Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0279/2013

Indgivne tekster :

A7-0279/2013

Forhandlinger :

PV 09/09/2013 - 22
CRE 09/09/2013 - 23

Afstemninger :

PV 11/09/2013 - 5.8
CRE 11/09/2013 - 5.8

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0357

Vedtagne tekster
PDF 617kWORD 95k
Onsdag den 11. september 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og af direktiv om vedvarende energi ***I
P7_TA(2013)0357A7-0279/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0595),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0337/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. april 2013(1) ,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget samt Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0279/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 198 af 10.7.2013, s. 56.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
(EØS-relevant tekst)
P7_TC1-COD(2012)0288

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 114 i forbindelse med artikel 1, stk. 2–9, og artikel 2, stk. 5–7, i dette direktiv,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og(2)

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF(3) fastsættes det, at medlemsstaterne skal sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder inden for alle former for transport i 2020 mindst svarer til 10 % af det endelige energiforbrug. Iblanding af biobrændstoffer er en af de metoder, medlemsstaterne kan bruge til at nå dette mål, og det forventes, at denne metode vil bidrage mest til at nå målet. Andre metoder, som er til rådighed, til at nå målet består i at reducere energiforbruget, hvilket er bydende nødvendigt, fordi det sandsynligvis vil blive stadig vanskeligere at nå et bindende procentmål for energi fra vedvarende energikilder på en bæredygtig måde, hvis den samlede efterspørgsel efter energi til transport fortsætter med at stige, og i anvendelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder. [Ændring 123]

(2)  På baggrund af Unionens mål om en yderligere reduktion af drivhusgasemissionerne og det forhold, at brændstoffer til vejtransport bidrager væsentligt til disse emissioner, fastsættes det i artikel 7a, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF(4) , at brændstofleverandører skal reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed ("drivhusgasintensiteten") med mindst 6 % senest den 31. december 2020 for brændstoffer, der i Unionen anvendes af vejgående køretøjer, mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugs- og skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs. Iblanding af biobrændstoffer er en af med nul- eller lavemission af drivhusgasser og andre brændstoffer fremstillet af uundgåelige affaldsgasser ved anvendelse af kulstofopsamling og anvendelse til transportformål er blandt de metoder, som leverandører af fossile brændstoffer kan anvende til at reducere drivhusgasintensiteten for det fossile brændstof, der leveres. [Ændring 2]

(3)  I artikel 17 i direktiv 2009/28/EF fastlægges de bæredygtighedskriterier, som biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal opfylde for at blive medregnet i opfyldelsen af direktivets mål og få del i de offentlige støtteordninger. Disse kriterier omfatter krav om de minimumsbesparelser i drivhusgasemissionen, som biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal opnå i forhold til fossile brændstoffer. Der er fastlagt tilsvarende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer i artikel 7b i direktiv 98/70/EF.

(3a)  Selv om direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF anvender betegnelserne "biobrændstoffer og flydende biobrændsler", gælder bestemmelserne, herunder det relevante bæredygtighedskriterium for alle vedvarende brændstoffer som defineret i disse direktiver. [Ændring 4]

(4)  Hvis græsarealer eller landbrugsjord, som tidligere var bestemt for fødevare-, foder- og fibermarkeder, omlægges til produktion af biobrændstoffer, vil efterspørgslen efter andre produkter end brændstoffer stadig skulle imødekommes, enten gennem intensivering af den nuværende produktion eller ved at bringe ikke-landbrugsjord i produktion andre steder. Sidstnævnte tilfælde udgør en indirekte ændring i arealanvendelsen, og når den indebærer omlægning af arealer med store kulstoflagre, kan det resultere i betydelige drivhusgasemissioner. Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor omfatte bestemmelser om indirekte ændringer af arealanvendelsen, da de nuværende biobrændstoffer hovedsagelig fremstilles af afgrøder på eksisterende landbrugsarealer. [Ændring 124]

(4a)  Artikel 19, stk. 7, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7d, stk. 6, i direktiv 98/70/EF bestemmer, at der skal træffes passende foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for drivhusgasemissionerne af indirekte ændringer i arealanvendelsen, samtidig med at der tages hensyn til behovet for at beskytte de eksisterende investeringer. [Ændring 126]

(5)  På grundlag af prognoserne for efterspørgsel efter biobrændstof, som indberettes af medlemsstaterne, samt skønnene over emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen for forskellige råmaterialer til biobrændstof er det sandsynligt, at drivhusgasemissionerne i forbindelse med indirekte ændringer i arealanvendelsen er betydelige og vil kunne modvirke alle eller nogle af de drivhusgasbesparelser, der opnås med individuelle biobrændstoffer. Dette skyldes, at landbaserede biobrændstoffer har modtaget et stort beløb i offentlig støtte (10 mia. EUR om året), og næsten hele produktionen af biobrændstoffer i 2020 derfor forventes at komme fra afgrøder, der dyrkes på arealer, som kan anvendes til forsyning af fødevare- og fodermarkederne. Endvidere medvirker produktion af biobrændstoffer fra fødevareafgrøder til svingende fødevarepriser og kan få negative sociale konsekvenser for eksistensgrundlaget og muligheden for at gennemføre menneskerettigheder, herunder retten til mad og adgangen til jord for lokale samfund, der lever i fattigdom i lande uden for Unionen. For at reducere sådanne emissioner og sådanne negative sociale virkninger samt afhjælpe negative virkninger bør der skelnes mellem afgrødegrupper som f.eks. olieholdige afgrøder, korn, sukker og andre stivelsesholdige afgrøder navnlig fokuseres på af mindske den forventede anvendelse af biobrændstoffer, der dyrkes på jord, og der bør tages højde for emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen ved beregningen af reduktionen af drivhusgasemissioner, der er fastsat i bæredygtighedskriterierne i direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF . For at nå frem til løsninger på mellemlang og lang sigt bør der desuden tilskyndes til forskning og udvikling i nye sektorer inden for avancerede biobrændstoffer, som ikke konkurrerer med fødevareafgrøderne, og forskellige afgrødetypers virkning på både direkte og indirekte ændringer i arealanvendelsen bør undersøges yderligere. [Ændring 8]

(6)  Det forventes, at transportsektoren vil få brug for brændstoffer fra vedvarende energikilder til at reducere sine drivhusgasemissioner. Avancerede biobrændstoffer som f.eks. dem, der fremstilles af affald og alger, giver store drivhusgasbesparelser med lav risiko for at forårsage indirekte ændringer i arealanvendelsen, og de konkurrerer ikke direkte om landbrugsarealer til fødevare- og fodermarkederne. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilskynde til større produktion af disse avancerede biobrændstoffer, da de i øjeblikket ikke er kommercielt tilgængelige i store mængder, hvilket delvis skyldes, at de konkurrerer om offentlig støtte med de etablerede biobrændstofteknologier, som er baseret på fødevareafgrøder. Der bør etableres yderligere incitamenter ved at øge de avancerede biobrændstoffers vægtning i bestræbelserne for at opfylde det mål for transportsektoren på 10 %, der er fastsat i direktiv 2009/28/EF, i forhold til de konventionelle biobrændstoffer. I den sammenhæng bør kun avancerede biobrændstoffer, for hvilke virkningerne som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen skønnes at være beskedne, og som samlet set indebærer store drivhusgasbesparelser, støttes under politikken for vedvarende energi efter 2020.

(6a)  For at sikre effektiviteten af tilskyndende foranstaltninger, navnlig dem, der er rettet mod at fremme avancerede biobrændstoffer, er det vigtigt, at de støttepolitikker og støttesystemer, som fastlægges af medlemsstaterne, muliggør identifikation, bekræftelse og kvalitetskontrol af biobrændstofmængder med henblik på at undgå svigagtige eller vildledende angivelser af biobrændstofprodukternes oprindelse og hindre indgivelse af flere erklæringer for én og samme biobrændstofmængde i henhold til to eller flere nationale systemer eller internationale akkrediteringsordninger. [Ændring 11]

(6b)  Selv om biobrændstoffer og flydende biobrændsler fremstillet af affald og restprodukter har potentiale til at opnå store besparelser på drivhusgasemissioner og samtidig medfører færre negative miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger, vil det være hensigtsmæssigt at foretage en yderligere vurdering af deres tilgængelighed, fordele og risici, bl.a. med henblik på at tilvejebringe et informationsgrundlag for politikken efter 2020. Samtidig er der behov for yderligere oplysninger om de energisikkerhedsmæssige fordele ved både konventionelle og avancerede biobrændstoffer, navnlig i det omfang der direkte eller indirekte anvendes fossile brændstoffer til at fremstille dem. Kommissionen bør gives mandat til at forelægge en rapport og, om nødvendigt, forelægge forslag for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende disse forhold. I rapporten bør der tages højde for de miljømæssige, sociale og økonomiske offeromkostninger ved at anvende råmaterialer til andet end fremstilling af biobrændstoffer og flydende biobrændsler for at sikre, at de samlede positive og negative virkninger afspejles i rapporten. [Ændring 12]

(6c)  I alle medlemsstater bør konventionelle og avancerede biobrændstoffer af ensartet og høj kvalitet være tilgængelige. For at bidrage til at opnå dette, bør Kommissionen så hurtigt som muligt give Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) et klart mandat til at udarbejde tekniske præstationsstandarder for avancerede biobrændstoffer og endelige brændstofblandinger og, om nødvendigt, til at revidere standarderne for konventionelle biobrændstoffer med henblik på at sikre, at det endelige brændstofprodukts kvalitet hverken vil forringe CO 2 -emissionspræstationen eller køretøjers overordnede operationelle effektivitet. [Ændring 13]

(7)  For at sikre langsigtet konkurrencedygtighed i de biobaserede industrisektorer og i tråd med meddelelsen fra 2012 "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" og køreplanen for et ressourceeffektivt Europa, der fremmer integrerede og diversificerede bioraffinaderier i hele Europa, bør de udbyggede incitamenter under direktiv 2009/28/EF fastsættes på en sådan måde, at anvendelsen af biomasseråmaterialer, som ikke har en stor økonomisk værdi for andre anvendelser end biobrændstoffer, eller som ikke påvirker miljøet i en sådan grad, at de lokale økosystemer bringes i fare ved at tage jord og vand fra afgrøder til fødevarer , prioriteres. [Ændring 129]

(7a)  Sammenhængen mellem direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/28/EF og lovgivningen på andre af Unionens politikområder bør forbedres med henblik på at udnytte synergierne og forbedre retssikkerheden. Definitionerne af affald og restprodukter som omhandlet i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF bør bringes i overensstemmelse med de definitioner, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (5) . De affalds- og restproduktstrømme, der er angivet i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, bør identificeres bedre ved hjælp af affaldskoderne i det europæiske affaldskatalog, som er oprettet ved Kommissionens beslutning 2000/532/EF (6) med henblik på at lette anvendelsen af disse direktiver for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Fremme af biobrændstoffer og flydende biobrændsler i henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF bør ske i overensstemmelse med målsætningerne i og formålet med direktiv 2008/98/EF. For at nå Unionens målsætning om at bevæge sig hen imod et genanvendelsessamfund bør affaldshierarkiet i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF gennemføres fuldt ud. For at lette dette bør anvendelsen af affald og affaldsprodukter til produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler indgå i de affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer, som medlemsstaterne har udarbejdet i henhold til kapitel V i direktiv 2008/98/EF. Anvendelsen af direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF bør ikke bringe den fulde gennemførelse af direktiv 2008/98/EF i fare. [Ændring 16]

(8)  De minimumstærskler for besparelse i drivhusgasemission, der gælder for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres i nye anlæg, bør forhøjes med virkning fra den 1. juli 2014 for at forbedre deres samlede drivhusgasbalance og bremse yderligere investeringer i anlæg med lave drivhusgaspræstationer. Med en sådan forhøjelse beskyttes investeringer i produktionskapacitet for biobrændstoffer og flydende biobrændsler i overensstemmelse med artikel 19, stk. 6, andet afsnit, i direktiv 2009/28/EF.

(8a)  I indsatsen for at fremme udviklingen af markedet for vedvarende energikilder og brændstoffer, bør der tages hensyn til deres konsekvenser ikke blot for klimaet, men også for de regionale og lokale udviklings- og beskæftigelsesmuligheder. Produktionen af andengenerationsbiobrændstoffer og avancerede biobrændstoffer har potentiale til at skabe arbejdspladser og vækst, ikke mindst i landdistrikter. EU-regionernes selvforsyning med energi og forsyningssikkerhed er også mål i forbindelse med at fremme markederne for vedvarende energi og brændsel. [Ændring 17]

(9)  For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen i perioden frem til 2020 er det hensigtsmæssigt at begrænse den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler fremstillet af fødevareafgrøder i del A i bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og del A i bilag V til direktiv 98/70/EF, der kan medregnes i opfyldelsen af målene i direktiv 2009/28/EF. Den andel af biobrændstoffer og flydende biobrændsler fremstillet af korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder, der kan medregnes i opfyldelsen af målene i direktiv 2009/28/EF, bør ikke være større end den andel af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der blev forbrugt i 2011, uden at den overordnede anvendelse af sådanne biobrændstoffer dermed begrænses.

(10)  Begrænsningen på 5 % 6 % i artikel 3, stk. 4, litra d), i direktiv 2009/28/EF berører ikke medlemsstaternes frihed til at fastlægge deres eget forløb med hensyn til at overholde denne fastsatte andel af konventionelle biobrændstoffer inden for det overordnede mål på 10 %. Derfor vil der fortsat være fuldstændig åben adgang til markedet for biobrændstoffer, der produceres af anlæg, som er i drift før udgangen af 2013. Dette ændringsdirektiv berører således ikke de berettigede forventninger hos driftslederne på sådanne anlæg. [Ændring 183]

(10a)  Der bør skabes incitamenter til at fremme brugen af elektricitet fra vedvarende energikilder i transportsektoren. Endvidere bør der tilskyndes til at træffe energieffektivitets- og energibesparelsesforanstaltninger i transportsektoren. [Ændring 133]

(11)  De skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen bør indgå i rapporteringen af drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer i henhold til direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF. Biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer, som ikke fører til yderligere efterspørgsel efter jordarealer, f.eks. råmaterialer fra affald, bør tildeles en nulemissionsfaktor.

(11a)  Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for at omdirigere de finansielle midler, som i dag er afsat til helt eller delvist at nå deres andel af energi fra biobrændstoffer fremstillet af korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder og andre energiafgrøder, der dyrkes på jord, til øget anvendelse af vedvarende energikilder, især vind-, sol-, bølge- og jordvarmeenergi, som har vist sig at være vedvarende og bæredygtig. [Ændring 22]

(11b)  De frivillige ordninger, der er anerkendt af Kommissionen, udgør de vigtigste instrumenter, som anvendes af de økonomiske aktører til at påvise overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 7b i direktiv 98/70/EF og artikel 17 i direktiv 2009/28/EF. Der bør dog fastsættes kriterier, som disse ordninger skal opfylde for at opnå anerkendelse. Der bør derfor fastsættes klarere regler. Kun de ordninger, der indebærer effektive mekanismer til sikring af revisionernes uafhængighed og pålidelighed og inddragelse af lokale og oprindelige befolkningsgrupper, bør være i overensstemmelse med nærværende direktiv. Disse ordninger bør endvidere omfatte klare og strenge regler om udelukkelse af partier af biobrændstoffer og flydende biobrændsler fra ordningen i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne. For at overvåge og håndhæve ordningernes effektive gennemførelse bør Kommissionen kunne få adgang til og offentliggøre alle relevante dokumenter, der skaber bekymring om uregelmæssigheder. [Ændring 23]

(11c)  Direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF indeholder ikke nogen bestemmelser om anerkendelse af de frivillige ordninger og er derfor ikke effektive med hensyn til overholdelse af kriterierne om bæredygtighed og gennemsigtighed. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Kommissionen fastsætter obligatoriske minimumskrav i forbindelse med disse ordninger, så de kan formodes at være i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne. [Ændring 24]

(11d)  Anvendelsen af arealer til dyrkning af afgrøder til biobrændstoffer må ikke føre til flytning af lokale og oprindelige befolkningsgrupper. Der skal derfor indføres særlige foranstaltninger til at beskytte oprindelige befolkningsgruppers jordarealer. [Ændring 25]

(11e)  Direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF fastsætter forskellige behandlinger for råmaterialer, alt efter om de er klassificeret som affald eller som rest- og biprodukter. Da der på nuværende tidspunkt ikke findes en definition på disse kategorier, skaber det en usikkerhed, som kan være til hinder for effektiv anvendelse og overholdelse. Der bør derfor opstilles en vejledende liste over råmaterialer, der hører til disse forskellige kategorier. [Ændring 27]

(12)  Kommissionen bør revurdere den metode for vurdering af faktorerne for emission som følge af ændringer i arealanvendelsen, der er opført i bilag VIII til direktiv 2009/28/EF og bilag V til direktiv 98/70/EF, under hensyntagen til tilpasningen til den tekniske og videnskabelige udvikling. Med henblik herpå, og hvis det er begrundet med den seneste videnskabelige dokumentation, bør Kommissionen overveje, om de foreslåede faktorer for afgrødegrupper ved indirekte ændringer i arealanvendelsen bør revideres, og om der bør indføres faktorer i yderligere disaggregerede niveauer og tilføjes yderligere værdier, hvis der kommer nye biobrændstofsråmaterialer på markedet.

(13)  Artikel 19, stk. 8, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7d, stk. 8, i direktiv 98/70/EF indeholder bestemmelser, der skal anspore til dyrkning af afgrøder til biobrændstoffer i stærkt nedbrudte eller stærkt forurenede arealer, som en midlertidig foranstaltning til afbødning af de indirekte ændringer i arealanvendelsen. Disse bestemmelser er ikke længere hensigtsmæssige i deres nuværende form og bør integreres i den tilgang, der er fastlagt i nærværende direktiv for at sikre, at de generelle tiltag for at minimere emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen fortsat er sammenhængende.

(14)  Det er hensigtsmæssigt at tilpasse reglerne for anvendelsen af standardværdier for at sikre ligebehandling for producenter, uanset hvor produktionen finder sted. Mens tredjelande kan anvende standardværdier, skal EU-producenterne anvende faktiske værdier, hvis disse overstiger standardværdierne eller medlemsstaten ikke har forelagt en rapport, hvilket øger deres administrative byrde. Derfor bør de nuværende regler forenkles, så anvendelsen af standardværdier ikke er begrænset til de områder i Unionen, der er optaget på de lister, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7d, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

(14a)  For at nå målet for vedvarende energi inden for transport og samtidig opnå en reduktion af de negative virkninger af ændringer i arealanvendelsen bør vedvarende elektricitet, modalskifte, øget brug af offentlig transport og energieffektivitet fremmes. I overensstemmelse med hvidbogen om transport bør medlemsstaterne derfor bestræbe sig på at øge energieffektiviteten og reducere det samlede energiforbrug i transportsektoren og samtidig fremme markedsadgangen for elektriske køretøjer og anvendelsen af vedvarende elektricitet i transportsystemerne. [Ændring 29+139]

(15)  Målene for dette direktiv, nemlig bør sikre et indre marked for brændstof til vejtransport og mobile ikke-vejgående maskiner transportsektoren og sikre, at overholdelse af visse mindstekrav til miljøbeskyttelsen ved brug af dette brændstof , overholdes, og at der undgås negative konsekvenser for fødevaresikkerhed og arealanvendelsesrettigheder i forbindelse med produktionen og brugen af brændstoffet. Disse mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. [Ændring 30]

(16)  Som følge af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ikrafttræden bør de beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold til direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF, tilpasses til artikel 290 i nævnte traktat.

(17)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(7) .

(18)  For at muliggøre tilpasningen af direktiv 98/70/EF til den tekniske og videnskabelige udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende mekanismen for overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner, de metodologiske principper og værdier, der er nødvendige for at vurdere, om bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer er opfyldt, kriterierne og de geografiske udstrækninger til at træffe afgørelse om græsarealer med høj diversitet, metoden til beregning og indberetning af vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser, metoden til beregning af emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen, det tilladte niveau for metalbaserede additiver i brændstoffer, de tilladte analysemetoder for brændstofspecifikationer og den tilladte damptryksafvigelse for benzin, der indeholder bioethanol.

(19)  For at muliggøre tilpasningen til den tekniske og videnskabelige udvikling af direktiv 2009/28/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende listen over de råmaterialer til biobrændstoffer, som medregnes flere gange i opfyldelsen af det mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, energiindholdet i transportbrændstoffer, kriterierne og de geografiske udstrækninger til at træffe afgørelse om græsarealer med høj biodiversitet, metoden til beregning af emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen og de metodologiske principper og værdier, der er nødvendige for at vurdere, om bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler er opfyldt.

(20)  Kommissionen bør på grundlag af den bedste og seneste tilgængelige videnskabelige dokumentation revurdere effektiviteten af de foranstaltninger, der indføres ved dette direktiv, med hensyn til at begrænse drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen og overveje måder, hvorpå disse indvirkninger kan mindskes yderligere, hvilket kan omfatte, at der i bæredygtighedsordningen indføres faktorer for de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen fra den 1. januar 2021.

(21)  Det er særlig vigtigt, at Kommissionen i forbindelse med dette direktiv gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(22)  I den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. Med hensyn til dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er begrundet.

(23)  Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 98/70/EF

I direktiv 98/70/EF foretages følgende ændringer:

-1) I artikel 2 indsættes følgende numre: "

"9a) "celluloseholdigt nonfood-materiale": landbaserede nonfood energiafgrøder, der er dyrket med henblik på at producere bioenergi, herunder elefantgræs, andre energigræsser, nonfood-varianter af sorghum og industriel hamp men ikke afgrøder med et højt ligninindhold, såsom træer [Ændring 34]

9b)  "nonfood ligno-cellulosisk materiale": landbaserede træede energiafgrøder, såsom lavskov med kort omdriftstid og skovbrugsafgrøder med kort omdriftstid [Ændring 35]

9c)  "direkte ændringer i arealanvendelsen": enhver ændring i brugen af et landareal fra en af de seks IPCC-kategorier for arealdække (skovarealer, dyrkede arealer, græsarealer, vådområder, bebyggede områder eller andre arealer) til en anden af disse kategorier plus en syvende kategori for flerårige afgrøder, der især omfatter flerårige afgrøder, hvis stilk normalt ikke høstes hvert år, såsom lavskov med kort omdriftstid og palmeolie [Ændring 36]

9d)  "vedvarende flydende eller gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse": gasformige eller flydende brændstoffer undtagen biobrændstoffer, hvis energiindhold stammer fra andre vedvarende energikilder end biomasse, og som bruges inden for transport"

"

[Ændring 37]

-1a) Artikel 3, stk. 3, affattes således: "

"3. Medlemsstaterne kræver, at leverandørerne sikrer, at der markedsføres benzin med et maksimalt oxygenindhold på 2,7 % og et maksimalt ethanolindhold på 5 % indtil udgangen af 2018 og kan kræve, at denne form for benzin markedsføres i en længere periode, hvis det anses for nødvendigt. De sikrer, at forbrugerne modtager tilstrækkelige oplysninger direkte ved brændstofpumpen vedrørende indholdet af biobrændstof i benzin og navnlig om hensigtsmæssig brug af forskellige benzinblandinger. I den forbindelse skal mærkningsanbefalingerne i EN228: 2012 følges på alle tankstationer i Unionen."

"

[Ændring 38]

-1b) Artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, affattes således: "

"Hvis procentdelen af FAME tilsat i diesel overstiger 7 % (volumen), sikrer medlemsstaterne, at forbrugerne informeres fyldestgørende om indholdet af FAME direkte ved brændstofpumpen."

"

[Ændring 39]

1)  Artikel 7a ændres således:

—a)  i stk. 1 indsættes følgende afsnit :"

"I forbindelse med leverandører af biobrændstoffer til anvendelse inden for luftfart sørger medlemsstaterne for, at de pågældende leverandører kan vælge at bidrage til reduktionsforpligtelsen fastsat i stk. 2 i det omfang, de leverede biobrændstoffer opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 7b."

"

[Ændring 40]

—aa)  i stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "

"Med henblik på opfyldelsen af det mål, der er omhandlet i første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at det maksimale bidrag fra biobrændstoffer, der er fremstillet af korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder eller energiafgrøder, ikke overstiger det maksimale bidrag, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, litra d, i direktiv 2009/28/EF."

"

[Ændring 184/REV]

a)  i stk. 5 affattes indledningen således:"

'5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende især:"

"

b)  følgende stykke indsættes:"

"6. Brændstofleverandørerne indberetter senest den 31. marts hvert år til den myndighed, medlemsstaten har udpeget, de produktionsveje, mængder og vugge til grav-drivhusgasemissioner pr. energienhed for biobrændstoffer, herunder de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen, der er fastlagt i bilag V. Medlemsstaterne indberetter disse data til Kommissionen."

"

2)  Artikel 7b ændres således:

a)  stk. 2 affattes således:"

"2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne ved anvendelse af biobrændstoffer, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, skal være mindst 60 % for biobrændstoffer, der er produceret i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske produktion af biobrændstoffer har fundet sted.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål skal der i anlæg, der var i drift senest den 1. juli 2014, ved anvendelse af biobrændstoffer opnås besparelser i drivhusgasemissionerne på mindst 35 % frem til den 31. december 2017 og på mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som følge af anvendelse af biobrændstoffer beregnes i overensstemmelse med artikel 7d, stk. 1."

"

b)  stk. 3, andet afsnit, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende kriterier og geografiske udstrækninger for at afgøre, hvilke græsarealer der er omfattet af første afsnit, litra c)."

"

ba)  følgende stykke indsættes: "

"4a. Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, må ikke fremstilles af råmaterialer, hvortil der anvendes jordarealer, medmindre der er taget hensyn til tredjemands juridiske rettigheder vedrørende anvendelsen og ejendomsretten, herunder ved dennes forudgående frie og informerede samtykke, og med deltagelse af dennes repræsentative institutioner."

"

[Ændring 49]

bb)  stk. 7, andet afsnit, første punktum, affattes således: "

"Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om indvirkningen af en øget efterspørgsel efter biobrændstoffer på den sociale bæredygtighed i Fællesskabet og i tredjelande, om biobrændstofproduktionens bidrag til at nedbringe Unionens mangel på vegetabilske proteiner og om indvirkningen af Unionens biobrændstofpolitik på udbuddet af fødevarer til overkommelige priser, især for befolkningen i udviklingslandene, og andre generelle udviklingsspørgsmål.”

"

[Ændring 50]

2a)  Artikel 7c ændres således:

a)  stk. 3, tredje afsnit, affattes således: "

"Kommissionen fastlægger efter rådgivningsproceduren i artikel 11, stk. 3, den i første og andet afsnit nævnte liste over passende og relevante oplysninger. Kommissionen søger at sikre maksimal opfyldelse af de væsentlige forpligtelser i dette stykke og begrænse de uforholdsmæssige administrative byrder for aktører, navnlig de små aktører."

"

[Ændring 53]

b)  stk. 3, femte afsnit, affattes således: "

"Medlemsstaterne fremsender oplysninger i aggregeret form til Kommissionen i henhold til første afsnit i dette stykke, herunder rapporter fra uafhængige revisorer. Kommissionen offentliggør oplysningerne via den i artikel 24 i direktiv 2009/28/EF omhandlede gennemsigtighedsplatform."

"

[Ændring 54]

c)  stk. 4, første afsnit, affattes således: "

"1. Unionen bestræber sig på at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande, der indeholder obligatoriske forpligtelser vedrørende bestemmelser om bæredygtighedskriterier, der svarer til kriterierne i dette direktiv. Disse aftaler skal også fastlægge reglerne til sikring af, at tredjelandes toldprocedurer ikke medfører svig i forbindelse med import og eksport af biobrændstoffer og flydende biobrændsel, såvel som bestemmelser om lettelse af handelen. Unionen bør også bestræbe sig på at indgå aftaler med tredjelande, der indeholder bestemmelser om ratificering og håndhævelse af ILO-konventionerne og de multilaterale miljøaftaler i medfør af artikel 7b, stk. 7. Når Unionen har indgået aftaler, der indeholder obligatoriske forpligtelser i forbindelse med bestemmelser vedrørende emner omfattet af bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 2-5, kan Kommissionen beslutte, at disse aftaler godtgør, at biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet af råmaterialer dyrket i disse lande, overholder de omhandlede bæredygtighedskriterier. Ved indgåelsen af disse aftaler lægges der behørig vægt på de foranstaltninger, der er truffet med henblik på bevaring af områder, der leverer grundlæggende økosystemydelser i kritiske situationer (f.eks. beskyttelse af afvandingsområder og erosionskontrol), beskyttelse af jord, vand og luft, indirekte ændringer i arealanvendelsen, genopretning af nedbrudte arealer samt undgåelse af overdrevent vandforbrug i områder, hvor der er vandknaphed, samt på de forhold, der er nævnt i artikel 7b, stk. 7."

"

[Ændring 55]

d)  følgende stykker tilføjes: "

"9a. Senest [et år efter nærværende direktivs ikrafttræden] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at revidere de aftaler eller frivillige ordninger, hvortil der er vedtaget beslutning i henhold til stk. 4, samt identificere bedste praksis. Rapporten skal baseres på de bedste tilgængelige data, herunder fra høringer af aktører, og på de praktiske erfaringer fra aftalernes eller ordningernes gennemførelse. Rapporten skal tage højde for de relevante internationalt anerkendte standarder og retningslinjer, herunder dem, der er udviklet af Den Internationale Standardiseringsorganisation og ISEAL-alliancen. I forbindelse med de enkelte aftaler og ordninger skal rapporten bl.a. analysere følgende:

–  revisionernes uafhængighed, modalitet og hyppighed

–  tilgængelighed og erfaring for så vidt angår den anvendte metode til identificering og håndtering af manglende overholdelse

–  gennemsigtighed, navnlig hvad angår adgang til ordningen, tilvejebringelse af oversættelser til de officielle sprog i de lande eller regioner, som råmaterialerne stammer fra, adgang til en liste over certificerede erhvervsdrivende med tilhørende certificeringer og adgang til revisionsberetninger

–  inddragelse af aktører, navnlig høring af oprindelige og lokale befolkningsgrupper, i forbindelse med udarbejdelsen og gennemgangen af ordningen og under revisionen.

–  ordningens overordnede holdbarhed, navnlig hvad angår reglerne om akkreditering, kvalifikationer og uafhængighed vedrørende de revisorer og relevante organer, der indgår i ordningen

–  ordningens markedsudvikling.

Kommissionen forelægger, hvis det er passende i lyset af rapporten, Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ændring af bestemmelserne i dette direktiv vedrørende frivillige ordninger med henblik på at fremme bedste praksis.

[Ændring 58]

9b.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende uafhængig kontrol og godkendelse af overholdelsen af det affaldshierarki, der er fastlagt i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 30. juni 2016.

__________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). "

"

[Ændring 59]

3)  Artikel 7d ændres således:

—a)  i stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "

"Med henblik på anvendelsen af artikel 7a beregnes vugge til grav-drivhusgasemissionerne fra biobrændstoffer fra 2020 og derefter ved at lægge den pågældende værdi i bilag V til det opnåede resultat i overensstemmelse med første afsnit. "

"

[Ændring 60]

—aa)  følgende stykke indsættes: "

"1a. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende optagelsen i bilag IV af en procedure for beregning af drivhusgasemissioner fra vedvarende flydende og gasformige brændstoffer af ikke-biologisk oprindelse med henblik på at kontrollere deres overholdelse af artikel 7b. Disse delegerede retsakter vedtages inden den 31. december 2015."

"

[Ændring 61]

a)  stk. 3 - 6 affattes således:"

"3. De typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer i de rapporter, som er omhandlet i artikel 7d, stk. 2, når der er tale om medlemsstater, og i tilsvarende rapporter, når der er tale om territorier uden for Unionen, kan forelægges for Kommissionen.

4.  Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 11, stk. 3, beslutte, at de i stk. 3 omhandlede rapporter skal indeholde nøjagtige data med henblik på måling af drivhusgasemissioner, som er knyttet til dyrkning af afgrøder til produktion af biobrændstoffer, der typisk produceres i disse områder, i forbindelse med artikel 7b, stk. 2.

5.  Senest den 31. december 2012 og derefter hvert andet år udarbejder og offentliggør Kommissionen en rapport om de skønnede typiske værdier og standardværdier i bilag IV, del B og E, med særlig vægt på drivhusgasemissioner fra transport og forarbejdning. [Ændring 62]

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende korrektionen af de skønnede typiske værdier og standardværdier i bilag IV, del B og E.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 10a vedrørende tilpasningen af bilag V til den tekniske og videnskabelige udvikling, bl.a. ved en revision af de foreslåede værdier for afgrødegrupper ved indirekte ændringer i arealanvendelsen. indførelse af Med henblik på evalueringen af de økonomiske modeller, der bruges til vurdering af disse værdier for indirekte ændringer i arealanvendelsen, medtager Kommissionen i sin evaluering de seneste oplysninger med hensyn til de vigtigste antagelser, der har indflydelse på modelresultaterne, herunder de målte tendenser i forbindelse med landbrugets udbytte og produktivitet, fordeling af sideprodukter og de konstaterede globale ændringer i arealanvendelse samt afskovningsgrad. Kommissionen sikrer, at de interesserede parter inddrages i denne evalueringsproces. Den første evaluering skal finde sted inden den 30. juni 2016.

Kommissionen foreslår, hvis det er relevant, nye værdier for indirekte ændringer i arealanvendelse i yderligere disaggregerede niveauer, tilføjelse af yderligere værdier, hvis der kommer nye biobrændstofsråmaterialer på markedet, revision af de kategorier, hvorunder biobrændstoffer tildeles nulemission som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen, og udvikling af faktorer for råmaterialer af celluloseholdigt nonfood-materiale og lignocellulosemateriale."

"

[Ændring 189]

b)  stk. 7, første afsnit, affattes således:"

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tilpasningen af bilag IV til den tekniske og videnskabelige udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier for yderligere produktionsveje for biobrændstoffer for de samme eller for andre råmaterialer og ved at ændre metodologien i del C."

"

c)  stk. 8 udgår.

ca)  følgende stykke tilføjes: "

"8a. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a, vedrørende udarbejdelse af detaljerede specifikationer, herunder tekniske specifikationer, der er nødvendige for de i bilag IV, del C, punkt 9, fastlagte kategorier."

"

[Ændring 65]

4)  Artikel 8 ændres således:

a)  stk. 1 affattes således:"

"1. Medlemsstaterne overvåger overholdelsen af kravene i artikel 3 og 4 for henholdsvis benzin og dieselolie på grundlag af de analysemetoder, der er omhandlet i den gældende udgave af europæisk standard EN 228 og EN 590."

"

b)  stk. 3 affattes således:"

"3. Medlemsstaterne forelægger senest den 30. juni hvert år en rapport med brændstofkvalitetsdata for det foregående kalenderår. Kommissionen opstiller en fælles formular til indsendelse af en oversigt over national brændstofkvalitet ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 11, stk. 3. Den første rapport forelægges senest den 30. juni 2002. Fra 1. januar 2004 skal rapporten udformes i overensstemmelse med modellen i den relevante europæiske standard. Derudover indberetter medlemsstaterne den samlede mængde benzin og dieselolie, der er markedsført på deres område, og den markedsførte mængde blyfri benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg. Medlemsstaterne aflægger endvidere hvert år rapport om adgangen på et passende geografisk afbalanceret grundlag til benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg, der markedsføres på deres område."

"

5)  Artikel 8a, stk. 3, affattes således:"

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende revisionen af grænsen for indholdet af MMT i brændstoffer i stk. 2. Denne revision foretages på grundlag af resultaterne af den vurdering, der gennemføres ved anvendelse af den i stk. 1 nævnte prøvningsmetodologi. Den kan reduceres til nul, hvis det er berettiget på baggrund af risikovurderingen. Den kan ikke forhøjes, medmindre det er berettiget på baggrund af risikovurderingen."

"

5a)  I artikel 9 tilføjes følgende stykke: "

"2a. Kommissionen bør løbende føre tilsyn med biobrændstoffers præstation under alle årstidsmæssige forhold, som forekommer i Unionen, for at sikre, at kvaliteten af de biobrændstoffer, der anvendes i køretøjer, ikke fører til en forværring af emissionen af forurenende stoffer, CO 2 eller køretøjernes generelle ydelse.

Kommissionen tillægges beføjelse til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tilpasningen til den tekniske og videnskabelige udvikling af bilag I eller II til dette direktiv med henblik på at indføre specifikke parametre, testgrænser og testmetoder."

"

[Ændring 66]

6)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:"

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tilpasningen til den tekniske og videnskabelige udvikling af de tilladte analysemetoder, der er omhandlet i bilag I, II og III."

"

7)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7 og 8a , artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

3.  Den i artikel 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7 og 8a , artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med 7a, stk. 5, artikel 7b, stk. 3, andet afsnit, artikel 7d, stk. 5, 6 og 7 og 8a , artikel 8a, stk. 3, og artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"

[Ændring 149]

8)  Artikel 11, stk. 4, udgår.

9)  Bilagene ændres som anført i bilag I til dette direktiv.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2009/28/EF

I direktiv 2009/28/EF foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 2 tilføjes følgende litraer::"

"p) "affald": affald som defineret i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF* . Stoffer, der er blevet bevidst ændret eller er forurenet med henblik på at opfylde denne definition, er ikke omfattet af denne kategori.

q)  "celluloseholdigt nonfood-materiale": landbaserede nonfood-energiafgrøder, der er dyrket med henblik på at producere bioenergi, herunder elefantgræs, andre energigræsser, nonfood-varianter af sorghum og industriel hamp men ikke afgrøder med et højt ligninindhold, såsom træer [Ændring 69]

r)  "nonfood ligno-cellulosisk materiale": landbaserede træede energiafgrøder, såsom lavskov med kort omdriftstid og skovbrugsafgrøder med kort omdriftstid [Ændring 70]

s)  "sideprodukter": råmaterialer, der har en markedsværdi eller alternative anvendelser, og materialer, der udgør et væsentligt resultat af en proces, hvad angår økonomisk værdi, eller hvor hovedprocessen forsætligt er blevet ændret til at frembringe en større mængde eller en anden kvalitet af dette materiale på bekostning af hovedproduktet [Ændring 71]

t)  "vedvarende flydende eller gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse": gasformige eller flydende brændstoffer undtagen biobrændstoffer, der er udvundet af andre vedvarende energikilder, og som bruges inden for transport [Ændring 72]

u)  "direkte ændringer i arealanvendelsen": enhver ændring i brugen af et landareal fra en af de seks IPCC-kategorier for arealdække (skovarealer, dyrkede arealer, græsarealer, vådområder, bebyggede områder eller andre arealer) til en anden af disse kategorier plus en syvende kategori for flerårige afgrøder, der især omfatter flerårige afgrøder, hvis stilk normalt ikke høstes hvert år, såsom lavskov med kort omdriftstid og palmeolie [Ændring 74]

v)  "kulstofopsamling og anvendelse til transportformål": en proces, som opsamler kulstofholdige (CO/CO 2 ) affalds- og restgasstrømme fra ikke-vedvarende energikilder og omdanner dem til brændstoffer, som anvendes i transportsektoren. [Ændring 75]

w)  "restprodukt fra forarbejdning": et stof, som ikke er det slutprodukt, der er det direkte formål med produktionsprocessen; det er ikke det primære mål for produktionsprocessen, og processen er ikke bevidst ændret for at producere det. [Ændring 76]

______________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3)."

"

2)  Artikel 3 ændres således:

a)  titlen affattes således:"

"Bindende nationale mål og foranstaltninger for anvendelse af energi fra vedvarende energikilder".

"

b)  i stk. 1 indsættes følgende afsnit:"

"For at nå det mål, der er omhandlet i første afsnit, må det maksimale fælles bidrag fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet af korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder, ikke være større end den energimængde, der svarer til det maksimale bidrag, der er angivet i artikel 3, stk. 4, litra d)."

"

c)  stk. 4 ændres således:

—i)  følgende punktum tilføjes første afsnit: "

"Hver medlemsstat sikrer, at andelen af energi fra vedvarende kilder i benzin i 2020 er mindst 7,5 % af det endelige energiforbrug af benzin i den pågældende medlemsstat."

"

—ii)  efter første afsnit indføjes følgende afsnit: "

"I 2016 skal mindst 0,5 % af det samlede energiforbrug dækkes af energi fra avancerede brændstoffer.

I 2020 skal mindst 2,5 % af det samlede energiforbrug dækkes af energi fra avancerede brændstoffer."

"

[Ændring 152/REV]

i)  i litra b), andet afsnit, tilføjes følgende:"

"Denne bestemmelse berører ikke artikel 17, stk. 1, litra a), og litra d) i nærværede stykke."

"

ii)  i andet afsnit indføjes følgende litraer:"

"d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer, der er fremstillet af korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og , olieholdige afgrøder og andre energiafgrøder, der dyrkes på jord, ikke overstige 5 % (den skønnede andel ved udgangen af 2011) 6 % af det endelige energiforbrug inden for transport i 2020.

Andelen af energi fra avancerede biobrændstoffer opført i del A og del C i bilag IX, må ikke være mindre end 2,5 % af det endelige energiforbrug inden for transport i 2020.

[Ændring 181]

e)   Bidraget fra:

i)  biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer, der er anført i del A i bilag IX, sættes til fire gange anses for at være lig deres energiindhold

ii)  biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer, der er anført i del B i bilag IX, sættes til to gange deres energiindhold

iii)  vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer, der er anført i del C i bilag IX , sættes til fire gange deres energiindhold.

Medlemsstaterne sikrer, at ingen råmaterialer forsætligt ændres med henblik på at blive omfattet af kategorierne i) til iii).

Med henblik på at mindske risikoen for, at der mere end én gang indgives anmodning for enkelte partier af biobrændstoffer, bestræber medlemsstaterne og Kommissionen sig på at styrke samarbejdet mellem de nationale systemer og mellem de nationale systemer og frivillige ordninger indført i henhold til artikel 18, herunder udveksling af data, hvor dette er relevant. For at forhindre, at materialer forsætligt ændres, så de kan falde ind under bilag IX, tilskynder medlemsstaterne til udvikling og brug af systemer, der kan spore og følge råmaterialer og de heraf fremstillede biobrændstoffer gennem hele værdikæden. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes passende foranstaltninger, såfremt der konstateres svig.

Listen over råmaterialer i bilag IX kan tilpasses til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af de opgørelsesregler, der er fastlagt i dette direktiv. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b vedrørende listen over råmaterialer i bilag IX."

"

[Ændring 185]

(ca)  følgende stykke tilføjes: "

"4a. Kommissionen afgiver inden [et år efter nærværende direktivs ikrafttræden] henstillinger om, hvilke yderligere foranstaltninger medlemsstaten kan træffe for at fremme og tilskynde til energieffektivitet og energibesparelser inden for transport. Henstillingerne skal omfatte vurderinger af, hvilken mængde energi der kan spares ved at gennemføre de enkelte foranstaltninger. Energimængden svarende til de foranstaltninger, som medlemsstaten har gennemført, tages i betragtning ved beregningen i henhold til litra b).”

"

[Ændring 153]

2a)  I artikel 4 tilføjes følgende stykke: "

"3a. Hver medlemsstat offentliggør og tilsender Kommissionen senest [et år efter dette direktivs ikrafttræden] et prognosedokument med angivelse af, hvilke yderligere foranstaltninger de agter at træffe i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4a.”

"

[Ændring 154]

3)  Artikel 5, stk. 5, sidste punktum, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b vedrørende tilpasningen af energiindholdet i transportbrændstoffer, der er angivet i bilag III, til den videnskabelige og tekniske udvikling."

"

4)  Artikel 6, stk. 1, andet stykke, udgår.

4a)  Artikel 15, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således: "

"Oprindelsesgarantien har ingen funktion med hensyn til en medlemsstats overholdelse af artikel 3, stk. 1. Overførsler af oprindelsesgarantier, separat eller sammen med den fysiske energioverførsel, har ingen indflydelse på medlemsstaternes beslutning om at anvende statistiske overførsler, fælles projekter eller fælles støtteordninger med henblik på opfyldelse af målene eller på beregning af det udvidede endelige energiforbrug fra vedvarende energikilder i henhold til artikel 5."

"

[Ændring 88]

5)  Artikel 17 ændres således:

—a)  i stk. 1, første afsnit, affattes indledningen således: "

"1. Uanset om råmaterialerne er dyrket på eller uden for Fællesskabets område, må energi fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler kun tages i betragtning med henblik på de i litra a), b) og c) omhandlede formål, hvis de opfylder bæredygtighedskriterierne i stk. 2-7, og de ikke overskrider de bidrag, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, litra d):"

"

[Ændring 89]

a)  stk. 2 affattes således:"

"2. Den besparelse i drivhusgasemissionerne ved anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, skal være på mindst 60 % for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er produceret i anlæg, som sættes i drift efter den 1. juli 2014. Et anlæg er "i drift", hvis den fysiske produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler har fundet sted.

Med henblik på de i stk. 1 nævnte formål skal der i anlæg, der var i drift senest den 1. juli 2014, ved anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler opnås besparelser i drivhusgasemissionerne på mindst 35 % frem til den 31. december 2017 og på mindst 50 % fra den 1. januar 2018.

Besparelsen i drivhusgasemissionerne som følge af anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler beregnes i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1."

"

b)  stk. 3, andet afsnit, affattes således:"

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b vedrørende kriterier og geografiske udstrækninger for at afgøre, hvilke græsarealer der er omfattet af første afsnit, litra c)."

"

ba)  følgende stykke indsættes: "

"4a. Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, må ikke fremstilles af råmaterialer, hvortil der anvendes jordarealer, medmindre der er taget hensyn til tredjemands juridiske rettigheder vedrørende anvendelsen og ejendomsretten, herunder ved dennes forudgående frie og informerede samtykke, og med deltagelse af dennes repræsentative institutioner."

"

[Ændring 96]

bb)  følgende stykke indsættes: "

"5a. Råmaterialer, der anvendes til biobrændstoffer og flydende biobrændsler med henblik på de i stk. 1 omhandlede formål, skal fremstilles ved hjælp af bæredygtige arealforvaltningspraksisser."

"

[Ændring 97]

6)  Artikel 18 ændres således:

a)  følgende stykker indsættes: "

"2a. Eurostat indsamler og offentliggør detaljerede handelsrelaterede oplysninger om biobrændstoffer produceret på basis af fødevareafgrøder – såsom dem baseret på korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukkerafgrøder og olieafgrøder. De tilgængelige oplysninger skal omfatte disaggregerede handelsoplysninger om både ethanol og biodiesel, eftersom de aktuelle oplysninger offentliggøres i aggregeret form og vedrører import og eksport af ethanol og biodiesel kombineret under ét oplysningssæt for mærkede biobrændstoffer. Oplysningerne vedrørende import og eksport skal identificere typen og mængden af biobrændstoffer, der importeres og forbruges af medlemsstaterne. Oplysningerne omfatter også oprindelseslandet eller det land, der eksporterer produkterne til Unionen. Oplysningerne vedrørende import og eksport af biobrændstoffer fremstillet af råmaterialer eller halvforarbejdede produkter skal forbedres, ved at Eurostat indsamler og offentliggør oplysninger om import eller eksport af råmaterialer samt type og oprindelsesland, herunder internt handlede råmaterialer eller halvforarbejdede råmaterialer. [Ændring 98]

2b.  Eurostat indsamler og offentliggør detaljerede beskæftigelsesoplysninger om antal, varighed og lønninger forbundet med direkte, indirekte og afledt beskæftigelse som følge af Unionens biobrændstofindustri. Kommissionen skal udvikle en aftalt metode til måling af job, som systematisk skal vurdere og overvåge beskæftigelsesniveauerne i medlemsstaterne og på EU-plan. Beskæftigelsestallene skal opdeles efter ethanol- og biodieselsektorer og clearing, der identificerer jobbets placering i biobrændstofforsyningskæden. På nuværende tidspunkt er data over biobrændstofbeskæftigelse ikke inkluderet i de officielle statistikker, og de beskæftigelsesestimater, som de politiske beslutningstagere har adgang til, varierer alt efter den tilgrundliggende definition eller den metode, som anvendes for den pågældende undersøgelse, den anvendte jobtællingsmetode samt i hvilket omfang undersøgelserne kæder landbrugsaktiviteter sammen med biobrændstofindustrien. En formel proces, ifølge hvilken beskæftigelsestallene skal understøttes af underliggende data og gennemsigtige antagelser, ville forbedre tilgængeligheden af oplysninger."

"

[Ændring 99]

b)  stk. 4, første og andet afsnit, affattes således: "

"4. Unionen bestræber sig på at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande, der indeholder obligatoriske forpligtelser vedrørende bestemmelser om bæredygtighedskriterier, der svarer til kriterierne i dette direktiv. Disse aftaler skal også fastlægge reglerne til sikring af, at tredjelandes toldprocedurer ikke medfører svig i forbindelse med import og eksport af biobrændstoffer og flydende biobrændsel, såvel som bestemmelser til handelslettende formål. Unionen bør også bestræbe sig på at indgå aftaler med tredjelande, der indeholder bestemmelser om ratificering og håndhævelse af ILO-konventionerne og de multilaterale miljøaftaler i medfør af artikel 17, stk. 7. Når Unionen har indgået aftaler, der indeholder obligatoriske forpligtelser vedrørende bestemmelser vedrørende emner omfattet af bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-7, kan Kommissionen beslutte, at disse aftaler godtgør, at biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet af råmaterialer dyrket i disse lande, overholder de omhandlede bæredygtighedskriterier. Ved indgåelsen af disse aftaler lægges der behørig vægt på foranstaltninger, der er truffet med henblik på bevaring af områder, der leverer grundlæggende økosystemydelser i kritiske situationer (f.eks. beskyttelse af afvandingsområder og erosionskontrol), beskyttelse af jord, vand og luft, indirekte ændringer i arealanvendelsen, genopretning af nedbrudte arealer og undgåelse af overdrevent vandforbrug i områder, hvor der er vandknaphed, samt på de forhold, der er nævnt i artikel 17, stk. 7, andet afsnit. [Ændring 100]

Kommissionen kan beslutte beslutter , at frivillige nationale og internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, skal indeholde nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, omhandlede formål eller godtgøre, at partier af biobrændstoffer eller flydende biobrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5 .5a, og at ingen råmaterialer forsætligt er ændret med henblik på at blive omfattet af kategorierne i henhold til artikel 3, stk. 4, litra e), nr. i)-iii). Kommissionen kan beslutte, at disse ordninger skal indeholde nøjagtige data til oplysning om foranstaltninger, der er truffet med henblik på bevaring af områder, der leverer grundlæggende økosystemydelser i kritiske situationer (f.eks. beskyttelse af afvandingsområder og erosionskontrol), beskyttelse af jord, vand og luft, genopretning af nedbrudte arealer og undgåelse af overdrevent vandforbrug i områder, hvor der er vandknaphed, samt på de forhold, der er nævnt i artikel 17, stk. 7, andet afsnit.

Kommissionen kan også med henblik på artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), anerkende områder til beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, der er anerkendt ved internationale aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet af mellemstatslige organisationer eller Den Internationale Naturværnsunion. [Ændring 101]

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer gensidig anerkendelse af verifikationsordningerne med henblik på at sikre overholdelsen af bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, hvis de pågældende ordninger er indført i overensstemmelse med nærværende direktiv."

"

[Ændring 102]

c)  følgende stykke tilføjes: "

"9a. Senest [tre år efter nærværende direktivs ikrafttræden] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at evaluere gennemførelsen af de frivillige ordninger, om hvilke der er vedtaget beslutning i henhold til stk. 4, samt identificere bedste praksis. Rapporten skal baseres på de bedste tilgængelige data, herunder fra høringer af aktører, og på de praktiske erfaringer fra ordningernes gennemførelse. Rapporten skal tage hensyn til udviklingen inden for relevante internationalt anerkendte standarder og retningslinjer, herunder dem, der er udviklet af Den Internationale Standardiseringsorganisation og ISEAL-alliancen. I forbindelse med de enkelte ordninger skal rapporten bl.a. analysere følgende:

–  revisionernes uafhængighed, modalitet og hyppighed

–  tilgængelighed og erfaring for så vidt angår den anvendte metode til afdækning og håndtering af manglende overholdelse

–  gennemsigtighed, navnlig hvad angår adgang til ordningen, tilvejebringelse af oversættelser til de officielle sprog i de lande eller regioner, som råmaterialerne stammer fra, adgang til en liste over certificerede erhvervsdrivende med tilhørende certificeringer og adgang til revisionsberetninger

–  inddragelse af aktører, navnlig høring af oprindelige og lokale samfund, i forbindelse med udarbejdelsen og gennemgangen af ordningen og under revisioner

–  ordningens overordnede holdbarhed, navnlig hvad angår reglerne om akkreditering, kvalifikationer og uafhængighed vedrørende de revisorer og relevante organer, der indgår i ordningen

–  markedsopdatering af ordningen.

Hvis det er relevant på grundlag af rapporten, forelægger Kommissionen et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om ændring af kriterierne i artikel 18, stk. 5."

"

[Ændring 103]

7)  Artikel 19 ændres således:

—a)  følgende stykke indsættes: "

"1a. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse artikel 25b vedrørende optagelsen i bilag V af en procedure for beregning af drivhusgasemissioner fra vedvarende flydende og gasformige brændstoffer af ikke-biologisk oprindelse med henblik på at kontrollere deres overholdelse af artikel 17. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 31. december 2015."

"

[Ændring 106]

a)  stk. 3 og 4 affattes således:"

"3. De typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer i de rapporter, som er omhandlet i artikel 19 stk. 2, når der er tale om medlemsstater, og i tilsvarende rapporter, når der er tale om territorier uden for Unionen, kan forelægges for Kommissionen.

4.  Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtaget efterrådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 3, beslutte, at de i stk. 3 omhandlede rapporter skal indeholde nøjagtige data med henblik på måling af drivhusgasemissioner, som er knyttet til dyrkning af afgrøder til produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der typisk produceres i disse områder, i forbindelse med artikel 17, stk. 2. "

"

b)  stk. 5, sidste punktum, affattes således:"

"Med henblik herpå tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b."

"

c)  stk. 6 affattes således:"

"6. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b vedrørende tilpasningen af bilag VIII til den tekniske og videnskabelige udvikling, bl.a. ved en revision af de foreslåede værdier for afgrødegrupper ved indirekte ændringer i arealanvendelsen, indførelse af . Med henblik på evalueringen af de økonomiske modeller, der bruges til vurdering af disse værdier for indirekte ændringer i arealanvendelsen, medtager Kommissionen i sin evaluering de seneste oplysninger med hensyn til de vigtigste antagelser, der har indflydelse på modelresultaterne, herunder de målte tendenser i forbindelse med landbrugets udbytte og produktivitet, fordeling af sideprodukter og de konstaterede globale ændringer i arealanvendelse samt afskovningsgrad. Kommissionen sikrer, at de interesserede parter inddrages i denne evalueringsproces. Den første evaluering skal finde sted inden den 30. juni 2016.

Kommissionen foreslår, hvis det er relevant, nye værdier for indirekte ændringer i arealanvendelse i yderligere disaggregerede niveauer (dvs. på råmaterialeniveau) , tilføjelse af yderligere værdier, hvis der i givet fald kommer nye biobrændstofsråmaterialer på markedet, og udvikling af faktorer for råmaterialer af celluloseholdigt nonfood-materiale og lignocellulosemateriale.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b til i bilag VIII at tilføje værdier svarende til emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen for råmaterialer af nonfood- cellulosemateriale og ‑lignocellulosemateriale og medtager disse værdier i beregningen af drivhusgaseffekten af biobrændstoffer og flydende biobrændsler omhandlet i denne artikel. Disse delegerede retsakter vedtages senest den 30. juni 2016."

"

[Ændring 107+190]

d)  stk. 7, første afsnit, affattes således:"

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25b vedrørende tilpasningen af bilag V til den tekniske og videnskabelige udvikling, bl.a. ved tilføjelse af værdier for yderligere produktionsveje for biobrændstoffer for de samme eller for andre råmaterialer og ved at ændre metodologien i del C."

"

e)  stk. 8 udgår.

8)  Artikel 21 udgår.

9)  Artikel 22, stk. 2, affattes således:"

"2. Ved vurderingen af nettobesparelsen i drivhusgasemissioner ved anvendelse af biobrændstoffer kan medlemsstaten med henblik på de rapporter, der er omhandlet i stk. 1, anvende de typiske værdier, der er angivet i del A og del B i bilag V, og dertil lægge de skønnede emissioner som følge af alle indirekte ændringer i arealanvendelsen, som skal angives i bilag VIII."

"

9a)  I artikel 23 indsættes følgende stykke: "

"8a. Kommissionen forelægger senest den 31. december 2015 en rapport om de positive og negative miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger af biobrændstoffer fremstillet af affald, restprodukter, biprodukter eller råmaterialer, hvortil der ikke anvendes jordarealer. De miljømæssige effekter, der skal vurderes, omfatter bl.a. drivhusgasemission, biodiversitet, vand og jordens frugtbarhed. Den potentielle eller modvirkede fordel ved at anvende disse råmaterialer til andre formål, herunder fremstilling af varer, skal tages i betragtning. De økonomiske effekter, der skal undersøges, omfatter produktionsomkostninger, offeromkostninger ved anvendelse af disse råmaterialer til andre formål samt det udbytte af energiinvesteringer, der kan opnås ved anvendelse af disse råmaterialer til fremstilling af avancerede biobrændstoffer og flydende biobrændsler i hele deres livscyklus."

"

[Ændring 109]

10)  Artikel 25, stk. 4, udgår.

11)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 25b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastsatte betingelser.

2.  Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 1, 5, 6 og 7, omhandlede delegation af beføjelser tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for dette direktivs ikrafttræden].

3.  Den i artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 3, litra c), tredje afsnit, og artikel 19, stk. 5, 6 og 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"

12)  Bilagene ændres som anført i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Evaluering

Kommissionen forelægger på grundlag af den bedste og seneste tilgængelige videnskabelige dokumentation inden den 31. december 2017 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori den vurderer effektiviteten af de foranstaltninger, der indføres ved dette direktiv, med hensyn til at begrænse drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen i tilknytning til produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag, der bygger på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation, for at indføre faktorer for de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen i de relevante bæredygtighedskriterier, som skal anvendes fra 1. januar 2021.

Rapporten skal desuden indeholde en undersøgelse af effektiviteten af incitamenterne for biobrændstoffer af råmaterialer, hvortil der ikke anvendes jordarealer, og fra nonfood-afgrøder i henhold til artikel 3, stk. 4, litra d), i direktiv 2009/28/EF. Den skal omfatte en vurdering af tilgængeligheden af sådanne biobrændstoffer samt af deres miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger. Den skal bl.a. vurdere virkningen af produktionen af biobrændstof på tilgængeligheden af træ som ressource og på sektorer, der anvender biomasse.

Rapporten skal, hvis det er relevant, ledsages af et forslag til retsakt om fastlæggelse af de relevante bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fremstillet af råmaterialer, hvortil der ikke anvendes jordarealer, og fra nonfood-afgrøder.

Investorer skal tage højde for det forhold, at der stadig sker en udvikling af teknologierne til produktion af biobrændstoffer, og at der på et senere tidspunkt muligvis bliver indført yderligere foranstaltninger til afhjælpning af de negative virkninger. [Ændring 111]

Artikel 4

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, forordninger og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [tolv måneder efter efter dette direktivs ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

I bilagene til direktiv 98/70/EF foretages følgende ændringer:

1)  Bilag IV, del C, ændres således:

a)  punkt 7 affattes således:

"7. Årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen, e l , beregnes ved fordeling af de samlede emissioner ligeligt over 20 år. Sådanne emissioner beregnes efter følgende formel:

e l = (CS RCS A ) × 3,664 × 1/20 × 1/P ,

hvor

e l = de årlige drivhusgasemissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen (målt i vægtmængde (gram) CO2 -ækvivalenter pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der svarer til referencearealanvendelsen (målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som referencearealanvendelse gælder arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 år, før råmaterialet er høstet, afhængigt af hvilken der er senest

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der svarer til den faktiske arealanvendelse (målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, inkl. jord og vegetation). I tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres over mere end et år, skal den værdi, der tillægges CSA , være det skønnede lager pr. arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden er moden, afhængigt af hvilket der er tidligst, og

P = afgrødens produktivitet (målt i biobrændstoffets eller det flydende biobrændsels energimængde pr. arealenhed pr. år)."

b)  punkt 8 og 9 udgår.

2)  Følgende bilag tilføjes:

"Bilag V

Del A. Skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen ved anvendelse af biobrændstoffer

Råmaterialegruppe

Skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen (gCO2eq /MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder

12

Sukker

13

Olieholdige afgrøder

55

Del B. Biobrændstoffer, for hvilke de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen sættes til nul

Biobrændstoffer, der fremstilles af følgende råmaterialekategorier, anses for at indebære nulemission som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen:

a)  råmaterialer, der ikke er opført i del A i dette bilag

b)  råmaterialer, for hvilke produktionen har ført til direkte ændringer i arealanvendelse, dvs. en ændring fra en af følgende IPCC-kategorier for arealdække - skovarealer, græsarealer, vådområder, bebyggede områder eller andre arealer - til dyrkede arealer eller flerårige dyrkede arealer(8) . I så tilfælde bør en "værdi for emission som følge af direkte ændringer i arealanvendelsen (e l )" være beregnet i henhold til del C, punkt 7, i bilag IV."

BILAG II

I bilagene til direktiv 2009/28/EF foretages følgende ændringer:

1)  Bilag V, del C, ændres således:

a)  punkt 7 affattes således:

"7. Årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen, e l , beregnes ved fordeling af de samlede emissioner ligeligt over 20 år. Sådanne emissioner beregnes efter følgende formel:

e l = (CS RCS A ) × 3,664 × 1/20 × 1/P ,

hvor

e l = de årlige drivhusgasemissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen (målt i vægtmængde (gram) CO2 -ækvivalenter pr. biobrændstofenergienhed (megajoule))

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der svarer til referencearealanvendelsen (målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, inkl. jord og vegetation). Som referencearealanvendelse gælder arealanvendelsen i januar 2008, eller 20 år, før råmaterialet er høstet, afhængigt af hvilken der er senest

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der svarer til den faktiske arealanvendelse (målt i vægtmængde (tons) kulstof pr. arealenhed, inkl. jord og vegetation). I tilfælde, hvor kulstoflagrene akkumuleres over mere end et år, skal den værdi, der tillægges CSA , være det skønnede lager pr. arealenhed efter 20 år, eller når afgrøden er moden, afhængigt af hvilket der er tidligst, og

P = afgrødens produktivitet (målt i biobrændstoffets eller det flydende biobrændsels energimængde pr. arealenhed pr. år)."

b)  punkt 8 og 9 udgår.

2)  Følgende tilføjes som bilag VIII:

"Bilag VIII

Del A. Skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelse ved anvendelse af råmateriale til biobrændstoffer og flydende biobrændsler

Råmaterialegruppe

Skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen (gCO 2eq /MJ)

Korn og andre stivelsesrige afgrøder

12

Sukker

13

Olieholdige afgrøder

55

Del B. Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, for hvilke de skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen sættes til nul

Biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der fremstilles af følgende råmaterialekategorier, anses for at indebære nulemission som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen:

a)  råmaterialer, der ikke er opført i del A i dette bilag

b)  råmaterialer, for hvilke produktionen har ført til direkte ændringer i arealanvendelse, dvs. en ændring fra en af følgende IPCC-kategorier for arealdække - skovarealer, græsarealer, vådområder, bebyggede områder eller andre arealer - til dyrkede arealer eller flerårige dyrkede arealer (9) . I så tilfælde bør en "værdi for emission som følge af direkte ændringer i arealanvendelsen ( e l )" være beregnet i henhold til del C, punkt 7, i bilag V."

[Ændring 164]

3)  Følgende tilføjes som bilag IX:

"Bilag IX

Del A. Råmaterialer hidrørende fra affald og restprodukter , hvis bidrag til opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange én gang deres energiindhold, og som bidrager til målet på 2,5 %, jf. artikel 3,stk. 4, andet afsnit, litra d)

a)  Alger

b)  Biomassefraktion af blandet kommunalt affald, men ikke sorteret husholdningsaffald, der er omfattet af genanvendelsesmålene genanvendelsesmål eller særskilt indsamling i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 11, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF; medlemsstaterne kan give undtagelser for særskilt bioaffald, når processerne giver mulighed for fremstilling af både kompost og biobrændstof

c)  Biomassefraktion af industriaffald Biologisk nedbrydelig fraktion af industri-, detail- og engrosaffald, dog ikke affald som er genstand for særskilt indsamling i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, og under forudsætning af, at affaldshierarkiet og princippet om kaskadeanvendelse respekteres

d)  Halm

e)  Husdyrgødning og spildevandsslam

f)  Flydende restprodukter fra palmeolieproduktion og tomme palmefrugtbundter

g)  Talloliebeg

h)  Råglycerin

i)  Bagasse

j)  Presserester af vindruer og vinbærme

k)  Nøddeskaller

l)  Avner

m)  Skaller

n)  Bark, grene, blade, savsmuld og savspåner

na)  Lignocellulosemateriale, undtagen sav- og finérkævler.

Del B. Råmaterialer hidrørende fra affald og restprodukter , hvis bidrag til opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, sættes til to gange deres energiindhold

a)  Brugt madolie

b)  Animalske fedtstoffer, der er klassificeret som kategori I og II i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002* .

c)  Celluloseholdigt nonfood-materiale

d)  Lignocellulosemateriale, undtagen sav- og finérkævler."

Del C. Råmaterialer, hvis bidrag til opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, sættes til fire gange deres energiindhold, og som bidrager til målet på 2.5 %, jf. artikel 3, stk. 4, andet afsnit, litra d)

a)  Alger (autotrofe)

b)  Vedvarende flydende og gasformige brændstoffer af ikke-biologisk oprindelse

c)  Kulstofopsamling og -anvendelse til transportformål

d)  Bakterier

––––––––––––––––––––––––––––––

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1)."

[Ændring 186]

(1)EUT C 198 af 10.7.2013, s. 56.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 11.9.2013.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
(6) Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000, der erstatter afgørelse 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a, i Rådets direktiv 75/442/EEC om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(8)Flerårige afgrøder er defineret som flerårige afgrøder, hvis stængel eller stamme sædvanligvis ikke høstes hvert år, såsom hurtigtvoksende stævningsskov og oliepalmer som defineret i (2010/C 160/02)
(9) Flerårige afgrøder er defineret som flerårige afgrøder, hvis stængel eller stamme sædvanligvis ikke høstes hvert år, såsom hurtigtvoksende stævningsskov og oliepalmer som defineret i (2010/C 160/02)

Seneste opdatering: 11. januar 2016Juridisk meddelelse