen markkinoiden osuus on 60 prosenttia maailman lentoliikenteestä; korostaa, että neuvotteluissa olisi merkityksellisellä tavalla käsiteltävä unionin yritysten nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden ulkomaista omistusta ja kabotaasin vastavuoroisuutta sekä merirahdin tarkastuksia;

15.  korostaa riskiin perustuvan arvioinnin ja molempien osapuolten välisen markkinavalvontaa ja väärennettyjen tuotteiden tunnistamista koskevan tiedonvaihdon merkitystä;

16.  pitää erityisen tervetulleena korkean tason työryhmän suositusta, että EU:n ja Yhdysvaltojen olisi käsiteltävä kauppaan liittyviä ympäristöä ja työelämää sekä kestävää kehitystä koskevia näkökohtia; katsoo, että kokemukset unionin aiemmista kauppasopimuksista ja unionin ja Yhdysvaltojen pitkään kestäneet sitoumukset olisi otettava huomioon, jotta voidaan kehittää työ- ja ympäristölainsäädäntöä ja -politiikkoja ja niiden täytäntöönpanon valvontaa ja edistää Kansainvälisen työjärjestön vahvistamia keskeisiä normeja ja vertailukohtia sekä ihmisarvoista työtä ja kestävää kehitystä; kehottaa yhtenäistämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat normit; tunnustaa, että yhteisten normien saavuttaminen todennäköisesti aiheuttaa sekä teknisiä että poliittisia haasteita ja korostaa, että yhteisenä tavoitteen olisi oltava sen varmistaminen, että ympäristötavoitteet säilytetään;

17.  korostaa, että eräät neuvottelualueet ovat herkkiä, kuten maatalous, jossa Yhdysvaltojen ja EU:n käsityksillä muuntogeenisistä organismeista, kloonaamisesta ja kuluttajien terveydestä on taipumus erota toisistaan; näkee mahdollisuuden laajentaa yhteistyötä maatalouskaupassa ja korostaa kunniahimoisen ja tasapainoisen tuloksen merkitystä tällä alalla; tähdentää, että sopimus ei saa vesittää kummankaan osapuolen olennaisia periaatteita, kuten EU:n soveltamaa ennalta varautumisen periaatetta; kehottaa Yhdysvaltoja poistamaan tuontikiellon EU:n naudanlihatuotteilta luottamusta rakentavana toimenpiteenä;

18.  korostaa, että rahoituspalvelut on sisällytettävä transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskeviin neuvotteluihin ja kehotta tässä yhteydessä erityistä huomiota samanarvoisuuteen, keskinäiseen tunnustamiseen, lähentymiseen ja ekstraterritoriaalisuuteen, jotka ovat keskeisen tärkeitä näkökohtia molemmille osapuolille; korostaa, että siirtyminen kohti EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistä rahoitussääntelykehystä olisi eduksi; korostaa, että vaikka markkinapääsyä on pidettävä myönteisenä askeleena, toiminnan vakauden valvontamenettelyt ovat erittäin tärkeitä asianmukaisen lähentymisen aikaansaamiselle; painottaa, että ekstraterritoriaalisuuden negatiivinen vaikutus olisi minimoitava eikä antaa sen heikentää johdonmukaista siirtymistä rahoituspalvelujen sääntelyä kohti;

19.  antaa jälleen tukensa tarpeettomien sääntelyesteiden purkamiselle ja kehottaa komissiota ja Yhdysvaltojen hallintoa sisällyttämään sopimukseen mekanismeja (kuten yhteistyö sääntelyn varhaisessa vaiheessa), joilla pyritään ehkäisemään esteitä jatkossa; katsoo, että paremman sääntelyn sekä sääntelyn ja hallinnon aiheuttamien rasitteiden vähentämisen on oltava etusijalla neuvoteltaessa transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta, ja että transatlanttisen sääntelyn yhä suuremman lähentymisen olisi johdettava yksinkertaisempaan sääntelyyn, jota erityisesti pk-yritysten on helpompi ymmärtää ja soveltaa;

20.  toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että jos nämä edellytykset toteutuvat, EU:n ja Yhdysvaltojen kattava kauppa- ja investointisopimus voi johtaa molempia talouksia hyödyttävään tilanteeseen ja että syvempi taloudellinen yhdentyminen moninkertaistaisi molemmille talouksille koituvat hyödyt; on vakuuttunut siitä, että EU:n ja Yhdysvaltojen teknisten sääntelystandardien yhteensovittaminen, silloin kun se on mahdollista, varmistaa sen, että EU ja Yhdysvallat jatkavat maailmanlaajuisten standardien asettamista ja avaavat tietä kansainvälisille standardeille; katsoo, että on syytä harkita tarkoin tämän sopimuksen myönteisiä vaikutuksia kansainväliseen kauppaan ja kansainvälisten normien vahvistamiseen ja laatia sopimuksen määräykset sen mukaisesti;

21.  muistuttaa, että komission on tarpeen aktiivisesti tavoittaa ja jatkuvasti ja avoimella tavalla ottaa mukaan hyvin erilaisia eturyhmiä kuten yrityksiä, ympäristöalan, maatalousalan, kuluttajien ja ammattijärjestöjen edustajia neuvottelun kaikissa vaiheissa, jotta voidaan varmistaa, että keskustelu perustuu tosiasioihin, että luottamus neuvotteluihin lisääntyy, että saadaan kaikkien osapuolten panos oikeassa suhteessa ja että lisätään yleisön tukea ottamalla huomioon eturyhmien huolenaiheet; kannustaa kaikkia eturyhmiä osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin, esittämään niitä koskevia aloitteita ja jakamaan niitä koskevaa tietoa;

22.  katsoo, että laadun on oltava etusijalla koko ajan, ja odottaa, että neuvottelijat eivät ryntää tekemään sopimusta, joka ei anna kouriintuntuvia ja todellisia etuja yrityksille, työntekijöille ja kansalaisille;

Parlamentin rooli

23.  odottaa neuvottelujen käynnistämistä Yhdysvaltojen kanssa, seuraa niitä tarkasti ja haluaa antaa panoksensa niiden onnistumiselle; muistuttaa komissiota sen velvollisuudesta tiedottaa parlamentille nopeasti ja kattavasti neuvottelujen kaikissa vaiheissa (ennen neuvottelukierroksia ja niiden jälkeen); lupaa käsitellä lainsäädäntö- ja sääntelykysymyksiä, joita saattaa nousta esiin neuvottelujen yhteydessä tai tulevassa sopimuksessa; korostaa olevansa perusvastuussa EU:n kansalaisten edustamisesta ja odottaa innostuneena mahdollisuuksia edistää osallisuutta ja avointa vuoropuhelua neuvotteluprosessissa; on sitoutunut toimimaan ennakoivasti yhteistyössä yhdysvaltalaisten osapuolten kanssa, kun uusia säännöksiä otetaan käyttöön;

24.  on sitoutunut työskentelemään tiiviissä yhteistyössä neuvoston, komission, Yhdysvaltojen kongressin, Yhdysvaltojen hallinnon ja eturyhmien kanssa, jotta transatlanttisten taloussuhteiden täydet taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset mahdollisuudet voidaan saavuttaa ja vahvistaa EU:n ja Yhdysvaltojen johtoasemaa kaupan ja ulkomaisten investointien sääntelyn vapauttamisessa ja sääntelyssä; on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen yhteistyön edistämiseen niin, että niiden johtoasema vahvistuu kansainvälisessä kaupassa ja investoinnissa;

25.  muistuttaa, että tulevalle transatlanttiselle kauppa- ja investointikumppanuussopimukselle on saatava parlamentin hyväksyntä, kuten määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa, ja että siksi parlamentin kanta olisi otettava kaikissa vaiheissa asianmukaisesti huomioon;

26.  muistuttaa, että parlamentti pyrkii seuraamaan tulevan sopimuksen täytäntöönpanoa;

o
o   o

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltojen hallinnolle ja kongressille.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.

Päivitetty viimeksi: 6. kesäkuuta 2017Oikeudellinen huomautus