Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/0281(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0366/2013

Testi mressqa :

A7-0366/2013

Dibattiti :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Votazzjonijiet :

PV 20/11/2013 - 8.21

Testi adottati :

P7_TA(2013)0492

Testi adottati
PDF 307kWORD 114k
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013 - Strasburgu Verżjoni finali
Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (Regolament dwar l-OKS Unika) ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
RETTIFIKI
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2013 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (Regolament dwar l-OKS Unika) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0626), u l-proposta emendata (COM(2012)0535),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 42(1), u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0339/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni 1/2012 tal-Qorti tal-Awdituri tat-8 ta' Marzu 2012(1)

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-25 ta' April 2012, u tat-12 ta' Diċembru 2012(2) ,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta’ Mejju 2012(3) ,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2013 dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar il-proposta għal Regolament (4) ,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill fl-ittra tas-7 ta' Ottubru 2013 biex japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0366/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li jidher hawn taħt;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni mehmuża ma’ din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
(2) ĠU C 191, 29.6.2012, p. 116, u ĠU C 44, 15.2.2013, p. 158.
(3) ĠU C 225, 27.7.2012, p. 174.
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0085.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007
P7_TC1-COD(2011)0281
(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 1308/2013.)


ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA MILL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI

dwar l-Artikolu 43(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

L-eżitu tan-negozjati fir-rigward tar-rikors għall-Artikolu 43(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jifforma parti mill-kompromess globali dwar ir-riforma attwali tal-PAK u huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni ta' kull istituzzjoni dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni u għal kwalunkwe żvilupp futur fir-rigward ta' din il-kwistjoni, b'mod partikolari kwalunkwe każistika ġdida mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

dwar standards ta' kummerċjalizzazzjoni (b'rabta mal-Artikolu 59(1a))

Il-Kummissjoni hija konxja ferm tas-sensittività tal-estensjoni tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal setturi jew prodotti li bħalissa mhumiex soġġetti għal dawn ir-regoli taħt ir-Regolament tal-OKS unika.

L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għandhom japplikaw biss għal setturi fejn hemm aspettattivi ċari tal-konsumaturi u meta jkun hemm il-ħtieġa li jittejbu l-kondizzjonijiet ekonomiċi għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti speċifiċi kif ukoll il-kwalità tagħhom, jew biex jittieħed kont tal-progress tekniku jew il-ħtieġa għall-innovazzjoni tal-prodott. Huma għandhom jevitaw ukoll piż amministrattiv, ikunu jistgħu jinftiehmu b'mod sempliċi mill-konsumaturi u jgħinu lill-produtturi biex jikkomunikaw faċilment il-karatteristiċi u l-attributi tal-prodotti tagħhom.

Il-Kummissjoni ser tieħu kont ta' kull talba debitament ġustifikata mill-Istituzzjonijiet jew l-organizzazzjoni rappreżentattiva, kif ukoll tar-rakkomandazzjonijiet ta' Korpi Internazzjonali, imma qabel ma tuża s-setgħa tagħha li tinkludi prodotti ġodda jew setturi fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 59 ser tkun meħtieġa tevalwa bir-reqqa l-ispeċifiċità ta' dak is-settur u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa, b'mod partikolari, il-ħtieġa tal-konsumatur, l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-operaturi, inkluż l-impatt fuq is-suq intern u fuq il-kummerċ internazzjonali, kif ukoll il-benefiċċji offruti lill-produtturi u lill-konsumatur aħħari.

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

dwar iz-zokkor

Sabiex jimmiraw għal suq ekwilibrat u provvista fluwida ta' zokkor għas-suq tal-Unjoni matul il-perijodu li jifdal tal-kwoti taz-zokkor, il-Kummissjoni ser ikollha tikkunsidra l-interessi kemm tal-produtturi tal-pitravi taz-zokkor kif ukoll tar-raffinaturi tal-kannamieli mhux maħdum tal-UE fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu temporanju tal-ġestjoni tas-suq stabbilit fl-Artikolu 101da tar-Regolament dwar l-OKS unika.

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

dwar l-Għodda Ewropea għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet

Il-Kummissjoni tagħraf l-importanza tal-ġbir u d-disseminazzjoni tad-data disponibbli dwar l-iżviluppi tal-prezzijiet fl-istadji differenti tal-katina alimentari. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni żviluppat Għodda Ewropea għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet għal Prodotti tal-Ikel, li tislet mid-data kombinata tal-indiċi tal-prezzijiet relatata mal-ikel miġbura mill-Uffiċċji Nazzjonali tal-Istatistika. Din l-għodda timmira li tiġbor flimkien u tagħmel l-iżvilupp tal-prezzijiet disponibbli fil-katina alimentari, u tippermetti paragun tal-iżviluppi fil-prezzijiet għall-prodotti agrikoli rilevanti, għall-industriji tal-ikel u l-prodotti rilevanti tal-konsumatur. Din l-għodda qed tittejjeb kostantament u ser timmira li tespandi l-firxa ta' prodotti tal-katina alimentari koperti minnha u b'mod ġenerali li tissodisfa l-ħtieġa tal-bdiewa u tal-konsumaturi għal aktar trasparenza u formazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet tal-Għodda Ewropea għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet u r-riżultati tal-istudji ta' dan tal-aħħar.

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Ġunju 2016Avviż legali