Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 31k
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Nοεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP)) (Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2011)0398 που τροποποιήθηκε από το έγγραφο COM(2012)0388),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (11791/2013) και το διορθωτικό που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο αυτό (11791/2013 COR 1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C7-0238/2013),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(2) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την πολιτική συμφωνία επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) ·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και την επιστολή της Επιτροπής Μεταφορών και τουρισμού (A7-0389/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0360.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0304.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση σχετικά με τους ιδίους πόρους

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της· ορίζεται επίσης ότι προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων εσόδων, από ίδιους πόρους. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 311 ορίζεται ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία ομοφώνως και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει απόφαση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων και ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο μπορεί να καθιερώνει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων ή να καταργεί υπάρχουσα κατηγορία.

2.  Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή υπέβαλε τον Ιούνιο του 2011 δέσμη προτάσεων για την αναθεώρηση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ένωσης. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου συμφωνήθηκε ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ίδιους πόρους πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισότητας. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για έναν νέο ίδιο πόρο βασιζόμενο στο φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ). Κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) να εξετάσουν κατά πόσον ο φόρος θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

3.  Απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία του ζητήματος των ιδίων πόρων. Για το σκοπό αυτό, θα συγκληθεί ομάδα υψηλού επιπέδου, τα μέλη της οποίας θα διοριστούν από τα τρία θεσμικά όργανα. Θα συνεκτιμήσει όλες τις υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβολές που ενδέχεται να συνεισφέρουν τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια. Θα αξιοποιήσει την ενδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη, μεταξύ άλλων από εθνικές δημοσιονομικές και φορολογικές αρχές και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

4.  Η ομάδα θα προβεί στη γενική επανεξέταση του συστήματος των ιδίων πόρων, με γνώμονα τους γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας, της ισότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. Μια πρώτη αξιολόγηση θα είναι διαθέσιμη στα τέλη του 2014. Η πρόοδος των εργασιών θα εξετάζεται σε τακτικές συνεδριάσεις πολιτικού επιπέδου, τουλάχιστον κάθε εξάμηνο.

5.  Τα εθνικά κοινοβούλια θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διοργανική διάσκεψη το 2016 για την αποτίμηση του αποτελέσματος των εργασιών.

6.  Βάσει των αποτελεσμάτων των εργασιών αυτών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να αναληφθούν πρωτοβουλίες για νέους ίδιους πόρους. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει παράλληλα με την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 1α του κανονισμού για το ΠΔΠ ενόψει ενδεχόμενων μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να εξεταστούν για την περίοδο που καλύπτει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Κοινή δήλωση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών σε θέματα που εμπίπτουν στη δράση της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να εργαστούν από κοινού με στόχο την εξοικονόμηση κόστους και καλύτερες συνέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών σε θέματα που εμπίπτουν στη δράση της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, τα θεσμικά όργανα θα αξιοποιήσουν, με τον τρόπο που θεωρούν πιο ενδεδειγμένο, μεταξύ άλλων, τις γνώσεις για τις βέλτιστες πρακτικές, την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τυχόν διαθέσιμες ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και να χρησιμεύσουν ως βάση της πρότασης της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Κοινή δήλωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα περιλαμβάνουν, εφόσον είναι σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων (και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου).

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 15 του κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020 ως εξής: 2 143 εκατομμύρια EUR για την απασχόληση των νέων, 200 εκατομμύρια EUR για τον Ορίζοντα 2020, 150 εκατομμύρια EUR για το ERASMUS και 50 εκατομμύρια EUR για το COSME.

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 17ης Απριλίου 2013, ζήτησε να καταρτιστεί υπόδειγμα όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης που πρέπει να εκδίδουν τα κράτη μέλη στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει αυτό το αίτημα και πρόθυμη να καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε ομάδα εργασίας με σκοπό την έκδοση συστάσεων ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση/αναθεώρηση

Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 1Α του κανονισμού για το ΠΔΠ, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος της επανεξέτασης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ. Στο πλαίσιο αυτό, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία του συνολικού περιθωρίου πληρωμών ώστε να διασφαλιστεί ότι το γενικό ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών παραμένει διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Θα εξετάσει επίσης την εξέλιξη του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Η Επιτροπή θα συνεκτιμήσει επίσης τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η Επιτροπή θα εξετάσει εξάλλου την ευθυγράμμιση των προτάσεών της για το επόμενο ΠΔΔ με τους πολιτικούς κύκλους των θεσμικών οργάνων.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2016Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου