Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2145(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0328/2013

Ingivna texter :

A7-0328/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0437

Antagna texter
PDF 492kWORD 58k
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Resolution
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1) ,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(2) ,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3) (IIA),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014−2020(4) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2013 om allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2014 – avsnitt III(5) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 april 2013 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2014(6) ,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som kommissionen antog den 28 juni 2013 (COM(2013)0450),

–  med beaktande av rekommendationerna om mandatet för trepartsmötet om budgeten för 2014 från budgetutskottets samordnare,

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som rådet antog den 2 september 2013 och översände till Europaparlamentet den 11 september 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2014 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som kommissionen lade fram den 18 september 2013 (COM(2013)0644),

–  med beaktande av artikel 75b i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0328/2013), och av följande skäl:

Avsnitt III

Allmänt

1.  Europaparlamentet påminner om att parlamentets prioriteringar för 2014 års budget är ekonomisk och hållbar tillväxt, konkurrenskraft, skapandet av arbetstillfällen och kampen mot ungdomsarbetslösheten samt EU:s roll i världen. Parlamentet upprepar därför sitt stöd för en politik som bidrar till kampen mot ungdomsarbetslösheten, forskning, utveckling och innovation, den digitala agendan, konkurrenskraft, små och medelstora företag, entreprenörskap och egenföretagande, utbildning, yrkesutbildning, rörlighet och bistånd till tredjeländer.

2.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och medlemsstaterna måste göra allt för att säkerställa att EU:s budget används på ett effektivt sätt och att alla åtgärder som finansieras genom budgeten har ett tydligt europeiskt mervärde. Medlemsstaterna bör särskilt fördela uppgifterna när detta är möjligt och fördjupa samarbetet.

3.  Europaparlamentet påminner om sin beslutsamhet att säkerställa en tillräcklig och realistisk nivå på åtagande- och betalningsbemyndigandena så att programmen kan startas med tillräcklig finansiering i den fleråriga budgetramen för perioden 2014−2020 och så att förseningar i genomförandet kan undvikas och de program som inleddes under perioden 2007−2013 kan avslutas på ett framgångsrikt sätt.

4.  Europaparlamentet beklagar därför att rådet även detta år har beslutat att göra generella nedskärningar i budgetförslaget för att på ett konstlat sätt minska EU:s resurser för 2014 med sammanlagt 240 miljoner EUR (-0,2 %) i åtagandebemyndiganden och 1 061 miljoner EUR (-0,8 %) i betalningsbemyndiganden i förhållande till budgetförslaget, vilket innebär en betydande minskning jämfört med 2013 års budget (inklusive ändringsbudgetarna nr 1−5), både i åtaganden (-6 %) och betalningar (-6,6 %).

5.  Europaparlamentet är förvånat över att rådet i sin ståndpunkt inte bara har underlåtit att ta hänsyn till överenskommelsen om den fleråriga budgetramen när det gäller tidigarelagda utbetalningar för programmen Erasmus+, Cosme och Horisont 2020, utan att det även har minskat anslagen för en del av dessa program ytterligare.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att rådet har gjort nedskärningar i både åtagande- och betalningsbemyndiganden under alla rubriker. Parlamentet påminner om att de rubriker som drabbats mest är rubrik 1a (-0,36 % i åtagandebemyndiganden och -3,6 % i betalningsbemyndiganden jämfört med budgetförslaget), rubrik 4 (-0,21 % i åtagandebemyndiganden och -2,5 % i betalningsbemyndiganden jämfört med budgetförslaget) samt rubrik 5 (-1,78 % i åtagande- och betalningsbemyndiganden jämfört med budgetförslaget). Parlamentet noterar att rubrikerna 1a och 4 innehåller program och initiativ som är viktiga för uppfyllandet av Europa 2020-strategins mål samt för EU:s dagordning för den yttre politiken och att dessa generella nedskärningar kommer att påverka initiativ som är prioriterade för parlamentet inom dessa två områden.

7.  Europaparlamentet betonar att dessa nedskärningar direkt strider mot den politiska överenskommelsen om tidigareläggning av utbetalningar inom ramen för den fleråriga budgetramen och att de inte heller tar hänsyn till parlamentets prioriteringar som framgår av resolutionen om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2014 och rekommendationerna om mandatet för trepartsmötet om budgeten för 2014.

8.  Europaparlamentet tillbakavisar rådets argument att de föreslagna nedskärningarna avser bristfälligt genomförda program eller program som uppvisat dåliga resultat, eftersom rådets nedskärningar i åtagandebemyndiganden främst drabbar genomförandeförmågan hos en ny generations fleråriga program som ännu inte har inletts. Dessutom drabbar nedskärningarna i betalningsbemyndigandena främst slutförandet av program med föredömligt hög genomförandegrad eller program där anslagen till och med överutnyttjats (t.ex. det gemensamma strategiska ramverket för forskning och innovation, Galileo, Tull och Fiscalis under rubrik 1a, ESF, Eruf och Sammanhållningsfonden under rubrik 1b). Parlamentet betonar särskilt att sådana nedskärningar i betalningsbemyndiganden helt bortser från att unionens politikområden löper över flera år, i synnerhet sammanhållningspolitiken. Parlamentet betonar att 52 % av betalningsbemyndigandena som begärts i budgetförslaget för 2014 är vikta för slutförandet av programmen som omfattas av den fleråriga budgetramen för 2007−2013.

9.  Europaparlamentet beklagar att rådet föreslagit godtyckliga nedskärningar i budgetposterna för administration och stöd som finansierar genomförandet av centrala EU-program. Parlamentet anser att dessa nedskärningar skulle göra det svårt för de nya programmen att inleda sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt eftersom en brist på administrativ kapacitet innebär en allvarlig risk för att genomförandet av EU:s politik hindras. Parlamentet beklagar medlemsstaternas tendens att bry sig mer om triviala, absurda kortsiktiga besparingar än långsiktiga resultat. Parlamentet återinför därför budgetförslaget för alla budgetposter som avser administration och stöd som minskats av rådet.

10.  Europaparlamentet noterar utkastet till rådets uttalande om betalningarna som rådet antog i sin ståndpunkt om budgetförslaget för 2014. Parlamentet är emellertid övertygat om att såvida det inte förbättras väsentligt kan det inte tjäna som en tillfredsställande politisk garanti för att säkerställa en tillräcklig och lämplig nivå för betalningarna under 2014. Parlamentet är fast beslutet att ge garantier och vända de senaste årens utveckling som har inneburit att de utestående betalningarna ökat lavinartat i slutet av året. Parlamentet uppmanar därför rådet att ge sitt samtycke till ett gemensamt politiskt åtagande att använda alla tillgängliga instrument inom ramen för den fleråriga budgetramen för perioden 2014−2020, bland annat utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter och/eller se över taket för betalningarna för att inte äventyra de nya programmen och samtidigt minska mängden utestående betalningar i slutet av året.

11.  Parlamentet välkomnar uttalandet från några medlemsstater om att man bör eftersträva en bättre balans mellan åtaganden och betalningar för att undvika en situation där unionen inte kan uppfylla sina juridiska åtaganden. Parlamentet är lättat över att flera av rådets delegationer högljutt har börjat ta upp samma farhågor som parlamentet vid upprepade tillfällen har tagit upp under det senaste budgetförfarandet.

12.  Europaparlamentet kan inte acceptera rådets beslut att minska åtagande- och betalningsbemyndigandena. Parlamentet påminner om att dessa åtaganden återspeglar unionens politiska prioriteringar och bör fastställas på lång sikt och ta hänsyn till den tid då den ekonomiska nedgången kan ha vänt. Parlamentet anser därför att åtagandebemyndigandena som regel bör återställas till samma nivå som i budgetförslaget. Parlamentet har emellertid för avsikt att öka åtagandebemyndigandena något över nivån i budgetförslaget för ett begränsat antal budgetposter som avser program som är till direkt nytta för de europeiska medborgarna och som bidrar till att förverkliga prioriteringarna i Europa 2020-strategin, som är avgörande för unionens tillväxt och konkurrenskraft, samt de prioriteringar som syftar till att framhäva europeiska värderingar och solidaritet utanför unionen.

13.  Europaparlamentet fastställer därför den totala anslagsnivån för 2014 till 142 625 miljoner respektive 136 077 miljoner EUR för åtagande- respektive betalningsbemyndigandena.

14.  Europaparlamentet begär därför att flexibilitetsinstrumentet utnyttjas till ett belopp av 274,2 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden. Parlamentet anser att i rubrik 1b kommer flexibilitetsinstrumentet att stärka fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, i avvaktan på den lagstiftande myndighetens slutliga överenskommelse om den rättliga grunden, vilken måste återspegla den politiska överenskommelsen av den 27 juni 2013 om det sammanlagda anslaget till fonden och kommer att bevilja ytterligare stöd till Cypern från strukturfonderna, såsom stats- och regeringscheferna kom överens om vid sitt möte den 27−28 juni 2013. Parlamentet anser att i rubrik 4 kommer flexibilitetsintrumentet att ge ytterligare stöd till humanitärt bistånd i Mellanöstern.

15.  Europaparlamentet har för avsikt att inleda en omfattande debatt om inkomstsidan i det årliga budgetförfarandet eftersom den är en integrerad del av unionens budget och inte bör separeras från utgiftssidan. Parlamentet ifrågasätter om det är motiverat att medlemsstaterna behåller 25 % av de traditionella egna medlen för att täcka administrativa utgifter och efterlyser en noggrannare kontroll av hur detta belopp används. Parlamentet vill se en mer realistisk budgetering av de förväntade inkomsterna från böter som kommissionen ålagt företag som överträder unionens konkurrenslagstiftning, och ytterligare diskussioner om budgeteringen av överskott i budgeten för att undvika ett komplext förfarande som är omöjligt att förstå för utomstående och som för närvarande innebär att överskottet betalas tillbaka till medlemsstaterna genom en minskning av respektive BNI-bidrag.

Betalningsbemyndiganden

16.  Europaparlamentet beklagar rådets nedskärningar i betalningsbemyndigandena, vilket innebär en minskning med 9,5 miljarder EUR (-6,6 %) jämfört med budgeten för 2013 (inklusive ändringsbudgeterna nr 1−5). Parlamentet upprepar att trots antagandet av en lägre flerårig budgetram för 2014−2020 och det absoluta behovet att fortsätta uppfylla tidigare åtaganden har rådet blint fortsatt följa sin tidigare strategi att med konstlade medel minska nivån på betalningarna utan att ta hänsyn till de verkliga behoven och de relativt sett måttliga utgifterna vid delad förvaltning för att säkerställa en synbar ”avkastning på investeringar” för medlemsstaterna.

17.  Europaparlamentet noterar att detta skett trots det allvarliga läget för betalningarna redan under 2013, då genomförandet i början av september var 9 miljarder respektive 18 miljarder EUR över motsvarande belopp 2012 respektive 2011 vid samma tidpunkt. Parlamentet betonar att en sådan god och tilltagande kapacitet att utnyttja medlen visar att unionens program i själva verket fungerar bra i praktiken. Parlamentet är fast beslutet att se till att genomförandet av tidigare ingångna åtaganden inte får påverkas av konstlade begränsningar för de budgeterade betalningarna.

18.  Europaparlamentet anser att särskilt i år är rådets förslag att skapa en konstlad marginal på 1 miljard EUR under taket för 2014 års betalningar meningslös och kan inte motiveras, särskilt med tanke på den förväntade omfattningen av utestående betalningar som ska överföras i slutet av 2013.

19.  Europaparlamentet betonar att rådets ståndpunkt inte tar hänsyn till den allvarliga bristen på betalningar, särskilt när det gäller sammanhållningspolitiken. Parlamentet påpekar att de senaste prognoserna (september 2013) från medlemsstaterna själva för deras ansökningar om utbetalningar som ska lämnas in före utgången av 2013, efter kommissionens kontroller och justeringar, visar att en överföring på ungefär 20 miljarder EUR förväntas göras i slutet av 2013, även om man tar hänsyn till att den andra delen av ändringsbudget nr 2/2013 (förslaget till ändringsbudget nr 8/2013) antas i sin helhet. Parlamentet påminner om att giltiga ansökningar om utbetalningar som förs över från 2013 måste dras av från nivån för betalningsbemyndigandena för 2014, och kommer därmed att minska denna nivå. Parlamentet betonar att detta kommer att sätta 2014 års budget under hård press inte minst på grund av den ovanligt höga nivån på utestående fordringar och rent allmänt på de utestående åtagandena.

20.  Europaparlamentet är förvånat över att en del av de nedskärningar i betalningsbemyndigandena som rådet föreslagit påverkar Horisont 2020, Cosme och ESF-programmen, vilket strider helt mot andan och ordalydelsen i den senaste politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen om att tidigarelägga en del anslag under 2014 och 2015 till dessa program och mot institutionernas åtagande på högsta nivå att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Parlamentet påminner dessutom om att en del av rådets nedskärningar berör budgetposter som förstärktes i samband med överenskommelsen om den första delen av ändringsbudget nr 2/2013.

21.  Europaparlamentet avvisar därför med eftertryck rådets tillvägagångssätt för betalningsbemyndigandena och ändrar sin ståndpunkt om betalningsbemyndigandena för att se till att nedgången mellan 2013 och 2014 års tak varken får negativa effekter för ett korrekt genomförande och slutförande av programmen som omfattas av den fleråriga budgetramen för 2007−2013, eftersom 52 % av betalningsbemyndigandena i kommissionens förslag avser utestående åtaganden, eller för inledandet av nya program.

22.  Europaparlamentet beslutar att återinföra betalningsbemyndigandena i budgetförslaget för de flesta budgetposter som minskats av rådet. Parlamentet noterar att trots en begränsad ökning av betalningsbemyndigandena för ett begränsat antal budgetpunkter och ett flertal minskningar av andra budgetpunkter, räcker betalningstaket inte till för att på ett tillfredsställande sätt finansiera de prioriteringar som parlamentet valt ut. Efter att ha undersökt alla möjligheter att omfördela betalningsbemyndigandena föreslår parlamentet att flexibilitetsinstrumentet utnyttjas för betalningar till ett belopp av 211 miljoner EUR för att finansiera humanitärt bistånd.

23.  Europaparlamentet hoppas att det interinstitutionella mötet om betalningar den 26 september 2013 kommer att bidra till att både parlamentet och rådet når fram till en gemensam ståndpunkt under budgetförlikningen, utan någon onödig tvist om storleken och kvaliteten på kommissionens siffror, och bana väg för hanteringen av eventuella underskott i betalningarna under genomförandet av budgeten för 2014.

24.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av förslaget till ändringsbudget nr 8/2013 (andra anslagsdelen till ändringsbudget nr 2/2013), som ställer ytterligare 3,9 miljarder EUR till förfogande 2013 års utestående betalningar och som är en av förutsättningarna för att omröstningen om förordningen om den fleråriga budgetramen ska äga rum. Parlamentet begär att rådet antar förslaget till ändringsbudget snabbt och fullständigt. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt, enligt vad som anges i resolutionen av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen, att parlamentet inte kommer att godkänna förordningen om den fleråriga budgetramen eller anta 2014 års budget förrän rådet har antagit förslaget till ändringsbudget nr 8/2013 som täcker den andra delen av ändringsbudget nr 2/2013.

Rubrik 1a

25.  Europaparlamentet upprepar att genom att utesluta storskaliga infrastrukturprojekt har anslagen för rubrik 1a i budgetförslaget redan lett till en minskning med 1,1 miljarder EUR jämfört med 2013 års budget. Parlamentet beklagar att rådet utöver detta och trots alla politiska åtaganden som den senaste tiden ingåtts av stats- och regeringschefer till stöd för målen under denna rubrik, beslutat att göra ytterligare nedskärningar i åtagandena under rubrik 1a med 60 miljoner EUR jämfört med budgetförslaget.

26.  Europaparlamentet betonar att en del av rådets nedskärningar särskilt berör program som Europeiska rådet konstaterat är av strategisk betydelse för tillväxten och den ekonomiska återhämtningen, nämligen Horisont 2020 (-43,7 miljoner EUR) och Cosme (-0,5 miljoner EUR). Parlamentet beklagar att detta uppenbart står i strid med andan och ordalydelsen i den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen som omfattar mekanismer för särskild flexibilitet för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen.

27.  Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för EU-programmen för forskning, konkurrenskraft, entreprenörskap, innovation och social integration, som är centrala för Europa 2020-strategin. Europaparlamentet anser därför att alla budgetposter som rådet gjort nedskärningar i ska återinföras för att denna rubrik inte ska försvagas ytterligare. Parlamentet beslutar dessutom att tidigarelägga anslag för några utvalda budgetposter inom vissa prioriterade områden såsom Horisont 2020, Cosme och Erasmus+, vilket inte innebär en ökning eftersom det totala beloppet för dessa program under nästa fleråriga budgetram för 2014-2020 inte ändras, och att öka anslagen för den digitala agendan, transportpolitiken, den sociala dialogen, Eures, Progress för mikrokrediter och socialt entreprenörskap, särskilda årliga evenemang och kvaliteten på den europeiska statistiken.

28.  Europaparlamentets beaktar den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen i sin behandling med avseende på tidigareläggandet av utgifterna till 2014 för Horisont 2020 med 212,2 miljoner EUR (106,1 miljoner EUR för Europeiska forskningsrådet och 106,1 miljoner EUR för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna), Cosme med 31,7 miljoner EUR och Erasmus+ med 137,5 miljoner EUR, till ett totalt belopp om 381,4 miljoner EUR.

29.  Europaparlamentet stöder också den motsvarande senareläggningen av 381,4 miljoner EUR, i linje med den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen och kommissionens ändringsskrivelse nr 1/2014 som innebär att Iter minskas med 212,2 miljoner EUR och energiprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa med 169,2 miljoner EUR. Den sistnämnda minskningen har redan inkluderats i budgetförslaget, även om den ursprungligen var avsedd för ett annat syfte.

30.  Europaparlamentet anser att för några områden bör riktade nedskärningar göras och/eller bör åtagandebemyndiganden föras till reserven. Detta gäller dels meddelandet om Ekonomiska och monetära unionen (-2 miljoner EUR) och dels finansiell rapportering och revision (reserv i avvaktan på en överenskommelse om det relevanta unionsprogrammet).

31.  Europaparlamentet integrerar resultatet av lagstiftningsförhandlingarna enligt den information som finns för närvarande i sin behandling. Parlamentet beslutar särskilt att inrätta ett antal nya budgetposter med symboliska anslag under Horisont 2020-programmet och stöder de nya budgetposter som kommissionen har föreslagit i sin ändringsskrivelse nr 1/2014, dock även dessa med symboliska anslag. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram ett utförligt förslag i syfte att få budgetförslaget att stämma överens med de nya rättsliga grunderna för alla berörda program inom ramen för förlikningen om 2014 års budget, som tar över och kompletterar de budgetposter som parlamentet har antagit.

32.  Europaparlamentet stöder inrättandet av en särskild underpunkt under Erasmus+ för att säkerställa tillräcklig transparens när det gäller ungdomsåtgärderna under detta program och gör en budgetöverföring på 11,5 % av det ursprungliga anslaget för Erasmus+ till förmån för denna särskilda budgetpost för unga. Parlamentet stryker den underpunkt som rådet inrättat för att säkerställa administrationsbidrag till de nationella programkontoren.

33.  Europaparlamentet beslutar att återgå till den kontoplan som användes för den förra programplaneringsperioden när det gäller den sociala dialogen. Liksom tidigare delar parlamentet därför upp denna budgetpost och dess anslag i tre separata underpunkter.

34.  Europaparlamentet konstaterar att som ett resultat av parlamentets behandling återstår en marginal på [65 446 000] miljoner EUR under rubrik 1a.

Rubrik 1b

35.  Europaparlamentet noterar att samtidigt som åtagandebemyndigandena nästan inte har rörts (endast -3,3 miljoner EUR), har rådet minskat nivån för betalningsbemyndigandena ytterligare (-202,2 miljoner EUR eller -0,4 % jämfört med budgetförslaget), vilket påverkar både investeringar för tillväxt och sysselsättning (-114,151 miljoner EUR eller -0,23 %) och det europeiska territoriella samarbetet (-84,805 miljoner EUR eller -6,19 %) och har endast på ett konstlat sätt ökat marginalen med 3,3 miljoner EUR.

36.  Europaparlamentet betonar att Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden har drabbats mest av nedskärningar (Eruf: -125,155 miljoner EUR, Sammanhållningsfonden: -44,312 miljoner EUR, samtidigt som Europeiska socialfonden (ESF) minskades med 32,788 miljoner EUR). Parlamentet beklagar djupt att den övergripande minskningen av betalningsbemyndigandena avser anslagen för slutförande av program från tidigare perioder (98,7 miljoner EUR).

37.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen som grund för förfinansiering har använt den nivå som Europeiska rådet kom överens om i februari 2013, en fråga som är föremål för de pågående interinstitutionella sektorsvisa förhandlingarna, där parlamentet har medbeslutanderätt, och att kommissionens beslut riskerar att åsidosätta resultatet av dessa förhandlingar. Parlamentet påminner om att förfinansiering är av avgörande betydelse eftersom medlemsstater och regioner behöver ha tillräckliga medel i början av perioden för att kunna investera i projekt som bidrar till en väg ut ur den rådande ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet upprepar i detta sammanhang att dess utskott för regional utveckling anser att eftersom krisen fortfarande pågår bör samma förfinansieringssatser som för innevarande period användas.

38.  Europaparlamentet påminner om att rubrik 1b står för den största delen av de nuvarande utestående åtagandena. Parlamentet är djupt bekymrat över att beloppet för de utestående åtagandena i slutet av 2013 kommer att uppgå till ungefär 20 miljarder EUR inom sammanhållningspolitiken och därmed skapa ett stort underskott som ska dras av från, och därmed minska nivån för, de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga för slutförandet av pågående program och för inledandet av nya program under 2014. Parlamentet understryker att den återkommande bristen på betalningsbemyndiganden har varit den främsta orsaken till den ovanligt höga nivån för de utestående åtagandena, särskilt under de sista åren av den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013.

39.  Europaparlamentet avvisar därför rådets nedskärningar under rubrik 1b. Parlamentet anser att dessa skulle leda till en mycket allvarligare brist på betalningar än den redan väntade och förhindra återbetalning av redan utnyttjade medel till de stödberättigade länderna och regionerna med allvarliga följder särskilt för de medlemsstater som redan brottas med sociala, ekonomiska och finansiella svårigheter.

40.  Europaparlamentet beslutar att återinföra budgetförslaget när det gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden för samtliga budgetposter som minskats av rådet under denna rubrik, och att överskrida budgetförslaget när det gäller åtagandebemyndigandena för ett antal budgetposter, i huvudsak i linje med kommissionens ändringsskrivelse nr 1/2014, vilket ger möjlighet att anslå medel från strukturfonderna till Cypern till ett totalt belopp av 100 miljoner EUR i löpande priser för 2014.

41.  Europaparlamentet påminner om att fattigdomsminskningsmålet i enlighet med Europa 2020-strategin som går ut på att minska antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning med minst 20 miljoner. Parlamentet påminner dessutom om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen genom vilken kom man överens om att möjliggöra ytterligare en ökning på högst 1 miljard EUR (utöver det redan överenskomna beloppet på 2,5 miljarder EUR) för hela perioden 2014–2020 för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Parlamentet beslutar därför att förstärka denna fond genom att anslå åtagandebemyndiganden till ett totalt belopp av 500 miljoner EUR för de åtgärder som främjar social sammanhållning och avhjälpa de värsta formerna av fattigdom i unionen.

42.  Europaparlamentet inrättar två särskilda budgetposter för tekniskt stöd till unionens strategier för makroregionen Östersjön, och ger sitt erkännande till det framgångsrika genomförandet av detta program under den nuvarande programplaneringsperioden, samt för första gången till makroregionen Donau (med åtagande- och betalningsbemyndiganden på 2,5 miljoner EUR per budgetpost).

43.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om sysselsättningsinitiativet för ungdomar som nåddes inom ramen för förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014−2020. Parlamentet anser att det behövs en lämplig nivå på anslagen för att initiativet ska kunna inledas omedelbart för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, som är högre än någonsin tidigare. Parlamentet godkänner därför tidigareläggandet och senareläggandet av anslag för sysselsättningsinitiativet för ungdomar samt motsvarande senareläggning av anslag från det europeiska territoriella samarbetet i enlighet med kommissionens förslag. Parlamentet upprepar att ytterligare anslag kommer att behövas 2016 för att säkerställa initiativets ändamålsenlighet och hållbarhet.

44.  Europaparlamentet godkänner inrättandet av nya särskilda budgetposter för tekniskt stöd till alla fem strukturfonderna med symboliska anslag (p.m.) och motsvarande budgetanmärkningar vid sidan av de befintliga budgetposterna för att tillmötesgå medlemsstaternas äskanden, i enlighet med kommissionens ändringsskrivelse nr 1/2014. Parlamentet förväntar sig att detta kommer att förbättra genomförandet av de nya programmen på medlemsstatsnivå.

45.  Europaparlamentet beklagar att det inte finns något handlingsutrymme för parlamentet under denna rubrik och upprepar sin övertygelse att den politiska överenskommelse som nåtts om den fleråriga budgetramen är bindande för samtliga institutioner och att de flexibilitetsinstrument som fastställs i denna överenskommelse ska utnyttjas för att se till att prioriteringarna inleds i tillräckligt god tid och att nivån på anslagen är tillräcklig.

Rubrik 2

46.  Europaparlamentet noterar att trots att rubrik 2 drabbades minst av rådets nedskärningar har en del program fått minskade anslag, särskilt programmet Life+ som är en av parlamentets prioriteringar (-4,07 % i betalningsbemyndiganden).

47.  Europaparlamentet återinför beloppen i budgetförslaget för alla budgetposter där rådet gjort nedskärningar och ökar åtagandebemyndigandena för skolfruktsprogrammet med 28 miljoner EUR för att anpassa anslagen till den politiska överenskommelse som nåddes i juni 2013 om den nya gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2014−2020.

48.  Europaparlamentet godkänner inrättandet av nya särskilda budgetposter med symboliska anslag för tekniskt stöd till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden i enlighet med kommissionens ändringsskrivelse nr1/2014.

Rubrik 3

49.  Europaparlamentet påminner om att rubrik 3, trots att det är den minsta rubriken i den fleråriga budgetramen i fråga om anslag, omfattar områden som är av central betydelse för unionsmedborgarna.

50.  Europaparlamentet noterar de nedskärningar under denna rubrik som föreslagits av kommissionen redan i budgetförslaget. Parlamentet beklagar att rådet gör ytterligare nedskärningar i åtagandebemyndigandena med 5,2 miljoner EUR (-0,24 % jämfört med budgetförslaget) och i betalningsbemyndigandena med 10 miljoner EUR (-0,60 % jämfört med budgetförslaget).

51.  Europaparlamentet avser att generellt återinföra budgetförslaget när det gäller alla budgetposter för att säkerställa ett korrekt genomförande av de pågående programmen och åtgärderna under denna rubrik.

52.  Europaparlamentet upprepar sitt starka och konsekventa stöd för en tillräcklig finansiering av rättighets-, medborgar-, kultur och medieprogram som har en hög genomförandegrad och leder till märkbara hävstångs- och spridningseffekter samt ger ett tydligt europeiskt mervärde genom att främja gränsöverskridande samarbete och ett aktivt medborgarskap. Parlamentet är särskilt bekymrat över de föreslagna nedskärningarna i program och åtgärder inom dessa områden. Parlamentet föreslår ökningar av åtagande- och betalningsbemyndigandena över nivåerna i budgetförslaget för några budgetposter som avser delprogrammen inom kultur och medier, programmen Ett Europa för medborgarna, Grundläggande rättigheter och medborgarskap och multimedieåtgärder (en total ökning av åtagandebemyndigandena med 11,3 miljoner EUR).

53.  Europaparlamentet påminner om att EU-budgeten är utsatt för flera olika risker såsom momsbedrägerier, smuggling, förfalskningar och korruption som främst beror på organiserad brottslighet. Parlamentet efterlyser en tydlig prioritering av kampen mot bedrägerier riktade mot EU och organiserad gränsöverskridande brottslighet och följaktligen en effektiv förstärkning av de EU-organ och EU-byråer som är involverade i att förhindra och bekämpa dessa hot och de bakomliggande kriminella strukturerna.

54.  Europaparlamentet betonar att solidariteten mellan medlemsstaterna på området för asyl och migration bör stärkas och att EU:s budget bör avspegla ett tydligt åtagande i detta avseende, även i form av ett lämpligt bidrag från medlemsstaterna.

55.  Europaparlamentet konstaterar att den snäva marginalen inte ger så mycket utrymme för att hantera oväntade situationer under denna rubrik.

Rubrik 4

56.  Europaparlamentet beklagar rådets nedskärningar av rubrik 4 (-0,21 % i åtagandebemyndiganden och -2,5 % i betalningsbemyndiganden), vilken redan var en av de rubriker som drabbats hårdast av minskningarna i budgetförslaget (-12,5 % i åtagandebemyndiganden och – 8,2 % i betalningsbemyndiganden) jämfört med nivåerna 2013. Parlamentet upprepar att trots att rubrik 4 utgör mindre än 6 % av unionens totala budget så är det utgifterna under denna rubrik som speglar EU:s engagemang utanför unionen.

57.  Europaparlamentet anser att det i detta avseende är av största vikt att förbättra samarbetet, öka samordningen och utveckla synergier med medlemsstaternas program och projekt i tredjeländer i syfte att stärka effektiviteten i EU:s externa åtgärder och hantera nuvarande budgetbegränsningar.

58.  Europaparlamentet anser att de nedskärningar som rådet gjort av parlamentets prioriterade budgetposter är oacceptabla och föreslår att budgetförslaget återinförs när det gäller de budgetposter som rådet minskat och att beloppen för åtagandebemyndigandena för några budgetposter som är av strategisk betydelse för EU:s yttre förbindelser till och med ska vara högre än i budgetförslaget och uppgå till totalt 233 miljoner EUR, (humanitärt bistånd, europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrument, instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för stöd inför anslutningen, stabilitetsinstrumentet och europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter). Parlamentet begär i detta sammanhang en ökning av anslagen för de geografiska och tematiska områden som omfattas av instrumentet för finansiering av utvecklingssamarbetet för att komma närmare uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen.

59.  Europaparlamentet anser att för ett effektivt genomförande av den europeiska grannskapspolitiken måste det säkerställas större stöd för partnerländer som strävar efter att bygga upp demokratiska samhällen och genomföra reformer. Parlamentet tar hänsyn till det svåra politiska läget i vissa av partnerländerna. Parlamentet anser att det måste avsättas större anslag för att främja förtroendeskapande åtgärder och andra åtgärder som bidrar till säkerhet samt förebyggande och lösning av konflikter.

60.  Europaparlamentet påminner om transparensens betydelse som en grundläggande budgetprincip. Parlamentet vill därför se en uppdelning av budgetposten för EU:s särskilda representanter för att möjliggöra en bättre översikt över tilldelningen av medel till respektive särskild representant. Parlamentet föreslår en fullständig överföring av budgetposterna för EU:s särskilda representanter till Europeiska utrikestjänstens budget.

61.  Europaparlamentet ställer sig inte bakom kommissionens förslag att dela upp geografiska och tematiska budgetposter i en budgetpost för fattigdomsminskning och hållbar utveckling och en för samhällsstyrning, eftersom denna nya kontoplan inte gör någon åtskillnad mellan mål och medel i utvecklingspolitiken. Parlamentet föreslår därför en uppdaterad kontoplan som på ett bättre sätt återspeglar utvecklingspolitikens behov.

62.  Europaparlamentet föreslår att flexibilitetinstrumentet utnyttjas till ett belopp av 50 miljoner euro för att finansiera de verkliga behoven för unionens bidrag till fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet upprepar därför sitt stöd för en långsiktig planering och tillräcklig finansiering av stödet till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), Palestina och fredsprocessen. Parlamentet betonar hur viktigt det är att UNRWA får de resurser organisationen behöver för att kunna tillhandahålla de grundläggande tjänster den har getts i uppdrag att tillhandahålla av FN:s generalförsamling och att trygga flyktingars säkerhet och uppehälle med tanke på oroligheterna i området.

63.  Europaparlamentet anser att man bör göra en kritisk utvärdering av systemet med direkt budgetstöd och förbättra revisionen för att garantera transparens och biståndseffektivitet. Parlamentet betonar att EU bör dra in det finansiella stödet vid fall av bedrägeri och missbruk.

64.  Europaparlamentet begär en ökning av betalningsbemyndigandena till reserven för katastrofbistånd (+147 miljoner EUR) för att undvika en upprepning av situationen där kommissionen inte har möjlighet att reagera i tid på humanitära kriser som håller på att utvecklas.

Rubrik 5

65.  Europaparlamentet är förvånat över rådets nedskärningar under rubrik 5 till ett totalt belopp på -153,283 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden (-1,8 % jämfört med nivåerna i budgetförslaget), där de största nedskärningarna har gjorts i budgetposterna för pensioner och Europaskolorna (-5,2 miljoner EUR, -3,2 %) och när det gäller utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområden (-69,7 miljoner EUR eller -3,5 %).

66.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen redan i sitt förslag till budget i stora drag tog med besparingarna till följd av de nya tjänsteföreskrifterna och den minskning (1 %) av antalet tjänster som institutionerna kommit överens om.

67.  Europaparlamentet anser att rådets ytterligare nedskärningar av de administrativa utgifterna är omotiverade och inte tar hänsyn till stadgeenliga eller avtalsmässiga förpliktelser och unionens nya befogenheter och uppgifter. Parlamentet noterar rådets konstaterande att ”beloppen för anpassningen av lönerna för 2011 och 2012 bör uteslutas” och anser att detta skulle kunna skapa ytterligare obalans i unionens budget.

68.  Europaparlamentet noterar särskilt att om Europeiska unionens domstol under 2014 skulle döma till kommissionens förmån i det mål som kommissionen fört inför domstolen avseende pensions- och lönejusteringar från och med den 1 juli 2012, kommer marginalen till taket i rubrik 5 inte att vara tillräcklig för att denna oförutsedda situation ska kunna hanteras. Parlamentet noterar därför att rådet inte har uppfyllt det mål som det självt har ställt upp när det antar sin ståndpunkt.

69.  Europaparlamentet återinför därför budgetförslaget för alla budgetposter som avser administration och stöd och för alla budgetposter i rubrik 5 som minskats av rådet, förutom för budgetposten ”Löner, bidrag och andra ersättningar” i avsnitt III som minskas med -1,2 miljoner EUR för att täcka Europeiska kemikaliemyndighetens bidrag till finansieringen av Europaskolorna av typ II.

70.  Europaparlamentet beslutar att hålla en del anslag i reserven tills kommissionen har lämnat lämplig information om de decentraliserade organen och förvaltningsrapporterna om externt bistånd.

71.  Europaparlamentet delar upp budgetposten för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olafs) utgifter som avser tjänstemän och tillfälligt anställda för att återspegla det breddade uppdraget och det förstärkta oberoendet för Olafs övervakningskommittés sekretariat, i enlighet med vad som föreskrivs i den nya förordningen för Olaf(7) .

Byråer

72.  Europaparlamentet stöder i allmänhet kommissionens bedömning av byråernas budgetbehov och noterar att kommissionen redan har minskat byråernas ursprungliga äskanden betydligt.

73.  Europaparlamentet anser därför att de ytterligare nedskärningar som rådet föreslår skulle äventyra byråernas funktion och göra det omöjligt för dem att fullfölja de uppdrag de tilldelats av den lagstiftande myndigheten. Parlamentet förkastar rådets övergripande strategi för att minska anslagen till byråerna, eftersom deras behov måste bedömas från fall till fall.

74.  Europaparlamentet kan emellertid inte acceptera kommissionens hållning när det gäller personalen, det vill säga att förutom att byråernas tjänsteförteckningar ska minskas med 1 % på grundval av den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen, som gäller för samtliga institutioner och organ, ska byråerna bidra med ytterligare 1 % av sin personal till en ”central pool för omfördelningar”.

75.  Europaparlamentet betonar att den minskning av personalen som man kommit överens om ska grunda sig på befintlig personal och befintliga uppgifter på referensdagen den 31 december 2012 och att eventuella nya uppgifter för de befintliga byråerna eller inrättandet av nya byråer måste åtföljas av ytterligare resurser.

76.  Europaparlamentet ändrar därför tjänsteförteckningarna för de flesta byråerna för att kunna genomföra den överenskomna minskningen med 1 %. Parlamentet gör emellertid inte detta för byråer som i sina ursprungliga äskanden redan tillämpat minskningen med 1+1 %. Parlamentet upprepar emellertid att detta ytterligare bidrag på 1 % måste beaktas när det gäller 2015 års budget, så att alla byråer behandlas lika.

77.  Europaparlamentet betonar de ytterligare uppgifter som redan delegerats till de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA), samt framtida uppgifter som planeras i de lagstiftningsförslag som man ännu måste komma överens om, och att det kommer att behövas proportionerliga budgetökningar för att ESA ska kunna utöva sin övervakningsroll på ett tillfredsställande sätt. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att ESA behöver separata budgetposter och att de bör bli finansiellt oberoende i förhållande till sina nationella medlemsmyndigheter.

78.  Europaparlamentet beslutar att öka 2014 års budgetanslag för de tre myndigheterna för finansiell tillsyn. Parlamentet anser att dessa anslag bör återspegla behovet att utföra de uppgifter som krävs, i takt med att allt fler förordningar, beslut och direktiv antas för att hantera den rådande finansiella och ekonomiska krisen, som är starkt kopplad till finanssektorns stabilitet

79.  Europaparlamentet beslutar att även öka anslagen till Europeiska sjösäkerhetsbyrån och ett antal byråer under rubrik 3 på grund av de ytterligare uppgifter som de har anförtrotts (Frontex, Europol, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa och Europeiska stödkontoret för asylfrågor). Parlamentet ökar anslagen för Europeiska läkemedelsmyndigheten eftersom kommissionen i sitt budgetförslag har beaktat inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilket inte bör göras när det är fråga om byråer som främst finansieras genom avgifter. I avvaktan på att det fjärde järnvägspaketet träder i kraft placerar parlamentet ytterligare anslag för Europeiska järnvägsbyrån i reserven.

80.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar, tillsammans med de medlemsstater som verkar mest tveksamma, att fastställa vilka byråer som skulle kunna slås samman eller åtminstone flyttas för att dela byggnader eller vissa administrativa funktioner.

81.  Europaparlamentet förväntar sig dessutom att kommissionen lägger fram en finansieringsplan när ett lagstiftningsförfarande om förlängning av en byrås mandat har slutförts av parlamentet och rådet. Parlamentet är medvetet om att en sådan förlängning kan komma att kräva ytterligare resurser som båda institutionerna måste komma överens om.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

82.  Europaparlamentet har noggrant analyserat de föreslagna pilotprojekten och de förberedande åtgärderna med hänsyn till de pågående projektens resultat, med undantag för initiativ som redan omfattas av befintliga rättsliga grunder och med full hänsyn till kommissionens bedömning av projektens genomförbarhet. Parlamentet har beslutat att anta ett kompromisspaket bestående av ett begränsat antal pilotprojekt och förberedande åtgärder, även med tanke på de snäva marginalerna.

Övriga avsnitt

83.  Europaparlamentet anser att budgeten för varje enskild EU-institution ska behandlas individuellt eftersom uppdragen och situationerna skiljer sig åt, och att man inte kan tillämpa några allroundlösningar, utan i stället måste ta hänsyn till varje institutions utvecklingsstadium, operativa uppgifter, förvaltningsmål, personalbehov och fastighetspolitik.

84.  Europaparlamentet konstaterar att parlamentet och rådet stöder alla eventuella besparingar och effektivitetsvinster till följd av regelbundna omprövningar av pågående och nya uppgifter, men vidhåller att parlamentet och rådet måste anslå tillräckliga medel för att institutionerna ska kunna fungera väl, respektera sina interna och externa juridiska åtaganden och tillhandahålla unionsmedborgarna en verkligt professionell offentlig förvaltning.

85.  Europaparlamentet är bekymrat över rådets nedskärningar i 2014 års budgetförslag när det gäller justeringen av personalens löner med 1,7 % för 2011 och 2012 för de institutioner som inkluderat den årliga påverkan av dessa justeringar i sina budgetberäkningar, särskilt med tanke på den kommande domen från domstolen. Parlamentet återinför denna utgift i 2014 års budget som en åtgärd för en sund och ansvarsfull ekonomisk förvaltning. Parlamentet är också bekymrat över den allt större eftersläpningen när det gäller nominella betalningar och räntebetalningar som institutionerna kommer att bli ansvariga för och noterar att rådet inte har anslagit några medel som en försiktighetsåtgärd.

86.  Europaparlamentet är därför djupt bekymrat över att det nästan inte finns någon marginal alls när det gäller betalningsbemyndigandena och en otillräcklig marginal för åtagandebemyndigandena i rubrik 5 och det särskilda utgiftstaket för administrativa utgifter. Parlamentet påminner om att enligt artikel 203 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska "administrativa utgifter vara icke differentierade anslag" och därför är det lägre av de två taken avgörande. Parlamentet upprepar att det kan behövas ytterligare betalningsbemyndiganden för att täcka de utestående lönejusteringarna och varnar för att även marginalen för åtagandebemyndigandena kan bli ett problem.

87.  Europaparlamentet begär en ändringsbudget för att täcka eftersläpningen och respektive lönejustering om domstolen skulle avgöra målet till förmån för en lönejustering i enlighet med tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar att en del ytterligare mindre besparingar görs till följd av antagandet av tjänsteföreskrifterna, som ännu inte införlivats i budgetförslaget. Parlamentet noterar kommissionens förslag till ändringsskrivelse nr 2/2014 (COM(2013)0719) med exakta uppgifter. Parlamentet uppmanar rådet att ta hänsyn till innehållet i ändringsskrivelsen i budgetförfarandet för 2014.

88.  Europaparlamentet välkomnar institutionernas ansträngningar att göra besparingar där så är möjligt utan att äventyra kvaliteten på sin verksamhet. Parlamentet välkomnar det ökade interinstitutionella samarbetet såsom de pågående förhandlingarna mellan parlamentet, Europeiska ekonomiska kommittén och Regionkommittén om att stärka de politiska kopplingarna mellan institutionerna, uppnå effektivitetsvinster och främja personalens rörlighet för att stödja respektive institutions kärnverksamhet.

Avsnitt I – Europaparlamentet

Allmänna ramar

89.  Europaparlamentet påminner om att i samband med att parlamentet antog sin budgetberäkning för 2014 insisterade det på behovet att fortsätta visa ett stort mått av budgetansvar och kontroll samt återhållsamhet och att anstränga sig ytterligare för att genomföra fler förändringar, besparingar och strukturreformer med ambitionen att hålla budgetökningen närmare inflationstakten.

90.  Europaparlamentet betonar att parlamentet och rådet för att skapa långsiktiga besparingar i EU-budgeten måste ta itu med behovet av en färdplan för ett enda säte för Europaparlamentet i enlighet med parlamentets tidigare resolutioner, särskilt sina resolutioner av den 23 oktober 2012 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – alla avsnitt(8) och av den 6 februari 2013 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2014 – alla avsnitt utom kommissionen(9) samt sitt beslut av den 10 maj 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt I – Europaparlamentet(10) .

91.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som nåddes under förlikningsmötet den 24 september 2013 mellan presidiet och budgetutskottet. Parlamentet påpekar att parlamentets budget för 2014 totalt uppgår till 1 783 976 098 EUR, och att den sålunda har minskats med 29 168 108 EUR netto jämfört med den preliminära budgetberäkningen från den 26 februari 2013.

92.  Europaparlamentet påpekar att nivån för parlamentets budget för 2014 är 1,9 % högre än budgeten för 2013. Parlamentet noterar att kostnaderna för Kroatiens anslutning utgör 0,17 % och att engångskostnaderna för den nya valperioden utgör 2,1 % av ökningen. Parlamentet betonar att trots de oundvikliga kostnaderna för den nya valperioden efter valet till Europaparlamentet 2014 minskar driftsbudgeten netto med 0,37 % och att den minskar ytterligare på grund av den förväntade inflationsnivån.

93.  Europaparlamentet betonar att anslagen har inkluderats i budgeten för att delvis täcka de nära förestående lönejusteringarna för 2011 och 2012 med tanke på den kommande domen från domstolen. Parlamentet är djupt bekymrat över rådets hållning att varken ta med några anslag i sin egen budget eller upprätthålla de anslag som inkluderats i de övriga institutionernas budgetar, som en försiktighetsåtgärd för att delvis täcka de budgetkonsekvenser som skulle kunna bli följden av domstolens kommande dom. Parlamentet noterar att den reala minskningen med 0,37 % av parlamentets driftsbudget för 2014 skulle ha varit 1,3 % större om parlamentet inte hade anslagit medel för att täcka de nära förestående lönejusteringarna för 2011 och 2012 om domstolen skulle döma till förmån för dessa justeringar.

94.  Europaparlamentet godkänner följande ändringar av budgetberäkningen:

   Införlivande av konsekvenserna av antagandet av de nya tjänsteföreskrifterna och motsvarande ändringar av tjänsteförteckningen.
   Beaktandet av besparingarna till följd av att PRES-byggnaden i Luxemburg ersätts av GEOS-byggnaden.
   Minskningen av anslagen för Europeiska historiens hus eftersom kommissionen bidrar till driftskostnaderna och på grund av interna besparingar.
   Införlivandet av besparingarna från genomförandet av arbetsmetoderna som innebär ett ”papperslöst” parlament.
   Överföringen av förvaltningen av ledamöternas pensioner enligt ledamotsstadgan till en särskild budgetpost under avsnitt III, såsom redan är fallet med tjänstemännens pensioner.
   Det nya generaldirektoratet för parlamentariska utredningar ges personalresurser och ekonomiska resurser efter att man har enats om samarbetsavtalet med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Gemensam arbetsgrupp

95.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet i presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp för parlamentets budget, som har visat sig vara användbar i reformprocessen som en plattform för diskussioner och identifiering av möjliga effektivitetsreserver, som en motvikt till de investeringar som måste göras för att förbättra parlamentets effektivitet.

96.  Europaparlamentet påminner om arbetsgruppens tidigare framgångar med att fastställa strategier för att göra besparingar i ledamöternas resekostnader.

97.  Europaparlamentet vidhåller att de reformer som initierats genom överläggningarna i arbetsgruppen, t.ex. interinstitutionellt samarbete med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, åtgärder för att införa ett ”papperslöst” parlament och e-sammanträden, effektivare struktur avseende parlamentets arbetsvillkor, utläggning av betalningar på entreprenad och införandet av ny programvara för personalförvaltningen, bör fortsätta för att ge verkliga effektivitetsvinster och frigöra resurser för att förbättra den oberoende vetenskapliga rådgivningen till ledamöterna samt förbättra parlamentets kontrollkapacitet.

Reformen av tjänsteföreskrifterna

98.  Europaparlamentet noterar att ändringarna av tjänsteföreskrifterna som parlamentet och rådet kommit överens om genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet inbegriper en ny metod för indexering av personalens löner och en frysning av lönejusteringarna för samtliga institutioner, även parlamentet, under 2013 och 2014, vilket ger en besparing på 14,5 miljoner EUR i parlamentets budget för 2014.

99.  Europaparlamentet tar dessutom hänsyn till att andra reformer av tjänsteföreskrifterna såsom ändringar av bestämmelserna om tjänstemännens årliga ersättningar för resor kommer att ge besparingar på 2,8 miljoner EUR, utöver besparingen på 0,8 miljoner EUR till följd av justeringen av personalens karriärutveckling och befordringshastigheten samt inrättandet av en ny SC-tjänstegrupp.

100.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens förslag att minska den totala personalnivån med 1 % per år för parlamentets del kommer att innebära att 67 tjänster stryks i tjänsteförteckningen för 2014. Parlamentet noterar generalsekreterarens skrivelse till presidiet av den 2 september 2013, i vilken generalsekreteraren inte nämner balansen mellan politiskt och administrativt stöd till ledamöterna. Parlamentet noterar att de politiska grupperna sedan 2012 har frusit sina personalresurser, och att deras behov endast delvis täcktes under de två föregående budgetåren. Parlamentet insisterar på att bemanningsnivån i de politiska grupperna 2014 inte får underskrida den nuvarande nivån.

101.  Europaparlamentet upprepar det krav som man ställde i sin resolution av den 17 april 2013, dvs. att en färdplan för genomförandet av de reviderade tjänsteföreskrifterna ska presenteras för budgetutskottet nu när förhandlingarna mellan parlamentet och rådet har avslutats med en överenskommelse om en reform av tjänsteföreskrifterna.

Samarbete med de rådgivande kommittéerna

102.  Europaparlamentet välkomnar de pågående förhandlingarna och uppmuntrar parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén att utveckla ett interinstitutionellt samarbetsavtal med syftet att fördjupa samarbetet.

103.  Europaparlamentet understryker att de beräknade förändringarna av tjänsteförteckningarna för parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, som ingår i det samarbetsavtal som för närvarande är föremål för förhandling, är direkt kopplade till och således beroende av att man kan nå en överenskommelse om det politiska avtalet. Resultatet av detta samarbete kan bli en stegvis överföring av kvalificerad personal från kommittéernas översättningstjänster till parlamentets nya GD för parlamentariska utredningar (även en motsvarande ökning av tjänsteförteckningen) med upp till 80 tjänster på frivillig basis och motsvarande strykning av upp till 80 tjänster i kommittéernas tjänsteförteckningar året efter överföringen av personal.

Reserven för oförutsedda utgifter

104.  Eftersom det i samband med det årliga budgetförfarandet för 2014 varken är möjligt att med tillräcklig noggrannhet fastställa när denna överföring av personal kommer att inledas eller hur snabbt den kommer att ske beslutar Europaparlamentet att lägga till 0,7 miljoner EUR till parlamentets budgetpost för löner samtidigt som motsvarande anslag i kommittéernas budgetposter för löner placeras i reserven i väntan på att denna överföring av personal ska inledas. Parlamentet konstaterar att vid behov skulle anslag på upp till 3,3 miljoner EUR till slut kunna överföras från reserven för oförutsedda utgifter till budgetposten för löner under förutsättning att parlamentets behöriga utskott fattar beslut om detta. Parlamentet förväntar sig att de två rådgivande kommittéerna minskar anslagen i sina egna budgetar med en lämplig andel i väntan på att överföringen ska inledas och den grundläggande politiska överenskommelsen nås med parlamentet.

Överföring av ledamöternas pensioner

105.  Europaparlamentet är övertygat om att förvaltningen av före detta ledamöters pensioner inte tillhör parlamentets dagliga operativa uppgifter och att den potentiella ökningen av pensionsutgifter minskar budgetens transparens. Parlamentet stöder därför en överföring av förvaltningen av tre typer av pensioner – avgångspensioner, invaliditetspensioner och efterlevandepensioner – som alla omfattas av ledamotsstadgan, till avsnitt III i unionens budget, samtidigt som parlamentet kommer att fortsätta rådfråga ledamöterna och ge råd när det gäller pensionsrelaterade frågor. Parlamentet påpekar att om förvaltningen av pensioner koncentreras till en institution kommer administrationen att bli effektivare.

106.  Det behövs ett samstämt tillvägagångssätt i arbetet med att informera om valet till Europaparlamentet 2014. Därför stöder parlamentet att man främjar valdeltagandet vid valet 2014, informerar om valdatumet samt ökar medvetandet hos medborgarna genom att informera dem på samtliga unionsspråk om deras rösträtt och om hur EU påverkar deras vardag. Man bör göra en utvärdering av kommunikationsstrategin för valet 2009 och 2014.

Ytterligare besparingar

107.  Europaparlamentet anser att i dessa svåra ekonomiska tider måste varje ansträngning göras för att noggrant gå igenom institutionernas budgetar i syfte att hitta besparingsmöjligheter genom att införa metoder som inte minskar kvaliteten på ledamöternas arbete. Parlamentet påminner om att det faktum att personalens tjänstereseersättningar inte har indexjusterats sedan 2007 och att ledamöternas ersättningar har frusits på 2011 års nivå till slutet av innevarande valperiod är tydliga tecken på återhållsamhet. Parlamentet välkomnar dessutom frysningen av samtliga ledamöters ersättningar till slutet av 2014.

108.  I denna anda beslutar Europaparlamentet att minska sina utgifter med 9 658 000 EUR jämfört med förslaget till budget för 2014.

109.  I en anda av återhållsamhet minskar Europaparlamentet anslagen till delegationerna, och därmed det totala antalet ledamotsdelegationer, till och med mera än de nedskärningar som redan beslutats och som genomförts under de senaste två åren.

Avsnitt IV till X

110.  Europaparlamentet lovordar alla övriga institutioner för de besparingar och effektivitetsvinster som de redan har genomfört i sina budgetar. Med tanke på den nära förestående domen från domstolen återinför parlamentet lönejusteringarna för 2011 och 2012 i linje med en ekonomisk förvaltning som är baserad på principen om försiktighet och sundhet.

Avsnitt IV – Domstolen

111.  Europaparlamentet justerar schablonavdraget till 3 % och återinför anslagen på 1,43 miljoner EUR för att möjliggöra ett fullständigt utnyttjande av domstolens tjänsteförteckning och se till att domstolen kan hantera den ständigt ökande arbetsbördan.

112.  Europaparlamentet ökar domstolens budgetposter för löner ovanför nivåerna i budgetförslaget för att ta hänsyn till lönejusteringarna för 2011 och 2012, eftersom dessa justeringar ursprungligen inte tagits med i domstolens budgetberäkning.

Avsnitt V – Revisionsrätten

113.  Europaparlamentet återinför beloppen från budgetförslaget när det gäller 2011 och 2012 års lönejusteringar för personalen som kommer att påverka budgeten för 2014, men som rådet strök under sin budgetbehandling, särskilt med tanke på det nära förestående avgörandet från domstolen.

114.  Europaparlamentet är särskilt tillfreds med att revisionsrätten har stramat åt sin budget och hittat interna effektivitetsreserver i sitt budgetförslag.

Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

115.  Europaparlamentet återinför beloppen från budgetförslaget när det gäller 2011 och 2012 års lönejusteringar för personalen som kommer att påverka budgeten för 2014, men som rådet strök under sin budgetbehandling, särskilt med tanke på det nära förestående avgörandet från domstolen.

116.  Europaparlamentet välkomnar de pågående förhandlingarna mellan parlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ett samarbetsavtal, och uppmuntrar till ett framgångsrikt slutförande. Parlamentet för en del av anslagen för löner till reserven tills samarbetsavtalet med parlamentet har undertecknats och en eventuell stegvis överföring av upp till 48 anställda har avslutats, vilket markeras med en asterisk i tjänsteförteckningen för att markera att dessa tjänster ska strykas året efter det att överföringen av personal har slutförts, förutsatt att man har nått en slutlig överenskommelse om samarbetsavtalet.

Avsnitt VII – Regionkommittén

117.  Europaparlamentet återinför beloppen från budgetförslaget när det gäller 2011 och 2012 års lönejusteringar för personalen som kommer att påverka budgeten för 2014, men som ströks av rådet under dess behandling av budgeten, särskilt med tanke på den nära förestående domen från domstolen i ärendet.

118.  Europaparlamentet välkomnar de pågående förhandlingarna mellan parlamentet och Regionkommittén om ett samarbetsavtal, och uppmuntrar till ett framgångsrikt slutförande. Parlamentet för en del av anslagen för löner till reserven tills samarbetsavtalet med parlamentet har undertecknats och en eventuell stegvis överföring av upp till 32 anställda har avslutats, vilket markeras med en asterisk i tjänsteförteckningen för att markera att dessa tjänster ska strykas året efter det att överföringen av personal har slutförts, förutsatt att man har nått en slutlig överenskommelse om samarbetsavtalet.

119.  Europaparlamentet återinför nivån i budgetförslaget avseende budgetposterna för ledamöternas reseutgifter för att säkerställa att den politiska verksamheten inte avtar.

120.  Europaparlamentet noterar att Europeiska konservativa och reformister (ECR-gruppen) har bildat en ny politisk grupp i Regionkommittén. Parlamentet påminner om att varje politisk grupp bör få administrativt stöd i förhållande till sin storlek för att underlätta dess deltagande i kommitténs politiska verksamhet.

Avsnitt VIII ─ Europeiska ombudsmannen

121.  Europaparlamentet återinför beloppen från budgetförslaget när det gäller 2011 och 2012 års lönejusteringar för personalen som kommer att påverka budgeten för 2014, men som ströks av rådet under dess behandling av budgeten, särskilt med tanke på den nära förestående domen från domstolen i ärendet.

122.  Europaparlamentet erkänner Europeiska ombudsmannens berättigade tillvägagångssätt att genomföra personalminskningen med 5 % enligt en egen tidsplan med tanke på att institutionen är relativt liten.

Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

123.   Europaparlamentet återinför beloppen från budgetförslaget när det gäller 2011 och 2012 års lönejusteringar för personalen som kommer att påverka budgeten för 2014, men som ströks av rådet under dess behandling av budgeten, särskilt med tanke på den nära förestående domen från domstolen i ärendet.

124.  Europaparlamentet erkänner Europeiska datatillsynsmannens berättigade tillvägagångssätt att genomföra personalminskningen med 5 % enligt en egen tidsplan med tanke på att organet är relativt litet.

Avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

125.   Europaparlamentet återinför beloppen från budgetförslaget när det gäller 2011 och 2012 års lönejusteringar för personalen som kommer att påverka budgeten för 2014, men som ströks av rådet under dess behandling av budgeten, särskilt med tanke på den nära förestående domen från domstolen i ärendet.

126.  Europaparlamentet justerar schablonavdraget till 5,3 % (genom att återinföra anslagen på ca 0,4 miljoner EUR) vid huvudkontoret och till 2,7 % i delegationerna (0,5 miljoner EUR) för att återspegla de framsteg som gjorts när det gäller rekryteringar för att uppfylla de operativa behoven.

127.  Europaparlamentet ökar anslagen för säkerhet med 5,4 miljoner EUR till säkra it-system och it-nätverk och med 0,6 miljoner EUR för kontraktsanställda.

128.  Europaparlamentet erkänner Europeiska utrikestjänstens ambition att rätta sig efter begäran från parlamentets utskott för utrikes frågor att integrera Europeiska unionens särskilda representanter och deras personal i utrikestjänstens budgetstruktur och institutionella struktur. Parlamentet konstaterar att för att kunna överföra personalresurser och ekonomiska resurser från kommissionen till utrikestjänstens budget måste man nå fram till en kompromisslösning med rådet och kommissionen och dessutom måste en lämplig rättslig grund antas. Parlamentet föreslår att utrikestjänstens budget och tjänsteförteckning förstärks.

o
o   o

129.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1)EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2)EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3)EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4)Antagna texter, P7_TA(2013)0304.
(5)Antagna texter, P7_TA(2013)0081.
(6)Antagna texter, P7_TA(2013)0173.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(8) Antagna texter, P7_TA(2012)0359.
(9) Antagna texter, P7_TA(2013)0048.
(10) EUT L 286, 17.10.2012, s. 1.


BILAGA I

GEMENSAMT UTTALANDE

Datum för 2014 års budgetförfarande och villkor för arbetet i förlikningskommittén

A.  Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått enighet om följande viktiga datum för budgetförfarandet 2014:

1.  Rådet kommer att sträva efter att anta sin ståndpunkt och översända den till Europaparlamentet senast den 11 september 2013, för att göra det lättare att i god tid nå en överenskommelse med Europaparlamentet.

2.  Europaparlamentets budgetutskott röstar om ändringarna av rådets ståndpunkt senast i slutet av vecka 41 (början av oktober).

3.  Ett trepartsmöte sammankallas på eftermiddagen den 16 oktober 2013 innan Europaparlamentet inleder sin behandling.

4.  Europaparlamentet röstar beträffande sin behandling under vecka 43.

5.  Förlikningsperioden tar sin början den 24 oktober 2013. I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 314.4 c i EUF-fördraget kommer tidsfristen för förlikning att löpa ut den 13 november 2013.

6.  Förlikningskommittén sammanträder på eftermiddagen den 4 november 2013 i Europaparlamentets regi och den 11 november 2013 i rådets regi. Förlikningskommitténs sammanträden förbereds vid trepartsmöten. Ett trepartsmöte planeras äga rum på morgonen den 7 november 2013. Ytterligare trepartsmöten kan sammankallas under den 21 dagar långa förlikningsperioden.

B.  Europaparlamentet, rådet och kommissionen har också nått enighet om de bifogade villkoren för arbetet i förlikningskommittén, som ska vara tillämpliga till dess att det nya interinstitutionella avtalet träder i kraft.


BILAGA II

Villkoren för arbetet i förlikningskommittén 2014 års budgetförfarande

1.  Om Europaparlamentet antar ändringar av rådets ståndpunkt noterar rådets ordförande vid samma plenarsammanträde skillnaderna mellan de båda institutionernas ståndpunkter och ger sitt godkännande till att Europaparlamentets ordförande omedelbart sammankallar ett möte i förlikningskommittén. Skrivelsen om att sammankalla förlikningskommittén skickas ut samma dag som omröstningen skett i plenum och förlikningsperioden startar nästföljande dag. Perioden på 21 dagar beräknas enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 om regler för bestämning av perioder, datum och frister.

2.  Om rådet inte kan godta alla de ändringar som Europaparlamentet har antagit, kommer det att bekräfta sin ståndpunkt genom en skrivelse som skickas före det planerade datumet för det första sammanträdet i förlikningskommittén i enlighet med punkt A.6 i det gemensamma uttalandet. I ett sådant fall kommer förlikningskommittén att förfara i enlighet med de villkor som fastställs i nedanstående punkter.

3.  En gemensam uppsättning dokument (bakgrundsdokument) där de olika skedena i budgetförfarandet jämförs kommer att ställas till förfogande för förlikningskommittén(1) . Uppsättningen kommer att inbegripa sifferuppgifter ”post för post”(2) , totalsummor per rubrik i budgetramen och ett jämförande dokument för både sifferuppgifter och budgetanmärkningar med ändringar för alla de budgetposter som anses vara tekniskt ”öppna”. Dessa dokument klassificeras enligt kontoplanen.

Även andra dokument bifogas de bakgrundsdokument som är avsedda för förlikningskommittén(3) .

4.  För att kunna nå enighet innan förlikningsperioden löper ut kommer trepartsmötena att

—  fastställa vad förhandlingarna ska omfatta och vilka budgetfrågor som ska behandlas,

—  diskutera kvarstående frågor som har fastställts enligt föregående strecksats med sikte på att nå en överenskommelse som ska godkännas av förlikningskommittén,

—  ta upp tematiska frågor, exempelvis enligt rubrikerna i den fleråriga budgetramen, eventuellt på grundval av arbetsdokument eller icke-officiella dokument.

Preliminära slutsatser utformas i mån av möjlighet gemensamt under eller omedelbart efter varje trepartsmöte, samtidigt som dagordningen för nästa möte fastställs. Sådana preliminära slutsatser registreras av den institution som är värd för trepartsmötet.

5.  Alla preliminära slutsatser från trepartsmötena och ett dokument med de budgetposter om vilka en preliminär överenskommelse har nåtts under trepartsmötena ska finnas tillgängliga vid sammanträdena i förlikningskommittén för eventuellt godkännande.

6.  Kommissionen ska ta alla nödvändiga initiativ för att främja ett närmande av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter. I detta hänseende garanteras både rådet och Europaparlamentet fullständig likabehandling och tillgång till samma information.

7.  Det gemensamma förslag som föreskrivs i artikel 314.5 i EUF-fördraget ska utarbetas av Europaparlamentets och rådets sekretariat med stöd av kommissionen. Förslaget kommer att bestå av ett följebrev till Europaparlamentets och rådets ordförande av vilket datumet för överenskommelsen i förlikningskommittén framgår, samt bilagor som inbegriper

—  sifferuppgifter post för post för alla punkter i budgeten(4) och totalsummor per rubrik i budgetramen,

—  ett konsoliderat dokument med sifferuppgifter och slutlig text för godkända ändringar till budgetförslaget(5) eller rådets ståndpunkt.

Förlikningskommittén kan också komma att godkänna eventuella gemensamma uttalanden om 2014-års budget.

8.  Det gemensamma förslaget översätts till alla språk (av Europaparlamentets avdelningar) och lämnas in för godkännande till Europaparlamentet och rådet inom 14 dagar från och med tidpunkten för överenskommelsen om det gemensamma förslaget i enlighet med punkt 6.

Med förbehåll för juristlingvisternas slutgranskning får budgeten sin slutliga utformning efter det att det gemensamma förslaget har antagits genom att bilagorna i det gemensamma förslaget integreras med de budgetposter som inte har ändrats under förlikningsförfarandet.

9.  Den institution som är värd för trepartsmötet eller sammanträdet i förlikningskommittén tillhandahåller tolkning i enlighet med den fullständiga språkordning som är tillämplig på förlikningskommitténs sammanträden och en tillfällig språkordning för trepartsmötena.

Den institution som är värd för sammanträdet ansvarar för mångfaldigande och distribution av mötesdokument.

De tre institutionernas avdelningar ska samarbeta för att kodifiera resultaten av förhandlingarna i syfte att färdigställa det gemensamma förslaget.

10.  För att slutföra arbetet i förlikningskommittén ska institutionerna agera i en anda av lojalt samarbete, inom fastställd tid utbyta relevant information och relevanta dokument på formell och informell nivå samt upprätthålla regelbundna kontakter på alla nivåer under hela budgetförfarandet genom deras respektive förhandlares föregripande roll.

(1)De olika skedena inbegriper 2013 års budget (inklusive antagna ändringsbudgetar), det ursprungliga budgetförslaget, rådets ståndpunkt om budgetförslaget, Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt samt ändringsskrivelser som har lagts fram av kommissionen. Som en jämförelse kommer det ursprungliga budgetförslaget endast att omfatta de ändringsskrivelser som beaktats i både rådets och Europaparlamentets behandlingar.
(2)De budgetposter som anses vara tekniskt slutna kommer att betonas i bakgrundsmaterialet. En budgetpost som anses vara tekniskt sluten är en post som det inte råder någon oenighet om mellan Europaparlamentet och rådet och för vilken ingen ändringsskrivelse har lagts fram, utan att detta föregriper förlikningskommitténs slutliga beslut.
(3)Dessa omfattar bland annat en skrivelse från kommissionen om genomförbarheten av rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringar, en ändringsskrivelse om jordbruket (och vid behov andra områden), möjligen kommissionens budgetprognosvarning för hösten och eventuella skrivelser från andra institutioner om rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringar.
(4)Poster som inte har ändrats i förhållande till budgetförslaget eller rådets ståndpunkt kommer att markeras.
(5)Inbegripet de ändringsskrivelser som beaktats i både rådets och Europaparlamentets behandlingar.

Senaste uppdatering: 21 april 2016Rättsligt meddelande