Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2107(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0307/2013

Внесени текстове :

A7-0307/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 12
CRE 22/10/2013 - 12

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.9
CRE 23/10/2013 - 11.9

Приети текстове :

P7_TA(2013)0444

Приети текстове
PDF 650kWORD 112k
сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
P7_TA(2013)0444A7-0307/2013

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад) (2013/2107(INI))

Европейският парламент:

–  като взе предвид своето решение от 14 март 2012 г. относно създаването, правомощията, числения състав и срока на действие на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари(1) , прието в съответствие с член 184 от Правилника за дейността на ЕП,

–  като взе предвид своето решение от 11 декември 2012 г. за удължаване на мандата на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари до 30 септември 2013 г.,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, член 67, глава 4 (членове 82–86) и глава 5 (членове 87–89) от дял V, трета част на Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 5, 6, 8, 17, 32, 38, 41, дял VI (членове 47–50) и член 52 от нея,

–  като взе предвид Стокхолмската програма в областта на политиката на свобода, сигурност и правосъдие(2) , съобщението на Комисията „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа: План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171) и съобщението на Комисията „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа“ (COM(2010)0673),

–  като все предвид заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г., по-специално заключенията относно необходимостта от широкообхватно противодействие на укриването на данъци и данъчните измами и борба с изпирането на пари,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 8–9 ноември 2010 г. относно създаването и прилагането на цикъл от политики на ЕС за борба срещу международната организирана престъпност и тежки престъпления, заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 9–10 юни 2011 г. за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011–2013 г., както и заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 6–7 юни 2013 г. за определяне на приоритетите за периода 2014–2017 г.;

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 май 2010 г. относно конфискацията и възстановяването на активи (07769/3/2010),

–  като взе предвид Стратегията на Европейския съюз за борба с наркотиците за периода 2005–2012 г. и за периода 2013–2020 г., както и Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2009–2012 г.),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, приета от Общото събрание на 20 декември 1988 г. (Резолюция 1988/8) и открита за подписване във Виена от 20 декември 1988 г. до 28 февруари 1989 г., а впоследствие и в Ню Йорк до 20 декември 1989 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета от Общото събрание на 15 ноември 2000 г. (Резолюция 55/25) и открита за подписване в Палермо на 12 декември 2000 г., както и протоколите към нея и бюлетина на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) за случаите на организирана престъпност (2012 г.),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията, открита за подписване в Мерида на 9 декември 2003 г.,

–  като взе предвид Гражданската конвенция за корупцията и Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа, открити за подписване в Страсбург съответно на 27 януари и 4 ноември 1999 г., както и резолюции (98) 7 и (99) 5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 5 май 1998 г. и от 1 май 1999 г. относно създаването на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO),

–  като взе предвид Акта на Съвета от 26 май 1997 г. за приемане на Конвенция, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз(3) ,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, открита за подписване в Париж на 17 декември 1997 г., както и последващите изменения,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма, открита за подписване във Варшава на 16 май 2005 г., както и резолюция CM/Res(2010)12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 13 октомври 2010 г. относно статута на Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу прането на пари (MONEYVAL),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство, открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г.,

–  като взе предвид стратегическата концепция за отбрана и сигурност на членовете на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), озаглавена „Активен ангажимент, модерна отбрана“, приета от държавните глави и правителствените ръководители на държавите – членки на НАТО, в Лисабон на 19–20 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид 40-те препоръки и деветте специални препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF) относно борбата срещу изпирането на пари,

–  като взе предвид работата на Базелския комитет по банков надзор (БКБН),

–  като взе предвид докладите на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), озаглавени „Глобализацията на престъпността. Оценка на заплахата, породена от транснационалната организирана престъпност“ (2010 г.), „Оценка на незаконните финансови потоци от трафика на наркотици и други престъпления на транснационалната организирана престъпност“ (2011 г.) и „Пълно проучване относно киберпрестъпността“ (2013 г.),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност(4) ,

–  като взе предвид Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност(5) , Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства(6) , Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления(7) , както и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация(8) ,

–  като взе предвид Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления(9) , както и като взе предвид доклада на Комисията на основание член 8 от горепосоченото решение (COM(2011)0176),

–  като взе предвид Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(10) ,

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(11) ,

–  като взе предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(12) ,

–  като взе предвид Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки(13) , както и последващите актове за изменение,

–  като взе предвид Рамково решение 2002/465/ПВР от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване(14) , както и доклада на Комисията относно транспонирането в законодателството на горепосоченото рамково решение (COM(2004)0858),

–  като взе предвид Решение 2009/902/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на Европейска мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП)(15) ,

–  като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(16) , както и съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012–2016 г.“ (COM(2012)0286),

–  като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(17) , както и доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на горепосочената директива (COM(2012)0168),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността(18) ,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи(19) ,

–  като взе предвид Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО(20) ,

–  като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО(21) ,

–  като взе предвид Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор(22) , както и доклада на Комисията до Съвета въз основа на член 9 от горепосоченото рамково решение (COM(2007)0328),

–  като взе предвид Директива 2004/17/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(23) , и Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, както и последващите изменения(24) ,

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР(25) ,

–  като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(26) ,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества(27) ,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(28) ,

–  като взе предвид Решение на Комисията от 28 септември 2011 г. за създаване на експертна група в областта на корупцията(29) , съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 6 юни 2011 г., озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308), както и Решение на Комисията (C(2011)3673) от 6 юни 2011 г. за установяване на механизъм за докладване на мерките на ЕС за борба с корупцията с цел периодични оценки („Доклад относно борбата с корупцията в ЕС“);

–  като взе предвид Решение на Комисията от 14 февруари 2012 г. за създаване на експертна група на Комисията за проучване на нуждите на политиката от данни за престъпността и за отмяна на Решение 2006/581/ЕО(30) ,

–  като взе предвид Препоръка 2007/425/ЕО на Комисията от 13 юни 2007 г. за определяне на съвкупност от действия за прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях(31) ,

–  като взе предвид инициативата на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция за директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област (2010/0817(COD)),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2012 г. за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (COM(2012)0085),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2011 г. относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (COM(2011)0895), както и предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2011 г. относно обществените поръчки (COM(2011)0896),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 относно информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013)0044),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2012)0499),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 29 ноември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (COM(2012)0712),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (COM(2013)0042),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (COM(2010)0517),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни (COM(2012)0010),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534) и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „По-добра защита на финансовите интереси на Съюза: Създаване на Европейска прокуратура и реформиране на Евроюст“ (COM(2013)0532),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Подобряване на управлението на OLAF и засилване на процесуалните гаранции при разследванията. Поетапен подход, съпътстващ създаването на Европейската прокуратура“ (COM(2013)0533),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Стратегия на ЕС за киберсигурност – Отворено, безопасно и сигурно киберпространство“ (JOIN(2013)0001);

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци“ (COM(2012)0722),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Изграждане на отворена и сигурна Европа: бюджетът в областта на вътрешните работи за периода 2014–2020 година“ (COM(2011)0749),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Първи годишен доклад относно изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС“ (COM(2011)0790),

–  като взе предвид зелената книга на Комисията, озаглавена „Паралелна банкова система“ (COM(2012)0102),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено „Борбата с престъпността в дигиталната ера: създаване на Европейски център по киберпрестъпност“ (COM(2012)0140),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“ (COM(2012)0596),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Измерване на нивото на престъпността в ЕС: план за действие за статистиката в периода 2011–2015 г.“ (COM(2011)0713),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета за оценка на Европейската мрежа за превенция на престъпността (COM(2012)0717),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност („Решенията от Прюм“) (COM(2012)0732),

–  като взе предвид зелената книга на Комисията, озаглавена „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ (COM(2011)0941),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави (COM(2012)0351),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ЕС чрез наказателното право“ (COM(2011)0573),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета относно условията на участие на Европейския съюз в групата „Държави срещу корупцията“ на Съвета на Европа (GRECO) от 6 юни 2011 г. (COM(2011)0307),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Приходи от организираната престъпност: да гарантираме, че престъпността „не си струва“ (COM(2008)0766),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно ролята на Евроюст и на Европейската съдебна мрежа в борбата срещу организираната престъпност и тероризма в Европейския съюз (COM(2007)0644),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно предотвратяването и борбата с организираната престъпност във финансовия сектор (COM(2004)0262),

–  като взе предвид работния документ на Комисията относно възможността за създаване на законодателен инструмент на ЕС в областта на защитата на свидетелите и сътрудниците на правосъдието (COM(2007)0693),

–  като взе предвид от 7 юни 2005 г. своята препоръка до Съвета относно борбата срещу финансирането на тероризма(32) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане(33) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(34) , своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност в Европейския съюз(35) , своята резолюция от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС към наказателното право(36) , както и своята резолюция от 14 март 2013 г. относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(37) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз(38) ,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища(39) ;

–  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (междинен доклад)(40) ,

–  като взе предвид своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на Съюза за борба с корупцията(41) ,

–  като взе предвид съвместния доклад на Европол, Евроюст и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на ЕС (Frontex), относно състоянието на вътрешната сигурност в ЕС (2010 г.),

–  като взе предвид многогодишния стратегически план за периода 2012–2014 г. на Евроюст, както и неговия годишен доклад за 2011 г.,

–  като взе предвид оценката на Европол на заплахата от тежката и организираната международна престъпност (SOCTA) от март 2013 г.,

–  като взе предвид доклада на Европол от 2012 г. относно положението във връзка с измамите с разплащателни карти в Европейския съюз,

–  като взе предвид съвместния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европол от януари 2013 г., озаглавен „Доклад за пазарите на наркотици в ЕС – Стратегически анализ“,

–  като взе предвид Становище 14/2011 от 13 юни 2011 г. по въпроси за защита на личните данни, свързани с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, прието от Работната група за защита на личните данни по член 29 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(42) ,

–  като взе предвид заключенията от публичните изслушвания, от обсъжданията на работни документи и на междинния доклад, размяната на мнения с високопоставени личности, както и от посещенията на делегации на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари,

–  като взе предвид становищата на водещи експерти, предоставени по изричното искане на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари,

–  като взе предвид отговорите на въпросника, изпратен до националните парламенти, относно тяхната роля и опита им в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, както и резултатите от междупарламентарното заседание по същата тема, проведено в Брюксел на 7 май 2013 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0307/2013),

Организирана престъпност, корупция и изпиране на пари

А.  като има предвид, че специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари получи правомощията да разследва обхвата на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари с помощта на най-добрите налични оценки на заплахите и да предложи на Европейския съюз съответни мерки, чрез които да бъдат предотвратени и взети предвид тези заплахи, както и да им се противодейства на международно, европейско и национално равнище;

Б.  като има предвид, че престъпните организации постепенно разшириха своята дейност до международно равнище, възползвайки се от икономическата глобализация и новите технологии, и установявайки връзки с престъпни групи в други държави (например наркокартелите в Южна Америка и рускоезичната организирана престъпност), за да си поделят пазарите и зоните на влияние; като има предвид, че престъпните групи все повече диверсифицират своята дейност, като се създават връзки между трафика на наркотици, трафика на хора, подпомагането на незаконната имиграция, трафика на оръжия, както и изпирането на пари;

В.  като има предвид, че корупцията и организираната престъпност са сериозни заплахи с оглед на загубите за икономиката на ЕС; като има предвид, че приходите и способността за проникване на престъпните организации са се увеличили чувствително поради факта, че те са активни в много сектори, по-голямата част от които подлежи на контрол от страна на публичната администрация; като има предвид, че организираната престъпност все повече прилича на глобален икономически субект с много добър предприемачески дух, благодарение на което е в състояние едновременно да предоставя различни видове незаконни – но и все повече законни – стоки и услуги, и оказва все по-голямо въздействие върху европейската и световната икономика, като засяга в значителна степен данъчните приходи на държавите членки и на ЕС като цяло и причинява загуби за бизнеса на стойност над 670 милиарда евро годишно;

Г.  като има предвид, че организираната престъпност е сериозна заплаха за сигурността по вътрешните граници в рамките на ЕС с оглед на броя на жертвите; като има предвид, че организираната престъпност получава огромни печалби от дейности като например трафик на хора, незаконен трафик и контрабанда на органи, оръжия, наркотици и прекурсори на наркотични вещества, ядрени, радиологични, биологични и химични вещества, лекарствени продукти, включително такива, които се отпускат само по лекарско предписание, фалшифициране на потребителски стоки за всекидневна употреба, като например хранителни и фармацевтични продукти, защитени видове от дивата фауна и флора и части на екземпляри от такива видове, всички видове тютюневи изделия, произведения на изкуството и други, често фалшифицирани, стоки; като има предвид, че горепосочените видове трафик причиняват загуба на данъчни приходи за Европейския съюз и държавите членки, като са в ущърб на потребителите, общественото здраве и производствените предприятия и освен това могат да способстват за разпространението на други форми на организирана престъпност;

Д.  като има предвид, че организираната престъпна дейност от мафиотски тип в областта на околната среда – различните форми на трафик и незаконно изхвърляне на отпадъци, унищожаването на околната среда, ландшафта, художественото и културното наследство – вече са придобили международно измерение, което изисква общи усилия от страна на всички европейски държави за по-ефективни съвместни действия с цел предотвратяване и борба с т.нар. „екомафия“;

Е.  като има предвид, че структурата на голям брой престъпни организации представлява мрежа с висока степен на гъвкавост, мобилност, свързаност и междуетнически състав, която освен това се характеризира с много голяма способност за проникване и прикриване; като има предвид, че се наблюдава нарастваща склонност към взаимопомощ между различните престъпни организации, което – както и техните нови международни структури и диверсификацията на техните дейностите – им позволява да преодоляват различията си от гледна точка на език и търговски интереси, за да участват в общ трафик, като по този начин намаляват разходите и увеличават максимално печалбите в период на световна икономическа криза;

Ж.  като има предвид, че според доклада на Европол от 2013 г. за оценка на заплахата от тежката и организираната международна престъпност броят на международните престъпни организации, извършващи дейност в Европейския съюз, възлиза на 3 600 и че от тях 70 % имат разнороден географски състав и обхват на дейност, а над 30 % извършват повече от една престъпна дейност;

З.  като има предвид, че е необходимо, на основата на предоставена от държавите членки точна информация, Европол да направи оценка на обхвата на действие на определени организирани престъпни групи в рамките на вътрешните и външните граници на ЕС и на вида особено тежки престъпления с трансгранично измерение съгласно посоченото в член 83 от ДФЕС, които извършват те, като всеки път се поставя акцент върху различен специфичен сектор, както и че е необходимо извършването на тази оценка да се наблюдава внимателно от Европейския парламент, националните парламенти и други съответни заинтересовани страни с цел по-добро насочване и гарантиране на добавената стойност на действията на ЕС и на сътрудничеството между полицейските и съдебните органи на държавите членки с трети държави и международни организации;

И.  като има предвид, че престъпните организации могат да се възползват от сивата сфера на тайни споразумения с други заинтересовани страни, като за целите на определи дейности могат да сключват съюзи с т.нар. „бели якички“ (предприемачи, държавни служители на всички нива на вземане на решения, политици, банки, специалисти и т.н.), които, въпреки че не са част от престъпни организации, имат взаимноизгодни бизнес отношения с тях;

Й.  като има предвид, че според предоставената от СНПООН информация финансовите потоци, свързани с международния трафик на наркотици, извършван от мафиотските организации, в не малко случаи се обработват от банкови институции в различни държави по света, поради което е наложително координирано разследване на международно равнище, за да се разкрият, следвайки банковите канали, финансовите оператори, които участват в международния трафик на наркотици;

К.  като има предвид, че икономическата криза от последните години доведе до значителни промени в областите на интерес на организираната престъпност, която успя бързо да идентифицира предложените й от кризата нови възможности, и като има предвид, че тази криза, предизвиквайки нови вълни от имигранти, търсещи по-добри условия на живот и труд, понякога може да предостави на организираната престъпност нови жертви за експлоатация и черен труд;

Л.  като има предвид, че предприемчивостта е една от най-важните характеристики на съвременните престъпни организации, с начини на действие, които са тясно свързани с удовлетворяването на пазарното търсене на стоки и услуги, тясното сътрудничество с други престъпни и непрестъпни лица, както и непрекъснатото колебание между привидно законното измерение на извършваните дейности, прилагането на методи за корумпиране и сплашване и преследването на незаконни цели (например изпирането на пари);

М.  като има предвид, че транснационалното измерение на организираната престъпност вече се е разширило поради лекотата, с която престъпните групи използват всякакви средства за транспорт, утвърдени маршрути и съществуваща инфраструктура, включително извън Европейския съюз; като има предвид по-специално, че съществува опасност подобряването на инфраструктурите за комуникация и транспорт, което понастоящем се извършва в африканския континент, да бъде използвано от организираната престъпност за улесняване на незаконния трафик;

Н.  като има предвид, че европейските маршрути, и по-специално тези през Западните Балкани, остават в центъра на трафика на хора, трафика на оръжие и наркотици (и на прекурсори на наркотични вещества), както и на дейностите по изпиране на пари на повечето престъпни групи, действащи в Европа; като има предвид, че транзитът на предназначения за Европейския съюз хероин се осъществява съобразно променящи се маршрути;

О.  като има предвид, че жертвите на трафика на хора се набират, транспортират или укриват насила, по принуда или чрез измама с цел сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, включващи просия, робство, принудително подчинение, извършване на престъпни дейности, домакински труд, осиновяване или насилствен брак, или отнемане на органи; като има предвид, че тези жертви са експлоатирани и напълно се подчиняват на своите трафиканти или експлоататори, че са задължени да им връщат огромни заеми, че често са лишени от своите документи за самоличност, че са принудително затваряни, изолирани и заплашвани, че живеят в страх и репресии, нямат никакви пари и, принудени да се страхуват от местните органи, губят всяка надежда;

П.  като има предвид, че явленията трафик на хора и на човешки органи, принудителна проституция или поробване и устройване на трудови лагери често се управляват от транснационални престъпни организации; като има предвид по-специално, че печалбата от трафика на хора се оценява на 25 милиарда евро годишно и че това престъпно явление засяга всички държави – членки на ЕС; като има предвид, че приходите от трафика на видове от дивата флора и фауна и органи на екземпляри от такива видове се оценяват на 18 до 26 милиарда евро годишно, като ЕС е главният пазар по предназначение в света;

Р.  като има предвид, че макар че трафикът на хора се развива с променящите се социално-икономически обстоятелства, жертвите произхождат предимно от държави и региони, преминаващи през икономически и социални трудности, и като има предвид, че факторите за уязвимост остават непроменени от години; като има предвид, че другите причини за трафик на хора включват процъфтяващата сексуална индустрия, както и търсенето на евтина работна ръка и продукти, и като има предвид, че обичайният фактор за това, хората да стават жертва на трафик, като цяло, е обещанието за по-добро качество на живот и съществуване за самите тях и/или за техните семейства;

С.  като има предвид, че въпреки че все още не е лесно да се посочат точните данни за трафика на хора, тъй като те често са прикрити сред други форми на престъпна дейност или не се регистрират, нито се разследват подобаващо, се счита, че общият брой на лицата, извършващи принудителен труд в държави – членки на ЕС, възлиза на 880 000 души, от които 270 000 са жертва на сексуална експлоатация, като по-голямата част са жени; като има предвид, че трафикът на хора и поробването са много печеливши форми на престъпност и често се управляват от транснационални престъпни организации; като има предвид, че са засегнати всички държави – членки на ЕС, но не всички са ратифицирали всички съответни международни инструменти, което би направило борбата срещу трафика на хора по-ефективна; като има предвид, по-специално, че само девет държави членки са транспонирали и приложили напълно Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и че Комисията все още не е изпълнила напълно своята Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012–2016 г.;

Т.  като има предвид, че незаконният трафик на цигари води до загуби от нереализирани данъчни приходи в размер на около 10 милиарда евро годишно; като има предвид, че оборотът на световния трафик на леки оръжия се оценява в диапазона между 130 и 250 милиона евро годишно, като в Европа в обръщение са над 10 милиона незаконни оръжия, което създава сериозна заплаха за сигурността на гражданите, както и за правоприлагането; като има предвид, че фалшиви лекарства, някои от които застрашаващи здравето или живота, се предлагат на европейците на намалени цени чрез 30 000 уебсайта, 97 % от които са незаконни, като последиците за европейското обществено здраве се оценяват на 3 милиарда евро годишно, а по-голямата част от фалшивите лекарства произхождат от Китай и Индия;

У.  като има предвид, че в неотдавнашния доклад на специалния докладчик на ООН относно правата на човека на мигрантите в ЕС бяха представени данни, които сочат, че отношението към мигрантите в много центрове за задържане на Frontex е несъвместимо с техните основни права;

Ф.  като има предвид, че неправомерното използване на интернет дава възможност на организираната престъпност да разширява незаконния трафик на психоактивни вещества, огнестрелни оръжия, материали, използвани за производството на експлозиви, фалшифицирани банкноти, фалшифицирани и други стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост, услуги, животински и растителни видове, застрашени от изчезване, да избягва плащането на акцизи и други данъци върху продажбите на оригинални стоки, както и да опитва с нарастващ успех нови престъпни дейности, като по този начин демонстрира предизвикваща страх способност за адаптация към съвременните технологии;

Х.  като има предвид, че киберпрестъпността нанася все по-големи щети на икономиката и обществото, които засягат милиони потребители, и води до годишни загуби, които се оценяват на 290 милиарда евро(43) ;

Ц.  като има предвид, че в много случаи организираната престъпност използва корупцията на държавните служители за целите на извършвания от нея незаконен трафик, тъй като тя й позволява, наред с другото, достъп до конфиденциална информация, получаване на фалшиви документи, насочване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, изпиране на собствените й приходи и избягване на действията в областта на правоприлагането от страна на съдебните органи и полицията;

Ч.  като има предвид, че кокаинът от Централна и Южна Америка се пласира в Европа през пристанищата, разположени в Североизточна Европа, Иберийския полуостров и Черно море;

Ш.  като има предвид, че през 2012 г. на европейския пазар са се появили повече от 70 нови психоактивни вещества; като има предвид, че организираната престъпност използва все по-често незаконни тайни лаборатории, разположени в различни райони на Европейския съюз, с цел преобразуване на законни химически вещества в прекурсори на синтетични наркотици, които използва след това за производството на такива наркотици;

Щ.  като има предвид, че е необходимо държавите членки и ЕС да идентифицират и да се борят с относително нови области на дейност на организираната престъпност, включително търговията с редки минерали и крадени метали и депонирането на токсични отпадъци, които имат отрицателно въздействие върху законните пазари;

АА.  като има предвид, че понастоящем съществуват многобройни възможности за контакт и форми на интеграция между публичния и частния сектор и че поради тази причина ситуациите, които представляват потенциален риск от конфликт на интереси, се увеличават все повече;

АБ.  като има предвид, че един от враговете на еврозоната е различието в производителността между държавите членки; като има предвид, че по този начин в средносрочен и дългосрочен план възниква различие по отношение на конкурентоспособността, което не може да бъде преодоляно с парична девалвация и води до тежки и политически неустойчиви програми за строги икономии, целящи вътрешна девалвация; като има предвид, че системната корупция в публичния сектор съставлява една от основните пречки пред ефективността, преките чуждестранни инвестиции и иновациите и по този начин възпрепятства правилното функциониране на паричния съюз;

АВ.  като има предвид, че според Световната банка корупцията представлява 5 % от световния БВП (2,6 милиарда щатски долара), като над 1 милиард щатски долара се плащат всяка година под формата на подкупи; като има предвид, че корупцията възлиза на 10 % от общия търговски оборот в световен мащаб и на 25 % от стойността на договорите за обществени поръчки в развиващите се страни(44) ;

АГ.  като има предвид съществуването на най-малко 20 милиона случая на дребна корупция в публичните сектори на Съюза и очевидния факт, че явлението се разпространява и сред публичната администрация в държавите членки (и сред съответните политически фигури), отговаряща за управлението на средствата и другите финансови интереси на Европейския съюз;

АД.  като има предвид, че потоците от мръсни пари чрез парични преводи могат да нанесат вреди на стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат вътрешния пазар на Съюза; като има предвид, че пълната проследяемост на средствата може да се окаже много ценен инструмент за предотвратяването, разследването и откриването на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

АЕ.  като има предвид, че напредъкът в новите технологии и начините на плащане следва да доведе до по-сигурно и относително „безкасово“ общество, но въпреки това използването на пари в брой остава обичайна практика, както сочат данните на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно емитираните банкноти, съгласно които от 2002 г. насам количеството евробанкноти постоянно нараства (особено при големите купюри); като има предвид, че движението на огромни суми пари в брой от незаконни източници продължават да бъдат въпрос, пораждащ загрижеността на правоприлагащите органи, и че това все още е един от най-предпочитаните начини за репатриране на приходите от престъпна дейност;

В защита на гражданите и на законната икономика

АЖ.  като има предвид, че сигурността на гражданите и потребителите, свободата на движение, защитата на предприятията, свободната и лоялна конкуренция, необходимостта да не се допуска натрупаните незаконни финансови активи и средства да нарушават законния икономически цикъл, както и основните демократични принципи, на които се основават ЕС и неговите държави членки, са сериозно застрашени от разпространението на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари; като има предвид, че овладяването на тези явления изисква силна политическа воля на всички равнища;

АЗ.  като има предвид, че организираната престъпност, освен в сплашване и насилие, е замесена във все по-сложни и доходоносни измами, които лишават законната икономика от значителни по обем ресурси и ограничават възможностите за растеж, особено в трудни времена като настоящото; като има предвид, че благодарение на повсеместното си проникване в законната икономика явления като организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари оказват разрушително въздействие върху държавите членки;

АИ.  като има предвид, че според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) приходите от незаконни дейности в световен мащаб възлизат на приблизително 3,6 % от световния БВП и че понастоящем потоците изпрани пари по света възлизат на около 2,7 % от световния БВП; като има предвид, че съгласно оценките на Европейската комисия цената на корупцията само в Европейския съюз е около 120 милиарда евро годишно, или 1 % от БВП на ЕС; като има предвид, че по този начин значителни средства се отнемат от икономическото и социалното развитие, публичните финанси и благосъстоянието на гражданите;

АЙ.  като има предвид, че връзките между престъпните и терористичните групи стават все по-тесни; като има предвид, че освен истински структурни връзки това включва, наред с другото, взаимно предоставяне на услуги, финансови средства и други форми на материална помощ; като има предвид, че тези връзки представляват сериозна заплаха за целостта на Европейския съюз и сигурността на неговите граждани;

АК.  като има предвид, че прекомерната бюрокрация може да възпира законната икономическа дейност и да насърчава корупцията на държавни служители; като има предвид, че високите равнища на корупция представляват сериозна заплаха за демокрацията, правовата държава и равното третиране на гражданите от държавата, както и излишен разход за предприятията, като ги възпрепятстват да се конкурират в условия на лоялна конкуренция; като има предвид, че корупцията може да възпрепятства икономическото развитие чрез неправилно разпределение на ресурсите, най-вече в ущърб на обществените услуги, и по-специално на услугите в областта на социалната закрила и подпомагане;

АЛ.  като има предвид, че корупцията се възприема от 74 % от европейските граждани като един от най-важните национални и наднационални проблеми(45) и че проявите на корупция очевидно присъстват във всички сфери на обществото; като има предвид освен това, че корупцията подкопава доверието на гражданите в демократичните институции и ефективността на избраните правителства по отношение на спазването на принципите на правовата държава, тъй като създава привилегии и съответно социално неравенство; като има предвид, че недоверието в политиците се засилва във времена на тежка икономическа криза;

АМ.  като има предвид, че не всички европейски държави разполагат със система за стандартизация с интегрирана защита на достъпа на гражданите до информация като инструмент за мониторинг и повишаване на осведомеността, която да гарантира ефективно прилагане на Закона за свобода на информацията в рамките на Европейския съюз;

АН.  като има предвид, че също вследствие на икономическата криза, достъпът до кредити за предприятията в добро състояние е затруднен от по-високите разходи и от изискваните от банките по-големи гаранции; като има предвид, че понякога предприятията, изпитващи икономически трудности, се обръщат към престъпни организации, за да получат финансови средства за инвестиции, благодарение на което престъпните групи използват придобити чрез престъпна дейност пари, за да ги инвестират в законна икономическа дейност;

АО.  като има предвид, че изпирането на пари се осъществява по все по-сложни начини, като дори включва, например, незаконни, а понякога и законни схеми за залози, по-специално схеми, свързани със спортни срещи; като има предвид, че секторът на хазартните игри може да се използва за целите на изпирането на пари; като има предвид, че освен това организираната престъпност често е в основата на уреждането на резултатите от спортни срещи, което е печеливша форма на престъпна дейност;

АП.  като има предвид, че организираната престъпност често си служи с лични данни, получени чрез измама, в т.ч. онлайн, за съставянето на фалшиви документи или за подправянето на истински документи, с които се извършват други престъпления; като има предвид, че според проучванията на Европейската комисия(46) 8 % от ползвателите на интернет в Европейския съюз са били жертва на кражба на самоличност или са се сблъскали с опит за такава, както и че 12 % са станали жертва на някаква форма на онлайн измама; като има предвид, че защитата на личните данни в интернет е съществена предпоставка за борба с киберпрестъпността и важен инструмент за връщане на доверието на гражданите в онлайн услугите;

АР.  като има предвид, че изпирането на пари е свързано не само с типичните дейности на организираната престъпност, но също така и с корупцията, данъчните измами и укриването на данъци; като има предвид, че според оценките ежегодно в ЕС се наблюдава скандална загуба на потенциални данъчни приходи в размер на 1 трилион евро поради данъчни измами, укриване и избягване на данъци и агресивно данъчно планиране, което представлява приблизително 2 000 евро ежегоден разход за всеки европейски гражданин, без да бъдат предприемани подходящи ответни мерки;

АС.  като има предвид, че изпирането на пари се осъществява по все по-сложни начини, като дори включва, например, незаконни, а понякога и законни схеми за залози, по-специално схеми, свързани със спортни срещи; като има предвид, че освен това организираната престъпност често е в основата на уреждането на резултатите от спортни срещи, което е печеливша форма на престъпна дейност;

АТ.  като има предвид, че дейностите на организираната престъпност включват все по-често фалшифицирането на всякакви видове стоки – от луксозни до стоки за ежедневна употреба; като има предвид, че това представлява тежък риск за здравето на потребителите, накърнява сигурността на работните места, вреди на засегнатите предприятия и причинява огромни загуби на данъчни приходи; като има предвид, че фалшифицирането понякога се счита за социално приемливо, защото се възприема като дейност без истински жертви, и че това намалява възможността за разкриване на замесените престъпни организации;

АУ.  като има предвид, че растящият брой престъпления, извършвани в хранително-вкусовия сектор, освен че застрашава сериозно здравето на европейските граждани, причинява значителни вреди на държавите, които са превърнали качеството на храните в своя силна страна;

АФ.  като има предвид, че според Комисията през 2011 г. загубите на данъчни приходи поради неизпълнение и несъбиране се оценяват на 193 милиарда евро (1,5 % от БВП); като има предвид, че мащабът на данъчните измами и избягването на данъци подкопава доверието на гражданите в надеждността и легитимността на събирането на данъци и на фискалната система като цяло; като има предвид, че непостъпилите приходи от ДДС в ЕС се увеличиха почти двойно от 2006 г., като се счита, че една трета от тези загуби се дължат на измами с ДДС; като има предвид, че повишаването на оперативните правомощия на ОЛАФ в борбата срещу измамите с ДДС помага за драстичното намаляване на разпространението на този вид престъпление;

АХ.  като има предвид, че само в осем държави членки цената на корупцията в областта на обществените поръчки през 2010 г. възлиза на сума в размер между 1,4 и 2,2 милиарда евро;

Необходимост от общ подход на европейско равнище

АЦ.  като има предвид, че определянето на престъпните организации от мафиотски тип като елементи, на които трябва да се отдели внимание в рамките на приоритетите, одобрени от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 6–7 юни 2013 г. във връзка с цикъла политики срещу организираната трансгранична престъпност за 2014–2017 г., е доказателство за авторитетната работа на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари – както и на Европейския парламент като цяло – които са посветили на този въпрос важна част от своите обсъждания, и е признаване на силна обща политика между европейските институции за борба със заплахата от престъпността от мафиотски тип и престъпните мрежи;

АЧ.  като има предвид, че както беше потвърдено от Европол през 2013 г., една от най-големите опасности в борбата срещу мафията е потенциалното подценяване на това явление, на неговата сложност, на изключителните организационни умения на мафията, на способността й да се адаптира към различни географски и социални среди, като понякога се въздържа от „военен контрол“ над територията и вместо това избира стратегия на „потапяне“, която й позволява да реализира огромни печалби, като остава невидима;

АШ.  като има предвид, че престъпните организации имат средствата да използват в своя полза свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в Европейския съюз, както и различията в законодателството и правните традиции на държавите членки; като има предвид, че данъчните убежища и държавите, които прилагат непрозрачни или вредни данъчни практики, имат съществена роля за изпирането на пари; като има предвид, че продължаващата практика на нарушения, причинени от данъчни убежища, може да доведе до изкуствени потоци и отрицателни последици за вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че вредната данъчна конкуренция в рамките на Европейския съюз очевидно противоречи на логиката на единния пазар; като има предвид, че са необходими по-решителни усилия, за да се хармонизират данъчните основи в рамките на един все по-тясно свързан икономически, фискален и бюджетен съюз;

АЩ.  като има предвид, че на европейско равнище вече са положени известни усилия за осигуряване на хармонизирана законодателна и правна рамка в областта на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари; като има предвид, че някои цели в борбата с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари не могат да бъдат постигнати, ако държавите членки действат самостоятелно; като има предвид обаче, че са необходими нови мерки и хармонизиране на националните законодателства за борба срещу тези разностранни явления;

БА.  като има предвид, че за да водят борба с организираната престъпност, законодателите в държавите членки трябва да са в състояние да реагират бързо и ефикасно на променящите се структури и новите форми на престъпност и че в частност вследствие на Договора от Лисабон всички държави членки са длъжни да гарантират съществуването на Съюз на свобода, сигурност и правосъдие;

ББ.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на Съюза и на еврото трябва да се счита за приоритет; като има предвид, че за тази цел следва да се спре разрастващото се отклоняване на европейски средства от престъпни организации (т.нар. „общностни измами“) и фалшифицирането на еврото; като има предвид, че на европейско равнище са разработени програми като „Херкулес“, „Фискалис“, „Митници“ и „Перикъл“ за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с транснационалните и трансграничните престъпни и незаконни дейности;

БВ.  като има предвид, че взаимното признаване се счита за основен принцип на съдебното сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси между държавите – членки на Съюза;

БГ.  като има предвид, че, както е посочено в бюлетина на СНПООН за 2012 г. за случаите на организирана престъпност, „специалните разузнавателни средства често се оказват незаменими при разследването и съдебното преследване на организираната престъпност; на тях се дължат постигнатите успехи в най-сложните и комплексни разследвания, представени от експертите“; като има предвид, че член 20, параграф 1 от Конвенцията на ООН от Палермо призовава държавите, които са страни по нея, за използването на специални разузнавателни средства „с цел водене на ефективна борба срещу организираната престъпност“; като има предвид, че в едно демократично общество използването на такива средства трябва да се урежда от закона, да бъде пропорционално и необходимо, както и да подлежи на контрол от страна на съдебните органи и други независими органи чрез предварително разрешение и надзор в хода на разследването или последващ контрол, така че да се гарантира пълното им съответствие с разпоредбите за правата на човека, както се изисква от Препоръка (2005)10 на Комитета на министрите към Съвета на Европа относно специалните разузнавателни средства във връзка с тежки престъпления, включително терористични актове;

БД.  като има предвид, че съдебната независимост е от съществено значение с оглед на идеята за разделението на властите, че също така ефикасната, независима и безпристрастна съдебна система е важна за правовата държава и защитата на правата на човека и гражданските свободи на европейските граждани; като има предвид, че съдебните органи не трябва да бъдат подчинени на никакво влияние или интереси;

БЕ.  като има предвид, че настоящата резолюция има за предназначение да предостави политическа насока по отношение на бъдещото законодателство на Европейската комисия и държавите членки;

За единна и съгласувана законодателна рамка – Защита и подпомагане на жертвите

1.  Отново потвърждава съдържанието на своя междинен доклад, приет с резолюция на 11 юни 2013 г., което настоящата резолюция цели да утвърди, в т.ч. по отношение на разпоредбите, които не са изрично посочени в нея, и да допълни;

2.  Призовава Комисията да даде ход на европейски план за действие срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, включващ законодателни мерки и положителни действия с цел ефикасна борба срещу тези престъпни явления;

3.  Настоятелно призовава всички държави членки да транспонират незабавно и правилно в националните си законодателства всички действащи европейски и международни правни инструменти относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да завършат пътната карта за правата на заподозрени лица и на обвиняеми в рамките на наказателното производство, включително директива относно предварителното задържане;

4.  Подкрепя цикъла от политики срещу транснационалната организирана престъпност за периода 2011–2013 г., както и за следващия период 2014–2017 г., и призовава държавите членки и европейските агенции да положат усилия тази инициатива да доведе до осезаеми резултати; счита, че този цикъл от политики следва да бъде включен в по-широк европейски план за действие срещу организираната престъпност и престъпните системи; счита, че този цикъл от политики, още от преразглеждането си, което е планирано за октомври 2015 г., трябва да включи в своите хоризонтални приоритети и корупцията;

5.  Изисква от Съвета на Европейския съюз да преразгледа незабавно своите заключения от 8 и 9 ноември 2010 г. относно създаването и прилагането на цикъл от политики на ЕС за борба срещу международната организирана престъпност и тежките престъпления, за да създаде условия за участието на Европейския парламент, в съответствие с духа на Договора от Лисабон, в определянето на приоритетите, обсъждането на стратегическите цели и оценката на резултатите от прилагането на този цикъл от политики; изисква да бъде информиран от Съвета за резултатите от първия цикъл от политики за периода 2011–2013 г., както и да получава ежегоден доклад от Постоянния комитет за вътрешна сигурност на Съвета (COSI), за да се запознае подробно с напредъка на годишните планове за постигане на стратегическите цели;

6.  Отново призовава Комисията да предложи общи съдебни стандарти за задълбочаване на интеграцията и сътрудничеството между държавите членки; призовава по-специално Комисията, въз основа на доклад за оценка на изпълнението на Рамковото решение относно борбата с организираната престъпност и като се опира на най-развитите правни уредби на държавите членки, да представи до края на 2013 г. законодателно предложение, съдържащо общо определение за понятието „организирана престъпност“, което следва да включва, наред с другото, престъплението „участие в транснационална престъпна организация“, както и да подчертае факта, че престъпни групи от този тип имат предприемаческа насоченост и стройна организация, разполагат със сложни технологии и често действат чрез сплашване и изнудване; приканва освен това Комисията да вземе под внимание член 2, буква а) от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност;

7.  Потвърждава, че разпоредбите на Европейския съюз в областта на материалното наказателно право трябва да спазват основните права и принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и позициите, изложени в резолюцията на Парламента от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС към наказателното право;

8.  Призовава Комисията, съвместно с държавите членки и съответните международни институции, да инкриминира злоупотребата и експлоатацията на жертвите на трафика на хора и спешно да разработи система на ЕС за събиране на съпоставими и надеждни данни, основана на общи и съгласувани стабилни показатели; призовава Комисията да приложи във възможно най-кратък срок всички мерки и инструменти, представени в съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012–2016 г.“, и да създаде Обсерватория на ЕС за борба с трафика на хора, като предостави достъп на правителства, правоприлагащи агенции и неправителствени организации; призовава Комисията и ЕСВД да засилят външното измерение и превантивния обхват на мерките и програмите, по-специално чрез двустранни споразумения с държавите на произход и транзитните държави и като се обърне специално внимание на непридружените непълнолетни лица; призовава Комисията и държавите членки да превърнат трафика на хора в социално недопустим чрез силни и получаващи подкрепа кампании за повишаване на осведомеността, които да се оценяват ежегодно като част от Европейския ден за борба с трафика на хора;

9.  Призовава Комисията да разработи съгласувана глобална политика за борба с корупцията; препоръчва при изготвянето на своя доклад относно действията, предприети от държавите членки и институциите на ЕС за борба с корупцията, Комисията да предложи и да включи списък с конкретни препоръки за всяка държава членка и институция на ЕС, като подчертае примери за най-добри практики за борба с корупцията с цел насърчаване и стимулиране на държавите членки и институциите на ЕС да провеждат междупартньорски обучения в по-дългосрочен план; освен това препоръчва Комисията да включи цялостен преглед на уязвимите на корупция области на национално равнище; призовава Комисията да гарантира публикуването на следващия доклад през 2015 г., за да се проследи напредъкът на усилията за борба с корупцията, полагани с течение на времето в държавите членки и институциите на ЕС; призовава Комисията да докладва редовно на Парламента относно действията, предприети от държавите членки, и при необходимост да актуализира действащото европейско законодателство;

10.  Счита, че законодателството, свързано с клеветата/дискредитирането, разубеждава евентуалното предоставяне на информация за корупция; ето защо настоятелно призовава всички държави членки да премахнат санкциите за клевета/дискредитиране в своите правни системи, поне в случаите, когато става въпрос за обвинения в организирана престъпност, корупция и изпиране на пари в държавите членки и в чужбина;

11.  Призовава Комисията да докладва редовно на Европейския парламент относно действията, предприети от държавите членки за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари;

12.  Призовава Комисията да представи до края на 2013 г. предложение за хармонизиране на наказателното право в областта на изпирането на пари, в което да включи общо определение за престъплението „изпиране от страна на извършителите“, като се основава на най-добрите практики на държавите членки;

13.  Отбелязва последните законодателни предложения за създаването на Европейска прокуратура и относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и призовава за бързото им приемане; счита, че е от първостепенно значение Европейската прокуратура да бъде подкрепена от ясна рамка на процесуалните права, а престъпленията, които ще попадат в сферата на нейната компетентност, да бъдат ясно определени;

14.  Призовава Комисията да представи до края на 2013 г. законодателно предложение за създаването в публичния и частния сектор на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, подаващи сигнали за лошо управление и нередности и съобщаващи за случаи на национална и трансгранична корупция, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз, както и за защита на свидетелите, информаторите и сътрудниците на правосъдието, и по-специално свидетелите срещу мафиотски и други видове престъпни организации, с цел решаване на проблема с трудните условия на живот на тези лица (от опасността от отмъщение до разпадането на семейните връзки или от напускането на родното място до социалната и професионалната изолация); призовава също така държавите членки да въведат подходяща и ефективна защита на лицата, които подават сигнали за нередности;

15.  Подчертава, че ефективната нормативна уредба следва надлежно да отчита взаимодействието между разпоредбите за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и основното право за защита на личните данни, така че да се предприемат действия срещу тези явления, без да се понижават установените стандарти за защита на данните и на основните права; приветства във връзка с това системата за защита на данните, използвана от Европол, както и предложението на Комисията относно четвъртата директива за борба с изпирането на пари;

16.  Препоръчва Европейският парламент, държавите членки и Комисията, с подкрепата на Европол, Евроюст и Агенцията на Европейския съюз за основните права, да определят въз основа на признати системи и общи критерии възможно най-еднообразни съгласувани показатели за измерване най-малко на степента, икономическите разходи и социалните вреди от организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари на равнището на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да разследват социалните вреди, причинени от престъпления в областта на околната среда, икономически и корпоративни престъпления;

17.  Посочва необходимостта от пълно прилагане и укрепване на действащите инструменти за взаимно признаване, както и от европейско законодателство, което гарантира незабавна изпълнимост на всички мерки на съдебните органи, особено по отношение на съдебните решения по наказателни дела, заповедите за арест и заповедите за конфискация на имущество на територията на държавите членки, различни от държавата членка, в която са били издадени, при пълно спазване на принципа на пропорционалност; призовава Комисията най-вече да представи подходящо и конкретно законодателно предложение, чрез което да се премине към ефективно взаимно признаване на заповедите за изземване и конфискация, включително на заповедите по реда на гражданското право; счита, че е необходимо да се подобрят правната взаимопомощ, както и взаимното признаване на доказателствени средства между държавите членки; подчертава, че е важно да се актуализират и подобряват механизмите на съдебните поръчки; изисква исканията за екстрадиране на членове на престъпни организации да се обработват приоритетно от страна на органите, до които са адресирани;

18.  Приканва държавите членки и Комисията да продължат да работят съвместно за приключване на преговорите по проекта за директива относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област, с цел да се опрости събирането на доказателства в трансгранични дела и да се осигури лесно и ефикасно съдебно сътрудничество, насочено към борбата с транснационалната престъпност;

19.  Счита за изключително важно бързото приемане на директивата относно конфискацията на облаги от престъпна дейност и признава първостепенното значение на ясни и ефикасни правила, които да доведат до ефективно хармонизиране на европейско равнище; призовава държавите членки да транспонират своевременно и ефикасно бъдещата директива;

20.  Приканва държавите членки и Комисията да стимулират международното сътрудничество и да предоставят подкрепа за Европейска програма за насърчаване на обмена и разпространението на добри практики за ефективно управление на конфискувано имущество;

21.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят борбата срещу трафика на хора и принудителния труд; счита, че борбата срещу принудителния труд следва да бъде съсредоточена в местата, където се използва евтин принудителен труд; призовава следователно държавите членки да укрепят своите трудови инспекции и да улеснят организациите, които могат да допринесат за разкриването на случаи на принудителен труд, като например профсъюзите;

22.  Счита, че отговорността на предприятията в рамките на веригата на доставка е важен инструмент в борбата срещу принудителния труд; призовава следователно Комисията да представи предложение за минимални стандарти за отговорността на предприятията в рамките на веригата на доставка; насърчава държавите членки да забранят договорите с подизпълнител по обществени поръчки, докато не бъде постигнато споразумение относно отговорността на предприятията в рамките на веригата на доставка;

23.  Припомня на Комисията, че е целесъобразно да се предвиди специално отношение към децата – жертви на трафик, както и да се подобри защитата на непридружавани непълнолетни лица и на децата – жертви на трафик, от техните собствени семейства (тези случаи трябва да се вземат предвид, когато се предлага връщането им в държавата на произход, установяването на самоличността на настойниците и т.н.); настоятелно призовава да се взема под внимание не само специфичният подход в зависимост от пола, но и случаите на здравословни проблеми и увреждания;

24.  Приканва Комисията да разработи харта на Европейския съюза за защита и подпомагане на жертвите на трафик, която да обедини всички съществуващи показатели, действия, програми и ресурси по по-съгласуван, ефективен и полезен за всички заинтересовани страни начин с цел укрепване на защитата на жертвите; приканва Комисията да създаде гореща телефонна линия за жертвите на трафик на хора;

25.  Призовава Комисията да увеличи ресурсите, разпределени за специализирани НПО, медии и научни изследвания, с цел засилване на предоставяните на жертвите подкрепа, защита и подпомагане, така че да се намали необходимостта от техните свидетелски показания в съда; призовава също така Комисията да укрепи аспектите, свързани с видимостта, повишаването на осведомеността и нуждите на жертвите, с цел намаляване на търсенето и малтретирането на жертвите на трафик на хора и насърчаване на политиката за „свеждане до нула“ на сексуалната и трудовата експлоатация;

26.  Подчертава, че според оценки на Световната банка всяка година между 20 и 40 милиарда щатски долара, съответстващи на 20–40 % от официалната помощ за развитие, се присвояват от публичните бюджети в развиващите се държави чрез корупция на високо равнище и се укриват в чужбина(47) ; приканва Европейската комисия, предвид позицията на Европейския съюз на водещ донор в света, да укрепи сътрудничеството с другите донори и с Международната организация на върховните одитни институции по отношение на развиването на капацитета на върховните одитни институции в държавите – получателки на помощ, с цел да се приложат международните стандарти за върховните одитни институции и да се гарантира, че финансовата помощ от ЕС се ползва за предназначените цели и не се отклонява;

Възпиране на дейността на организираната престъпност чрез действия срещу нейните приходи и имущество

27.  Приканва държавите членки да въведат, въз основа на най-развитите национални правни уредби, модели за неоснована на присъда конфискация на имущество в случаите, когато въз основа на наличните доказателства и при разрешение от съдебен орган би могло да се установи, че въпросното имущество е придобито чрез престъпна дейност или се използва за извършването на такава;

28.  Счита, че като се спазват националните конституционни гаранции и без да се накърнява правото на собственост и правото на защита, могат да се предвидят инструменти за превантивна конфискация, приложими единствено вследствие на решение на съдебен орган;

29.  призовава Комисията да представи законодателно предложение, което да гарантира по ефективен начин взаимното признаване на заповедите за изземване и конфискация, свързани с мерки за опазване на имуществото, предприети от италианските съдебни органи, както и с гражданскоправни мерки, постановени в различни държави; призовава държавите членки незабавно да предвидят необходимите оперативни мерки за осигуряването на ефикасността на тези разпоредби;

30.  Призовава държавите членки да развиват административно, полицейско и съдебно сътрудничество за проследяване на територията на целия Европейски съюз на придобито чрез престъпна дейност имущество с цел неговото изземване и конфискация, включително чрез започването на дейност от мрежата на службите за възстановяване на активи в пълна степен и чрез бързия достъп до националните бази данни, като например тези на данъчните органи, публичния регистър на превозните средства, кадастъра и банковия регистър;

31.  Призовава Комисията да засили ролята и отговорностите на службите за възстановяване на активи, като създаде условия за по-гъвкав и еднакъв достъп до информация от тяхна страна, при пълно спазване на защитата на данните и основните права; приканва държавите членки да подкрепят утвърждаването на значимостта на службите за възстановяване на активи, включително като им предоставят подходящи ресурси и като имат предвид техния потенциал за възстановяване на незаконно придобито имущество; приветства работата, извършена досега от платформата на службите за възстановяване на активи, и насърчава нейното продължаване с оглед на цялостното утвърждаване на европейско равнище на съществуващите най-добри практики, както и на дейностите на тези служби;

32.  Счита, че е от съществено значение, за да се противодейства ефикасно на силата на престъпните системи чрез действия, насочени срещу богатствата им, необходимостта от въвеждане на всички инструменти за идентифициране на придобитото чрез престъпна и мафиотска дейност имущество, например чрез създаване на централизирани регистри на банковите сметки;

33.  Насърчава държавите членки да поощряват повторното използване на конфискувано незаконно придобито имущество за социални цели, например чрез пренасочване на тези приходи към жертвите и общностите, които са били засегнати във висока степен от организираната престъпност и от трафика на наркотици, и да ги използват за финансиране на борбата срещу престъпността, като се започне от местно равнище, както и на трансгранични действия от страна на правоприлагащите органи, и предлага да бъдат предоставени средства за финансирането на мерки за запазване на целостта на това имущество;

34.  Препоръчва държавите членки да въведат правила за наказателно преследване както на поведението на лицата, които фиктивно приписват на други лица собствеността върху имущество, пари или други облаги, или разпореждането с тях, за да ги спасят от изземване или конфискация, така и на поведението на лицата, които фиктивно приемат собствеността или разпореждането с такова имущество;

35.  Препоръчва даден икономически оператор да бъде изключен от участие в процедури за обществени поръчки на територията на целия Европейски съюз за срок от най-малко пет години, ако същият е бил осъден с окончателно влязла в сила присъда за престъпленията участие в престъпна организация, изпиране на пари, финансиране на тероризъм, експлоатация на хора или детски труд, корупция или други тежки престъпления против реда на управлението, когато престъпленията подкопават фискалния капацитет на държавата или водят до социални вреди, като например укриване на данъци и други данъчни престъпления, или поради други особено тежки престъпления с трансгранично измерение, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС (т.нар. европрестъпления), като се зачитат в пълна степен правата на защита в съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), Хартата на ЕС и вторичното законодателство на ЕС, отнасящо се до правата на заподозрените и обвиняемите лица по наказателноправни въпроси, и препоръчва горепосочената разпоредба да се прилага дори когато основанията за отстраняване възникнат в хода на процедурата по възлагане на обществена поръчка; препоръчва освен това икономическите оператори, регистрирани в данъчни убежища, признати като такива от международни организации, да бъдат отстранявани от участие в процедури за обществени поръчки;

36.  Счита, че процедурите за обществени поръчки трябва да се основават на принципа на законността и че в тази рамка трябва да се спазва критерият за възлагане въз основа на икономически най-изгодната оферта,като същевременно изцяло се осигурява прозрачност на процедурата по подбор (която следва да бъде постигната в т.ч. и чрез системи за електронни обществени поръчки), така че да се предотврати извършването на измами, корупцията и други тежки нередности;

37.  Призовава държавите членки да предотвратяват рисковете, свързани с проникване на престъпни елементи и корупция в областта на обществените поръчки, като въведат подходящ контрол и обективни и прозрачни процедури;

38.  Счита, че за целите на борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, следва да се подобри сътрудничеството между частния сектор и правоприлагащите органи, така че заетите в частния сектор да бъдат насърчени да отказват, да се въздържат от и да съобщават на съдебните и полицейските органи, включително по целесъобразност на Евроюст и Европол, за всяка незаконна или измамна практика, свързана с или подпомагаща организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, или други престъпления най-вече в секторите на транспорта и логистиката, химическата промишленост, доставчиците на интернет услуги, доставчиците на банкови и финансови услуги както в държавите членки, така и в държави извън ЕС; призовава за по-стабилни схеми за защита на заетите в частния сектор, които са заплашвани поради сътрудничеството им за разкриване на дейности на организирана престъпност, корупция и изпиране на пари; освен това настоятелно призовава държавите членки – като се придържат към принципа на солидарност – да предоставят подходящи ресурси и финансиране за Европол, Евроюст, Frontex и бъдещата Европейска прокуратура, дейността на които е от полза както за държавите членки, така и за гражданите;

39.  Призовава Комисията до края на 2014 г. да внесе предложение за директива относно общите техники за разследване за борба срещу организираната престъпност, в съответствие с член 87, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз;

40.  Приканва Европейската комисия, държавите членки и предприятията да подобрят проследимостта на продуктите — например чрез указване на държавата на произход на продуктите на хранително-вкусовата промишленост, контролни щемпели на огнестрелното оръжие от Постоянната международна комисия за проверка на леко стрелково оръжие или кодове за идентификация, в т.ч. данъчна, на цигарите, алкохолните напитки и лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание — с цел да се предотвратява фалшифицирането, да се лишат престъпните среди от важен източник на доходи и да се защитава здравето на потребителите; изразява съжаление във връзка с това, че държавите членки не пожелаха да въведат разпоредби за проследимост при модернизацията на Митническия кодекс на Съюза;

41.  Призовава Комисията и държавите членки да засилят своето морско сътрудничество като средство за борба срещу трафика на хора и наркотици, контрабандата на тютюневи изделия и на други незаконни или фалшифицирани стоки; признава, че непоследователното управление на границите, в т.ч. морските граници, които са входен пункт за влизане в ЕС на организирани престъпни елементи, е въпрос, чието разглеждане трябва да продължи; поради това приканва Европол, Frontex и Европейската комисия да проучат тенденциите по отношение на външните граници на ЕС и свързаните с тях уязвими аспекти;

42.  Отбелязва съществуващите връзки между организираната престъпност и тероризма, като беше подчертано от съдебните органи и полицията в случаи, свързани с финансирането на незаконните дейности на терористичните групи чрез приходите от незаконен международен трафик, и призовава държавите членки да засилят мерките за борба с тази дейност;

43.  Насърчава съвместното обучение на експертите в областта на анализа на престъпността и тероризма, в т.ч. с оглед на създаването на съвместни оперативни групи, които да действат най-малко на национално равнище, както и създаването и използването на съвместни екипи за разследване на европейско равнище;

44.  Подчертава значителните резултати, които са постигнати до момента благодарение на създаването на съвместните екипи за разследване, и признава тяхното решаващо значение в разпространяването на култура на сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност; призовава държавите членки да осигурят адекватно транспониране на Рамково решение 2002/465/ПВР и да насърчават компетентните си органи, по-специално в рамките на съдебната система, в разработването на този инструмент; признава голямата добавена стойност на съвместните екипи за разследване и подчертава необходимостта да продължи финансирането на този полезен разследващ инструмент;

45.  Отбелязва със загриженост, че организираната престъпност вече успява да получи достъп до голям брой потенциални жертви чрез неправомерното използване на интернет, като си служи по-специално със социалните мрежи, изпращането на нежелана електронна поща („спам“), улесняването на кражбата на интелектуална собственост, сайтове за кражба на данни („фишинг сайтове“) и онлайн търгове; във връзка с това насърчава съставянето на глобални национални стратегии, които предвиждат обучение, кампании за повишаване на обществената осведоменост и най-добри практики в предприятията, с оглед на повишаването на информираността за опасностите и последиците от престъпната онлайн дейност;

46.  Осъжда участието на организираната престъпност в създаването и управлението на незаконни райони за изхвърляне на отпадъци и техния незаконен трафик към някои трети държави, по-конкретно в Африка и Азия; приканва държавите членки да налагат строги санкции за престъпните дейности, насочени към незаконното управление на отпадъци, в т.ч. токсични, както и за евентуалното съучастие на корумпирани държавни служители;

47.  Подчертава, че независимата разследваща журналистика изпълнява решаваща роля при разкриването на случаи на измама, корупция и организирана престъпност, както доказа през април 2013 г. разследването „Офшорлийкс“, което разкри подробности за 130 000 офшорни сметки след дългогодишни разследвания на Международния консорциум на разследващите журналисти съвместно с 36 международни вестникарски издания; счита, че разкритията на разследващите журналисти представляват ценен източник на информация, който трябва да бъде взет под внимание от OLAF, полицейските органи и другите компетентни органи на държавите членки;

48.  Призовава за разпределяне на средства на европейско равнище в полза на проекти и мерки, насочени към борбата срещу проникването и установяването на организации от мафиотски тип в Европейския съюз;

Засилване на съдебното и полицейското сътрудничество на европейско и международно равнище

49.  Призовава държавите членки да създадат национални структури за дейности, свързани с разследването и борбата срещу организираната престъпност и мафията, с възможност за развитие, под координацията на Европол, на „оперативна мрежа срещу мафията“, която да се характеризира със стройна структура и неформалност в отношенията, с цел осъществяване на обмен на информация относно структурните конотации на съответните местни организации от мафиотски тип, криминалните и финансови прогнози, местоположението на активите и опитите за проникване в областта на обществените поръчки;

50.  Подчертава, че е важно да се укрепва сътрудничеството чрез развиването на ефективна и систематична комуникация и насърчаването на обмена на информация между съдебните органи и правоприлагащите агенции на държавите членки, Европол, Евроюст, OLAF и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и със съответните органи на държави извън ЕС — по-специално съседните на ЕС държави — въз основа на надлежна защита на личните данни и стандарти за процесуални права за подобряване на системите за събиране на доказателства и осигуряване на ефективна обработка и по-точен и по-бърз обмен на данни и информация, свързани с разследването на престъпления, в т.ч. престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, при пълно спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и на основните права на Европейския съюз; отново заявява, че при събирането, съхранението и обработването на лични данни в хода на действията срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари трябва при всички обстоятелства да се спазват принципите за защита на данните, предвидени в ЕКПЧ, Хартата на ЕС и вторичното законодателство на ЕС; освен това подчертава, че при предстоящия преглед на дейността на Европол и Евроюст е необходимо да се постигне по-висока степен на демократична отчетност и отчетност във връзка с основните права;

51.  Отбелязва, че липсата на единодействие между полицейските и законодателните органи, забавянията в правосъдието и недостатъците в законодателството често дават възможност на престъпниците да се възползват от вратичките в закона и да извличат печалби от търсенето на незаконни стоки;

52.  Счита, че гарантирането на свободата на движение в рамките на Шенгенското пространство и ефективната борба срещу организираната трансгранична престъпност са тясно свързани въпроси; в това отношение приветства неотдавнашното въвеждане на Шенгенската информационна система от второ поколение, която ще позволи по-бърз и ефективен обмен на информация между компетентните органи на държавите членки;

53.  Приканва Комисията да поеме ангажимент за пълноценното използване на съществуващите единодействия между Европейската съдебна мрежа и Евроюст, с цел постигане на изключително високо равнище на осъществяване на съдебно сътрудничество в рамките на ЕС;

54.  Подчертава, че е важно Европейският съюз да насърчава добрите практики по отношение на начините за борба срещу организираната престъпност и тероризма, както и на установяването на причините в основата им, не само в рамките на Европейския съюз, но и по отношение на трети държави, по-специално държавите, които често са източник на тези проблеми;

55.  Приканва Комисията да разгледа възможността за включването в споразуменията за асоцииране и в търговските споразумения с трети държави на специфични клаузи за сътрудничество в областта на борбата с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари; отбелязва слабото международно сътрудничество, в частност с трети държави, и по-специално със съседните държави на произход или транзит; признава необходимостта от активни дипломатически действия, чрез които да се призоват настоятелно въпросните държави да сключат споразумения за сътрудничество или да спазват вече подписаните споразумения;

56.  Призовава държавите членки и Комисията да засилят ролята на съдиите, прокурорите и служителите за връзка и да насърчават съдебното обучение, както и обучението в областта на финансовите разследвания, за да им дадат възможност да противодействат на всички форми на организирана престъпност (в т.ч. киберпрестъпност), корупция и изпиране на пари, по-конкретно като използват Европейския полицейски колеж (CEPOL) и Европейската мрежа за съдебно обучение, както и като използват пълноценно финансови инструменти като Фонда за вътрешна сигурност за полицейско сътрудничество или програма „Херкулес IIІ“; насърчава изучаването на чужди езици в рамките на обучението на съдебните и полицейските органи, за да се улесни трансграничното сътрудничество, и призовава да се подкрепи изпълнението на европейска програма за обмен на добри практики и обучение за съдии, прокурори и полицейски служители;

57.  Призовава ЕС и държавите членки да разработят правни инструменти и подходящи стратегии, за да гарантират, че техните правоприлагащи и разследващи органи съдействат и увеличават,по начин, осигуряващ пълното участие на Европол и утвърждаващ неговата роля, обмена на информация помежду си, както и да пристъпят към извършването на анализите, необходими за идентифицирането и, по възможност, предотвратяването и противопоставянето на нововъзникващите тенденции в организираната престъпност, като същевременно се зачитат основните права, и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни;

58.  Счита, че глобализацията на организираната престъпност изисква по-тясно сътрудничество между държавите членки на европейско и международно равнище; призовава за по-активно взаимодействие между Европейския съюз, ООН, ОИСР и Съвета на Европа в борбата с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари; подкрепя усилията на Специалната група за финансови действия за насърчаване на политиките за борба с изпирането на пари; приканва Комисията ефикасно да подкрепя държавите членки в усилията им за борба с организираната престъпност и препоръчва Европейският съюз да стане ефективен член на групата „Държави срещу корупцията“; също така насърчава ЕС да се стреми към сътрудничество не само с нашите обичайни съюзници и партньори, а да се опита да даде наистина международен и глобален отговор и решение на изпирането на пари, корупцията и финансирането на тероризма;

59.  Приканва Комисията, и по-специално върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да предприемат необходимите инициативи за възприемането на единен подход от страна на Съюза спрямо трети държави по отношение на връзките между организираната престъпност и тероризма; призовава държавите членки да контролират границите си и да обменят цялата необходима информация, за да бъдат прекъснати настоящите или потенциалните връзки между организираните престъпни групи и терористичните групи;

60.  Настоятелно подчертава неотложната необходимост от разработването на европейски план за действие за борба с киберпрестъпността, за да се постигне по-широко вътрешноевропейско и международно сътрудничество, с подкрепата на Европейския център за борба с киберпрестъпността, както и с цел да се гарантира на гражданите (по-специално на най-уязвимите, най-вече с цел предотвратяване на експлоатацията на деца), на предприятията и на публичните органи високо равнище на сигурност, като се гарантира в пълна степен свободата на информация и правото на защита на личните данни;

61.  Подкрепя призива, отправен от европейските лидери на наскоро провелата се среща на високо равнище на Г-8, за укрепване на ефективността на борбата срещу укриването на данъци и данъчните убежища с цел събиране на данъци, които са предмет на укриване или избягване;

62.  Препоръчва съвместни действия за предотвратяване и борба с незаконните прояви в областта на околната среда, свързани с организирана престъпност и престъпност от мафиотски тип или произтичащи от такава дейност, в т.ч. чрез укрепване на европейски органи като Европол и Евроюст, както и на международни органи като Интерпол и Междурегионалния научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието (UNICRI), а също и чрез споделяне на методи на работа и информация, съхранявана от държавите членки, които са най-ангажирани в борбата с въпросната форма на престъпност, с цел успешно съставяне на общ план за действие;

63.  Подчертава, че справянето с трансграничната престъпност е възможно единствено чрез трансгранично съдебно и полицейско сътрудничество между държавите членки и че макар и ЕС да се нуждае от допълнителни правни инструменти за борба с организираната престъпност, държавите членки вече разполагат с инструментариум, който да използват; подчертава, че най-голямата пречка за действителна борба с организираната престъпност на равнището на ЕС е липсата на политическа воля от страна на държавите членки; приканва следователно държавите членки да използват инструментите, предоставени от ЕС и неговите агенции;

64.  Предлага да се почетат всички невинни жертви на организираната престъпност, особено от мафиотски тип, и да се отдаде специална почит на загубилите живота си в борбата срещу организирани престъпни групи чрез създаването на „Европейски ден на паметта и ангажираността в памет на невинните жертви на организираната престъпност“, който да се провежда ежегодно, започвайки от 2014 г., на датата на приемане на настоящата резолюция от Парламента;

За ефикасна и неподатлива на корупция публична администрация

65.  Счита, че освен че накърняват ефикасността на административните действия и благосъстоянието на отделните субекти, тромавата бюрокрация и сложните процедури могат да застрашат прозрачността на вземането на решения, да възпрепятстват осъществяването на законните очаквания на гражданите и предприятията и следователно да създават плодородна почва за развитието на корупция;

66.  Счита, че разследващите журналисти, както и НПО и академичната общност, изпълняват съществена роля за разкриването на случаи на корупция, измами и организирана престъпност и следователно безопасността им е изложена на заплаха; припомня, че за период от пет години са публикувани общо 233 разследващи репортажа за случаи на измами, свързани със злоупотреби със средства на ЕС в 27-те държави членки(48) , и счита, че разследващата журналистика следва да разполага с подходящи ресурси; по-конкретно подкрепя действията на Комисията, насочени към признаване на ролята на разследващата журналистика в откриването и съобщаването на факти, свързани с тежки престъпления;

67.  Подчертава, че високопоставените длъжностни лица следва да подлежат на адекватен контрол, наред с другото, от страна на данъчните органи; препоръчва по-конкретно лицата, заемащи публични длъжности, да декларират своята дейност, доходи, отговорности и интереси;

68.  Призовава Съвета и държавите членки да ратифицират и приложат в нейната цялост Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки; подчертава отрицателното въздействие, което корупцията на чужди длъжностни лица оказва върху политиките на Съюза в областта на основните права, околната среда и развитието;

69.  Подчертава, че борбата с корупцията е неразделна част от изграждането на капацитета на данъчната администрация; призовава за цялостно прилагане на Конвенцията от Мерида срещу корупцията (2003 г.);

70.  Препоръчва установяването на по-силни механизми за осигуряване на прозрачност и почтеност в публичната администрация и другите публични органи, както и за премахване на бюрокрацията в техните рамки, което означава, че трябва да има пълен достъп до информацията за всеки аспект на административната организация и дейност, изпълнението на институционалните задължения и използването на публичните ресурси, в т.ч. чрез гарантиране на правото на гражданите на достъп до документи (на първо място в изключително деликатния сектор на обществените поръчки); насърчава популяризирането на култура на законност и почтеност както в публичния, така и в частния сектор, не на последно място чрез ефективна програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

71.  Насърчава, с цел по-успешно да се разкриват проявите на корупция в публичната администрация, използването на наличните средства за тайни операции при спазване на принципите на правовата държава и без да се нарушават механизмите за демократичен контрол и прилагането на националното законодателство;

72.  Призовава за въвеждането на ясни и пропорционални правила, както и на съответните механизми за прилагане и контрол, които да бъдат включени в кодекс за поведение, за да се избегне явлението „въртящи се врати“, като се възпрепятстват държавните служители с определени управленски или финансови отговорности да преминават към частния сектор — освен след определен период от време след прекратяване на изпълнението на съответните задължения — когато съществува риск от конфликт на интереси по отношение на публичната длъжност, заемана преди това; счита също така, че когато има риск от конфликт на интереси, подобни ограничения следва да се прилагат и за служителите, които преминават от частния към публичния сектор; призовава за хармонизиране на равнище ЕС на правилата относно конфликтите на интереси и системите за мониторинг на различните надзорни органи;

73.  Приканва държавите членки да разработят глобална система за защита на лицата, които съобщават за случаи на корупция, и да разширят обхвата, като включат анонимното съобщаване за такива случаи; предлага да се създадат поверителни канали за съобщаване за случаи на корупция; призовава за разширяване на възможностите за оспорване на резултатите от процедурите за възлагане на обществени поръчки;

74.  Подчертава, че така необходимите инвестиции за алтернативни енергийни решения са свързани с щедри безвъзмездни помощи и данъчни облекчения от държавите членки и Европейския съюз; приканва както националните органи, така и органите на Съюза да гарантират, че от тези безвъзмездни помощи няма да се възползват престъпни организации;

За една по-отговорна политика

75.  Припомня на политическите партии, че те са отговорни за предлагането на кандидати, и по-специално за съставянето на кандидатски листи на всички равнища; настоява върху тяхното задължение да следят за качеството на кандидатите, включително чрез предвиждането на строг етичен кодекс, чието спазване да изискват от тях и който да включва, освен правилата за поведение, ясни и прозрачни правила относно даренията в полза на политически партии;

76.  Защитава принципа, че за членове на Европейския парламент или служители на институциите и другите органи на ЕС, при надлежно спазване на принципа на пропорционалност, не могат да се избират лица, срещу които е издадена влязла в сила осъдителна присъда за участие в организирана престъпност, изпиране на пари, корупция и други тежки престъпления, включително от икономически и финансов характер; приканва за въвеждането на сходни ограничения, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, по отношение на всички изборни длъжности, като се започне с длъжността член на национален парламент;

77.  Препоръчва на държавите членки да предвидят в рамките на съответните системи от санкции невъзможността лицата, срещу които е издадена влязла в сила присъда за участие в организирана престъпност, изпиране на пари, корупция, включително от икономически и финансов характер, да бъдат включвани в кандидатските листи (т.е. тяхната неизбираемост); счита, че тази санкция следва да се прилага за срок от най-малко 5 години и да включва, за същия период от време, невъзможност да се заемат длъжности на всички равнища на управление;

78.  Препоръчва на държавите членки да въведат възможността за отстраняване от политическа, управленска и административна длъжност при влязла в сила присъда за участие в организирана престъпност, корупция или изпиране на пари;

79.  Подкрепя установяването на по-голяма прозрачност в бюджетите на партиите, като се укрепят, наред с другото, задълженията за отчитане на приходите и разходите; призовава, с цел да се предотвратят злоупотреби и разхищение, за по-голям контрол на публичното и частното финансиране, като по този начин се гарантира отговорността на политическите партии и на лицата, които им предоставят финансова подкрепа; настоява, че за нарушения на законите за финансиране на политическите партии и кампании следва да се налага строг, всеобхватен и навременен контрол, последван от възпиращи санкции;

80.  Приканва държавите членки да санкционират купуването на гласове, по-конкретно посредством разпоредба, съобразно която облагите, произтичащи от обещание за гласуване, могат да имат не само парично изражение, но и да са под формата на други предимства, включително неимуществени облаги и облаги в полза на трети лица, които не участват пряко в незаконното споразумение; препоръчва забраната на такива практики като незаконни и нарушаващи принципа на демокрация, независимо от доказателствата за сплашване;

81.  Счита, че регистърът на лобистките групи е полезен инструмент за прозрачност; приканва държавите членки, които към момента не разполагат с такъв, да приемат подобен инструмент; насърчава допълнително правителствата, парламентите, изборните органи и публичните администрации да наложат регистрацията в регистър на лобистките групи като условие за среща с дадена бизнес организация, организация по интереси, или лобистка агенция;

За по-надеждно наказателно правораздаване

82.  Препоръчва на държавите членки да създадат ефективни, ефикасни, отговорни и балансирани системи за наказателно правораздаване, които да могат също така да гарантират правото на защита в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз; препоръчва също така създаването на европейско равнище на единни механизми за мониторинг на ефикасността на системите за наказателно правораздаване в борбата срещу корупцията, като се извършват периодични оценки въз основа на общи, ясни, прозрачни и обективни критерии и стандарти и се публикуват препоръки;

83.  Счита, че мерките за сближаване на разпоредбите относно корупцията следва да намерят решение на проблема с разликите в давностните срокове, предвидени в държавите членки, с цел да се отчетат както необходимостта от защита, така и необходимостта от ефективно и ефикасно наказателно преследване и осъждане, и препоръчва тези давностни срокове да бъдат определяни в съответствие с етапите на производството или съответната инстанция, така че давностният срок във връзка с престъплението да може да изтича, само ако разглеждането на съответния етап или в съответната инстанция не е приключено в определен срок; счита също така, че в съответствие с принципите на пропорционалност и на правовата държава престъпленията, свързани с корупция, не следва да имат давностен срок, в случай че съответното наказателно производство е в ход;

84.  Счита, че мерките за борба с организираната престъпност следва да се основават едновременно на ефективни възпиращи механизми за конфискация на придобито чрез престъпна дейност имущество, усилия, насочени към гарантиране, че лицата, които умишлено се укриват от разследващите органи, ще бъдат подведени под съдебна отговорност, и възпрепятстване на лишените от свобода ръководители на престъпни групи, без при все това да се накърняват основните права на задържаните лица, да продължат да управляват своите организации, като дават нареждания на свързаните с тях лица, независимо че самите те се намират в затвора;

85.  Насърчава държавите членки съвместно да определят санкции за лишаване от свобода и високи глоби за всички тежки нарушения, при които се нанасят тежки вреди на здравето и безопасността на гражданите; подчертава при все това значението на предотвратяването на организираната престъпност; насърчава следователно държавите членки да предвиждат алтернативни на лишаването от свобода санкции, като глоби и обществено полезен труд, в случаите, в които това е допустимо, и като вземат предвид всички обстоятелства, в частност лекия характер на престъплението или незначителната роля на обвиняемия, като особено на младите нарушители се дава възможност да водят живот извън престъпния свят;

86.  Приканва държавите членки да въведат и да прилагат санкции, които ще имат възпиращ ефект и които, в случай на изпиране на пари, са пропорционални на съответните суми;

87.  Препоръчва приемането на законодателен инструмент, улесняващ определянето на транснационалните престъпни организации, които представляват сериозна заплаха за сигурността на Европейския съюз, за да се насърчи приемането на административни мерки срещу тях и техните сътрудници, организатори и поддръжници, с цел блокиране на тяхното имущество, активи и интереси в Съюза;

За по-стабилно предприемачество

88.  Припомня първостепенната роля на участниците от частния бизнес и предприятията, които не трябва да приемат незаконни или нелоялни практики, насърчаващи организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари или други тежки престъпления, и трябва да съобщават за тях и да се въздържат от прилагането им; приканва ги да оказват пълно сътрудничество и да съобщават на правоприлагащите органи всяка престъпна дейност, за която имат информация; призовава правоприлагащите органи да предпазват от заплахи тези, които спазват закона и съобщават за незаконни дейности;

89.  Настоятелно призовава предприятията да прилагат саморегулиране, да гарантират прозрачност чрез кодекси за поведение и да въведат процедури за контрол, като например, наред с другото, вътрешен и външен одит и публичен регистър на лобистите, работещи към институциите, с цел да се избегнат по-конкретно случаите на корупция, тайни споразумения и конфликт на интереси между публичния и частния сектор и да се предотврати нелоялната конкуренция;

90.  Приканва Комисията да разгледа възможността за изготвяне на публичен списък на Европейския съюз на дружествата, които са били осъдени за корупционни практики или чиито ръководители са били обвинени в корупционни практики в държавите членки или в трети държави; счита, че включването на дадено дружество в този списък следва да води до отстраняването му от участие във всички обществени поръчки в рамките на Европейския съюз, ако въпросният икономически оператор е бил осъден с влязла в сила присъда; подчертава, че изготвянето на „черен списък“ има силно възпиращо въздействие върху предприятията по отношение на участието в корупционни дейности и им предоставя добър стимул за подобряване и прилагане на техните вътрешни процедури за почтеност;

91.  Призовава държавите членки да засилят участието на търговските камари в предотвратяването, предоставянето на информация и борбата с най-често срещаните при стопанската дейност рискове, свързани с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и изцяло да прилагат плана за действие за засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци; насърчава хармонизирането на данъчното облагане на предприятията като средство за борба с тези явления, както и с изпирането на пари, и в този смисъл призовава за единна фискална дисциплина във всички държави членки; препоръчва държавите членки да използват по-справедлива система за данъчно облагане, за да разпределят по-ефективно богатството, тъй като високите равнища на неравенство и бедност се използват от престъпните групи и насърчават организираната престъпност;

92.  Призовава държавите членки да въведат изискване за отчитане по държави на печалбата и данъците за всички мултинационални дружества, с оглед на премахването на агресивното данъчно планиране;

За по-прозрачна система на банките и професиите

93.  Подчертава значението на общите правила на равнището на Европейския съюз, за да се осигурят ефективни и прозрачни инструменти за защита на финансовите интереси на Съюза; приветства по тази причина банковия съюз на еврозоната и по-добрия надзор върху шестте хиляди банки в еврозоната, който този съюз ще гарантира;

94.  Приканва за все по-засилено сътрудничество с банковата система и професиите, включително професиите от финансовия сектор и счетоводството, и за по-голямата прозрачност в тази област във всички държави членки и трети държави, по-конкретно с цел да се установи кои информационни инструменти и законодателни, административни и счетоводни мерки гарантират проследимостта на финансовите потоци и установяването на престъпна дейност, както и с цел да се определят процедури за уведомяване за евентуални престъпления;

95.  Приканва одитните дружества и правните консултанти да предупреждават националните данъчни органи за признаци на агресивно данъчно планиране от страна на дружеството — предмет на одит или консултиране;

96.  Призовава Комисията и другите надзорни органи, които разполагат с необходимия достъп до вътрешни и международни канали за сътрудничество, да предвидят разпоредби за задължения за надлежна проверка на клиентите и свързаните рискови профили от страна на банките, застрахователните дружества и кредитните институции, за да се гарантира, че дружествата или юридическите лица в държавите членки получават адекватна, точна и актуална информация относно действителните крайни собственици на дружества, тръстове, фондации и други подобни правни структури, включително от данъчните убежища, като за идентифицирането на бенефициерите на съмнителните операции се използват разузнавателни средства за оптимизиране на въздействието, и че търговските регистри редовно се актуализират и се контролира тяхното качество; счита, че прозрачността на тази информация — също чрез публикуването на регистър на действителната собственост по държави и чрез трансгранично сътрудничество — може да допринесе за борбата с явления като изпирането на пари, финансирането на тероризма, укриването и избягването на данъци;

97.  Приканва Комисията да разработи строги критерии, свързани със същността на стопанската дейност, за да се сложи край на създаването на подставени дружества или дружества „пощенски кутии“, които помагат на законни и незаконни практики за укриване и избягване на данъци;

98.  Препоръчва да се направи точна оценка на рисковете, свързани с нови банкови и финансови продукти, в случай че допускат анонимност или операции от разстояние; призовава освен това за общо определение и ясен набор от критерии за определяне на понятието „данъчни убежища“, както се предлага в резолюцията на Парламента от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища, тъй като данъчните убежища често се използват от организираната престъпност чрез дружества или банки, чиято собственост е трудно да се установи;

99.  Призовава за общи определения и хармонизиране на разпоредбите относно електронните (включително предплатени карти, виртуални валути и т.н.) и мобилните парични продукти по отношение на потенциалната им употреба с цел изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

100.  Счита, че данъчните убежища и забраната за разкриване на банковата тайна може да прикрива незаконни печалби от корупция, изпиране на пари и тежка престъпност; предлага следователно те да бъдат премахнати; следователно призовава ЕС и държавите членки без отлагане и окончателно да решат въпроса помежду си, както и във външен план, като го поставят пред трети държави и територии, по-конкретно пред намиращите се в Европа или държавите, с които държавите членки извършват твърде много или подозрителни финансови трансакции, и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че борбата срещу престъпността, корупцията и изпирането на пари се води по ефективен и ефикасен начин;

За да не бъде престъплението рентабилно

101.  Приканва всички заинтересовани лица от публичния и частния сектор да започнат решителна борба срещу изпирането на пари; приканва за гарантиране на пълното спазване от страна на специалистите на изискванията за борба с изпирането на пари чрез насърчаване на механизми за съобщаване за съмнителни операции и кодекси за поведение с участието на професионалните организации и секторните сдружения;

102.  Приканва третите държави, по-специално държавите, членуващи в Съвета на Европа, и тези, чиято територия се намира на европейския континент, да изградят ефикасни системи за борба с изпирането на пари;

103.  Припомня важната роля на звената за финансово разузнаване за гарантирането на ефикасността на борбата с изпирането на пари и приветства тясното им сътрудничество с Европол; призовава за увеличаване и хармонизиране на техните правомощия и за продължаване на техническата им интеграция с Европол;

104.  Счита, че предвид съществената роля на международното сътрудничество между звената за финансово разузнаване в борбата срещу изпирането на пари и международния тероризъм, е необходимо новият регламент да предвижда актуализиране на законодателството, което засяга тяхната роля и организация, както и условията за международно сътрудничество между тях, в т.ч. и по отношение на случаите на нарушения на стандартите „Егмонт“, състоящи се в отказ или недостатъчно сътрудничество на международно равнище;

105.  Препоръчва забрана на използването на анонимни начини на изплащане на онлайн залози и предотвратяване на анонимността при онлайн хазартните игри, като се създаде възможност за идентифициране на хостващите сървъри и като се разработят информационни системи, чрез които се гарантира пълно проследяване на всяко движение на парични средства, извършвано чрез онлайн и офлайн игри;

106.  Подчертава, че сътрудничеството и обменът на информация между държавите членки, техните регулаторни органи, Европол и Евроюст следва да бъдат засилени с цел противодействие на престъпните дейности, свързани с трансгранични хазартни игри по интернет;

107.  Приканва Комисията да предложи подходяща законодателна рамка за борба с изпирането на пари, свързано с игри и залагания, и по-специално спортни залагания и залагания в борби с животни, като включи нови престъпления като свързаното със залагания уреждане на резултати от спортни срещи и определи подходящи по размер наказания и механизми за контрол, включващи спортните федерации, асоциациите, онлайн и офлайн операторите, както и, при необходимост, националните органи;

108.  Призовава за по-тясно сътрудничество на европейско равнище под координацията на Комисията за установяване на операторите на хазартни онлайн игри, които участват в дейности по уреждане на резултатите от спортни състезания и други незаконни дейности, и противодействие срещу тяхната дейност;

109.  Настоятелно призовава спортните организации да създадат кодекс за поведение на всички свои служители, който да съдържа ясна забрана за манипулиране на спортни срещи за целите на залаганията или за други цели, забрана за залагане на собствени спортни срещи и задължение за съобщаване при наличие на данни за уреждане на резултатите от спортни срещи, с подходящ механизъм за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

110.  Препоръчва вменяването, в рамките на съответните им правомощия, на задължения за надзор на европейско равнище в областта на изпирането на пари на Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, както и на единния надзорен механизъм, в сътрудничество с Европол и други компетентни европейски органи, не на последно място с оглед на създаването на ефективен Европейски банков съюз, който ефикасно да допринася за борбата с явленията корупция и изпиране на пари; в същото време настоява капацитетът, компетентността и решимостта в областта на надзора да бъдат засилени на национално равнище, като заедно с това се насърчава и улеснява засиленото сътрудничество между националните органи;

111.  Подчертава, че публично-частните партньорства са от основно значение за осигуряването на съвместно и ефективно действие, което да сведе до минимум слабите места на законните пазари; че основните субекти в сферата на онлайн услугите и финансовия сектор трябва да бъдат определени и да имат приоритет при обмена и координацията на информацията с цел преодоляване на слабите места при новите технологии;

112.  Насърчава приемането на минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, по-специално чрез съвместни инициативи на държавите членки, свързани с техните взаимоотношения с територии с характер на данъчни убежища, с цел, наред с другото, получаване на достъп до информация за собствеността на дружества „пощенски кутии“, чието седалище се намира там; призовава за бързото и пълно прилагане на съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г. относно план за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци (COM(2012)0722), в т.ч. за преразглеждане на Директивата относно данъчното облагане на дружествата майки и дъщерните дружества и Директивата относно данъчното облагане на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения;

113.  Приканва компетентните органи на държавите членки да считат, че дори действията, които изглеждат с ограничено местно влияние, като например кражбите на автомобили, селскостопански машини и промишлени превозни средства, обирите с взлом, въоръжените грабежи, кражбите на мед и други метали с промишлено приложение, кражбите на товари от тежкотоварни автомобили, всъщност могат да се окажат свързани с транснационалната организирана престъпност и да имат за цел извършването на други, по-тежки престъпления;

114.  Изразява съжаление във връзка с различията в законодателствата на държавите членки в областта на фалшифицирането на еврото, по-специално по отношение на санкциите, и призовава за скорошно приключване на преговорите относно предложението за директива относно защитата по наказателноправен ред на еврото и другите парични знаци срещу подправяне, представено от Комисията през февруари 2013 г.; приканва всички заинтересовани страни, публични и частни, както на равнището на Европейския съюз, така и на равнището на държавите членки, да полагат съвместни усилия за ефикасна борба с това явление;

115.  Счита, че принципът на „произход на богатството“ улеснява данъчните органи при ефективното данъчно облагане и при предотвратяването на укриването на данъци; счита, че една справедлива данъчна система е изключително необходима, особено във времена на криза, когато данъчната тежест несправедливо се прехвърля върху малкия бизнес и домакинствата, както и че укриването на данъци отчасти се дължи на съществуването на данъчни убежища в рамките на Европейския съюз;

116.  Подчертава, че засилването на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци е от съществено значение за насърчаване на устойчивия растеж в ЕС; подчертава, че понижените равнища на измами и укриване биха укрепили потенциала за растеж на икономиката, като заздравят публичните финанси и гарантират, че предприятията се конкурират при честни и равнопоставени условия;

117.  Настоява, че определянето на етапите на процеса на обработка на банкноти е особено важно, за да се позволи проследимостта по веригата на обработка на пари в брой, и поради тази причина призовава Европейската централна банка и националните централни банки да въведат система за проследяване на евробанкнотите; призовава държавите от еврозоната да спрат печатането на банкноти с деноминация повече от 100 евро;

Новите технологии в служба на борбата срещу организираната престъпност

118.  Счита, че всички сателитни системи за позициониране и сухоземно наблюдение биха могли да допринесат за установяване на маршрутите на корабите, които извършват тайно превоз, разтоварване или прехвърляне на незаконни стоки; призовава следователно съдебните и правоприлагащите органи да увеличат използването на новите технологии, включително на спътниково наблюдение, като средство за подпомагане на борбата с организираната престъпност;

119.  Приветства неотдавнашното създаване на Европейски център за борба с киберпрестъпността към Европол и насърчава неговото укрепване, по-специално за борба с престъпленията на трансграничната организирана престъпност и за по-задълбочено сътрудничество между заинтересованите страни в публичния, частния и научноизследователския сектор и засилване на сътрудничеството с трети държави, особено тези, които представляват конкретна заплаха за ЕС по отношение на киберпрестъпността; изразява съжаление във връзка с това, че финансовите средства и персонал за създаване на центъра са взети от други оперативни области; призовава Комисията да отрази новите задачи на Европол във финансовия си отчет и да разпредели адекватно финансиране в негова полза за целите на борбата с детската порнография, измамите с ДДС, трафика на хора и т.н.;

120.  Счита, че Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) ще бъде основен инструмент в борбата с трансграничната организирана престъпност благодарение на подобряването на сътрудничеството и обмена на информация между органите на държавите членки и използването на нови технологии за наблюдение на външните граници и предграничните зони; настоятелно призовава държавите членки, Комисията и Frontex да гарантират, че EUROSUR е напълно функционираща до края на 2014 г.;

121.  Приветства неотдавнашното разширяване и засилване на мандата на ENISA и счита, че тя има ключова роля за осигуряване на високо ниво на сигурност на информационните системи и мрежи в рамките на Европейския съюз благодарение на нейния технически и научен опит и приноса й за предотвратяването и борбата с кибернетичните инциденти; настоятелно призовава ENISA да положи повече усилия за подобряване на капацитета за реагиране и поддръжка на екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) и да съдейства за установяването на европейските стандарти за сигурност на електронните уреди, мрежи и услуги;

122.  Препоръчва разпространението на култура на превенция и информационна сигурност (киберсигурност), съобразно интегриран и мултидисциплинарен подход за повишаване на осведомеността на обществото и насърчаване на научните изследвания и специализираното техническо обучение, сътрудничеството между публичния и частния сектор и обмена на информация на национално и международно равнище; приветства включването на компютърните атаки в стратегическата концепция за отбрана и сигурност на държавите — членки на НАТО; приветства създаването в някои държави членки на национални органи за координация за борба с кибернетичните заплахи и призовава всички други държави — членки на ЕС, да последват този пример;

Заключителни препоръки за Европейски план за действие за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

123.  Призовава Комисията да въведе чрез OLAF адекватен процент разследвания по собствена инициатива от разследващите органи на ЕС за борба с измамите, насочени към сектори, райони или случаи, където има подозрения за системна и мащабна корупция, засягаща финансовите интереси на ЕС, и когато има причина за предприемане на такива разследвания;

124.  Призовава, с цел да се противодейства на финансовите измами, за бърза реформа на Директивата относно пазарната злоупотреба, която, според документа на МВФ „Европейски съюз: оценка на стабилността на финансовата система“, ще бъде от ключово значение за насърчаването на интегритета на европейските финансови пазари;

125.  Изразява загриженост във връзка с това, че много от така наречените „нововъзникващи“ престъпления — като например незаконният трафик на отпадъци, незаконният трафик на произведения на изкуството и защитени видове и фалшифицирането на стоки — представляват изключително доходоносна дейност за престъпните организации;

126.  Изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е публикувала първия доклад относно корупцията в ЕС, както беше обявено в предходните й изявления, и изразява надежда, че този доклад ще бъде приет преди края на 2013 г.

127.  Приканва Комисията и Съвета да разработят Европейски план за действие срещу трафика на диви животни;

128.  Настоятелно призовава държавите членки да приемат възможно най-скоро Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления; приканва Комисията да следи за правилното транспониране в националното законодателство; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да завършат Пътната карта за укрепване на правата на заподозрени лица и на обвиняеми в рамките на наказателното производство и да изработят директива относно предварителното задържане;

129.  Подчертава необходимостта от насърчаване на култура на законност и увеличаване на осведомеността за явлението мафия сред гражданите; в този смисъл признава основната роля на културните, развлекателните и спортните сдружения за повишаването на осведомеността на гражданското общество по отношение на борбата срещу организираната престъпност и за насърчаването на законността и справедливостта;

130.  Призовава Комисията да публикува индекс, който да показва прилагането от страна на всяка държава членка в собствените й закони на законодателството на ЕС за борба с организираната престъпност;

131.  Настоятелно призовава за изпълнението на настоящата резолюция чрез Европейски план за действие за периода 2014–2019 г. за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, който да предвижда приоритетно пътна карта и подходящи ресурси, при надлежно спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, да включва като приоритети – на примерна и неизключителна основа – следните положителни мерки, които вече са посочени в предходните параграфи и се потвърждават с настоящия:

   (i) приемане на определение за организирана престъпност (което да включва, наред с другото, престъплението участие в организация от мафиотски тип), за корупция и изпиране на пари (включително изпирането на собствени пари) на основата, наред с другото, на доклад за изпълнението на съответното европейско законодателство;
   (ii) отмяна на банковата тайна;
   (iii) премахване на данъчните убежища на територията на Европейския съюз и прекратяване на укриването и избягването на данъци чрез приемане на принципа „произход на богатството“, препоръчан от ОИСР;
   (iv) осигуряване на пълен достъп до информацията относно действителните собственици на дружества, фондации и тръстове (т. нар. „beneficial ownership“), в това число чрез съответното адаптиране и взаимосвързване на търговските регистри на държавите членки;
   (v) въвеждане на принципа на правна отговорност на юридическите лица – по-специално на холдингите и дружествата майки към техните дъщерни дружества – в случаи на финансови престъпления;
   (vi) премахване на трафика на хора и принудителния труд, по-специално по отношение на непълнолетните лица и жените, чрез по-строги санкции, и гарантиране на надлежната защита и подкрепа на жертвите на трафик;
   (vii) предвиждане на престъплението уреждане на спортни състезания с цел укрепване на борбата срещу незаконните спортни залагания;
   (viii) призовава държавите членки да инкриминират купуването на гласове дори в случаите на нематериални ползи или ползи за трети лица;
   (ix) предвиждане на възможно най-справедливо, хармонизирано и хомогенно корпоративно данъчно облагане на европейско равнище;
   (x) укрепване на споразуменията за съдебно и полицейско сътрудничество както между държавите членки, така и между Европейския съюз и трети държави;
   (xi) популяризиране на инструментите за изземване и конфискация на незаконно имущество, включително допълнителни методи за конфискация, като конфискация на имущество по гражданскоправен път, и повторното използване на конфискуваното имущество за социални цели в съответствие с принципа на субсидиарност;
   (xii) укрепване на борбата срещу престъпленията спрямо околната среда и трафика на наркотици;
   (xiii) осигуряване на бързо взаимно признаване, при пълно спазване на принципа на пропорционалност, на всички съдебни мерки, по-специално наказателни присъди, заповеди за конфискация и европейски заповеди за арест;
   (xiv) предвиждане на изключването от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в целия Европейски съюз на икономическите оператори, които имат влязла в сила присъда за организирана престъпност, корупция или изпиране на пари;
   (xv) създаване и активиране на Европейската прокуратура и нейното снабдяване с необходимите човешки и финансови ресурси; същевременно предоставяне на подкрепа на европейските агенции като Европол и Евроюст, както и на съвместните екипи за разследване и службите за възстановяване на активи;
   (xvi) пълно спазване, както на равнище държава членка, така и на равнище ЕС, на задълженията, предвидени в международни инструменти за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари;
   (xvii) признаване на ролята на разследващата журналистика при идентифицирането на тежки престъпления;
   (xviii) въвеждане на хармонизирани общоевропейски правила за защитата на свидетели, информатори и сътрудници на правосъдието;
   (xix) забрана за кандидатиране или заемане на обществени длъжности или задължение за отстраняването им от заемана длъжност на лица с влезли в сила присъди за престъпления, свързани с организирана престъпност, корупция или изпиране на пари, или други форми на тежка престъпност;
   (xx) определяне и адекватно санкциониране на стандартните видове киберпрестъпления, включително и въз основа на единна система за докладване;
   (xxi) превенция на корупцията в публичния сектор чрез по-добър публичен достъп до документи, специални правила във връзка с конфликтите на интереси и регистри за прозрачност;

132.  Настоява Парламентът да продължи да отделя специално внимание на въпросите, разглеждани от неговата специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и за тази цел възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, където е необходимо в сътрудничество с други имащи отношение парламентарни комисии, да гарантира, че препоръките, включени в настоящата резолюция, се изпълняват надлежно на политическо и институционално равнище и, където е целесъобразно, да изслужва експерти, да създава работни групи и да приема доклади за последващи действия;

o
o   o

133.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Евроюст, Европол, Frontex, Европейския полицейски колеж, Европейската служба за борба с измамите, постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, Европейската инвестиционна банка, Съвета на Европа, ОИСР, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната банка и Специалната група за финансови действия, както и европейските надзорни органи (Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)).

(1) OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стp. 120.
(2) ОВ С 115, 4.5.2010 г., стр. 1.
(3) ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1.
(4) ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42.
(5) ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1.
(6) ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45.
(7) ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49.
(8) ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59.
(9) ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103.
(10) ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 14.
(11) ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(12) ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.
(13) ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.
(14) ОВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1.
(15) ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 44.
(16) ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
(17) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(18) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9.
(19) ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1.
(20) OВ L 267, 10.10.2009 г., стp. 7.
(21) ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.
(22) ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54.
(23) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
(24) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
(25) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(26) OВ L 335, 17.12.2011 г., стp. 1.
(27) ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1.
(28) OВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31.
(29) ОВ С 286, 30.9.2011 г., стр. 4.
(30) ОВ С 42, 15.2.2012 г., стр. 2.
(31) ОВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 45.
(32) OВ C 124 E, 25.5.2006 г., стp. 254.
(33) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стp. 37.
(34) OВ C 51 E, 22.2.2013 г.,стp. 121.
(35) OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стp. 66.
(36) Приети текстове, P7_TA(2012)0208.
(37) Приети текстове, P7_TA(2013)0098.
(38) Приети текстове, P7_TA(2013)0004.
(39) Приети текстове, P7_TA(2013)0205.
(40) Приети текстове, P7_TA(2013)0245.
(41) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стp. 62.
(42) http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf .
(43) Източник: Доклад на „Нортън“ относно киберпрестъпността през 2012 г. (Norton Cybercrime report 2012 ).
(44) Международна търговска палата, „Прозрачност без граници“, инициатива „Глобален договор“ на ООН, Световен икономически форум, „Чистият бизнес е добър бизнес“ („Clean Business is Good Business“), 2009 г.
(45) Специален Евробарометър № 374 за корупцията, февруари 2012 г.
(46) Вж.Евробарометър, Специален доклад № 390 относно киберсигурността, юли 2012 г.
(47) Международна търговска палата, „Прозрачност без граници“, инициатива „Глобален договор“ на ООН, Световен икономически форум, публикация „Clean Business is Good Business“(„Чистият бизнес е добър бизнес“), 2009 г.
(48) Проучване на Европейския парламент за предотвратяването на измами със средства на ЕС в 27-те държави членки благодарение на разследващата журналистика, октомври 2012 г.

Последно осъвременяване: 21 април 2016 г.Правна информация