Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 290kWORD 25k
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Rezoliucija
 Priedas
 Priedas

2013 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento projekto, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP)) (Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2011)0398), iš dalies pakeistą (COM(2012)0388),

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (11791/2013) ir į Tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. to projekto klaidų ištaisymą (11791/2013 COR 1),

–  atsižvelgdamas į pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį pateiktą Tarybos prašymą pritarti ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C7‑0238/2013),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros teigiamos baigties(1) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos(2) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos(3) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir į 81 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją, Regioninės plėtros komiteto nuomonę ir Transporto ir turizmo koniteto laišką (A7-0389/2013),

1.  pritaria Tarybos reglamento projektui, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, kaip išdėstyta šios rezoliucijos priede;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamiems bendriems Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimams;

3.  atkreipia dėmesį į kartu su šia rezoliucija pateikiamus Komisijos pareiškimus;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0078.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0304.


1 priedas

TARYBOS REGLAMENT PROJEKTAS, KURIUO NUSTATOMA 2014–2020 M. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013.)


2 priedas

PAREIŠKIMAI

Bendras pareiškimas dėl nuosavų išteklių

1.  Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311 straipsniu, Sąjunga pasirūpina savo tikslams pasiekti ir savo politikai įgyvendinti reikalingomis priemonėmis; jame taip pat nurodyta, kad neatmetant kitų įplaukų, visas biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais. 311 straipsnio trečioje pastraipoje nurodyta, kad Taryba, spręsdama vieningai pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima sprendimą dėl nuosavų išteklių sistemos ir kad tokiu būdu Taryba gali nustatyti naujas nuosavų išteklių kategorijas arba panaikinti esamą kategoriją.

2.  Remdamasi tuo, 2011 m. birželio mėn. Komisija pateikė kelis pasiūlymus, kuriais siekiama reformuoti Sąjungos nuosavų išteklių sistemą. 2013 m. vasario 7–8 d. susitikime Europos Vadovų Taryba susitarė, kad nustatant nuosavų išteklių tvarką reikėtų vadovautis bendrais paprastumo, skaidrumo ir teisingumo tikslais. Be to, Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą tęsti darbą dėl Komisijos pasiūlymo dėl naujų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) grindžiamų nuosavų išteklių. Ji taip pat paprašė tvirtesniame bendradarbiavime finansinių sandorių mokesčio srityje dalyvaujančių valstybių narių apsvarstyti, ar tai negalėtų tapti ES biudžeto naujų nuosavų išteklių baze.

3.  Nuosavų išteklių klausimu reikia dirbti toliau. Todėl bus sušaukta aukšto lygio grupė, kurią sudarys šių trijų institucijų paskirti nariai. Ji atsižvelgs į bet kokį esamą ar būsimą indėlį, kurį gali padaryti šios trys Europos institucijos bei nacionaliniai parlamentai. Ši grupė turėtų remtis atitinkamomis ekspertinėmis žiniomis, įskaitant nacionalinių biudžeto valdymo ir fiskalinių institucijų bei nepriklausomų ekspertų žinias.

4.  Grupė atliks bendrą nuosavų išteklių sistemos peržiūrą vadovaudamasi bendrais paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslais. Pirmasis įvertinimas bus parengtas 2014 m. pabaigoje. Darbo pažanga bus politiniu lygiu vertinama reguliariuose posėdžiuose bent kartą per šešis mėnesius.

5.  Nacionaliniai parlamentai bus pakviesti į tarpinstitucinę konferenciją 2016 m., siekiant įvertinti šio darbo rezultatus.

6.  Remdamasi šio darbo rezultatais Komisija įvertins, ar naujos nuosavų išteklių iniciatyvos yra tikslingos. Šis įvertinimas bus atliekamas tuo pačiu metu kaip ir DFP reglamento 1a straipsnyje nurodyta peržiūra siekiant apsvarstyti galimas reformas kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu.

Bendras pareiškimas dėl viešųjų išlaidų, susijusių su į ES veiksmų taikymo sritį patenkančiais klausimais, efektyvumo gerinimo

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria bendradarbiauti siekdami išlaidų mažinimo ir geresnės sinergijos nacionaliniu bei Europos lygiais, kad būtų pagerintas viešųjų išlaidų, susijusių su į ES veiksmų taikymo sritį patenkančiais klausimais, efektyvumas. Šiuo tikslu šios institucijos pasitelks, kaip joms atrodo tinkamiausia, inter alia , geriausios praktikos žinias, dalijimąsi informacija ir prieinamą nepriklausomą vertinimą. Rezultatais turėtų būti galima pasinaudoti ir remiamasi rengiant Komisijos pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos.

Bendras pareiškimas

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria, kad į metines biudžeto procedūras, taikomas 2014–2020 m. DFP, prireikus bus įtraukti lyčių aspektai, atsižvelgiant į tai, kaip visa Sąjungos finansinė programa prisidedama prie lyčių lygybės didinimo (ir kaip užtikrinamas lyčių aspekto integravimas).

Bendras pareiškimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 15 straipsnio

Institucijos susitaria Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 15 straipsnyje nurodytą sumą panaudoti taip: 2 143 mln. EUR – jaunimo nedarbui, 200 mln. EUR – programai „Horizontas 2020“, 150 mln. EUR – programai „Erasmus“ ir 50 mln. EUR – programai „COSME“.

Europos Komisijos pareiškimas dėl nacionalinių valdymo deklaracijų

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamentas biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje paprašė, kad atitinkamu politiniu lygiu būtų nustatytas nacionalinių valdymo deklaracijų, kurias turi paskelbti valstybės narės, šablonas. Komisija yra pasirengusi išnagrinėti šį prašymą ir nori paprašyti Europos Parlamento ir Tarybos dalyvauti darbo grupėje siekiant iki šių metų pabaigos pateikti rekomendacijas.

Europos Komisijos pareiškimas dėl peržiūros

DFP reglamento 1a straipsnio nuostatų atžvilgiu, atsižvelgiant į peržiūros rezultatus, Komisija patvirtina ketinanti pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl DFP reglamento peržiūros. Todėl ji skirs itin daug dėmesio bendrosios mokėjimų maržos veikimui, kad būtų užtikrinta, jog bendra mokėjimų viršutinė riba išliktų visą laikotarpį. Ji taip pat išnagrinės, kaip kinta bendroji įsipareigojimų marža. Komisija taip pat atsižvelgs į konkrečius programos „Horizontas 2020“ reikalavimus. Komisija taip pat išnagrinės galimybę suderinti savo pasiūlymus dėl kitos DFP su institucijų politiniais ciklais.

Atnaujinta: 2016 m. sausio 28 d.Teisinis pranešimas