Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2145(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0387/2013

Predložena besedila :

A7-0387/2013

Razprave :

PV 19/11/2013 - 5
CRE 19/11/2013 - 5

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.1
CRE 20/11/2013 - 8.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0472

Sprejeta besedila
PDF 671kWORD 265k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg Končna izdaja
Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo
P7_TA(2013)0472A7-0387/2013
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013 – 2013/2145(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je potrdil spravni odbor (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013) in izjav Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženih tej resoluciji,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 –vsi oddelki(1) in predlogov sprememb proračuna v tej resoluciji,

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je Komisija sprejela 28. junija 2013 (COM(2013)0450),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je Svet sprejel 2. septembra 2013 in posredoval Evropskemu parlamentu 12. septembra 2013 (13176/2013 – C7‑0260/2013),

–  ob upoštevanju dopolnilnih pisem št. 1/2014 (COM(2013)0644) in 2/2014 (COM(2013)0719) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ju je Komisija predložila 18. septembra 2013 oziroma 16. oktobra 2013,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(2) ,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) ,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(4) ,

–  ob upoštevanju osnutka Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–  ob upoštevanju člena 75d in člena 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila svoje delegacije v spravnem odboru (A7‑0387/2013),

1.  odobri skupno besedilo, ki ga je potrdil Spravni odbor, in je sestavljeno iz naslednjih združenih dokumentov:

   seznama proračunskih vrstic, ki niso spremenjene v primerjavi s predlogom proračuna ali stališčem Sveta;
   skupnih zneskov po razdelkih finančnega okvira;
   zneskov po vrsticah za vse proračunske postavke;
   konsolidiranega dokumenta, v katerem so navedeni zneski in končno besedilo vseh vrstic, ki so bile spremenjene med spravnim postopkom;

2.  potrjuje skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so vključene v skupne sklepe, ki jih je potrdil Spravni odbor in ki so navedene v prilogi k tej resoluciji;

3.  potrjuje skupne izjave Parlamenta in Komisije o sredstvih za plačila ter Parlamenta in Sveta o razdelku 5 in prilagoditvi plač, ter posebnih predstavnikih EU, ki so priložene tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437.
(2) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


PRILOGA

KONČNA RAZLIČICA 12.11.2013

Proračun 2014 –Skupni sklepi

Ti skupni sklepi vključujejo naslednja poglavja:

1.  Proračun 2014

2.  Proračun 2013 – Predloga spremembe proračuna št. 8/2013 in št. 9/2013

3.  Izjave

1.  Proračun 2014

1.1.  „Zaprte” vrstice

Če v teh sklepih ni drugače navedeno, so vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Parlament, in tiste, za katere je Parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta, potrjene.

Spravni odbor je za druge proračunske postavke prišel do naslednjih sklepov:

1.2.  Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Število delovnih mest za vse decentralizirane agencije bo takšno, kot je v predlogu proračuna predlagala Komisija, razen za naslednje agencije:

—  Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA), ki je v skladu z dogovorom dobila 7 dodatnih delovnih mest,

—  Evropski bančni organ (EBA) , ki je v skladu z dogovorom dobil 8 dodatnih delovnih mest,

—  Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) , ki je v skladu z dogovorom dobil 3 dodatna delovna mesta,

—  Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) , ki je v skladu z dogovorom dobil 5 dodatnih delovnih mest,

—  Evropski azilni podporni urad (EASO) , ki je v skladu z dogovorom dobil 2 dodatni delovni mesti, ter

—  EUROPOL , ki je v skladu z dogovorom dobil 2 dodatni delovni mesti.

Prispevek EU (v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila) za decentralizirane agencije je določen na ravni, ki jo je v predlogu proračuna predlagala Komisija, razen za naslednje agencije:

—  Evropski bančni organ (EBA) , za katerega so se dogovorili o dodatnem znesku 2,1 milijona EUR, ki ga bo EU financirala po ključu 40 % (60 % bodo prispevali nacionalni nadzorni organi);

—  Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) , za katerega so se dogovorili o dodatnem znesku 1,2 milijona EUR, ki ga bo EU financirala po ključu 40 % (60 % bodo prispevali nacionalni nadzorni organi);

—  Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) , za katerega so se dogovorili o dodatnem znesku 2,0 milijona EUR, ki ga bo EU financirala po ključu 40 % (60 % bodo prispevali nacionalni nadzorni organi);

—  Evropski azilni podporni urad (EASO) , za katerega so se dogovorili o dodatnem znesku 0,130 milijona EUR;

—  EUROPOL, za katerega so se dogovorili o dodatnem znesku 1,7 milijona EUR ter

—  FRONTEX, za katerega so se dogovorili o dodatnem znesku 2,0 milijona EUR.

Spravni odbor se je dogovoril o skupni izjavi o decentraliziranih agencijah, navedeni v oddelku 3.4.

Izvajalske agencije

Prispevek EU (sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila) in število delovnih mest za izvajalske agencije bosta takšna, kot je v dopolnilnem pismu št. 2/2014 predlagala Komisija.

Skupne tehnološke pobude

Prispevek EU (sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila) in število delovnih mest za skupne tehnološke pobude bosta takšna, kot je v predlogu proračuna predlagala Komisija, nato pa ju spremenila z dopolnilnim pismom št. 1/2014.

Pilotni projekti / pripravljalni ukrepi

Na podlagi predloga Parlamenta je bil sprejet dogovor o celovitem svežnju 68 pilotnih projektov/pripravljalnih ukrepov, za katere je namenjenih 79,4 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti. Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep zajet v obstoječi pravni podlagi, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobrenih proračunskih sredstev na ustrezno pravno podlago, da omogoči izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.3.  Razdelki odhodkov v finančnem okviru – sredstva za prevzem obveznosti

Po upoštevanju navedenih sklepov o "zaprtih" proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

Razdelek 1a

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni, ki jo je v predlogu proračuna predlagala Komisija, nato pa jo spremenila z dopolnilnima pismoma št. 1 in 2/2014, z naslednjimi izjemami:

v milijonih EUR

Proračunska vrstica

Ime

Povečanje/zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti

PP 2014

Proračun 2014

Razlika

01 02 01

Usklajevanje, nadzor in obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom

13,000

11,000

—  2,000

04 03 01 02

Socialni dialog

38,500

-

—  38,500

04 03 01 05

Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

-

18,600

18,600

04 03 01 06

Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij

-

7,250

7,250

04 03 01 08

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

-

15,935

15,935

04 03 02 02

EURES – spodbujanje geografske mobilnosti delavcev in povečanje zaposlitvenih priložnosti

19,310

21,300

1,990

04 03 02 03

Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – Olajšanje dostopa do financiranja podjetnikom, predvsem tistim, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialnim podjetjem

25,074

26,500

1,426

06 02 05

Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov, vključno z dejavnostmi obveščanja

16,019

20,019

4,000

09 03 01

Hitrejše uvajanje širokopasovnih omrežij

-

10,000

10,000

09 04 01 01

Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij (FET)

241,003

246,003

5,000

15 02 10

Posebni letni dogodki

-

3,000

3,000

Skupaj

26,701

Zaradi tega ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in decentraliziranih agencij razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 1a znaša 76,0 milijona EUR.

Razdelek 1b

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni, predlagani v predlogu proračuna in spremenjeni z dopolnilnim pismom št. 1/2014, z izjemo naslednjih proračunskih vrstic, za katere so se dogovorili o sredstvih v višini 2,5 milijona EUR za vsako:

—  13 03 67 Makroregionalne strategije 2014–2020: Evropska strategija za regijo Baltskega morja – Tehnična pomoč in

—  13 03 68 Makroregionalne strategije 2014–2020: Evropska strategija za Podonavsko regijo – Tehnična pomoč.

Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (poglavje 04 06) se v skladu z dogovorom namenijo dodatna sredstva v znesku 134,9 milijona EUR. Ustrezni znesek se prerazporedi iz Evropskega socialnega sklada (poglavje 04 02) in razdeli takole:

—  67,9 milijona EUR za manj razvite regije (proračunska vrstica 04 02 60),

—  22,2 milijona EUR za regije v prehodu (proračunska vrstica 04 02 61),

—  44,8 milijona EUR za bolj razvite regije (proračunska vrstica 04 02 62).

Iz instrumenta prilagodljivosti bo uporabljen znesek 89,3 milijona EUR, s katerim se bo zagotovila dodatna pomoč Cipru.

Razdelek 2

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni, ki jo je v predlogu proračuna predlagala Komisija, nato pa jo spremenila z dopolnilnim pismom št. 2/2014, z naslednjimi izjemami:

—  proračunska vrstica 05 08 80 – Sodelovanje Unije na svetovni razstavi 2015: „Nahranimo planet: energija za življenje“ v Milanu, za kar so v skladu z dogovorom namenjena dodatna sredstva v višini 1 milijona EUR.

Zaradi tega ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 2 znaša 35,8 milijona EUR.

Razdelek 3

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni, ki jo je v predlogu proračuna predlagala Komisija, nato pa jo spremenila z dopolnilnim pismom št. 2/2014, z naslednjimi izjemami:

v milijonih EUR

Proračunska vrstica

Ime

Povečanje sredstev za prevzem obveznosti

PP 2014

Proračun 2014

Razlika

15 04 02

Podpora kulturnim in ustvarjalnim sektorjem za delovanje v Evropi in zunaj nje ter za spodbujanje čezmejnih dejavnosti in mobilnosti

52,922

53,922

1,000

15 04 03

Podprogram MEDIA – Podpora kulturnim in ustvarjalnim sektorjem MEDIA za delovanje v Evropi in zunaj nje ter za spodbujanje čezmejnih dejavnosti in mobilnosti

102,321

103,321

1,000

16 02 01

Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije

21,050

23,050

2,000

16 03 01 01

Multimedijske dejavnosti

18,740

25,540

6,800

33 02 02

Spodbujanje nediskriminacije in enakosti

30,651

31,151

0,500

Skupaj

11,300

Zaradi tega ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in decentraliziranih agencij razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 3 znaša 7,0 milijona EUR.

Razdelek 4

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni, ki jo je v predlogu proračuna predlagala Komisija, nato pa jo spremenila z dopolnilnim pismom št. 2/2014, z naslednjimi izjemami:

v milijonih EUR

Proračunska vrstica

Ime

Povečanje/zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti

PP 2014

Proračun 2014

Razlika

01 03 02

Makrofinančna pomoč

76,257

60,000

—  16,257

19 02 01

Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere (instrument za stabilnost)

201,867

204,337

2,470

19 02 02

Pomoč za preprečevanje sporov, pripravljenost na krize in vzpostavljanje miru (instrument za stabilnost)

22,000

22,494

0,494

19 05 01

Sodelovanje s tretjimi državami za izboljšanje in spodbujanje Evropske unije in skupnih interesov

100,511

106,109

5,598

21 02 01 01

Latinska Amerika – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

205,735

0,000

—  205,735

21 02 01 02

Latinska Amerika – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

48,259

0,000

—  48,259

21 02 02 01

Azija – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

581,964

0,000

—  581,964

21 02 02 02

Azija – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

154,699

0,000

—  154,699

21 02 03 01

Srednja Azija – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

65,240

0,000

—  65,240

21 02 03 02

Srednja Azija – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

4,911

0,000

—  4,911

21 02 04 01

Bližnji vzhod – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

37,305

0,000

—  37,305

21 02 04 02

Bližnji vzhod – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

13,107

0,000

—  13,107

21 02 05 01

Južna Afrika – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

22,768

0,000

—  22,768

21 02 05 02

Južna Afrika – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

2,530

0,000

—  2,530

21 02 06 01

Celotna Afrika – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

85,210

0,000

—  85,210

21 02 06 02

Celotna Afrika – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

9,468

0,000

—  9,468

21 02 07 01

Svetovne javne dobrine – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

620,988

0,000

—  620,988

21 02 07 02

Svetovne javne dobrine – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

19,036

0,000

—  19,036

21 02 07 03

Okolje in podnebni ukrepi

0,000

163,094

163,094

21 02 07 04

Trajnostna energija

0,000

82,852

82,852

21 02 07 05

Človekov razvoj

0,000

163,094

163,094

21 02 07 06

Prehranska varnost in trajnostno kmetijstvo

0,000

197,018

197,018

21 02 07 07

Migracija in azil

0,000

46,319

46,319

21 02 08 01

Nedržavni akterji in lokalni organi – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

183,452

0,000

—  183,452

21 02 08 02

Nedržavni akterji in lokalni organi – Demokracija, pravna država, dobro javno upravljanje in spoštovanje človekovih pravic

61,151

0,000

—  61,151

21 02 08 03

Civilna družba v razvoju

0,000

212,399

212,399

21 02 08 04

Lokalni organi v razvoju

0,000

36,366

36,366

21 02 09

Bližnji vzhod

0,000

51,182

51,182

21 02 10

Srednja Azija

0,000

71,571

71,571

21 02 11

Celotna Afrika

0,000

97,577

97,577

21 02 12

Latinska Amerika

0,000

259,304

259,304

21 02 13

Južna Afrika

0,000

25,978

25,978

21 02 14

Azija

0,000

537,057

537,057

21 02 15

Afganistan

0,000

203,497

203,497

21 03 01 01

Sredozemske države – Človekove pravice in mobilnost

205,355

211,087

5,731

21 03 01 02

Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

680,400

687,811

7,411

21 03 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

75,950

80,199

4,249

21 03 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

250,000

300,000

50,000

21 03 02 01

Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice in mobilnost

240,841

247,067

6,226

21 03 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

335,900

339,853

3,953

21 03 02 03

Vzhodno partnerstvo – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje konfliktov

11,800

12,966

1,166

21 03 03 03

Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu

163,277

163,771

0,494

21 04 01

Krepitev spoštovanja ter upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter podpiranje demokratičnih reform

127,841

132,782

4,941

21 05 01

Svetovne in nadregionalne varnostne grožnje (instrument za stabilnost)

81,514

82,255

0,741

21 08 02

Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih

11,700

13,331

1,631

22 02 01

Podpora za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Srbijo, Črno goro in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.

22 02 01 01

Podpora za politične reforme, postopno uskladitev s pravnim redom Unije ter njegov sprejem, izvajanje in izvrševanje.

248,565

249,800

1,235

22 02 01 02

Podpora za ekonomski, socialni in teritorialni razvoj

248,565

249,800

1,235

22 02 03

Pomoč za Turčijo

22 02 03 01

Podpora za politične reforme, postopno uskladitev s pravnim redom Unije ter njegov sprejem, izvajanje in izvrševanje.

292,938

294,173

1,235

22 02 03 02

Podpora za ekonomski, socialni in teritorialni razvoj

292,938

294,173

1,235

22 03 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

30,000

31,482

1,482

23 02 01

Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

859,529

874,529

15,000

Skupaj

131,755

Zaradi tega ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 4 znaša 10,0 milijona EUR.

Razdelek 5

Kar zadeva mesta iz kadrovskega načrta, se za oddelke v skladu z dogovorom uporabi raven, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, nato pa spremenila z dopolnilnim pismom št. 2/2014, z izjemo Evropskega parlamenta, za katerega so se dogovorili o ločeni obravnavi.

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni, ki jo je v predlogu proračuna predlagala Komisija, nato pa jo spremenila z dopolnilnim pismom št. 2/2014, z naslednjimi izjemami:

—  Zneski, ki ustrezajo morebitnim posledicam prilagoditve plač za leti 2011 in 2012 ter v tej fazi niso vključeni v proračune posameznih oddelkov, saj se čaka na sodbo Sodišča EU. Spravni odbor se je dogovoril o skupni izjavi, navedeni v oddelku 3.5.

—  Kar zadeva sredstva za druge oddelke, se v skladu z dogovorom uporabi raven, ki jo je predlagal Evropski parlament, z naslednjimi izjemami:

o  Za Računsko sodišče (Oddelek V) se v skladu z dogovorom uporabi pavšalni odbitek, ki ga je predlagal Svet,

o  Za Sodišče Evropske unije (oddelek IV) se izvzame zmanjšanje za 0,6 milijona EUR, ki ga predlaga Evropski parlament,

o  Za Evropsko službo za zunanje delovanje (oddelek X) se izvzame prenos posebnih predstavnikov EU, ki ga predlaga Evropski parlament. Spravni odbor se je dogovoril o skupni izjavi, navedeni v oddelku 3.6.

—  V proračun Komisije (oddelek III) so prav tako vključene tri nove vrstice (30 01 16 01, 30 01 16 02, 30 01 16 03) z ustrezno ravnjo sredstev, ki jo je med obravnavo predlagal Evropski parlament.

Zaradi tega ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 5 znaša 316,8 milijona EUR.

Oblikovanje funkcijske skupine AST/SC

Kadrovski načrti vseh institucij in organov EU bodo spremenjeni tako, da bo v njih upoštevano oblikovanje nove funkcijske skupine AST/SC v kadrovskih predpisih, kakor je bilo predlagano v dopolnilnem pismu št. 2/2014.

Razdelek 6

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni iz predloga proračuna Komisije.

1.4.  Posebni instrumenti

Sredstva za prevzem obveznosti za rezervo za nujno pomoč in za evropski sklad za prilagoditev globalizaciji so določena na ravni, ki jo Komisija predlaga v predlogu proračuna.

1.5.  Sredstva za plačila

Skupna raven sredstev za plačila v proračunu za letu 2014 znaša 135 504 613 000 EUR.

Stališče Sveta o predlogu proračuna se uporabi kot izhodišče za naslednjo dodelitev sredstev za plačila v proračunskih vrsticah v letu 2014:

1.  Najprej se upošteva dogovorjena raven sredstev za plačila za nediferencirane odhodke, za katere je raven sredstev za plačila praviloma enaka ravni obveznosti.

2.  Smiselno isto velja za decentralizirane agencije, za katere je prispevek EU v obliki sredstev za plačila določen na ravni, predlagani v oddelku 1.2 zgoraj.

3.  Odobrena plačila za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe so določene na 50 % ustreznih sredstev za prevzem obveznosti ali na ravni, ki jo predlaga Parlament, če je ta nižja Pri podaljšanju obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov je raven plačil takšna, kot je opredeljena v predlogu proračuna, prišteje pa se ji 50 % ustreznih novih obveznosti, ali pa kot raven, ki jo predlaga Parlament, če je ta nižja.

4.  Dogovor je bil dosežen o naslednjih specifičnih zneskih pri sredstvih za plačila:

a.  raven sredstev za plačila za Solidarnostni sklad EU v letu 2014 je določena na 150 milijonov EUR;

b.  raven sredstev za plačila za skupne tehnološke pobude je določena na predlagani ravni iz dopolnilnega pisma 1/2014, pri čemer je raven sredstev za plačila za mednarodne ribiške sporazume določena na predlagani ravni iz dopolnilnega pisma 2/2014;

c.  raven sredstev za plačila za „Podporo mirovnemu procesu ter finančno pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)“ znaša 200 milijonov EUR;

d.  raven sredstev za plačila za makroregionalne strategije 2014–2020 je določena na 50 % ravni obveznosti, opredeljenih v razdelku 1b v oddelku 1.3 zgoraj;

e.  raven sredstev za plačila za posebne letne dogodke je določena na ravni obveznosti, opredeljenih v razdelku 1a v oddelku 1.3 zgoraj.

5.  Raven sredstev za plačila, določena v odstavkih 2 do 4, ima neto učinek 285 milijonov EUR v primerjavi s stališčem Sveta o predlogu proračuna za ustrezne vrstice odhodkov. Ob upoštevanju razlike med skupno ravnjo sredstev za plačila v višini 135 504 613 000 EUR in stališča Sveta o predlogu proračuna omogoča preostali znesek 215 milijonov EUR povečanje sredstev za plačila v vseh proračunskih vrsticah z diferenciranimi sredstvi, za katere v odstavkih 2 do 4 zgoraj niso bila določena posebna pravila, sorazmerno z razliko med predlogom proračuna, ki ga predlaga Komisija, in stališčem Sveta.

Kot del splošnega kompromisa se spravni odbor strinja o skupni izjavi o sredstvih za plačila, navedeni v oddelku 3.1 spodaj.

Svet je seznanjen s skupno izjavo Evropskega parlamenta in Komisije o sredstvih za plačila, navedeno v oddelku 3.2 spodaj.

1.6.  Proračunske opombe

Vse spremembe, ki sta jih Evropski parlament ali Svet vložila k besedilu proračunskih opomb, so bile sprejete in so navedene v prilogi 1. Pri tem se razume, da ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali posegati v upravno samostojnost institucij ter da je ukrepe mogoče kriti z razpoložljivimi sredstvi.

1.7.  Nove proračunske vrstice

Če ni drugače navedeno v skupnih sklepih, o katerih se je dogovoril spravni odbor, oziroma če se o tem nista strinjali obe veji proračunskega organa med svojo obravnavo, proračunska nomenklatura, kot jo Komisija predlaga v svojem predlogu proračuna in dopolnilnih pismih 1/2014 in 2/2014, ostane nespremenjena, z izjemo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Te dogovorjene spremembe nomenklature se nanašajo na naslednje proračunske vrstice:

Proračunska vrstica

Ime

04 03 01 05

Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

04 03 01 06

Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij

04 03 01 08

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

15 02 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, pomena tega področja za trg dela ter sodelovanja mladih v evropskem demokratičnem življenju

15 02 01 01

Izobraževanje in usposabljanje

15 02 01 02

Mladina

15 02 10

Posebni letni dogodki

21 02 07 03

Okolje in podnebni ukrepi

21 02 07 04

Trajnostna energija

21 02 07 05

Človekov razvoj

21 02 07 06

Prehranska varnost in trajnostno kmetijstvo

21 02 07 07

Migracija in azil

21 02 08 03

Civilna družba v razvoju

21 02 08 04

Lokalni organi v razvoju

21 02 09

Bližnji vzhod

21 02 10

Srednja Azija

21 02 11

Celotna Afrika

21 02 12

Latinska Amerika

21 02 13

Južna Afrika

21 02 14

Azija

21 02 15

Afganistan

30 01 16 01

Pokojnine za nekdanje poslance Evropskega parlamenta

30 01 16 02

Invalidske pokojnine za nekdanje poslance Evropskega parlamenta

30 01 16 03

Družinske pokojnine nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta

Proračunske opombe za nove proračunske vrstice o socialnem dialogu, ki jih predlaga Komisija, so navedene v prilogi.

1.8.  Rezerve

Rezerva v višini 2 milijonov EUR, ki jo je Evropski parlament določil v proračunski vrstici 01 02 01 „Usklajevanje, nadzor in obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom“, je dogovorjena.

1.9.  Prihodki

Proračunski prihodki so potrjeni v znesku, ki ga je Komisija predlagala v predlogu proračuna in ki je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 2/2014, da bi ga prilagodili ravni plačil, dogovorjeni v spravnem odboru.

2.  Proračun 2013

Dogovor o predlogu spremembe proračuna št. 8/2013 je sklenjen z zneski, kot jih je predlagal Svet.

Dogovor o predlogu spremembe proračuna št. 9/2013 je sklenjen z besedilom, kot ga je predlagal Svet, z naslednjimi spremembami:

1.  Sklenjen je dogovor o povečanju proračuna za 200 milijonov EUR za pokritje neizpolnjenih potreb po sredstvih za plačila v letu 2013 na področju raziskav v naslednjih proračunskih vrsticah:

v milijonih EUR

Proračunska vrstica

Ime

Povečanje sredstev za plačila v letu 2013

06 06 02 03

Skupno podjetje SESAR

12,458 milijonov

08 02 02

Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila

17,981 milijonov

08 04 01

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

19,936 milijonov

08 06 01

Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

2,804 milijonov

08 10 01

Zamisli

41,884 milijonov

08 19 01

Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

0,406 milijonov

09 04 01 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

40,813 milijonov

10 03 01

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju

0,406 milijonov

15 07 77

Ljudje

63,313 milijonov

Skupaj

200 milijonov

2.  Sklenjen je dogovor o prerazporeditvi sredstev za plačila v skupnem znesku 50 milijonov EUR sredstev za plačila v letu 2013 iz naslednjih proračunskih vrstic:

v milijonih EUR

Proračunska vrstica

Ime

Prerazporeditve sredstev za plačila

Proračun 2013

Predlog spremembe proračuna 9/2013

Razlika

01 03 02

Makrofinančna pomoč

10,000

04 05 01

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

13,116

08 01 04 31

Izvajalska agencija za raziskave (REA)

3,915

08 01 05 01

Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti

7,230

08 01 05 03

Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti

15,739

Skupaj

50,000

Prerazporeditev sredstev za plačila za upravne izdatke na področju raziskav (poglavje 08 01) v letu 2013 se nanaša na nediferencirane odhodke, kar pomeni ustrezno zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti (–26,9 milijona EUR) v zadnjih treh vrsticah zgornje razpredelnice.

V proračun za leto 2013 je vključen znesek 250 milijonov EUR za sredstva za plačila za Solidarnostni sklad EU, medtem ko je v proračun za leto 2014 vključen znesek 150 milijonov EUR za sredstva za plačila za ta sklad.

3.  Izjave

3.1.  Skupna izjava o sredstvih za plačila

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo na svojo deljeno odgovornost, saj je v členu 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določeno, da „Evropski parlament, Svet in Komisija zagotovijo, da so Uniji na voljo finančna sredstva, ki ji omogočajo izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani“.

Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba v zvezi z izvajanjem zagotoviti skladen razvoj plačil, da bi preprečili neobičajen prenos neporavnanih obveznosti („RAL“) v proračun za leto 2015. V zvezi s tem bosta po potrebi uporabila različne mehanizme prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, med drugim iz člena 13.

Evropski parlament in Svet se strinjata o določitvi ravni sredstev za plačila za leto 2014 v višini 135 504 613 000 EUR. Komisijo pozivata, naj začne vse potrebne ukrepe na podlagi določb osnutka uredbe o večletnem finančnem okviru in finančne uredbe za obravnavo odgovornosti, ki jo nalaga Pogodba, in naj zlasti, potem ko bo preučila obseg prerazporeditve ustreznih sredstev, s posebnim poudarkom na nepričakovanem nezadostnem izvrševanju sredstev (člen 41(2) finančne uredbe) zahteva dodatna sredstva za plačila s spremembo proračuna, če sredstva, vnesena v proračun za leto 2014, ne bodo zadostovala za kritje odhodkov.

Evropski parlament in Svet bosta kolikor hitro mogoče sprejela stališče o morebitnem predlogu spremembe proračuna, da bi se izognili morebitnemu primanjkljaju sredstev za plačila. Evropski parlament in Svet se poleg tega zavezujeta, da bosta po hitrem postopku obravnavala morebitne prerazporeditve sredstev za plačila, tudi v okviru razdelkov finančnega okvira, da bi čim bolje porabili sredstva za plačila v proračunu in jih prilagodili dejanskemu izvrševanju proračuna in potrebam.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo med letom dejavno spremljali stanje izvrševanja proračuna za leto 2014, zlasti v podrazdelku 1b (ekonomska, socialna in teritorialna kohezija) in razvoj podeželja v razdelku 2 (trajnostna rast: naravni viri).. Spremljanje bo potekalo v obliki namenskih medinstitucionalnih srečanj v skladu s točko 36 priloge k medinstitucionalnemu sporazumu, da bi tako obravnavali izvrševanje plačil in popravljene napovedi.

3.2.  Izjava Evropskega parlamenta in Komisije o sredstvih za plačila

Evropski parlament in Komisija opozarjata na potrebo po specifični in največji možni prilagodljivosti v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Spremembe predlaganih pravnih podlag, o katerih se je dogovoril proračunski organ, bodo pomenile dodaten pritisk na zgornje meje plačil v večletnem finančnem okviru 2014–2020. Komisija je v okviru dokončanja zakonodajnega svežnja za kohezijsko politiko 2014–2020 in ob upoštevanju morebitnega vpliva pobude MSP podala izjavo o vplivu sporazuma, doseženega o rezervi za uspešnost in ravneh predhodnega financiranja, na potrebe po sredstvih za plačila. Medtem ko naj bi skupni vpliv teh sprememb na dodatna sredstva za plačila v večletnem finančnem okviru 2014–2020 ostal omejen, je Komisija navedla, da se bo letno nihanje skupne ravni plačil upravljalo z uporabo skupne razlike pri plačilih. Po potrebi bo lahko Komisija uporabila instrument prilagodljivosti in rezervo za nepredvidene izdatke, o katerih je bil dogovor dosežen v osnutku uredbe o večletnem finančnem okviru.

Zato namerava Komisija predlagati popravne ukrepe v zvezi z izvrševanjem, pri tem pa v potrebnem obsegu uporabiti vsa orodja, ki jih nudi novi večletni finančni okvir. Natančneje, med letom 2014 bo morda morala Komisija predlagati uporabo rezerve za nepredvidene izdatke v skladu s členom 13 osnutka uredbe o večletnem finančnem okviru.

3.3.  Izjava Sveta o sredstvih za plačila

Svet opozarja, da je mogoče posebne instrumente uporabiti zgolj za obravnavo resnično nepredvidenih okoliščin.

Opozarja, da posledica rezerve za nepredvidene izdatke ne sme biti prekoračitev skupnih zgornjih meja sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila.

V zvezi z drugimi posebnimi instrumenti Svet opozarja, da člen 3(2) osnutka večletnega finančnega okvira navaja, da se lahko sredstva za prevzem obveznosti v proračun vnesejo tako, da presegajo zgornje meje ustreznih razdelkov.

3.4.  Skupna izjava o decentraliziranih agencijah

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo na pomen postopnega zmanjšanja števila zaposlenih v vseh institucijah, organih in agencijah EU za 5 % v petih letih, kot je bilo dogovorjeno v točki 23 osnutka medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Evropski parlament in Svet se zavezujeta, da si bosta postopno prizadevala za zgoraj omenjeno 5-odstotno zmanjšanje osebja v obdobju 2013–2017, pri tem pa vztrajala tudi pri ustreznem delovanju agencij, da bodo lahko izpolnile naloge, ki jim jih je dodelil zakonodajni organ. V zvezi s tem menita, da bi lahko bili potrebni nadaljnji ukrepi, tudi strukturni, da bi dosegli to zmanjšanje za decentralizirane agencije. V zvezi s tem bo Komisija nadaljevala ocenjevanje možnosti za združevanje in/ali zaprtje nekaterih obstoječih agencij in/ali drugih načinov za doseganje sinergij.

Poleg dela, ki ga je opravila medinstitucionalna delovna skupina, katerega rezultat je bil skupni pristop k decentraliziranim agencijam, sklenjen julija 2012, se Evropski parlament, Svet in Komisija strinjajo, da potreben natančnejši in stalnejši nadzor razvoja decentraliziranih agencij, da bi zagotovili usklajen pristop. Brez poseganja v svoja pooblastila se strinjajo, da bodo ustanovili posebno medinstitucionalno delovno skupino z namenom opredeliti jasno razvojno pot za agencije, ki bo temeljila na nepristranskih merilih. Skupina bi morala razpravljati predvsem o:

—  oceni kadrovskih načrtov za vsak primer posebej;

—  načinih za zagotovitev primernih sredstev in osebja za dodatne naloge, ki jih zakonodajni organ dodeli posameznim agencijam;

—  obravnavi agencij, ki se v celoti ali delno financirajo s pristojbinami;

—  upravni strukturi agencij, modelih financiranja, obravnavi namenskih prejemkov;

—  ponovni oceni potreb; morebitnih združitvah/zaprtjih; prenosu nalog na Komisijo.

Evropski parlament in Svet bosta kot zakonodajni in proračunski organ primerno upoštevala rezultate, ki jih bo delovna skupina dosegla v svojih razpravah.

3.5.  Skupna izjava o razdelku 5 in prilagoditvi plač

Evropski parlament in Svet se strinjata, da do sodbe v zadevah, predloženih Sodišču, sredstva, povezana s predlagano prilagoditvijo plač v višini 1,7 % za leto 2011 in 1,7 % za leto 2012 v tej fazi ne bodo vključena v proračun za leto 2014.

Če bo Sodišče razsodilo v prid Komisije, bo slednja predložila predlog spremembe proračuna v letu 2014, da bi pokrili predlagano prilagoditev plač, za vse oddelke. V tem primeru se Evropski parlament in Svet zavezujeta, da bosta hitro ukrepala v zvezi z ustreznim predlogom spremembe proračuna.

3.6.  Skupna izjava o posebnih predstavnikih EU

Parlament in Svet se strinjata, da bosta pregledala prenos sredstev za posebne predstavnike Evropske unije iz proračuna Komisije (oddelek III) v proračun Evropske službe za zunanje delovanje (oddelek X) v okviru proračunskega postopka za leto 2015.

Priloga 1 – Sprememba opomb k proračunu

V povezavi s poglavjem 1.6 skupnih sklepov je bil v primerjavi z opombami k proračunu, o katerih sta glasovala Svet in Parlament, dosežen dogovor o naslednjih spremembah:

Razdelek 1A

04 03 01 05

Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za ukrepe obveščanja in usposabljanja za organizacije delavcev, vključno s predstavniki organizacij delavcev v državah kandidatkah, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti Unije v okviru izvajanja dejavnosti socialne razsežnosti Unije . Ti ukrepi bodo organizacijam delavcev pomagali premagovati glavne izzive za evropsko zaposlovanje in socialno politiko, kakor je določeno v strategiji Evropa 2020 socialnem programu ter v pobudah Unije za odpravljanje posledic gospodarske krize.

Ta sredstva naj bi poleg tega podprla delovne programe dveh inštitutov: ETUI (Evropski sindikalni inštitut) in EZA (Evropski center za vprašanja delavcev), ki sta bila ustanovljena za lažje razvijanje zmogljivosti z usposabljanjem in raziskavami na evropski ravni in v državah kandidatkah, da se doseže večja udeležba predstavnikov delavcev pri odločanju.

Ta sredstva so namenjena predvsem kritju naslednjih dejavnosti:

—  podpora delovnima programoma dveh posebnih sindikalnih inštitutov ETUI (European Trade Union Institute - evropski sindikalni inštitut) in EZA (European Centre for Workers’ Questions – evropski center za vprašanja delavcev), ki sta bila ustanovljena za lažje razvijanje zmogljivosti z usposabljanjem in raziskavami na evropski ravni ter za večjo udeležbo predstavnikov delavcev v evropski upravi,

—  ukrepi obveščanja in usposabljanja za organizacije delavcev, vključno s predstavniki organizacij delavcev v državah kandidatkah, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti Unije v okviru izvajanja socialne razsežnosti Unije,

—  ukrepi, ki vključujejo predstavnike socialnih partnerjev v državah kandidatkah s posebnim namenom spodbujanja socialnega dialoga na ravni Unije. Namenjeni so tudi spodbujanju enakovredne udeležbe žensk in moških v organih odločanja delavskih organizacij.

Pravna podlaga

Naloge, ki izhajajo iz posebnih pooblastil Komisije, kot so ji bila dodeljena v skladu s členom 154 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Konvencija, sklenjena leta 1959 med Visoko oblastjo ESPJ in Mednarodnim centrom za varstvo pri delu in zdravje (CIS) Mednarodnega urada za delo.

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1) in povezane posamezne direktive.

Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje zdravstvene oskrbe na ladjah (UL L 113, 30.4.1992, str. 19).

04 03 01 06

Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju ukrepov, ki bodo omogočali razvoj udeležbe delavcev v podjetjih s promocijo direktiv 97/74/ES in 2009/38/ES o evropskih svetih delavcev, direktiv 2001/86/ES in 2003/72/ES o udeležbi delavcev v evropski družbi in evropski zadrugi, direktive 2002/14/ES o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti ter člena 16 direktive 2005/56/ES o čezmejnih združitvah kapitalskih družb.

Sredstva so namenjena kritju ukrepov za krepitev nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev glede informiranja, posvetovanja in udeležbe delavcev v podjetjih, ki delujejo v več državah članicah. V tem okviru se lahko financira krajše usposabljanje za pogajalce in predstavnike v organih za nadnacionalno sodelovanje glede informiranja, posvetovanja in udeležbe. Pri tem so lahko vključeni socialni partnerji iz držav kandidatk. Ta sredstva se lahko uporabijo za financiranje ukrepov, ki bi socialnim partnerjem omogočili, da uveljavljajo svoje pravice in izvajajo dolžnosti glede udeležbe delavcev, zlasti v evropskih svetih delavcev in malih in srednjih podjetjih, da se seznanijo z nadnacionalnimi sporazumi podjetij ter da okrepijo sodelovanje v zvezi z zakonodajo Unije o udeležbi delavcev.

Uporabijo se lahko tudi za financiranje ukrepov za razvoj znanja o udeležbi delavcev v državah članicah, spodbujanje sodelovanja med ustreznimi organi in deležniki ter utrjevanje odnosov z institucijami Unije, da se podpre izvajanje in izboljša učinkovitost zakonodaje Unije o udeležbi delavcev.

Ta sredstva so namenjena predvsem kritju naslednjih dejavnosti:

–  ukrepi za vzpostavitev pogojev za socialni dialog v podjetjih in ustrezno udeležbo delavcev v podjetjih, kot ga določajo Direktiva 2009/38/ES o evropskih svetih delavcev, direktivi 2001/86/ES in 2003/72/ES o udeležbi delavcev v evropski družbi in evropski zadrugi, Direktiva 2002/14/ES o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti, Direktiva 98/59/ES o kolektivnih odpustih in člen 16 Direktive 2005/56/ES o čezmejnih združitvah kapitalskih družb.

—  pobude za krepitev nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev glede obveščanja, posvetovanja in udeležbe delavcev v podjetjih, ki delujejo v več kot eni državi članici, ter krajša usposabljanja za pogajalce in predstavnike v nadnacionalnih organih za obveščanje, posvetovanje in sodelovanje. Pri tem so lahko vključeni socialni partnerji iz držav kandidatk.

–  ukrepi, ki bi socialnim partnerjem omogočili, da uveljavljajo svoje pravice in izvajajo dolžnosti glede udeležbe delavcev, zlasti v okviru evropskih svetov delavcev, da se seznanijo z nadnacionalnimi sporazumi podjetij ter da okrepijo sodelovanje v zvezi z zakonodajo Unije o udeležbi delavcev.

—  dejavnosti, ki spodbujajo razvoj udeležbe delavcev v podjetjih.

—  inovativni ukrepi glede udeležbe delavcev pri pripravah na spremembe ter preprečevanje in reševanje sporov pri prestrukturiranju, združitvah, prevzemih in selitvah podjetij in skupin podjetij, ki poslujejo na ravni Unije.

—  ukrepi za krepitev sodelovanja med socialnimi partnerji za razvoj udeležbe delavcev pri oblikovanju rešitev za obravnavanje posledic gospodarske krize, kot so množična odpuščanja ali potreba po preusmeritvi k vključujočem, trajnostnem in nizkoogljičnem gospodarstvu.

—  nadnacionalna izmenjava informacij in dobrih praks v zadevah, pomembnih za socialni dialog na ravni podjetij.

Pravna podlaga

Naloge, ki izhajajo iz pooblastil Komisije, kot so ji bila dodeljena v skladu s členoma 154 in 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Direktiva Sveta 97/74/ES z dne 15. decembra 1997 o razširitvi na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska Direktive 94/45/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali vzpostavitvi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah, ki poslujejo na območju Skupnosti, ali povezanih družbah, ki poslujejo na območju Skupnosti (UL L 10, 16.1.1998, str. 22).

Direktiva Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev (UL L 294, 10.11.2001, str. 22).

Direktiva Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaj držav članic o kolektivnih odpustih (UL L 225, 12.8.1998, str. 16).

Direktiva Sveta 2001/23/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL L 82, 22.3.2001, str. 16).

Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti (UL L 80, 23.3.2002, str. 29).

Direktiva Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev (UL L 207, 18.8.2003, str. 25).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb (UL L 310, 25.11.2005, str. 1).

Direktiva 2009/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev) (UL L 122, 16.5.2009, str. 28).

Konvencija, sklenjena leta 1959 med Visoko oblastjo ESPJ in Mednarodnim centrom za varstvo pri delu in zdravje (CIS) Mednarodnega urada za delo.

04 03 01 08

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

Opombe

Cilj te dejavnosti je okrepiti vlogo socialnega dialoga in spodbujati sprejetje sporazumov in drugih skupnih ukrepov med socialnimi partnerji na ravni EU. Ta sredstva so namenjena financiranju udeležbe socialnih partnerjev Financirani ukrepi bi morali pomagati organizacijam socialnih partnerjev pri premagovanju v evropski strategiji zaposlovanja in prispevka socialnih partnerjev pri premagovanju glavnih izzivov za evropsko zaposlovanje in socialno politiko, kakor je določeno v strategiji Evropa 2020 in socialnem programu ter znotraj pobud Unije za odpravljanje posledic gospodarske kriz, ter prispevati k izboljšanju in razširjanju znanja o institucijah in praksah v odnosih med delodajalci in delojemalci. Namenjene so kritju finančnih pomoči za spodbujanje socialnega dialoga na nadpanožni in sektorski ravni v skladu s členom 154 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Sredstva se zato uporabijo za financiranje posvetovanj, sestankov, pogajanj in drugih dejavnosti, namenjenih za doseganje teh ciljev.

Te odobritve pa se lahko, kot je razvidno iz postavke, porabijo za podporo dejavnostim na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, zlasti za razvoj strokovnega znanja in izmenjavo informacij, ki so pomembne za Unijo.

Te odobritve so lahko namenjene tudi financiranju ukrepov, ki vključujejo predstavnike socialnih partnerjev v državah kandidatkah s posebnim namenom spodbujanja socialnega dialoga na ravni Unije. Pri izvajanju tega cilja se uporablja pristop, ki upošteva vprašanje spola, zato je namenjen tudi spodbujanju enakovredne udeležbe žensk in moških v organih odločanja, tako v sindikatih kot tudi v organizacijah delodajalcev. Slednja dva elementa veljata za vse ukrepe na zadevnem področju.

Na podlagi teh ciljev sta opredeljena dva podprograma:

–  podpora evropskemu socialnemu dialogu,

–  izboljšanje strokovnega znanja v odnosih med delodajalci in delojemalci.

Ta sredstva so namenjena predvsem kritju naslednjih dejavnosti:

—  študije, sestanki strokovnjakov, pogajanja, informiranje, publikacije in druge dejavnosti, ki so neposredno povezane z doseganjem navedenega cilja ali ukrepa iz te proračunske vrstice, vključno z vsemi drugimi odhodki za tehnično in upravno pomoč, ki ne vključuje nalog javnih organov, ki jih Komisija da v zunanje izvajanje po priložnostnih pogodbah za opravljanje storitev,

—  ukrepi, ki so jih sprejeli socialni partnerji za spodbujanje socialnega dialoga (vključno z zmogljivostjo socialnih partnerjev) na nadpanožni in sektorski ravni,

—  ukrepi za izboljšanje znanja o institucijah in praksah v odnosih med delodajalci in delojemalci v EU ter razširjanje rezultatov,

—  ukrepi, ki vključujejo predstavnike socialnih partnerjev v državah kandidatkah s posebnim namenom spodbujanja socialnega dialoga na ravni Unije. Namenjena so tudi spodbujanju enakovredne udeležbe žensk in moških v organih odločanja, tako v sindikatih kot tudi v organizacijah delodajalcev.

—  ukrepi v podporo ukrepov na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, zlasti tistih, ki prispevajo k razvoju strokovnega znanja in izmenjavi informacij, pomembnih na ravni Unije.

Pravna podlaga

Naloge, ki izhajajo iz pooblastil Komisije, kot so ji bila dodeljena v skladu s členoma 154 in 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

15 02 10

Posebni letni dogodki

Opombe

Opombe k tej proračunski vrstici se glasijo kot sledi:

Doda se naslednje besedilo:

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov zaključka ukrepov, ki se financirajo kot posebni letni športni dogodki.

Posebni letni dogodek: Evropski teden MOVE

Obveznosti: 1.000.000 EUR; Plačila: 1.000.000 EUR.

Evropski teden MOVE je vseevropski vodilni dogodek, ki spodbuja množični šport in telesno aktivnost ter njune blagodejne vplive za evropske državljane in družbo.

Teden MOVE 2014 je v okviru vizije, da bi do leta 2020 k športu in telesni aktivnosti pritegnili še 100 milijonov Evropejcev, ubral pristop od spodaj navzgor, pri čemer je v obsežno praznovanje v čast športa in telesne aktivnosti vključil lokalne skupnosti, športna društva, šole, delovna mesta in mesta. Je del evropske kampanje NowWeMove in trajno prispeva k povečevanju telesne aktivnosti in izboljševanju zdravja Evropejcev.

V okviru tedna MOVE 2014 bo organiziranih najmanj 300 dogodkov, pri čemer bo sodelovalo vseh 28 držav članic EU in najmanj 150 mest, na njih pa bodo predstavili nove pobude s področja športa in telesne aktivnosti ter poudarili množico uspešnih obstoječih ukrepov.

Posebni letni dogodek: Evropske poletne igre specialne olimpiade v Antwerpnu v Belgiji leta 2014

Obveznosti: 2 000 000 EUR; Plačila: 2 000 000 EUR.

Sredstva so namenjena za stroške ukrepov, ki se financirajo kot posebni letni dogodki. Znesek 2 000 000 EUR se dodeli za sofinanciranje večletnega dogodka, in sicer evropskih poletnih iger specialne olimpiade v Antwerpnu v Belgiji (13.–20. september 2014). Ta sredstva bodo prav tako omogočila, da se sodelujoči športniki iz vseh 28 držav članic pripravijo na igre v Belgiji in se jih udeležijo.

Dogodek bo združil 2000 športnikov in njihovih delegacij iz 58 držav, ki bodo tekmovali 10 dni. Več kot 4000 prostovoljcev bo pomagalo pri tem, da bo to tekmovanje v več športnih panogah edinstveno. Poleg športnega programa bodo organizirani tudi drugi znanstveni, izobraževalni in družinski programi. Antwerpen bo gostil dogodek, športnike pa približno 30 belgijskih mest. Pred igrami, med njimi in po njih bodo organizirani številni posebni dogodki.

Zadnja posodobitev: 21. junij 2016Pravno obvestilo