Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 300kWORD 28k
Otrdiena, 2013. gada 19. novembra - Strasbūra Galīgā redakcija
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Rezolūcija
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 19. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP)) (Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2011)0398, kas grozīts ar COM(2012)0388),

–  ņemot vērā projektu Padomes Regulai Nr. 11791/2013 un Padomes 2013. gada 14. novembrī izdarīto kļūdu labojumu tajā (11791/2013 COR 1 ),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C7‑0238/2013),

–  ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūciju labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā(1) ,

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 13. marta rezolūciju par Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu(2) ,

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par politisko vienošanos attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) ,

–  ņemot vērā Reglamenta 75. pantu un 81. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu, Reģionālās attīstības komitejas atzinumu un Transporta un tūrisma komitejas vēstuli (A7-0389/2013),

1.  sniedz piekrišanu Padomes regulas, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, projektam, kurš pievienots šai rezolūcijai;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgās deklarācijas, kas pievienotas šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas deklarācijas, kas pievienotas šai rezolūcijai;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0360.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0078.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0304.


1.pielikums

Projekts Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1311/2013.)


2.pielikums

DEKLARĀCIJAS

Kopīgs paziņojums par pašu resursiem

1.  Saskaņā ar LESD 311. pantu Savienība nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai tā sasniegtu savus mērķus un īstenotu savu politiku; minētajā pantā arī noteikts, ka, neskarot citus ieņēmumus, budžetu pilnībā finansē no pašu resursiem; LESD 311. panta trešajā ievilkumā ir paredzēts, ka Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, vienprātīgi pieņem lēmumu attiecībā uz pašas resursu sistēmu un ka šajā kontekstā Padome var noteikt jaunas pašu resursu kategorijas vai likvidēt esošu kategoriju.

2.  Pamatojoties uz to, Komisija 2011. gada jūnijā nāca klajā ar priekšlikumu kopumu, lai reformētu Savienības pašu resursu sistēmu. Eiropadome 7. un 8. februāra sanāksmē vienojās, ka pašu resursu mehānisma pamatā vajadzētu būt vispārējiem mērķiem – vienkāršībai, pārredzamībai un vienlīdzībai. Turklāt Eiropadome arī aicināja Padomi turpināt darbu ar Komisijas priekšlikumu par jauniem pašu resursiem, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Tā arī aicināja dalībvalstis, kas piedalās ciešākā sadarbībā finanšu darījuma nodokļa jomā, izskatīt jautājumu, vai tas nevarētu kļūt par pamatu jauniem ES budžeta pašu resursiem.

3.  Pašu resursu jautājumā ir jāveic turpmāks darbs. Šajā nolūkā tiks sasaukta augsta līmeņa grupa, kurā būs trīs iestāžu iecelti dalībnieki. Tā ņems vērā visu esošo vai turpmāko ieguldījumu, ko var dot trīs Eiropas iestādes un valstu parlamenti. Tai vajadzētu izmantot attiecīgas ekspertu zināšanas, tostarp valsts budžeta un fiskālo iestāžu, kā arī neatkarīgu ekspertu zināšanas.

4.  Šī grupa veiks pašu resursu sistēmas vispārēju pārskatīšanu, vadoties pēc vienkāršības, pārredzamības, vienlīdzības un demokrātiskās pārskatatbildības vispārējiem mērķiem. Pirmais novērtējums būs pieejams 2014. gada beigās. Šī darba virzību izvērtēs politiskā līmeņa sanāksmēs, ko regulāri rīkos vismaz reizi pusgadā.

5.  Lai novērtētu šī darba iznākumu, valstu parlamentus 2016. gadā aicinās uz iestāžu konferenci.

6.  Pamatojoties uz minētā darba rezultātiem, Komisija izvērtēs, vai jaunas pašu resursu ierosmes ir piemērotas. Šo izvērtējumu veiks paralēli Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulas 1.a pantā minētajai pārskatīšanai, ņemot vērā iespējamas reformas, ko varētu apsvērt attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu shēmas laikposmu.

Kopīgs paziņojums par publisko izdevumu efektivitātes uzlabojumiem jautājumos, uz kuriem attiecas ES rīcība

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas sadarboties ar mērķi gūt izmaksu ietaupījumus un panākt labāku valsts un Eiropas līmeņu sinerģiju, lai jautājumos, uz kuriem attiecas ES rīcība, uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti. Šajā nolūkā iestādes veidā, ko tās uzskata par vispiemērotāko, izmantos inter alia paraugprakses zināšanas, informācijas apmaiņu, kā arī pieejamu neatkarīgu novērtējumu. Pieejamos rezultātus vajadzētu izmantot par vienu no pamatiem Komisijas priekšlikumam par nākamo daudzgadu finanšu shēmu.

Kopīgs paziņojums

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas, ka ikgadējās budžeta procedūrās, ko piemēro 2014. –2020. gada daudzgadu finanšu shēmai, pienācīgi tiks iekļauti dzimumu līdztiesības elementi, ņemot vērā to, kā Savienības vispārējā finanšu shēma veicina dzimumu līdztiesības nostiprināšanu (un nodrošina integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai).

Kopīgs paziņojums par 15. pantu Padomes Regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. Gadam<BR >(iepriekšējā piezīme par 9.f pantu, kas izklāstīta dokumentā 11655/13)

Iestādes vienojas summu, kas minēta 15. pantā Padomes Regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, izmantot šādi: EUR 2143 miljonus piešķirt Jaunatnes nodarbinātības ierosmei, EUR 200 miljonus – pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”, EUR 150 miljonus – programmai Erasmus un EUR 50 miljonus – programmai COSME .

Eiropas Komisijas paziņojums par valstu pārvaldības deklarācijām

Savā 2013. gada 17. aprīļa rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Parlaments lūdza izveidot veidlapu valsts pārvaldības deklarācijām, kuras izdod dalībvalstis attiecīgajā politiskajā līmenī. Komisija ir gatava izskatīt šo lūgumu un vēlas aicināt Eiropas Parlamentu un Padomi piedalīties darba grupā, lai līdz šā gada beigām sniegtu ieteikumus.

Eiropas Komisijas paziņojums par pārskatu/pārskatīšanu

Attiecībā uz DFS regulas 1.a panta noteikumiem, ņemot vērā pārskatīšanas rezultātu, Komisija apstiprina savu ieceri iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai pārskatītu DFS regulu. Šajā sakarā tā jo īpaši uzmanību pievērsīs maksājumu vispārējās rezerves darbībai, lai nodrošinātu, ka visa perioda laikā joprojām ir pieejams kopējais maksājumu maksimālais apjoms. Tā arī izskatīs, kādas ir saistību vispārējās rezerves attīstības tendences. Komisija arī ņems vērā programmas „Apvārsnis 2020” īpašās prasības. Komisija arī izskatīs iespēju saskaņot savus priekšlikumus nākamajai DFS ar iestāžu politiskajiem cikliem.

Pēdējā atjaunošana - 2016. gada 28. janvāraJuridisks paziņojums